Indexatiestaffel

Gecontroleerd op: 27 juli 2022

Indexatiestaffel

In de indexatiestaffel van Philips Pensioenfonds is vastgelegd wanneer indexatie kan plaatsvinden. Dat is afhankelijk van de beleidsdekkingsgraad, die weergeeft hoe het gesteld is met de financiële gezondheid van het Fonds. En als er geïndexeerd wordt, geeft de hoogte van diezelfde beleidsdekkingsgraad aan in welke mate uw pensioen kan meestijgen met de prijsstijgingen. Overigens blijft het uiteindelijk een besluit van het Algemeen Bestuur, waarbij ook kan worden afgeweken van de indexatiestaffel. Zo kan nooit meer indexatie worden gegeven dan wettelijk is toegestaan. De grens voor volledige indexatie is wettelijk bepaald en kan onder bepaalde omstandigheden hoger zijn dan 123%. Deze wettelijke grens varieert namelijk in de tijd, met name omdat ook renteontwikkelingen daarop van invloed zijn.In de indexatiestaffel is ook opgenomen wanneer het Algemeen Bestuur kan besluiten om uw pensioen te verlagen. Dat is de uiterste maatregel die genomen kan worden, als de financiële situatie van het Pensioenfonds er slecht voorstaat.

Beleidsdekkingsgraad

Wilt u weten hoe uw Pensioenfonds er op dit moment financieel gezien voorstaat? Bekijk dan de grafiek.

Dekkingsgraadgrafiek

Grenzen indexatiestaffel niet meer aan de orde

Grenzen indexatiestaffel niet meer aan de orde
Philips Pensioenfonds heeft in 2021 het voornemen uitgesproken om vanaf 2023 gebruik te gaan maken van minder strenge indexatieregels (het zogenoemde ‘transitie-FTK’). Bij gebruik van deze regels, zijn de grenzen die nu zijn opgenomen in de indexatiestaffel van Philips Pensioenfonds niet meer aan de orde. Er mag eerder volledig geïndexeerd worden. Over de vraag of wij de ruimte die het transitie-FTK biedt volledig willen gebruiken, moet nog besluitvorming plaatsvinden. Bij die besluitvorming zal ook rekening worden gehouden met de uitkomsten van de evaluatie van het indexatiebeleid, die in de tweede helft van 2022 zal plaatsvinden. De reden voor deze evaluatie is het grote verschil tussen prijs- en looninflatie in 2021. De prijs- en looninflatie in 2021 vormde de basis voor de besluitvorming over de indexatie in 2022. Meer over deze besluitvorming in dit nieuwsbericht.

Inhalen van gemiste indexatie is mogelijk
Uw pensioen is in de afgelopen jaren niet volledig meegegroeid met de prijzen. U heeft daarmee een indexatie-achterstand opgelopen. Deze gemiste indexatie kan worden ‘ingehaald’ als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 123%. Inhaalindexatie mag alleen in kleine stapjes worden gegeven. Elk jaar mag het Pensioenfonds u een inhaalindexatie geven van 1/5 deel van het aantal procentpunten dat de beleidsdekkingsgraad boven 123% ligt. Een voorbeeld: als de beleidsdekkingsgraad 128% is, dan mag in dat jaar een inhaalindexatie van maximaal 1% (= 1/5 x 5%) worden gegeven. Deze begrenzing komt voort uit de wettelijke spelregels.
Of inhaalindexatie ook echt mogelijk is bij een beleidsdekkingsgraad boven 123%, hangt af van een wettelijk voorgeschreven grens. Deze wettelijke grens varieert in de tijd, met name omdat ook renteontwikkelingen daarop van invloed zijn.

Indexatiestaffel

Volledige indexatie is mogelijk
Vanaf een beleidsdekkingsgraad van 123% kan uw pensioen volledig worden verhoogd met de prijsinflatie voor pensioenontvangers en premievrije polishouders en met de looninflatie voor pensioenopbouwers. De financiële basis is dan stevig genoeg om naar verwachting ook in de toekomst de pensioenen te kunnen blijven verhogen.
Of volledige indexatie ook echt mogelijk is bij een beleidsdekkingsgraad boven 123%, hangt af van een wettelijk voorgeschreven grens. Deze wettelijke grens varieert in de tijd, met name omdat ook renteontwikkelingen daarop van invloed zijn.

Gedeeltelijke indexatie is mogelijk
De ondergrens van de indexatiestaffel voor het toekennen van gedeeltelijke indexatie is gelijk aan het wettelijk minimum van 110%. Dit betekent dat het vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% mogelijk is uw pensioen gedeeltelijk te verhogen met de prijsinflatie voor pensioenontvangers en premievrije polishouders en met de looninflatie voor pensioenopbouwers. In welke mate uw pensioen mag worden verhoogd, hangt af van de hoogte van de beleidsdekkingsgraad. De hoogte van de indexatie loopt op totdat bij 123% volledige indexatie kan worden gegeven. Bij een beleidsdekkingsgraad van 120% kan een gedeeltelijke indexatie worden gegeven, namelijk 10/13 deel van de volledige indexatie. Dit wordt bepaald door het aantal procentpunten dat de beleidsdekkingsgraad boven 110% ligt (tien) te delen door het verschil tussen 110% en 123% (dertien).
Of volledige indexatie ook echt mogelijk is bij een beleidsdekkingsgraad boven 123%, hangt af van een wettelijk voorgeschreven grens. Deze wettelijke grens varieert in de tijd, met name omdat ook renteontwikkelingen daarop van invloed zijn.

Indexatie is niet mogelijk
Philips Pensioenfonds heeft de ambitie dat uw pensioen meegroeit met prijsstijgingen. We vinden het echter ook belangrijk dat de kans op een verlaging van uw pensioen zo klein mogelijk is. Daarvoor zijn financiële buffers essentieel, want deze zorgen ervoor dat het Fonds tegen een stootje kan. Volgens de spelregels van de overheid mag Philips Pensioenfonds vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% uw pensioen verhogen door indexatie. Onder die grens is indexatie wettelijk niet toegestaan.

Mogelijkheid tot verlagen van pensioenen
Is de beleidsdekkingsgraad lager dan 100%? Dan zijn er geen buffers meer. Het Fonds kan dan overgaan tot het verlagen van de pensioenen. Dat is de uiterste maatregel die genomen kan worden als de financiële situatie van het Pensioenfonds slecht is. Bij het verlagen van pensioenen worden de pensioenen van de pensioenopbouwers en de pensioenontvangers en premievrije polishouders met hetzelfde percentage verlaagd.

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Nieuwsoverzicht

Lees het laatste nieuws, onder andere over de verhoging van uw pensioen door indexatie, op onze nieuwspagina.

Naar Nieuwsoverzicht
Financiele positie

Financiële positie

Of verhoging van uw pensioen mogelijk is, is afhankelijk van de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds. Hoe staat het Fonds er op dit moment voor?

Naar Financiële positie