Disclaimer Philips Pensioenfonds

Gecontroleerd op:

Door het gebruik/raadplegen van deze website van Philips Pensioenfonds (PPF) verklaart u zich akkoord met de volgende bepalingen/gebruiksvoorwaarden:1. PPF stelt deze website en de daarin opgenomen informatie zorgvuldig samen; desalniettemin is de op de website opgenomen informatie op geen enkele wijze bindend voor PPF, noch kan PPF enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor de (juistheid of volledigheid van de) informatie of het gebruik en de interpretatie daarvan door bezoekers van de website. Enkel de officiële documenten van Philips Pensioenfonds zijn bepalend. 

     

2. PPF kan niet garanderen dat de website en de servers die de website beschikbaar stellen vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. PPF adviseert u alle, bij het gebruik van internet, gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van de website haalt. PPF kan niet garanderen dat de website foutloos en zonder onderbreking functioneert. Het raadplegen/gebruiken van de website is geheel voor eigen risico en PPF aanvaardt terzake daarvan geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. 

     

3. PPF behoudt zich het recht voor op ieder gewenst moment veranderingen en/of aanvullingen door te voeren in de informatie die is opgenomen op de website, zonder enige verplichting tot vooraankondiging of waarschuwing vooraf of achteraf. PPF streeft naar een goede toegankelijkheid van de website, maar aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het tijdelijk of permanent, geheel of gedeeltelijk, niet beschikbaar/bereikbaar zijn van de website voor (potentiële) bezoekers. PPF is niet gehouden de website beschikbaar/operationeel te houden. Het staat PPF op ieder moment vrij de website geheel of gedeeltelijk te sluiten. 

    

4. De website bevat verwijzingen naar andere websites (links) die niet onder het beheer van PPF vallen. Deze links worden enkel als service aangeboden en het opnemen van een link naar een andere website impliceert op geen enkele wijze enige betrokkenheid van PPF bij die andere website. PPF is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en toegankelijkheid van websites waarnaar, op welke wijze dan ook, wordt verwezen. 

     

5. Auteursrechten op de website en de inhoud daarvan berusten bij PPF. PPF behoudt zich terzake alle rechten voor. 

     

6. De informatie op de website is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het op enigerlei kopiëren (anders dan in het kader van downloaden), reproduceren, verveelvoudigen, doorsturen, verspreiden, openbaar maken of (tegen vergoeding) beschikbaar stellen aan derden van het materiaal op deze website is niet toegestaan zonder verwijzing naar het copyright/de auteursrechten van PPF. Dit recht tot persoonlijk gebruik strekt zich niet uit tot eventueel aangeboden software, tenzij uitdrukkelijk toegestaan onder paragraaf 7. 

    

7. Software die beschikbaar wordt gesteld om te worden gedownload vanaf de website van PPF wordt ter beschikking gesteld onder de toepasselijke licentievoorwaarden. Tenzij in de licentievoorwaarden anders is bepaald, is het gebruik enkel toegestaan voor individuele eindgebruikers; het op enigerlei wijze kopiëren (anders dan downloaden), reproduceren of distribueren van de software is uitdrukkelijk verboden. PPF aanvaardt uitsluitend verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de software voor zover zulks voortvloeit uit de licentievoorwaarden. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van PPF is uitgesloten. 

     

8. Op het gebruik van de website en op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Man en vrouw bekijken website