Privacy & Cookies

Gecontroleerd op: 12 augustus 2022

Privacyverklaring

Inleiding

Philips Pensioenfonds vindt het zeer belangrijk dat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Zo houden wij ons uiteraard aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en we volgen de uitgangspunten van de Gedragslijn Verwerking Persoonsgegevens Pensioenfondsen. Deze gedragslijn is gepubliceerd door de koepelorganisatie van pensioenfondsen in Nederland, de Pensioenfederatie. In de gedragslijn is omschreven hoe de pensioensector met persoonsgegevens omgaat. Wij registreren en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor onze pensioenactiviteiten en voor het aanbieden van hypotheken.

In deze privacyverklaring leggen wij onder meer uit welke persoonsgegevens wij in het kader van onze pensioenactiviteiten verwerken en hoe wij daarmee omgaan. U leest daarnaast hoe u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Ook leest u meer over de beveiliging en geheimhouding van uw persoonsgegevens.

Printbare versie

Hier kunt u onze privacyverklaring voor pensioenactiviteiten downloaden.

Privacyverklaring

Privacyverklaring pensioenactiviteiten

Hier leest u hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

 • Wij registreren en verwerken alleen persoonsgegevens die relevant zijn voor onze pensioenactiviteiten. Hieronder vallen de volgende gegevens:

  • naam
  • woonadres
  • postcode en woonplaats
  • correspondentieadres
  • geboorte- en overlijdensdatum
  • burgerservicenummer (BSN)
  • geslacht
  • relatiegegevens: burgerlijke staat waaronder eventuele huwelijks- en scheidingsdatum, aanvang samenwoning, partner, ex-partner en eventuele kinderen
  • dienstverbandgegevens bij aangesloten werkgever waaronder salarisgegevens, parttimepercentage en aanvang dienstverband
  • arbeidsongeschiktheidsgegevens
  • identiteitsbewijs, bijvoorbeeld een kopie van uw paspoort om uw identiteit vast te stellen
  • biometrische gegevens als u uw ‘Bewijs van in leven zijn’ digitaal aan ons doorgeeft: wij gebruiken daarbij uw identiteitsbewijs en gezichtsafbeelding om de authenticiteit van uw levensbewijs vast te stellen
  • bankrekeningnummer
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
  • pensioenaanspraken/pensioenrechten
  • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch contact
 • Philips Pensioenfonds verwerkt uw persoonsgegevens:

  • Voor een goede uitvoering van de pensioenregelingen van de aangesloten werkgevers, waaronder het vaststellen van de hoogte en uitbetaling van de pensioenen, het berekenen, het vastleggen en het innen van premies bij werkgevers.
  • Voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het verstrekken van uw (jaarlijkse) Uniform Pensioenoverzicht.
  • Voor gepersonaliseerde informatie zoals (digitale nieuws)brieven en pensioencommunicatie. 
  • Voor deelnemersonderzoeken en het optimaliseren van onze pensioenactiviteiten.
 • Philips Pensioenfonds verwerkt persoonsgegevens van de volgende betrokkenen: 

  • (voormalige) deelnemers;
  • pensioenontvangers (ontvanger van ouderdoms-, nabestaanden-, wezen- of arbeidsongeschiktheidspensioen);
  • partner en eventuele ex-partner(s) van de (voormalige) deelnemer of gepensioneerde.
 • Philips Pensioenfonds ontvangt persoonsgegevens van:

  • u of uw wettelijke vertegenwoordiger,
  • uw werkgever,
  • overheidsinstanties zoals Belastingdienst, UWV, Sociale Verzekeringsbank, Basisregistratie Personen (voorheen bekend als de Gemeentelijke BasisAdministratie), RNI (register niet-ingezetenen), 
  • verzekeringsmaatschappijen indien wij verzekerde rechten uitbetalen,
  • pensioenfondsen waar u eerder pensioen heeft opgebouwd,
  • andere natuurlijke personen, instellingen en organisaties die u heeft gemachtigd om gegevens te verstrekken,
  • deurwaarders en andere incasso-/debiteurenpartijen.
 • Philips Pensioenfonds deelt uw persoonsgegevens met verschillende andere partijen indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de pensioenregelingen en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met partijen die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Op die manier zorgen wij voor een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Philips Pensioenfonds blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  De uitvoering van de pensioenadministratie heeft Philips Pensioenfonds uitbesteed aan Blue Sky Group. Blue Sky Group beschikt daarom over uw (persoons)gegevens.

  De overige partijen waarmee uw (persoons)gegevens gedeeld kunnen worden, zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

  • Toezichthouders
  • Overheidsinstanties, waaronder de Belastingdienst en mijnpensioenoverzicht.nl
  • Uitkeringsinstanties
  • Deurwaarders en andere incasso-/debiteurenpartijen
  • Werkgever(s) en hun salarisverwerker(s)
  • Mailingverwerkers/drukkerijen
  • Archiefopslagbedrijven
  • ICT database/websitebeheer- en onderhoudsbedrijven
  • IT securitybedrijven
  • Onderzoeksbureaus waaraan deelnemersonderzoeken zijn uitbesteed
  • Accountants/actuariskantoren/adviesbureaus voor controle- en advieswerkzaamheden

   

  Philips Pensioenfonds vindt relevante en persoonlijke communicatie belangrijk. Daarom versturen wij u sinds enkele jaren gepersonaliseerde digitale nieuwsbrieven en pensioeninformatie.

 • Omdat Philips Pensioenfonds het zeer belangrijk vindt dat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgegaan wordt, heeft het Fonds een eigen Functionaris voor Gegevensbescherming bij de Autoriteit Persoonsgegevens aangemeld. De Functionaris voor Gegevensbescherming houdt toezicht op de toepassing en naleving van de AVG en van de Gedragslijn Verwerking Persoonsgegevens Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie. De Functionaris voor Gegevensbescherming speelt ook een rol bij de uitoefening van uw rechten.

  Recht op inzage

  U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die Philips Pensioenfonds van u heeft. Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij de Functionaris voor Gegevensbescherming van het Fonds.

  Recht op rectificatie

  Indien de gegevens die u bij een inzage van Philips Pensioenfonds heeft ontvangen onjuistheden bevatten, kunt u digitaal of schriftelijk een correctie doorgeven aan de Functionaris voor Gegevensbescherming. Binnen een maand ontvangt u bericht of wij aan uw verzoek op rectificatie kunnen voldoen.

  Recht op wissen (recht op vergetelheid)

  Afhankelijk van de grondslag waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u het recht hebben om uw persoonsgegevens te laten wissen. Dit recht speelt bij Philips Pensioenfonds wanneer uw persoonsgegevens ten onrechte in onze pensioenadministratie zijn opgenomen.

  Wij verwijderen uw persoonsgegevens wanneer:

  • deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
  • u op terechte gronden bezwaar maakt tegen de verwerking;
  • deze onrechtmatig zijn verwerkt; of
  • deze dienen te worden gewist op basis van wet- en regelgeving.

   

  Recht op beperking

  U heeft het recht de verwerking van uw persoonsgegevens door ons te beperken. Het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens kan indien:

  • u de juistheid van de gegevens betwist en u vindt dat wij dat moeten controleren;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is en u zich verzet tegen wissen;
  • wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben maar u wel, bijvoorbeeld voor het voeren van een rechtszaak tegen Philips Pensioenfonds of derden;
  • u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking waarop wij niet meteen beslissen.

   

  Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens)

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een duidelijk leesbare vorm te ontvangen. Dit recht is alleen van toepassing op verwerkingen die op basis van geautomatiseerde procedés worden verricht.

 • Als u uw rechten wilt uitoefenen dan kunt u een e-mail met uw gemotiveerd verzoek sturen naar privacy.ppf@philips.com. U kunt ook een brief sturen naar:

  Philips Pensioenfonds
  t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
  Postbus 80031
  5600 JZ Eindhoven

  Na ontvangst van het verzoek verifieert Philips Pensioenfonds allereerst uw identiteit om vast te stellen of het verzoek gerechtvaardigd is. Hiervoor zal Philips Pensioenfonds telefonisch of schriftelijk contact met u opnemen. Vervolgens zal Philips Pensioenfonds uw verzoek zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand afhandelen. Indien dit toch niet mogelijk blijkt te zijn, zal Philips Pensioenfonds u binnen een maand informeren waarom uw verzoek niet kan worden afgehandeld en een nieuwe termijn aangeven (maximaal twee maanden na informeren).

  Philips Pensioenfonds zal op uw verzoek de gegevens in een duidelijk leesbare vorm aan u verstrekken. Nadat Philips Pensioenfonds de persoonsgegevens op een veilige wijze aan u heeft verstrekt, moet u zelf zorgdragen voor het bewaren en beveiliging van deze gegevens.

 • Philips Pensioenfonds heeft passende technische en organisatorische voorzieningen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of beschadiging. Verder zijn de nodige voorzieningen aanwezig die waarborgen dat vervanging of herstel kan plaatsvinden bij verlies of beschadiging van gegevens van de betrokkene. Sommige medewerkers hebben al vanwege hun ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht ten aanzien van persoonsgegevens. Overige medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens die zij verwerken, behalve wanneer zij op grond van de wet verplicht zijn de gegevens te verstrekken.

  Op MijnPPF vindt u uw Uniform pensioenoverzicht. Ook kunt u van daaruit naar de Pensioenplanner. Inloggen op MijnPPF kan met uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord of met uw MijnPPF-account. Uw gegevens op MijnPPF zijn beveiligd volgens de eisen van de AVG.

 • Uw persoonsgegevens worden uitsluitend bewaard voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze worden verwerkt. De gegevens voor het bepalen van uw pensioenaanspraken worden in beginsel bewaard tot na uw overlijden danwel tot na het overlijden van uw nabestaanden die recht hebben op nabestaanden- of wezenpensioen van Philips Pensioenfonds. Sommige gegevens bewaren wij een bepaalde periode omdat de wet (bijvoorbeeld pensioenwetgeving of fiscale wetgeving) ons dat verplicht. Het uitgangspunt is dan de wettelijke bewaartermijn.

Cookiebeleid

Meer informatie over het cookiebeleid van Philips Pensioenfonds

 • Onze website maakt gebruik van cookies. Kleine tekstbestandjes worden op uw computer, tablet of mobiele telefoon achtergelaten om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen. Ze onthouden bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen en voorkeuren. Als u de cookies uitzet, zal onze website voor u minder goed functioneren.

  Onze website heeft cookies voor:

  • Het onthouden van uw keuzes en invoer (bewaren we 3 maanden)
  • Klanttevredenheidonderzoek (bewaren we 6 maanden)
  • Feedbackmogelijkheid (bewaren we 1 week)
  • Verwijzingen naar onze social media (bewaren we 3 maanden)
  • (Anoniem) meten en analyse van websitebezoek via Google Analytics (bewaren we 1 jaar)

  De verkregen informatie over uw websitebezoek wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers. Lees het privacybeleid privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

  Geen persoonsgegevens
  Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer en geen persoonsgegevens. Met de cookies kunnen wij u niet persoonlijk identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van anderen te identificeren.

  Cookies uitzetten
  Om onze website volledig te kunnen gebruiken, dient u ook onze cookies te accepteren. Wilt u geen cookies op uw computer? In de instellingen van uw browser kunt u de cookies uitzetten.