Indexatiebeleid

Gecontroleerd op 24 maart 2021

De waarde van uw pensioen behouden

Wij streven ernaar uw pensioen jaarlijks te verhogen

Philips Pensioenfonds wil een pensioen bieden dat op de lange termijn zijn koopkracht behoudt. Zodat u er straks nog evenveel van kunt kopen als nu. Dat is onze ambitie. Om die ambitie te realiseren, is het van groot belang dat uw pensioen kan worden aangepast aan prijsstijgingen (voor pensioenontvangers en premievrije polishouders) en loonstijgingen (voor pensioenopbouwers). Dit noemen we ‘indexatie’.

Bijlage Grootte

Overzicht indexaties

24 maart 2021

In hoeverre is uw pensioen de afgelopen jaren verhoogd door indexatie?

127.93 kB

Uw pensioen kan per 1 april 2021 niet worden verhoogd

Eind 2020 was de beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds 109,8%. Met deze dekkingsgraad kunnen wij uw pensioen per 1 april 2021 niet verhogen volgens ons indexatiebeleid. Dit betekent het volgende:

 • Pensioenontvangers en premievrije polishouders
  Voor pensioenontvangers en premievrije polishouders is onze indexatie-ambitie gelijk aan de prijsinflatie volgens de afgeleide consumentenprijsindex. Het afgelopen jaar steeg deze index met 1,2%. De verhoging van de ingegane en premievrije pensioenen per 1 april 2021 is 0%.
 • Huidige pensioenopbouwers
  Voor de huidige medewerkers die pensioen opbouwen in het flex pensioen is het onze indexatie-ambitie om het opgebouwde pensioen te verhogen met de looninflatie, die het afgelopen jaar 3,4% bedroeg. De verhoging van de opgebouwde pensioenen per 1 april 2021 is 0%.

Tip! Kijk in MijnPPF voor onze brief met meer uitleg over het indexatiebesluit 2021.

Indexatiebeleid in het kort

Wilt u weten wanneer uw pensioen kan worden verhoogd? Lees dan deze informatie

Indexatieambitie

Geld wordt ieder jaar minder waard als prijzen stijgen. U kunt dan met hetzelfde bedrag minder kopen dan het voorgaande jaar. Dat heet ‘inflatie’. Philips Pensioenfonds probeert daarom uw pensioen jaarlijks te verhogen in verband met prijsstijgingen. Voor pensioenopbouwers is de ambitie om de opgebouwde pensioenen jaarlijks te verhogen met de looninflatie, uitgedrukt in de ontwikkeling van de collectieve schaalaanpassing binnen Philips (ook voor medewerkers van Signify). Ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat indexatie geen vanzelfsprekendheid is.

Meer over Indexatieambitie

Indexatiestaffel

In de indexatiestaffel van Philips Pensioenfonds is precies vastgelegd wanneer indexatie kan plaatsvinden. Dat is afhankelijk van de beleidsdekkingsgraad, die weergeeft hoe het gesteld is met de financiële gezondheid van het Fonds. En als er geïndexeerd wordt, geeft de hoogte van diezelfde dekkingsgraad aan in welke mate uw pensioen kan meestijgen met de loon- of prijsstijgingen. 

Meer over Indexatiestaffel

Indexatie pensioenopbouwers

Voor medewerkers van Philips en Signify die op dit moment pensioen opbouwen, streeft het Pensioenfonds naar jaarlijkse verhoging van de opgebouwde pensioenen. Dat is belangrijk, zodat uw pensioen zijn waarde behoudt voor het moment dat u het gaat ontvangen.

Meer over Indexatie pensioenopbouwers

Indexatie pensioenontvangers

Voor diegenen die op dit moment een pensioeninkomen van Philips Pensioenfonds ontvangen, streeft het Pensioenfonds naar jaarlijkse verhoging van de pensioenen. Dit geldt ook voor degenen met premievrij pensioen (oud-medewerkers, die nog pensioen hebben bij het Fonds dat later tot uitkering komt).

Meer over Indexatie pensioenontvangers

Veelgestelde vragen

Wilt u nog meer weten?

 • Het is de ambitie van Philips Pensioenfonds om de ingegane en premievrije pensioenen jaarlijks te verhogen met de prijsinflatie, uitgedrukt in de ontwikkeling van de afgeleide consumentenprijsindex. Deze index wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2020 kwam deze uit op 1,2%.

  Het is de ambitie van Philips Pensioenfonds om de opgebouwde pensioenen van medewerkers die nog in dienst zijn van Philips en Signify jaarlijks te verhogen met de looninflatie, uitgedrukt in de ontwikkeling van de collectieve schaalaanpassing binnen Philips (ook voor diegenen die werkzaam zijn bij Signify). Het afgelopen jaar was deze looninflatie 3,4% Dit percentage is overigens nog niet definitief.

  Als het Algemeen Bestuur besluit om de opgebouwde pensioenen te verhogen, gebeurt dat voor de meeste deelnemers jaarlijks op een vast moment (op 1 april).

 • Philips Pensioenfonds streeft ernaar om uw pensioen jaarlijks te verhogen in verband met prijsstijgingen. Wij gaan daarvoor uit van de ‘afgeleide’ consumentenprijsindex die gepubliceerd wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. In dit cijfer zijn prijsontwikkelingen als gevolg van wijzigingen in productgebonden belastingtarieven niet meegenomen. De meeste pensioenfondsen gaan overigens – net als Philips Pensioenfonds – uit van de afgeleide prijsindex, omdat zij anders zouden moeten compenseren voor prijsstijgingen die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen.

 • Vanaf 2011 tot heden is geen (volledige) indexatie toegekend. Het Algemeen Bestuur heeft een ambitie om volledige indexatie toe te kennen ter grootte van de prijsinflatie voor pensioenontvangers en ter grootte van de looninflatie voor pensioenopbouwers. Kijkend naar de afgelopen jaren, is tot en met 2021 ten opzichte van die ambitie een totale indexatie gemist van:
  - 12,6% voor pensioenontvangers en premievrije polishouders
  - 19,2% voor huidige medewerkers van Philips en Signify die pensioen opbouwen in het flex pensioen (cao en senior directors)
  - 21,1% voor huidige medewerkers van Philips en Signify die pensioen opbouwen in het flex pensioen (executives)

 • Ja, dat behoort tot de mogelijkheden. Besluitvorming hierover vindt plaats binnen het Algemeen Bestuur van Philips Pensioenfonds. Als de beleidsdekkingsgraad boven 123% ligt, kan inhaalindexatie worden gegeven. Dit mag dan alleen in kleine stapjes. Elk jaar mag het Pensioenfonds u een inhaalindexatie geven van eenvijfde deel van het aantal procentpunten dat de beleidsdekkingsgraad boven 123% ligt. Een voorbeeld: als de beleidsdekkingsgraad 128% is, dan mag in dat jaar een inhaalindexatie van maximaal 1% (= 1/5 x 5%) worden gegeven. Dus als de totale gemiste indexatie 6,5% bedraagt, dan duurt het bij een continue beleidsdekkingsgraad van 128% 6,5 jaar voordat de gehele achterstand is ingehaald. Anders gezegd: er is gedurende 6,5 jaar een beleidsdekkingsgraad van 128% nodig, om de achterstand van 6,5% volledig te kunnen inhalen.

 • Uw pensioen is in de afgelopen jaren niet volledig meegegroeid met de prijzen. U heeft daarmee een indexatie-achterstand opgelopen. Deze gemiste indexatie kan worden ‘ingehaald’ als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 123%. Inhaalindexatie mag alleen in kleine stapjes worden gegeven. Elk jaar mag het Pensioenfonds u een inhaalindexatie geven van 1/5 deel van het aantal procentpunten dat de beleidsdekkingsgraad boven 123% ligt. Een voorbeeld: als de beleidsdekkingsgraad in enige jaar 128% is, dan mag in dat jaar een inhaalindexatie van maximaal 1% (= 1/5 x 5%) worden gegeven. Deze begrenzing komt voort uit de wet.

 • Het flex pensioen van Philips Pensioenfonds is een collectieve beschikbare premieregeling met een onderliggende middelloonambitie. Vanwege de middelloonambitie is de hoogte van de pensioenuitkering niet alleen afhankelijk van het gemiddelde loon tijdens het werkzame leven, maar ook van de mate waarin tijdens de opbouwfase het opgebouwde pensioen wordt aangepast. Zo houdt het pensioen op langere termijn zijn waarde.

 • Het is de ambitie van Philips Pensioenfonds om de ingegane pensioenen jaarlijks te verhogen. De indexatie van de ingegane pensioenen is daarbij wel voorwaardelijk. Dat is het ook altijd geweest. Die voorwaardelijkheid betekent dat het Pensioenfonds niet verplicht is om uw pensioen te verhogen. Of en in welke mate deze verhoging plaatsvindt, is afhankelijk van besluitvorming door het Algemeen Bestuur. Daarbij beoordeelt het bestuur onder meer of en in hoeverre een verhoging verantwoord is, gelet op de financiële gezondheid van het Fonds en de mogelijke toekomstige ontwikkelingen daarin. Philips Pensioenfonds neemt ook in alle persoonlijke informatie over indexatie (wettelijk verplichte) teksten op om duidelijk te maken dat de indexatie van uw pensioen geen vanzelfsprekendheid is.

 • De financiële positie van Philips Pensioenfonds wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de dekkingsgraad. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat een pensioenfonds precies genoeg vermogen heeft om zijn huidige pensioenverplichtingen na te komen. Op onze website vindt u drie dekkingsgraden terug. Om te bepalen of uw pensioen verhoogd kan worden door indexatie is de ‘beleidsdekkingsgraad’ van belang.

  - Actuele dekkingsgraad
  De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen van een pensioenfonds en de pensioenverplichtingen (alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen) die daar tegenover staan.

  - Beleidsdekkingsgraad
  Daarnaast wordt de dekkingsgraad ook op een andere manier vastgesteld, waarbij deze minder afhankelijk is van dagkoersen: dit is de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. Een pensioenfonds is wettelijk verplicht om de beleidsdekkingsgraad te gebruiken als basis voor bepaalde beleidsbeslissingen, bijvoorbeeld beslissingen over indexatie. Daarnaast is de beleidsdekkingsgraad onder meer van belang om te bepalen of een pensioenfonds voldoende buffers heeft.

  - Vereiste dekkingsgraad
  De vereiste dekkingsgraad geeft aan hoe hoog de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds wettelijk moet zijn. Is de beleidsdekkingsgraad gelijk aan de vereiste dekkingsgraad, dan beschikt het pensioenfonds over de wettelijk vereiste financiële buffer. Deze buffer dient om schommelingen in de waarde van de beleggingen en de verplichtingen op te vangen. De hoogte van de vereiste dekkingsgraad verschilt per pensioenfonds en is met name afhankelijk van het beleggingsbeleid. Hoe meer risico in het beleggingsbeleid wordt genomen, hoe hoger de vereiste dekkingsgraad.

 • Het indexatiebeleid van Philips Pensioenfonds is gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad. Een pensioenfonds is wettelijk verplicht om de beleidsdekkingsgraad te gebruiken als basis voor bepaalde beleidsbeslissingen, bijvoorbeeld beslissingen over indexatie. Deze is minder afhankelijk van dagkoersen, omdat deze het gemiddelde weergeeft van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. In de indexatiestaffel kunt u zien wat de gevolgen zijn voor uw pensioen als de beleidsdekkingsgraad zich op een bepaald niveau bevindt.

 • In 2020 is een totaal beleggingsrendement behaald van 9,9% over de gehele portefeuille. De financiële gezondheid van een pensioenfonds wordt echter bepaald door naar ‘twee kanten van de balans’ te kijken. Aan de ene kant het vermogen, dat door dit hoge rendement is toegenomen. Maar aan de andere kant de (pensioen)verplichtingen: het benodigde bedrag om alle pensioenen, nu en in de toekomst, te kunnen betalen. En daar zit een groot deel van het probleem: door de gedaalde rente, is de waarde van onze pensioenverplichtingen toegenomen. Per saldo kwam de actuele dekkingsgraad aan het einde van het jaar uit op ongeveer hetzelfde niveau als begin 2021.

  De zogenoemde beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het indexatiebesluit. Deze dekkingsgraad geeft het gemiddelde weer van de actuele dekkingsgraden in de afgelopen 12 maanden. Ondanks dat de actuele dekkingsgraad begin en eind 2020 ongeveer gelijk was, is er in de eerste helft van het jaar sprake geweest van een sterke daling vanwege de coronacrisis. Deze lage actuele dekkingsgraden in de eerste maanden van 2020 werken nog door in de beleidsdekkingsgraad van eind 2020, die met 109,8% te laag was om de pensioenen te kunnen verhogen.

 • De looninflatie is gebaseerd op de cao-schaalaanpassing bij Philips, ook voor diegenen die werkzaam zijn bij Signify. Voor 2021 kijken we naar de cao-schaalaanpassing(en) van 2 april 2020 tot en met 1 april 2021. De cao bij Philips is op 31 oktober 2020 afgelopen. Op het moment dat het indexatiebesluit werd genomen waren de cao-afspraken vanaf 1 november 2020 nog niet gemaakt. Als uit die afspraken nog een cao-schaalaanpassing volgt in de periode 1 november 2020 tot en met 1 april 2021, dan wijzigt de genoemde 3,4% nog. 

 • Philips heeft recent de resultaten gedeeld van de virtual focus groups van eind 2020. In deze focusgroepen zijn pensioenthema’s voorgelegd aan medewerkers om input te krijgen voor de gesprekken over de toekomstige pensioenregeling. Daarbij is aangegeven dat de resultaten besproken worden met de vakorganisaties met het doel de volgende stappen te bepalen. Wat die volgende stappen zijn, is nu nog niet bekend.

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Nieuwsoverzicht

Lees het laatste nieuws, onder andere over de verhoging van uw pensioen door indexatie, op onze nieuwspagina.

Naar nieuws
Financiele positie

Financiële positie

Of verhoging van uw pensioen mogelijk is, is afhankelijk van de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds. Hoe staat het Fonds er op dit moment voor?

Naar Financiële positie