Indexatietoekenning

Gecontroleerd op:

Op deze pagina gaan we nader in op de verschillende factoren die een rol spelen bij de toekenning van indexatie. U kunt ook direct naar één van de onderstaande onderwerpen.    

Belangrijke nieuwsberichten  |    Op welke wijze neemt het Bestuur een indexatiebesluit?    |    Ruimere indexatieregels  & Overbruggingsplan   |    Indexatiestaffel

Indexatietoekenning

Elk jaar buigt het Bestuur zich over de vraag in hoeverre de pensioenen verhoogd kunnen worden met de looninflatie (als u pensioenopbouwer bent) of met de prijsinflatie (als u pensioenontvangers of houder van een premievrije polis bent). Tot de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel beoordeelt het Bestuur jaarlijks welke pensioenverhoging (indexatie) verantwoord is. Dit omdat het Bestuur wil dat elke deelnemer in het nieuwe pensioenstelsel een goede start kan maken en dat tot het moment van overgang de verschillen tussen deelnemersgroepen beperkt, fair en uitlegbaar zijn. Daardoor is de hoogte van de indexatie niet alleen afhankelijk van de financiële situatie van het Fonds op het moment van indexeren, maar ook van de verwachte en gewenste financiële situatie op het moment van overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.      

Het Bestuur heeft sinds 1 april 2024 de mogelijkheid om gebruik te maken van de ruimere, wettelijke indexatieregels uit het zogenoemde transitie-FTK. Hiermee kan eerder en meer indexatie worden gegeven. Het Bestuur zal daar gebruik van maken als dat nodig is om in enig jaar een verantwoord en evenwichtig indexatiebesluit te nemen. Op deze pagina gaan we nader in op de verschillende factoren die een rol spelen bij de toekenning van indexatie.     

 

Foto indexatietoekenning

Op welke wijze neemt het Bestuur een besluit over indexatie?

  • Elk jaar, totdat de nieuwe pensioenregeling van kracht is, stelt het Bestuur vast wat maximaal verantwoord is als het gaat om de verhoging van uw pensioen.
  • Daarbij kijkt het Bestuur naar een groot aantal relevante feiten en omstandigheden, zoals de financiële situatie, de hoogte van de inflatie, de situatie op financiële markten, verschillen tussen deelnemersgroepen, de resterende periode tot de overgang naar een nieuw pensioenstelsel en hoeveel andere pensioenfondsen aan pensioenverhogingen geven.
  • Het maximum indexatiepercentage is gelijk voor alle deelnemersgroepen: dus zowel voor pensioenopbouwers als voor pensioenontvangers en premievrije polishouders. Uiteraard kan nooit meer indexatie worden toegekend dan wettelijk is toegestaan. Dit kan ervoor zorgen dat het ook in de komende jaren mogelijk blijft dat aan de pensioenopbouwers een ander indexatiepercentage wordt toegekend dan aan de pensioenontvangers en premievrije polishouders. Maar het maximum beperkt in ieder geval het verschil in indexatie over het verleden tussen de deelnemersgroepen en draagt daarmee bij aan ons uitgangspunt dat dergelijke verschillen beperkt, fair en uitlegbaar moeten zijn.
  • Het Bestuur maximeert de indexatie om de financiële buffer te beschermen. Deze buffer komt straks direct of indirect ten goede aan de deelnemers., waardoor alle deelnemers een goede start kunnen maken in het nieuwe pensioenstelsel. Dat is belangrijk omdat pensioen in het nieuwe pensioenstelsel, meer dan nu, gaat meebewegen op de golven van de economie.
  • De ambitie van het Fonds verandert niet door het bovenstaande: het streven blijft om aan alle deelnemers een zo groot mogelijk deel van onze indexatieambitie toe te kennen (voor pensioenontvangers en premievrije polishouders is dit de prijsinflatie en voor pensioenopbouwers is dit de looninflatie). Maar we houden daarbij wel rekening met onze wens om alle deelnemers ook een zo goed mogelijke start te kunnen laten maken in het nieuwe pensioenstelsel.
  • Bij gedeeltelijke indexatie loopt de indexatieachterstand op. We houden daar rekening mee bij het verdelen van de buffer over de persoonlijke pensioenpotjes van de deelnemers bij de start van de nieuwe pensioenregeling.

Ruimere indexatieregels uit transitie-FTK

Het Bestuur streeft voor alle deelnemers naar een pensioen dat zo dicht mogelijk ligt bij de ambitie op het moment van overgang naar de nieuwe pensioenregeling. Daarom is reeds in 2021 besloten om, zodra dat wettelijk mogelijk zou zijn, gebruik te maken van de ruimere, wettelijke regels over indexatie volgens het zogenoemde transitie-FTK. Pensioenfondsen kunnen gebruikmaken van het transitie-FTK sinds de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen per 1 juli 2023. 

 

Overbruggingsplan 2024

In het overbruggingsplan leest u waarom de toepassing van ruimere indexatieregels 'evenwichtig' is en ziet u wat het effect van de ruimere regels is voor verschillende deelnemersgroepen.

Ga naar Overbruggingsplan
Naar Q&A Overbruggingsplan

Philips Pensioenfonds heeft in januari 2024 een ‘overbruggingsplan 2024’ ingediend bij de toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Hierin is beschreven wat het gebruik van het transitie-FTK betekent, zoals de voor- en nadelen ervan, en heeft het Pensioenfonds onderbouwd waarom het gebruik van de ruimere indexatieregels ‘evenwichtig’ is. DNB heeft dit plan goedgekeurd. Dat betekent dat het Bestuur de ruimere indexatieregels kan toepassen. Hierdoor kan er eerder en meer indexatie worden gegeven dan zonder het transitie-FTK het geval zou zijn (zie ook hierna ‘Indexatiestaffel’). Pensioenfondsen mogen de pensioenen door de ruimere indexatieregels verhogen vanaf een dekkingsgraad van 105% of hoger (in plaats van 110%, zie hierna). Dat betekent dat de financiële buffer niet lager mag worden dan 5% als gevolg van indexeren. Of het Bestuur ook gebruikmaakt van de ruimere regels, wordt jaarlijks meegenomen in de afweging waarover u in het vorige kopje heeft kunnen lezen.  

Indexatiestaffel: alleen nog relevant voor inhaalindexatie

Onderdeel van het indexatiebeleid is de zogenoemde indexatiestaffel. Tot 2023 was de indexatiestaffel het belangrijkste uitgangspunt voor het toekennen van een pensioenverhoging. De indexatiestaffel geeft weer bij welke beleidsdekkingsgraad de pensioenen in beginsel volledig of gedeeltelijk mogen worden verhoogd of moeten worden verlaagd. Deze indexatiestaffel sloot aan bij de wettelijke regels voor ‘toekomstbestendig indexeren’. Doordat het Bestuur nu de mogelijkheid heeft om de ruimere indexatieregels uit het transitie-FTK toe te passen, is de indexatiestaffel niet meer bepalend voor wat maximaal toegekend kan worden voor het ‘reguliere’ indexatiebesluit. 

De indexatiestaffel wordt periodiek aangepast. Deze aanpassing heeft betrekking op de zogenoemde ‘grens voor toekomstbestendig indexeren’. Bij deze grens is er voldoende zekerheid dat ook in de toekomst indexatie kan worden gegeven. Deze grenswaarde is wettelijk voorgeschreven. Zoals gezegd, is deze voor het ‘reguliere’ indexatiebesluit niet meer bepalend. De grens is echter nog altijd relevant voor het verlenen van inhaalindexatie. Onder het transitie-FTK zijn de regels voor het toekennen van inhaalindexatie namelijk onveranderd gebleven. Inhaalindexatie is zodoende alleen mogelijk als de dekkingsgraad hoger is dan 135,3% (stand 31 maart 2024). Hieronder is de huidige indexatiestaffel opgenomen.

Indexatiestaffel

Hoogte beleidsdekingsgraad Kunnen de pensioenen volledig of gedeeltelijk worden verhoogd of is verlaging aan de orde?
Let op! Naast de hoogte van de dekkingsgraad, is bepalend wat wettelijk mogelijk / nodig is en welke indexatie het Bestuur maximaal verantwoord vindt. Hier wordt jaarlijks over besloten.
<100% Verlaging van uw pensioen is aan de orde
100% - 110% Uw pensioen kan niet worden verhoogd
110% - 135,3% Uw pensioen kan gedeeltelijk worden verhoogd
>135,3% Uw pensioen kan volledig verhoogd worden, inhaalindexatie is mogelijk

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Nieuwsoverzicht

Lees het laatste nieuws, onder andere over de verhoging van uw pensioen door indexatie, op onze nieuwspagina.

Naar Nieuwsoverzicht
Financiele positie

Financiële positie

Of verhoging van uw pensioen mogelijk is, is onder andere afhankelijk van de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds. Hoe staat het Fonds er op dit moment voor?

Naar Financiële positie