Indexatiestaffel

Gecontroleerd op: 31 oktober 2022

Indexatiestaffel

In de indexatiestaffel van Philips Pensioenfonds is vastgelegd wanneer indexatie kan plaatsvinden. Dat is afhankelijk van de beleidsdekkingsgraad, die weergeeft hoe het gesteld is met de financiële gezondheid van het Fonds. En als er geïndexeerd wordt, geeft de hoogte van diezelfde beleidsdekkingsgraad aan in welke mate uw pensioen kan meestijgen met de prijsstijgingen. In de indexatiestaffel is ook opgenomen wanneer het Algemeen Bestuur kan besluiten om uw pensioen te verlagen. Dat is de uiterste maatregel die genomen kan worden, als de het Pensioenfonds er financieel slecht voorstaat.

Overigens blijft het uiteindelijk een besluit van het Algemeen Bestuur, waarbij ook kan worden afgeweken van de indexatiestaffel. Zo kan nooit meer indexatie worden gegeven dan wettelijk is toegestaan. De grens voor volledige indexatie was in de bestaande indexatiestaffel 123%. Deze grens is wettelijk bepaald en kan onder bepaalde omstandigheden hoger zijn dan 123%. Deze wettelijke grens varieert namelijk in de tijd, met name omdat ook renteontwikkelingen daarop van invloed zijn. Als gevolg van die ontwikkelingen is de wettelijke grens op dit moment aanmerkelijk hoger dan 123% en zelfs aanmerkelijk hoger dan onze beleidsdekkingsgraad. De indexatiestaffel wordt aangepast aan de actuele grenzen; daarom is de indexatiestaffel tijdelijk niet opgenomen op deze pagina.

Beleidsdekkingsgraad

Wilt u weten hoe uw Pensioenfonds er op dit moment financieel gezien voorstaat? Bekijk dan de grafiek.

Dekkingsgraadgrafiek

Minder strenge indexatieregels gaan pas per 1 juli 2023 in

Philips Pensioenfonds heeft in 2021 het voornemen uitgesproken om vanaf 2023 gebruik te gaan maken van minder strenge indexatieregels (het zogenoemde ‘transitie-FTK’). Bij gebruik van deze regels, zijn de grenzen die nu zijn opgenomen in de indexatiestaffel van Philips Pensioenfonds niet meer aan de orde. Er mag eerder volledig geïndexeerd worden. Wij berichtten u hier eerder over op deze website. Er is echter een belangrijke wettelijke ontwikkeling die onze voornemens op dit punt doorkruist. Het gaat om het volgende. De regels van het transitie-FTK zouden op 1 januari 2023 in werking treden. Nu de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen is uitgesteld tot 1 juli 2023, wordt ook het transitie-FTK pas op die datum van kracht. Dit betekent dat daarvan nog geen gebruik kan worden gemaakt bij de besluitvorming over de indexatie per 1 april 2023. Die besluitvorming zal dus moeten plaatsvinden met toepassing van de op dit moment geldende wettelijke regels. Daartoe behoren ook de hiervoor al genoemde regels die bepalen vanaf welke dekkingsgraad volledige indexatie mag worden toegekend. Bij de besluitvorming over de indexatie per 1 april 2023 zal ook rekening worden gehouden met de uitkomsten van de evaluatie van het indexatiebeleid. Meer informatie over de achtergronden van de evaluatie van het indexatiebeleid vindt u in dit nieuwsbericht.

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Nieuwsoverzicht

Lees het laatste nieuws, onder andere over de verhoging van uw pensioen door indexatie, op onze nieuwspagina.

Naar Nieuwsoverzicht
Financiele positie

Financiële positie

Of verhoging van uw pensioen mogelijk is, is afhankelijk van de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds. Hoe staat het Fonds er op dit moment voor?

Naar Financiële positie