Pensioenakkoord

Gecontroleerd op: 29 juli 2022

Het Pensioenakkoord en de uitwerking daarvan

Begin juli 2020 hebben werkgevers, vakbonden en het kabinet overeenstemming bereikt over de uitwerking van het Pensioenakkoord, waarvan op 5 juni 2019 de hoofdlijnen waren gepresenteerd. Het Pensioenakkoord gaat met name over het pensioen dat via de werkgever wordt opgebouwd, zoals uw pensioen bij Philips Pensioenfonds. Het Pensioenakkoord voorziet in een fundamentele hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. De uitwerking van het Pensioenakkoord zou uiterlijk op 1 januari 2022 moeten zijn vastgelegd in wetgeving. Uiterlijk op 1 januari 2026 zouden dan alle pensioenfondsen in Nederland hun regelingen moeten hebben aangepast aan de nieuwe regels. In mei 2021 heeft de minister aangegeven dat het wetgevingstraject vertraging oploopt en dat de inwerkingtreding van het nieuwe pensioenstelsel uiterlijk per 1 januari 2023 zal plaatsvinden. De einddatum is daarmee ook verschoven naar 1 januari 2027.

Voordat alle pensioenregelingen zijn aangepast, moet er nog het nodige gebeuren. Allereerst behoeft de uitwerking van het Pensioenakkoord zelf op vele punten nog weer nadere uitwerking, voordat een en ander kan worden vastgelegd in wetgeving. Ten tweede moeten sociale partners in de bedrijfstakken en bij ondernemingen nog de nodige besluiten nemen. En tot slot moeten ook pensioenfondsbesturen nog besluitvorming plegen. Als gevolg van dit alles is het nu nog niet bekend, wanneer de pensioenregelingen die Philips Pensioenfonds uitvoert zijn overgezet naar de nieuwe regels.

Heeft u vragen over het Pensioenakkoord en de uitwerking daarvan? Hieronder vindt u een aantal vragen en antwoorden, die meer inzicht geven in het nieuwe Pensioenakkoord en de uitwerking daarvan.

Vragen en antwoorden

Over het pensioenakkoord

 • Het Pensioenakkoord gaat met name over een fundamentele herziening van het pensioen dat u via uw werkgever opbouwt, zoals uw pensioen bij Philips Pensioenfonds.

  Het Pensioenakkoord gaat uit van twee soorten pensioenregelingen die afgesproken kunnen worden tussen de werkgevers en de vakbonden. In beide regelingen geldt dat u een eigen pensioenpot heeft. In de ene regeling (de zogenoemde flexibele premieregeling) is dit een pensioenpot met een individueel pensioenkapitaal. Dergelijke individuele beschikbare-premieregelingen bestaan nu ook al. In de andere regeling (de zogenoemde solidaire premieregeling) gaat het om een pensioenpot bestaande uit een aandeel in een collectief belegd pensioenkapitaal. Deze regeling is nieuw. Op dit moment zijn er naast regelingen waarin u een individuele pensioenpot heeft (zogenoemde individuele beschikbare-premieregelingen), ook nog regelingen waarin aan deelnemers pensioenaanspraken worden toegezegd. Bij Philips en Signify gebeurt dat op basis van een door de ondernemingen betaalde vaste premie. Als deze premie voldoende is voor het toekennen van de geambieerde pensioenopbouw wordt deze toegekend. Is dat niet het geval, dan wordt het opbouwpercentage verlaagd. Regelingen als deze bestaan niet meer binnen het nieuw pensioenstelsel. In het nieuwe stelsel kennen we uitsluitend de volgende regelingen:

  1. Flexibele premieregeling (een individuele beschikbare-premieregeling): in deze regeling bouwt u als deelnemer geen pensioenaanspraak op, maar een individueel pensioenkapitaal. Het pensioenkapitaal wordt belegd volgens een leeftijdsafhankelijke lifecycle waarbij jongeren meer in risicovolle categorieën beleggen dan ouderen omdat de jongeren een langere beleggingshorizon hebben. In het algemeen is het voor de deelnemer mogelijk om binnen bepaalde kaders zelf te kiezen hoe dit kapitaal wordt belegd en welke risico's worden genomen. Uit het kapitaal worden vanaf uw pensioendatum uw pensioenuitkeringen betaald. Een vergelijkbare pensioenregeling bestaat ook al in het huidige pensioenstelsel.
    
  2. Solidaire premieregeling (eerder ‘Nieuwe pensioencontract’ genoemd): ook dit is een premieregeling waarin u als deelnemer een pensioenkapitaal opbouwt in een eigen pensioenpot. Uw pensioenpot wordt echter, anders dan bij variant 1, samen met het pensioenkapitaal van andere deelnemers, collectief belegd in het pensioenfonds. Uw pensioenpot bestaat uit een aandeel in dit collectief belegde vermogen. Het rendement dat wordt behaald op de verschillende beleggingscategorieën, wordt verdeeld over de deelnemers, op basis van leeftijd. Na een goed beleggingsjaar gaat de pensioenpot van jongeren dan relatief meer omhoog dan die van ouderen, na een slecht beleggingsjaar gaat de pot van jongeren juist relatief meer omlaag dan die van ouderen. Achterliggende gedachte daarbij is dat een jongere deelnemer meer beleggingsrisico kan lopen dan een oudere deelnemer. Een jongere heeft namelijk een langere periode voor herstel na een slecht beleggingsjaar. Deze pensioenregeling is een nieuw soort regeling die het huidige pensioenstelsel niet kent.

  Een belangrijk punt in het Pensioenakkoord is de aanpassing van de wijze waarop het pensioen wordt opgebouwd en de pensioenpremie die daarvoor wordt betaald. Nu bouwt elke werknemer met hetzelfde salaris, ongeacht zijn of haar leeftijd, jaarlijks evenveel pensioen op. Omdat de premie van jongere deelnemers langer kan renderen dan die van oudere deelnemers, is de pensioenopbouw voor jongeren goedkoper dan voor ouderen. Bij Philips Pensioenfonds wordt daarmee rekening gehouden en wordt door de werkgevers voor jongeren ook minder premie betaald dan voor ouderen*. Bij veel pensioenfondsen is dat echter niet het geval en wordt voor alle deelnemers, ongeacht hun leeftijd, dezelfde premie gerekend. Zowel bij Philips Pensioenfonds als bij die andere fondsen, is de pensioenopbouw voor iedereen gelijk. Omdat de pensioenopbouw voor jongeren goedkoper is, is het in de ogen van het kabinet en sociale partners eerlijker, als zij bij alle pensioenfondsen voor dezelfde pensioenopbouw minder premie zouden betalen (zoals nu bij Philips Pensioenfonds). Of als zij meer pensioenopbouw zouden krijgen voor dezelfde premie. Voor die laatste variant is in het Pensioenakkoord gekozen. In het nieuwe stelsel is voor alle deelnemers aan een pensioenregeling dezelfde premie beschikbaar. Daarmee gaan jongeren meer pensioen opbouwen dan nu, ouderen juist minder.

  Er lijkt op zich wat voor te zeggen dat dit eerlijker is dan de huidige systematiek, maar deze overstap creëert wel een overgangsprobleem. Alle bestaande pensioenopbouwers ondervinden nadeel van de overstap op de nieuwe systematiek. Dit geldt het meest voor de groep deelnemers van rond de 45 jaar. Zij gaan immers in de toekomst minder pensioen opbouwen, zonder dat zij in het verleden een hogere pensioenopbouw hebben gehad. Dit nadeel moet volgens het kabinet en sociale partners gecompenseerd worden.

  Daarmee kunnen aanzienlijke kosten gemoeid zijn. Meer informatie over compensatie vindt u bij de vraag ‘Is er compensatie voor deelnemers die er financieel op achteruitgaan?’

  Als alle door de werkgevers betaalde premies worden opgeteld en dit totaalbedrag wordt uitgedrukt in een percentage van de pensioengrondslagsom (de pensioengrondslag is het salaris waarover pensioen wordt opgebouwd), komt daar voor de flexregeling 29,4% uit. Dit is het in totaal verschuldigde premiepercentage dat ook is terug te vinden in het pensioenreglement. Dit percentage geldt voor een tussen werkgevers en pensioenfonds overeengekomen periode. Werknemers betalen een eigen bijdrage van 2% (Philips) of 5% (Signify) die onderdeel is van de genoemde 29,4%.

 • In de hoofdlijnennotitie over de uitwerking van het Pensioenakkoord, die Minister Koolmees op 22 juni 2020 naar de Tweede Kamer stuurde, staat over de doelen en randvoorwaarden waaraan een nieuw stelsel moet voldoen het volgende:

  ‘In het in 2019 gesloten Pensioenakkoord zijn de volgende doelen afgesproken waaraan het nieuwe pensioenstelsel moet voldoen:

  • Het nieuwe pensioenstelsel moet eerder perspectief bieden op een koopkrachtig pensioen. In goede tijden gaan pensioenen eerder omhoog, maar in slechte tijden ook eerder omlaag.
  • Het stelsel moet transparanter en persoonlijker zijn.
  • Het stelsel moet beter aansluiten bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

  Daarnaast zijn in het Pensioenakkoord een aantal randvoorwaarden gesteld:

  • De ouderdomspensioenen blijven levenslang uitgekeerd worden.
  • De herziening is geen versobering. Er blijft voldoende ruimte om de huidige doelstelling voor het te verwachten pensioen te realiseren.
  • De premies en de pensioenuitkeringen moeten zo stabiel mogelijk zijn.
  • De overstap moet voor alle belanghebbenden en generaties evenwichtig uitpakken.
  • Eventuele nadelen van de transitie worden adequaat gecompenseerd.
  • Bestaande pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen worden zo veel mogelijk meegenomen naar het nieuw gekozen pensioencontract.
  • Pensioenuitvoerders moeten voldoende ruimte houden om beleggingsrendement te boeken.
  • De overgang moet uitvoerbaar zijn en financieel haalbaar.

  Aan sommige van de genoemde doelen en randvoorwaarden wordt zonder meer voldaan. Zo is evident dat het pensioen via de eigen pensioenpotjes persoonlijker wordt en dat het nieuwe stelsel leidt tot stabielere premies.

  Op andere punten is nu reeds duidelijk dat daaraan (vrijwel zeker) niet wordt voldaan of dat het nieuwe stelsel daarop geen verbetering brengt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de stabiliteit van de pensioenuitkeringen. Tot slot zijn er nog de punten waarvan nog niet kan worden vastgesteld of daaraan voldaan kan worden. Dit komt omdat dit pas duidelijk wordt als bekend is hoe de pensioenregelingen er precies uit gaan zien. Daarvoor is nog besluitvorming nodig, zowel door de politiek als door sociale partners en pensioenfondsbesturen. Een goed voorbeeld hiervan is de doelstelling dat adequate compensatie moet worden geboden aan deelnemers die erop achteruitgaan als gevolg van de overgang op een gelijk premiepercentage voor alle deelnemers, ongeacht de leeftijd.

  Een aantal punten waar evident niet aan voldaan wordt of waarvan nog moet blijken of daaraan voldaan gaat worden omdat nog nadere besluitvorming nodig is, komt hieronder in de andere vragen en antwoorden aan de orde.

 • In het nieuwe stelsel hebben alle deelnemers een persoonlijke pensioenpot. Het zal voor iedere deelnemer duidelijk zijn, hoeveel geld er op enig moment in die pot zit en welke ontwikkelingen daaraan in positieve (bijvoorbeeld premie en positieve beleggingsrendementen) of negatieve zin (bijvoorbeeld uitkeringen en negatieve beleggingsrendementen) hebben bijgedragen. In zoverre is pensioen in het nieuwe stelsel transparant.

  Op welke pensioenuitkering deelnemers op grond van het kapitaal in hun pensioenpot uiteindelijk kunnen rekenen, is echter niet duidelijk. Dit is immers afhankelijk van onzekere toekomstige ontwikkelingen, zoals de beleggingsrendementen die behaald gaan worden. Die rendementen zijn in het nieuwe stelsel directer dan nu bepalend voor de hoogte van het pensioen van de individuele deelnemers. Daarmee neemt de onzekerheid over de hoogte van de uitkering toe. In die zin wordt pensioen dus niet transparanter in het nieuwe stelsel.

  Kortom: het nieuwe stelsel is transparanter over wat er op enig moment in de individuele pensioenpotten van de deelnemers zit, maar niet over de hoogte van de uit te keren pensioenen. 

 • Het nieuwe pensioenstelsel is zeker uitvoerbaar. Er zijn twee varianten. De zogenoemde flexibele premieregeling (of de individuele beschikbare-premieregeling zoals deze regeling hiervoor is genoemd) is eenvoudiger uitvoerbaar dan de solidaire premieregeling.

 • Nee, dat klopt helaas niet. Er zullen deelnemers zijn van wie het pensioen in het nieuwe pensioenstelsel (ondanks compensatie) lager zal zijn dan in het huidige stelsel. In het nieuwe pensioenstelsel gaat het pensioen namelijk directer meebewegen met de economie. Er bestaat zodoende een kans op een hoger pensioen dan in het huidige stelsel, maar ook een kans op een lager pensioen. Zodra duidelijk is hoe de nieuwe pensioenregelingen van Philips en Signify er precies uit gaan zien, kunnen wij berekeningen maken waaruit blijkt hoe hoog de pensioenen van de deelnemers naar verwachting zullen zijn. In die berekeningen moeten wij uitgaan van veronderstellingen ten aanzien van beleggingsrendementen en rente-ontwikkelingen over een lange reeks van jaren. Daarom is het onzeker of die verwachtingen (bij benadering) zullen uitkomen.

  Wel is nu al bekend dat er een grote kans is dat een bepaalde groep deelnemers er (zonder compensatie) op achteruit zal gaan. Dat zijn vooral de pensioenopbouwers van middelbare leeftijd. Deelnemers die behoren tot deze groep worden namelijk wel geconfronteerd met een lagere pensioenopbouw in de toekomst, terwijl zij in het verleden als jongere niet geprofiteerd hebben van een hogere pensioenopbouw. Het Pensioenakkoord neemt als uitgangspunt, dat als blijkt dat deze groep een nadeel heeft, die daarvoor adequaat gecompenseerd moet worden.

 • Er is een grote kans dat het Pensioenakkoord nadelig uitpakt voor met name pensioenopbouwers van middelbare leeftijd. Dit is onderkend bij het sluiten van het akkoord en er is gezegd dat hiervoor een adequate compensatieregeling moet komen. Onbekend is echter wie deze compensatie moet financieren. Het Pensioenakkoord geeft aan dat de compensatie voor werkgevers en deelnemers kostenneutraal moet zijn. Voor het betalen van de compensatie wordt uitdrukkelijk ook naar de pensioenfondsen gekeken. Het wordt wettelijk mogelijk gemaakt, dat pensioenfondsen de kosten van de compensatie of een deel daarvan voor hun rekening nemen. In dat geval vindt de compensatie dus (deels) uit het vermogen van het pensioenfonds plaats. Of dat ook bij Philips Pensioenfonds aan de orde zal zijn, moet worden afgewacht. Indien het aan de orde zou zijn, dient geborgd te worden dat dit op evenwichtige wijze plaatsvindt. Dat kan pas worden beoordeeld, nadat het gehele plaatje van de inhoud van de nieuwe regeling en de financiering daarvan is ingevuld. Het is de taak van het Algemeen Bestuur van het Fonds om in dit verband alle belangen op een evenwichtige manier te wegen. Ook als er een adequate compensatie is voor pensioenopbouwers die nadeel ondervinden van de invoering van het nieuwe pensioenstelsel, is het overigens niet zeker dat niemand erop achteruit zal gaan in het nieuwe pensioenstelsel. De compensatie zal waarschijnlijk gebaseerd worden op een neutraal economisch scenario. Als het vervolgens economisch tegenzit, is de compensatie onvoldoende om nadeel te voorkomen.

  Er is trouwens alleen sprake van een positieve compensatie. Degenen die geen compensatie nodig hebben, wordt niets afgenomen.

 • Ja, er is naar verwachting bij de meeste pensioenregelingen nog steeds sprake van solidariteit tussen jongere en oudere deelnemers, maar minder dan in het huidige stelsel. Het zogenoemde langlevenrisico (zie vraag 22) en de overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s blijven gezamenlijk gedragen worden. Daarbij geldt wel dat het langlevenrisico bij een flexibele premieregeling waarschijnlijk niet door alle deelnemers samen gedragen kan worden maar tussen enerzijds de pensioenontvangers onderling en anderzijds de pensioenopbouwers en premievrije polishouders onderling. Gelet op de omvang van ons Fonds is dat geen onoverkomelijk bezwaar.

  Er is voortaan echter geen sprake meer van leeftijdssolidariteit wat betreft de pensioenopbouw. Iedere deelnemer met hetzelfde salaris krijgt voortaan dezelfde premie in zijn pensioenpot gestort. Een jongere kan met die premie meer pensioen opbouwen dan een oudere collega. In het huidige pensioenstelsel bouwt zowel jong als oud hetzelfde pensioen op. In feite betaalt een jongere bij de meeste pensioenfondsen mee aan de pensioenopbouw van zijn of haar oudere collega. Dat is in het nieuwe pensioenstelsel niet meer het geval.

  In het nieuwe pensioenstelsel komt het beleggingsrendement rechtstreeks ten goede aan de deelnemer via zijn of haar persoonlijke pensioenpot. Het pensioen wordt dus persoonlijker. Persoonlijker betekent dat er dus ook op dit punt minder solidariteit is. En omdat er minder solidariteit is, gaan de pensioenen ook directer meebewegen met de economie. Of u dit wel of niet ziet als een positieve ontwikkeling, hangt ervan af hoeveel waarde u hecht aan zekerheid over uw pensioenuitkering. Overigens bestaat de mogelijkheid om het meebewegen van een ingegaan pensioen met de economie te dempen door het spreiden van financiële mee- en tegenvallers over maximaal 10 jaar. In feite kan dit ook gezien worden als een vorm van solidariteit tussen generaties.

  Indien door sociale partners wordt gekozen voor de solidaire premieregeling (zie voor informatie over dit type regeling de vraag ‘Wat zijn de hoofdlijnen van het Pensioenakkoord?’), krijgt de solidariteit tussen generaties die in het nieuwe stelsel resteert, ook nog vorm via de zogenoemde solidariteitsreserve. Die reserve kan per pensioenfonds verschillen en mag (op termijn) maximaal 15% van het totale vermogen zijn. Bij hoge rendementen kan een deel daarvan worden toegevoegd aan deze reserve. Als het tegenzit, kan het lage rendement hieruit aangevuld worden. Hoe hoger de reserve, hoe meer solidariteit er in het nieuwe stelsel resteert. En hoe meer solidariteit, des te stabieler de uitkeringen.

  Indien niet wordt gekozen voor de solidaire premieregeling, maar voor een flexibele premieregeling, kan ervoor worden gekozen om een risicodelingsreserve te vormen. Deze reserve biedt waarschijnlijk minder mogelijkheden voor solidariteit tussen generaties dan de solidariteitsreserve binnen een solidaire premieregeling. Zo mag de risicodelingsreserve niet ingezet worden om tegenvallende beleggingsresultaten direct te compenseren. 

 • In het nieuwe stelsel ligt het beleggingsrisico bij de deelnemer. In de huidige regeling van Philips Pensioenfonds is dit feitelijk ook al zo. Maar in het nieuwe stelsel ziet u de beleggingsresultaten directer terug in uw pensioenpot of in de hoogte van uw uitkering. Uw pensioen gaat directer meebewegen met de economie. Daardoor heeft u kans op een hoger pensioen (bij positieve beleggingsrendementen) maar loopt u ook het risico van een lager pensioen (bij tegenvallende beleggingsrendementen). Uw pensioen wordt dus minder zeker. Overigens wordt er bij de keuze voor de solidaire premieregeling (en dus niet voor een flexibele premieregeling) ook een zogenoemde solidariteitsreserve gevormd. Die reserve kan per pensioenfonds verschillen en mag (op termijn) maximaal 15% van het totale vermogen zijn. Bij hoge rendementen kan een deel daarvan worden toegevoegd aan deze reserve. Als het tegenzit, kan het lage rendement hieruit aangevuld worden. De uitkeringen worden daardoor iets stabieler, maar nog steeds minder stabiel dan in het huidige stelsel. In de flexibele premieregeling kan een risicodelingsreserve gecreëerd worden maar de effectiviteit daarvan om tegenvallende beleggingsresultaten op te vangen, lijkt beperkt. De stabiliteit van de uitkeringen kan in beide regelingen ook nog worden vergroot door de financiële resultaten (zowel positief als negatief) over een aantal jaren te spreiden.

 • Dat is afhankelijk van de regeling waarvoor door sociale partners gekozen wordt. Is dat de solidaire premieregeling, dan kunt u geen eigen beleggingskeuzes maken. U heeft dan weliswaar een eigen pensioenpot, maar deze pensioenpot blijft collectief belegd, net als nu. Dat wil zeggen: het totale pensioenkapitaal van alle deelnemers samen wordt door het pensioenfonds belegd. U heeft dan geen eigen keuzemogelijkheden voor wat betreft de beleggingen.

  Wordt gekozen voor de flexibele premieregeling, dan krijgt u wel de mogelijkheid om zelf beleggingskeuzes te maken. U kunt dan bijvoorbeeld binnen bepaalde grenzen kiezen hoe uw pensioenpot wordt verdeeld over bepaalde beleggingsfondsen, zoals een aandelenfonds of een obligatiefonds.

 • Na overgang naar het nieuwe stelsel zijn de nieuwe regels in ieder geval direct van toepassing op de nieuwe pensioenopbouw. Voor de op het moment van overgang naar het nieuwe stelsel reeds opgebouwde pensioenen van pensioenopbouwers, pensioenontvangers en premievrije polishouders geldt het volgende. Hoofdregel is dat ook de opgebouwde pensioenen onder de nieuwe regels vallen, als sociale partners daarom verzoeken. In pensioenjargon spreken we dan van ‘invaren’. Van de hoofdregel kan worden afgeweken, als dat voor bepaalde deelnemersgroepen tot een onevenredig nadeel zou leiden. Of er bij Philips Pensioenfonds sprake gaat zijn van invaren van de opgebouwde pensioenen, is nu nog niet duidelijk. Daarover vindt op een later moment besluitvorming plaats. Op dit moment kan dat nog niet omdat niet duidelijk is hoe werkgevers en vakbonden de nieuwe pensioenregeling gaan invullen en omdat de regels over het invaren nog onvoldoende duidelijk zijn. Als er ook bij Philips Pensioenfonds sprake zou zijn van invaren, dan worden alle opgebouwde pensioenen, dus ook de al ingegane pensioenen, omgezet in een persoonlijk pensioenkapitaal. Daaruit wordt jaarlijks een pensioenbedrag uitgekeerd.

  Volgens de huidige conceptteksten met betrekking tot het nieuwe pensioenstelsel is een besluit van het pensioenfondsbestuur tot invaren overigens bindend voor alle deelnemers van het fonds. Er is geen individueel bezwaarrecht. Wel moet het Verantwoordingsorgaan een advies over invaren geven.

 • Het nieuwe pensioenstelsel moet uiteraard voldoen aan wet- en regelgeving. Onder de regelgeving valt ook Europese regelgeving. In dit verband is het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de mens en fundamentele vrijheden (EVRM) van belang. Hierin is bepaald, dat iedereen recht heeft op het ongestoord genot van zijn eigendom. Hiertoe behoren in ieder geval de reeds opgebouwde pensioenen van werknemers en gepensioneerden. Het staat lidstaten van de EU vrij om eigendom te ontnemen of te reguleren, als het algemeen belang dat vereist. Het EVRM bevat een aantal criteria om te bepalen of er sprake is van een gerechtvaardigde ontneming of regulering van eigendom. Uiteindelijk bepaalt het Europese Hof voor de Rechten van de Mens of aan deze criteria voldaan is. In de hoofdlijnennotitie uitwerking Pensioenakkoord die op 22 juni 2020 door Minister Koolmees is aangeboden aan de Tweede Kamer, wordt ervan uitgegaan dat de kans dat het Europese Hof desgevraagd zal oordelen dat niet aan die criteria wordt voldaan, klein is: Potentiële risico’s op een ongerechtvaardigde inbreuk op het eigendomsrecht zullen (…) zeer beperkt zijn.’

 • Nee. Het beschikbare vermogen op het moment van invaren is beschikbaar. De ondernemingen zijn niet verplicht tot additionele stortingen.

 • Het is nog niet duidelijk wat er met de indexatie-achterstand gebeurt bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dit hangt er onder andere van af of de huidige pensioenen worden ‘ingevaren’ in de nieuwe regeling of niet (meer over invaren bij de vraag ‘Welke pensioenen vallen onder het nieuwe pensioenstelsel?’). Als er bij Philips Pensioenfonds sprake zou zijn van invaren, dan worden alle opgebouwde pensioenen, dus ook de al ingegane pensioenen, omgezet in een persoonlijk pensioenkapitaal: uw persoonlijke pensioenpot.

  Hoe precies, is mede afhankelijk van de omrekenmethodiek waarvoor gekozen gaat worden. Welke dat zal zijn, is nu nog niet bekend. En uiteraard is het voor de hoogte van de bedragen die terechtkomen in de persoonlijke pensioenpotten van de deelnemers ook van groot belang, hoe groot de buffer van het Fonds is op het moment van het invaren. Hoe hoger de bedragen in de persoonlijke pensioenpotten, hoe hoger het pensioen. Hoewel er bij invaren formeel geen sprake zal zijn van het inhalen van indexatie-achterstanden, is het dus wel mogelijk (maar niet zeker) dat de pensioenen direct na overgang naar het nieuwe stelsel hoger zijn dan daarvoor. En als de economie zich daarna gunstig ontwikkelt, is het ook mogelijk dat dat leidt tot een verhoging van uw pensioen, die onder het huidige stelsel alleen mogelijk zou zijn geweest via inhaalindexatie. Dit zou gezien kunnen worden als het inhalen van indexatie-achterstanden. Voor de goede orde wordt hierbij opgemerkt, dat het uiteraard niet zeker is dat de pensioenen na de overgang naar het nieuwe stelsel zullen stijgen, omdat dat afhankelijk is van ontwikkelingen op financiële markten en de gevolgen daarvan voor de waarde van de beleggingen in uw persoonlijke pensioenpot.

  Als er bij Philips Pensioenfonds geen sprake zou zijn van invaren, dan blijven de huidige regels over (inhaal)indexatie in beginsel van toepassing op de niet ingevaren opgebouwde pensioenen. In beginsel, want de Minister heeft aangegeven dat nog zal worden bezien of deze regels worden aangepast.

 • Nee, niet per definitie. Hoe de overgang naar het nieuwe stelsel uitpakt voor de diverse deelnemersgroepen, kan pas worden bepaald indien duidelijk is, hoe de regeling er bij Philips Pensioenfonds precies uit gaat zien en hoe de regels over het invaren er uit gaan zien. Daarbij is van belang wat de financiële positie is van het Fonds op het moment van de overgang, maar (zonder volledig te willen zijn) bijvoorbeeld ook:

  • Voor welke van de twee types regelingen wordt gekozen.
  • Afhankelijk van de keuze van de regeling: hoe groot de solidariteitsreserve of risicodelingsreserve is en hoe die wordt gevuld (wordt een deel van de huidige buffer daarvoor gebruikt?).
  • Als compensatie met betrekking tot pensioenopbouwers van middelbare leeftijd aan de orde is: hoeveel en hoe die wordt gefinancierd?
  • Voor welk projectierendement wordt gekozen. Het projectierendement is het rendement waarmee op de pensioendatum een inschatting wordt gemaakt van de toekomstige pensioenuitkeringen. Hoe lager het projectierendement des te lager het maandelijkse pensioen en omgekeerd. Meer informatie over het projectierendement vindt u bij de hierna opgenomen vraag ‘Is de rekenrente in het nieuwe pensioenstelsel helemaal niet meer van belang?’.

  Pas nadat het gehele plaatje van de inhoud van de regeling en de financiering daarvan is ingevuld, kan worden uitgerekend wat de regeling naar verwachting betekent voor de individuele (groepen) deelnemers en kan worden beoordeeld of het geheel met of zonder invaren evenwichtig is.

 • De rekenrente zoals wij die nu kennen, verdwijnt in het nieuwe pensioenstelsel. In het nieuwe pensioenstelsel is het zogenoemde projectierendement* van belang. Dat is het rendement, dat naar verwachting in de toekomst kan worden gemaakt met de beleggingen in het individuele pensioenpotje van de deelnemer. Dat verwachte rendement of projectierendement is afhankelijk van de beleggingen in dat potje. Hoe hoger het verwachte toekomstige rendement, des te hoger de pensioenuitkering. In zijn algemeenheid is het van belang, dat het projectierendement op prudente wijze wordt vastgesteld. Een te hoog projectierendement leidt immers in het begin wel tot een hogere pensioenuitkering, maar die uitkering zal later verlaagd moeten worden als het feitelijk rendement achterblijft bij het projectierendement. Overigens blijft de marktrente (waarvan de rekenrente die we nu kennen is afgeleid) ook in het nieuwe stelsel wel degelijk nog van belang, met name voor pensioenontvangers. Voor pensioenontvangers zullen er namelijk relatief veel obligaties in het individuele pensioenpotje zitten. De (markt)rente op die obligaties is medebepalend voor het projectierendement en dus voor de hoogte van de pensioenuitkering. 

  * Indien de deelnemer aan een individuele beschikbare-premieregeling kiest voor inkoop van een vaste pensioenuitkering, is het projectierendement niet van belang en is de hoogte van de pensioenuitkering afhankelijk van het inkooptarief van de pensioenuitvoerder.

 • Op korte termijn merkt u nog niets van het Pensioenakkoord. Allereerst moet het akkoord worden omgezet in wetgeving. Daarbij moeten nog vele keuzes worden gemaakt. Daarnaast moeten Philips, Signify en de vakbonden besluiten nemen over de pensioenregelingen van Philips en Signify. En het Algemeen Bestuur van het Fonds moet nog besluiten of de door beide ondernemingen met de vakbonden overeengekomen pensioenregelingen kunnen worden uitgevoerd. Hoewel dit alles voor een deel gelijktijdig kan gebeuren, duurt het dus nog wel even voordat hierover nieuws te melden is. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

 • U kunt zelf geen actie ondernemen. Het Pensioenakkoord wordt nu verder uitgewerkt door het kabinet en de sociale partners. Philips, Signify en de vakbonden gaan besluiten nemen over de toekomst van de pensioenregeling van Philips Pensioenfonds. En ook het Algemeen Bestuur van Philips Pensioenfonds moet nog de nodige besluiten nemen. Het kan vanwege dit alles nog wel enige tijd kan duren voordat duidelijk is wat het Pensioenakkoord voor u persoonlijk gaat betekenen.

 • In de Hoofdlijnennotitie uitwerking Pensioenakkoord is opgenomen, dat sociale partners afspraken maken over de nieuwe pensioenregeling (flexibele premieregeling of solidaire premieregeling), over de adequate compensatie van pensioenopbouwers voor een eventueel nadeel, over invaren en over het moment van overstappen naar het nieuwe stelsel. De werkgevers worden wettelijk verplicht al deze keuzes en de overwegingen en berekeningen die daaraan ten grondslag liggen, vast te leggen in een transitieplan. Het transitieplan wordt betrokken bij de opdrachtaanvaarding door het pensioenfondsbestuur. Pensioenfondsen worden verplicht om voor de transitie een implementatieplan op te stellen. In dit plan zetten zij uiteen op welke wijze de uitvoering van de nieuwe pensioenregeling wordt voorbereid en uitgevoerd. Zij moeten daarin onderbouwen hoe zij de nieuwe regeling kunnen uitvoeren met inachtneming van evenwichtige belangenafweging en gelijke behandelingswetgeving.

  Het initiatief voor het maken van afspraken over de nieuwe pensioenregeling, invaren en compensatie van pensioenopbouwers ligt dus formeel bij de sociale partners. Uitvoering van die regeling is echter alleen mogelijk indien het pensioenfonds de opdracht om die regeling uit te voeren aanvaardt. Dat kan het Algemeen Bestuur van het Fonds alleen doen, indien het van oordeel is dat op evenwichtige wijze rekening is gehouden met de belangen van alle deelnemersgroepen. Vanwege de vereiste instemming van het pensioenfondsbestuur doen sociale partners er in de praktijk verstandig aan om pensioenfondsen in een vroegtijdig stadium te betrekken bij hun plannen. Ook vanuit het oogpunt van het efficiënt inzetten van aanwezige kennis is dit overigens aan te bevelen. Bij Philips en Signify is het een goed gebruik om Philips Pensioenfonds tijdig aan te haken bij het ontwikkelen van een nieuwe pensioenregeling. Dat zal ook in dit geval weer gebeuren.

 • De situatie bij Philips Pensioenfonds wijkt af van die bij veel andere fondsen. Philips Pensioenfonds is namelijk een fonds met relatief veel pensioenontvangers in de populatie. Daarnaast speelt in zijn algemeenheid dat het niveau van de dekkingsgraad, en dus van de buffer, bij elk pensioenfonds anders is. Beide punten kunnen van belang zijn in de discussies (binnen het Algemeen Bestuur van het Fonds en met Philips, Signify en de vakbonden) rond onder meer invaren, compensatie van pensioenopbouwers en de omvang en wijze van vullen van de solidariteits- of risicodelingsreserve. Deze punten zullen daarin dan ook uitdrukkelijk worden meegenomen. Het is daarbij van groot belang alle relevante feiten en omstandigheden in onderlinge samenhang te bezien. Pas nadat het gehele plaatje van de inhoud van de regeling en de financiering daarvan is ingevuld, kan worden uitgerekend wat de regeling naar verwachting betekent voor de diverse groepen deelnemers en kan worden beoordeeld of het geheel evenwichtig is.

 • Deelnemers kunnen invloed uitoefenen op de besluitvorming door zich te kandideren voor een lidmaatschap van het bestuur of het Verantwoordingsorgaan. In ons bestuur zitten 3 vertegenwoordigers namens de werknemers (pensioenopbouwers) en 2 namens de pensioengerechtigden (pensioenontvangers). In het Verantwoordingsorgaan, dat uit 6 personen bestaat, zitten 4 vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden en 1 vertegenwoordiger namens de werknemers. Daarnaast vragen wij regelmatig naar de mening van deelnemers over relevante pensioen- of beleggingsonderwerpen, zoals bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord beleggen of risicobereidheid. Tot slot kunt u het bestuur ook altijd benaderen met uw vragen, suggesties en opmerkingen via de mailbox van het Algemeen Bestuur (algemeenbestuur.ppf@philips.com).

 • De huidige pensioenafspraken tussen Philips en Signify enerzijds en de vakbonden anderzijds, lopen tot uiterlijk 1 januari 2025. Tot dat moment blijft de huidige pensioenregeling ongewijzigd. Wel is nog niet duidelijk hoe hoog de pensioenopbouw in 2024 zal zijn. Voor 2022 en 2023 is het opbouwpercentage maximaal 1,65%. Mochten Philips, Signify en de vakbonden niet tijdig tot afspraken over een pensioenregeling volgens het nieuwe pensioenstelsel komen, dan zullen zij alsnog afspraken moeten maken hoe de pensioenregeling er van 1 januari 2025 tot uiterlijk 1 januari 2027 onder het huidige pensioenstelsel uit gaat zien.

 • Op de pensioendatum wordt het jaarlijkse pensioen vastgesteld mede op basis van de levensverwachting. Dat betreft dan het jaarlijkse pensioen dat men krijgt uit het eigen pensioenpotje. Dat zou betekenen dat het pensioenpotje leeg is zodra een deelnemer die verwachte leeftijd van overlijden heeft bereikt. Als een deelnemer ouder wordt dan van tevoren werd verwacht, zou deze deelnemer vanaf dat moment geen pensioen meer ontvangen. Dat is uiteraard niet de bedoeling.

  In het Pensioenakkoord is vastgelegd dat dit zogenoemde langlevenrisico is gedekt. Op die manier is er ook pensioeninkomen als men ouder wordt dan verwacht. Of het langlevenrisico volledig is gedekt, is afhankelijk van de verdere uitwerking hiervan. De wetgever moet de komende periode namelijk nog vaststellen op welke manier dit precies wordt geregeld. Waarschijnlijk wordt het pensioenpotje van deelnemers die juist eerder overlijden dan verwacht, verdeeld over de deelnemers die langer leven dan verwacht. Als er minder deelnemers overlijden dan verwacht, is het langlevenrisico niet volledig gedekt. Maar wellicht wordt ook een deel van de zogenoemde solidariteits- of risicodelingsreserve gebruikt voor het dekken van het volledige langlevenrisico.

  Over het nabestaandenpensioen wordt in het Pensioenakkoord vrijwel niet gesproken. Hoe het zit bij een nabestaande die langer leeft dan verwacht, is dus niet bekend. Maar verwacht mag worden dat ook het langlevenrisico voor een nabestaande (grotendeels) wordt gedekt.

 • Dat is nog niet duidelijk. Op dit moment lijken de belangrijkste wijzigingen:

  Deelnemers zullen straks op de pensioendatum uit het kapitaal niet alleen een ouderdomspensioen moeten verzekeren maar ook een nabestaandenpensioen. Tijdens het dienstverband zal het nabestaandenpensioen goed geregeld zijn, waarschijnlijk zal het niveau zelfs hoger zijn dan nu. Alleen moet er iets geregeld worden voor de periode tussen uitdiensttreding en pensionering omdat er dan in beginsel geen nabestaandenpensioen meer verzekerd is. Het lijkt erop dat een deelnemer bij uitdiensttreding kan kiezen voor voortzetting van de dekking van het nabestaandenpensioen. De risicopremie hiervoor wordt dan gefinancierd vanuit het eigen pensioenpotje.

  Voor deelnemers die nu al een nabestaandenpensioen ontvangen, geldt dat dit pensioen op dezelfde wijze behandeld zal worden als een ingegaan ouderdomspensioen. Als besloten wordt de opgebouwde pensioenen in te brengen in het nieuwe pensioenstelsel (het zogenoemde invaren) dan worden de nieuwe regels ook op een ingegaan nabestaandenpensioen van toepassing. Het nabestaandenpensioen gaat dan dus ook meer meebewegen met de economie. Overigens moeten sociale partners een verzoek tot invaren doen bij het pensioenfonds. Het bestuur van het pensioenfonds besluit daarover uiteindelijk. Het bestuur kan uitsluitend besluiten tot invaren als het van oordeel is dat dat evenwichtig is voor alle deelnemers.

 • Formeel zijn het de ondernemingen en de vakbonden die tezamen het ambitieniveau van de pensioenregeling bepalen. De pensioenpremie moet voldoende hoog zijn om, gegeven de risico’s die het Fonds (na raadpleging van de deelnemers) acceptabel acht in het beleggingsbeleid, het geambieerde pensioen te realiseren. Als er evenveel premie wordt betaald als op dit moment, dan zal het pensioen naar verwachting gemiddeld genomen redelijk vergelijkbaar zijn.

 • Als er besloten wordt tot invaren (zie voor de betekenis van invaren het antwoord op vraag 10), dan krijgen ook premievrije polishouders een eigen pensioenpot waarop de nieuwe regels van toepassing zijn. Het pensioen(kapitaal) zal dan ook voor premievrije polishouders meer gaan meebewegen met de economie.

 • Het nu nog te vroeg om daar inhoudelijk wat over te zeggen. In zijn algemeenheid geldt dat pensioenfondsen op grond van de wet verplicht zijn om correct, duidelijk, tijdig en evenwichtig te communiceren. Dit laatste betekent onder meer, dat een compleet plaatje wordt geschetst en naast de voordelen van een bepaalde keuze, ook de nadelen worden belicht.  

  Specifiek voor de transitie geldt dat pensioenfondsbesturen een zogenaamd implementatieplan moeten opstellen. Onderdeel daarvan is het communicatieplan. In het communicatieplan moet onder meer worden opgenomen hoe het pensioenfonds het voor de deelnemers inzichtelijk maakt welke gevolgen de transitie heeft voor de hoogte van het pensioen. Verder moeten pensioenopbouwers en houders van premievrije polissen inzicht krijgen in de hoogte van het pensioen dat zij vóór de overstap mochten verwachten en het verwachte pensioen na de transitie. Zij worden hierover geïnformeerd met behulp van de zogenaamde navigatiemetafoor. Deze navigatiemetafoor laat het bedrag van het ouderdomspensioen zien in een verwacht, pessimistisch en optimistisch scenario. Pensioenontvangers wordt eveneens inzicht gegeven in de hoogte van de pensioenen voor en na de transitie. Ook informeert het pensioenfonds alle deelnemers over de afspraken die zijn gemaakt over de compensatie voor pensioenopbouwers die nadeel ondervinden van de overgang naar het nieuwe stelsel en de financiering daarvan.