Nieuwe regels voor pensioen 

Gecontroleerd op:

Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Wat staat u nu te wachten? Wanneer hoort u wat de nieuwe wet voor u persoonlijk betekent en hoe houden we u op de hoogte? Deze pagina is de komende jaren de centrale plek waar u het antwoord vindt op die vragen. Ook al is nu nog niet precies bekend hoe de regeling bij Philips Pensioenfonds eruit gaat zien: u vindt hier al veel informatie over wat u kunt verwachten.

Informatie over de nieuwe pensioenregels

De nieuwe pensioenregeling gaat voor deelnemers van Philips Pensioenfonds naar verwachting gelden vanaf halverwege 2026. Relatief kort vóór de overgang weten we pas echt wat de nieuwe regeling betekent voor uw persoonlijke situatie. Voordat het zover is, informeren wij u over de verwachte tijdslijnen en over wat we al wél weten over de regeling. Dat doen we onder andere met de vragen en antwoorden op deze pagina. Maar we werken ook aan artikelen en video's waarin we steeds een thema van de nieuwe wet uitlichten en verderop deze pagina vindt u een tijdlijn met de belangrijkste momenten in de besluitvorming en communicatie. Ook via onze digitale nieuwsbrief Gener@ties en ons magazine Generaties houden we u de komende jaren op de hoogte.

Mijn pensioen

Pensioen verandert

Waarom een nieuw pensioenstelsel en wat zijn de hoofdlijnen van de nieuwe regels? 

Lees meer

Actueel

Met nieuws- en blogartikelen houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

Laatste nieuws

Vraag & Antwoord

Antwoord op de vraag “Kan mijn pensioenpot leegraken?” en andere veelgestelde vragen van deelnemers.

Naar de antwoorden

Deelnemers panel

Wij testen regelmatig nieuwe ontwerpen, concepten en communicatie bij onze deelnemers. U heeft geen pensioenkennis nodig om mee te kunnen doen.

Aanmelden

Wat gebeurt er de komende tijd?

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde en dat betekent dat de werkgevers samen met de vakbonden als eerste aan zet zijn om pensioenkeuzes te maken. Philips Pensioenfonds ondersteunt hen daarbij en toetst de uitvoerbaarheid van de nieuwe regeling. Daarbij wordt onder andere gekeken of de nieuwe regeling fair en uitlegbaar is voor alle belanghebbenden. 

Nu de Wet toekomst pensioenen is aangenomen, bereiden wij u er langzaam op voor dat uw pensioen er straks anders uit gaat zien dan nu. We hebben samen met de werkgevers een tijdlijn ontwikkeld waarin u kunt zien hoe wij toewerken naar de nieuwe pensioenregeling en wat u van ons kunt verwachten in elke fase. Klik op de afbeelding om te bekijken welke informatie u op welk moment kunt verwachten. 

Actueel

Met nieuws- en blogartikelen houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Op weg naar uw nieuwe pensioen

“Kan mijn pensioenpot leegraken?”

Een veelgestelde vraag van onze deelnemers. Daarover kunnen we duidelijk zijn: nee, u krijgt nog steeds pensioen zolang u leeft en hoeft zich geen zorgen te maken dat er geen geld meer is voor uw pensioen. Mike Pernot, Directeur Pensioenen, geeft in deze video meer uitleg over hoe dit werkt.

Meer vragen en antwoorden

De afgelopen tijd kregen wij de nodige vragen van deelnemers over het nieuwe pensioenstelsel. Hieronder vindt u een top 5 van veelgestelde vragen. Op de pagina Vraag & Antwoord geven wij antwoord op allerlei vragen over de nieuwe pensioenwet, onder andere over keuzes, tijdslijnen, invaren en compensatie. En naar aanleiding van deze video ook een vraag over het Nabestaandenpensioen. 

Vraag & antwoord

Top 5 van veelgestelde vragen

Nee, u krijgt pensioen zolang u leeft. U hoeft zich geen zorgen te maken dat er geen geld meer is voor uw pensioen.

Op de pensioendatum wordt het jaarlijkse pensioen vastgesteld mede op basis van de levensverwachting. Dat betreft dan het jaarlijkse pensioen dat een deelnemer krijgt uit het eigen pensioenvermogen. Je zou dan kunnen denken dat het pensioenpotje leeg is zodra een deelnemer die levensverwachting heeft bereikt. Als een deelnemer ouder wordt dan van tevoren werd verwacht, zou deze deelnemer vanaf dat moment geen pensioen meer ontvangen. Dat is uiteraard niet de bedoeling.

In de Wet toekomst pensioenen is vastgelegd dat dit zogenoemde langlevenrisico moet zijn gedekt. Op die manier is er ook pensioeninkomen als men ouder wordt dan verwacht. Het nog aanwezige pensioenvermogen van deelnemers die juist eerder overlijden dan verwacht, wordt verdeeld over de deelnemers die langer leven dan verwacht. De aanvulling van het pensioenvermogen naarmate u ouder wordt, gebeurt dus jaarlijks en geleidelijk en niet pas vanaf het moment dat u ouder bent geworden dan verwacht.

Dat wil overigens niet zeggen dat een deelnemer helemaal geen langlevenrisico loopt. Als er minder deelnemers overlijden dan verwacht, komt er minder kapitaal beschikbaar dan nodig voor aanvulling van het pensioenvermogen van deelnemers die langer leven. Daar staat tegenover dat het pensioenvermogen meer dan nodig aangevuld wordt als er meer deelnemers overlijden dan verwacht. Dit effect is echter veel minder dan het beleggingsrisico dat een deelnemer loopt. Bovendien is het effect bij ons Fonds sowieso relatief beperkt, omdat het aantal deelnemers dat jaarlijks overlijdt vrij stabiel is vanwege onze omvang. 

Dat kunnen wij helaas niet garanderen. Het pensioen direct na overgang naar het nieuwe pensioenstelsel is sterk afhankelijk van de dekkingsgraad van het Fonds op het moment van overgang. Die kennen wij uiteraard op dit moment nog niet. Wel proberen we door verantwoord indexeren en door minder risico te nemen in ons beleggingsbeleid, het risico van een te lage dekkingsgraad op het moment van overgang naar het nieuwe pensioenstelsel in de komende jaren zoveel mogelijk te beperken. Na pensioeningang zal de hoogte van het pensioen meer dan nu afhankelijk zijn van renteontwikkelingen en beleggingsresultaten. Dat kan positief uitpakken in vergelijking met het huidige stelsel, maar uiteraard ook negatief. We zullen proberen een daling van de pensioenuitkeringen zoveel mogelijk te voorkomen. Welke mogelijkheden we daarvoor hebben, is mede afhankelijk van de keuze van werkgevers en vakorganisaties over het soort pensioenregeling en de inrichting daarvan.

Zodra duidelijk is hoe de nieuwe pensioenregelingen van Philips, Signify en Versuni er precies uit gaan zien, kunnen wij berekeningen maken waaruit blijkt hoe hoog de pensioenen van de deelnemers op het moment van overgang naar de nieuwe pensioenregeling naar verwachting zullen zijn. Er is een kans dat een bepaalde groep deelnemers er (zonder compensatie) niet of minder op vooruit zal gaan. Dat zijn vooral de pensioenopbouwers van middelbare leeftijd. Deelnemers die behoren tot deze groep worden namelijk wel geconfronteerd met een lagere pensioenopbouw in de toekomst, terwijl zij in het verleden als jongere niet geprofiteerd hebben van een hogere pensioenopbouw die in de nieuwe pensioenregeling voor jongeren aan de orde zal zijn. De nieuwe pensioenwet heeft als uitgangspunt, dat een groep die hiervan nadeel heeft, daarvoor adequaat gecompenseerd moet worden.

Overigens is het in eerste instantie aan werkgevers en vakorganisaties om vast te stellen of er sprake is van een nadeel dat gecompenseerd moet worden en zo ja, hoe hoog de compensatie moet zijn. Ook besluiten werkgevers en vakorganisaties over de financiering van de compensatie. Het is toegestaan om de compensatie geheel of ten dele te financieren uit het vermogen van het pensioenfonds. Als werkgevers en vakorganisaties van die mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen zij het bestuur van het fonds verzoeken om daarmee in te stemmen.

Nee, niet per definitie. Hoe de overgang naar het nieuwe stelsel uitpakt voor de diverse deelnemersgroepen, kan pas worden bepaald indien duidelijk is, hoe de regeling er bij Philips Pensioenfonds precies uit gaat zien en hoe de regels over het invaren er uit gaan zien. Invaren is het uitgangspunt dat alle pensioenen die nu zijn opgebouwd, dus ook van diegenen die al met pensioen zijn, onder de nieuwe regels gaan vallen. Daarbij is van belang wat de financiële positie is van het Fonds op het moment van de overgang, maar (zonder volledig te willen zijn) bijvoorbeeld ook:

  • Voor welke van de twee mogelijke types regelingen wordt gekozen.
  • Afhankelijk van de keuze van de regeling: hoe groot de solidariteitsreserve of risicodelingsreserve is en hoe die wordt gevuld (wordt een deel van de huidige buffer daarvoor gebruikt?).
  • Als compensatie met betrekking tot pensioenopbouwers van middelbare leeftijd aan de orde is: hoeveel en hoe die wordt gefinancierd?
  • Voor welk projectierendement wordt gekozen. Het projectierendement is het rendement waarmee op de pensioendatum een inschatting wordt gemaakt van de toekomstige pensioenuitkeringen. Hoe lager het projectierendement des te lager het maandelijkse pensioen en omgekeerd. Meer informatie over het projectierendement vindt u bij de hierna opgenomen vraag ‘Is de rekenrente in het nieuwe pensioenstelsel helemaal niet meer van belang?’.

Pas nadat het gehele plaatje van de inhoud van de regeling en de financiering daarvan is ingevuld, kan worden uitgerekend wat de regeling naar verwachting betekent voor de individuele (groepen) deelnemers.

In het huidige pensioenstelsel betalen jongere pensioenopbouwers mee aan de pensioenopbouw van hun oudere collega’s. In de nieuwe pensioenregeling is voor iedere pensioenopbouwer eenzelfde premie beschikbaar. Pensioenopbouwers van middelbare leeftijd zijn te jong zijn om maximaal geprofiteerd te hebben van het deels meebetalen door de jongeren aan hun pensioenopbouw in het huidige stelsel en te oud om nog te kunnen profiteren van de voor iedereen gelijke premie in het nieuwe stelsel.

Daardoor kan de pensioensituatie van deelnemers die nu van middelbare leeftijd zijn én nog pensioen opbouwen bij het Fonds, erop achteruitgaan op het moment van overgang naar de nieuwe pensioenregeling. Bezien moet worden of er voor deze groep sprake is van een nadeel, en of er voor dit nadeel gecompenseerd moet worden. De sociale partners (werkgevers en vakbonden) zijn daartoe als eerste aan zet.

Dat klopt, u bouwt straks een persoonlijk pensioenvermogen op dat wordt belegd. De waarde van uw pensioenvermogen beweegt door de tijd. U kunt steeds zien hoe hoog uw pensioenvermogen op enig moment is. En u ziet welke ontwikkelingen daaraan in positieve zin (bijvoorbeeld premie en positieve beleggingsrendementen) of negatieve zin (bijvoorbeeld ontvangen uitkeringen en negatieve beleggingsrendementen) hebben bijgedragen. 

Vooraf staat niet vast hoeveel pensioen u na pensionering kunt krijgen uit uw pensioenvermogen. Dat is namelijk afhankelijk van bijvoorbeeld de (toekomstige) beleggingsrendementen en het niveau van de rente als u met pensioen gaat. Dat rendement hangt af van uw leeftijd. Bent u nog jong, dan wordt meer in aandelen belegd en dan zal uw pensioenvermogen sterker bewegen dan wanneer u ouder bent en we voorzichtiger beleggen voor u.

Uw pensioen gaat ook na ingang meer dan nu meebewegen op de golven van de economie. Dit betekent dat uw pensioen na ingang sneller verhoogd kan worden als het economisch meezit, maar ook verlaagd kan worden als het tegenzit. We zullen proberen om een daling van de pensioenuitkeringen zoveel mogelijk te voorkomen. Welke mogelijkheden we daarvoor hebben, is mede afhankelijk van de besluitvorming van sociale partners (werkgevers en vakbonden) over het type contract en de inrichting daarvan.

Voor wat betreft de verhoging van uw pensioen: in het huidige pensioenstelsel gaat dat altijd via indexatie. In het nieuwe pensioenstelsel is geen sprake meer van indexatie van uw pensioen zoals we dat nu kennen. Of uw pensioen omhoog gaat is afhankelijk van de hoogte van uw persoonlijk pensioenvermogen (oftewel: wat er in uw pensioenpot zit). Overigens is naast het beleggingsrendement ook het projectieredenement van invloed op de jaarlijkse aanpassingen van de uitkering. Meer informatie over het projectierendement vindt u op de pagina vraag en antwoord onder de vraag: "Is de rekenrente in het nieuwe pensioenstelsel helemaal niet meer van belang?"

Nieuwe regels voor pensioen

Door de nieuwe Wet toekomst pensioenen gaat pensioen in Nederland er anders uitzien. Zo krijgen alle deelnemers van pensioenfondsen een eigen ‘pensioenpotje’ waaruit hun pensioen wordt betaald. En gaat pensioen, meer dan nu, meebewegen op de golven van de economie. Er komen dus veranderingen aan, maar een aantal dingen blijven hetzelfde: zo is ook straks inkomen geregeld voor na uw pensionering, bij arbeidsongeschiktheid en voor uw eventuele nabestaanden na uw overlijden.

Op 22 november 2022 sprak onze Directeur Pensioenen - Mike Pernot - tijdens een flitswebinar over de nieuwe regels voor pensioen. Wat blijft bestaan, wat wordt er anders en wat betekent dit voor uw pensioen. Hiernaast kunt u de opname van het webinar terugkijken. Er is ook een opname voor deelnemers die pensioen opbouwen. Het is niet meer mogelijk om vragen te stellen. Tijdens het flitswebinar zijn veel vragen gesteld. De antwoorden zijn verzameld op de pagina 'Vraag en Antwoord'. 

Naar Vraag & Antwoord

Wat vinden onze deelnemers?

 

Wist u dat 3 van de 10 pensioenopbouwers niet weet dat pensioen gaat wijzigen? Tijdens ons laatste jaarlijkse deelnemersonderzoek vroegen wij naar het vertrouwen in het nieuwe stelsel. Wij doen er alles aan om de belangen van al onze deelnemers zo goed mogelijk mee te nemen en u voortdurend te informeren over de ontwikkelingen. Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht. Daarnaast organiseren wij deelnemerspanels waarin we feedback vragen op onze communicatie en ontwerpen voor het Pensioen Portaal van de toekomst. 

Vertrouwen in het nieuwe stelsel:

Pensioenopbouwer: “Ik begrijp dat verandering nodig is en zie ook de onzekerheid dat de uitkering beweeglijker wordt. Ik heb wel vertrouwen dat pensioenfondsen hier goed op anticiperen. 

Pensioenontvanger: "het lijkt een realistische methode, die ook wordt toegepast in het buitenland. Bij de vorige wijziging naar FLEX pensioen is het er ook beter op geworden, laten we hopen dat dat nu ook zo is."

 

 

Geen vertrouwen in het nieuwe stelsel

Pensioenopbouwer: “In dit nieuwe stelsel zal ik waarschijnlijk minder geld overhouden op de momenten dat ik het nodig heb, en de berichten in de media en onder collega's zijn niet positief”

Pensioenontvanger: "Het is oneerlijk om de regels te veranderen voor mensen die al een pensioen hebben. Ik kan nu geen aanvullende maatregelen meer nemen en ik heb weinig vertrouwen in de overheid."

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Pensioen duidelijkheid 

Een online platform van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met informatie over wat de nieuwe regels voor pensioen inhouden. 

Naar pensioenduidelijkheid.nl

Mijn Pensioen Overzicht

Op deze website krijgt u inzicht in het totale pensioen dat u heeft opgebouwd, bij Philips Pensioenfonds en eventueel bij andere werkgevers. 

Naar Mijn Pensioen Overzicht