Beleggingsresultaten

Gecontroleerd op: 26 januari 2023

Beleggingsresultaten

Het beleggingsbeleid gaat uit van een beleggingsportefeuille met een verdeling tussen vastrentende waarden en zakelijke waarden. De verdeling op enig moment is erop gericht om op termijn een goede kans te hebben op het halen van onze ambitie, een waardevast pensioen voor pensioenontvangers en premievrije polishouders en een welvaartsvast pensioen voor pensioenopbouwers, zonder dat de risico’s te groot worden.

De vastrentende waarden bestaan grotendeels uit relatief ‘veilige’ beleggingen, die een deel van de toekomstige verwachte pensioenuitkeringen in aanzienlijke mate zeker stellen. Denk hierbij met name aan staatsobligaties met een spreiding binnen en buiten Europa. Ook wordt in iets risicovollere vastrentende waarden belegd, zoals bedrijfsobligaties en obligaties van opkomende markten. Het hogere risico wordt hierbij gecompenseerd door een hogere rendementsverwachting.

Meer over ons beleggingsbeleid

Wilt u meer weten over de keuzes die Philips Pensioenfonds heeft gemaakt in zijn beleggingsbeleid?

Naar Beleggingsbeleid

De meer ‘risicovolle’ beleggingen vallen onder de zakelijke waarden. Met deze beleggingen wordt beoogd meer rendement te behalen. Denk hierbij aan de beleggingen in aandelen en onroerend goed.
 

Bedragen in miljoenen euro’s

 

Einde
4e kwartaal
2022

Einde
3e kwartaal
2022
Einde
2e kwartaal
2022
Einde
1e kwartaal
2022

Belegd vermogen

17.420 17.734 18.766 21.992

 

Vanwege een nieuw pensioenstelsel dat binnen enkele jaren van kracht wordt in Nederland, heeft het Bestuur van Philips Pensioenfonds nagedacht over de vraag wat deze wijziging betekent voor het beleid van het Fonds. We hebben namelijk op korte termijn te maken met een nieuwe werkelijkheid. Het beleid van het Fonds is normaal gesproken gericht op de lange termijn. Maar door de aankomende stelselwijziging is er aanleiding om op enkele punten af te wijken van ons langetermijnbeleid. Het doel hiervan is om onze deelnemers een goede start te laten maken in het nieuwe pensioenstelsel.

Het Algemeen Bestuur heeft eind 2021 onder meer besloten het risicoprofiel van onze beleggingen tijdens de overgang naar een nieuwe regeling te reduceren, waarvoor de allocatie naar zakelijke waarden met 7,5%-punt is afgebouwd ten gunste van staatsobligaties en cash. Daarnaast is de strategische renteafdekking aangepast van een dynamische afdekking naar een hogere en vaste renteafdekking van momenteel 45% van de reële pensioenverplichtingen. In het vierde kwartaal van 2022 is de verdeling van de beleggingsportefeuille licht gewijzigd ten opzichte van het vorige kwartaal omdat een deel van het vermogen van het Fonds buiten de beleggingsportefeuille in cash als buffer is aangehouden.

De verdeling van de beleggingsportefeuille is zodoende tijdelijk als volgt: 66,0% van het vermogen wordt belegd in vastrentende waarden en 34,0% van het vermogen wordt belegd in zakelijke waarden. Zie voor meer details het taartdiagram hieronder. De paars- en oranje-gekleurde beleggingscategorieën vallen onder de vastrentende waarden. De blauw- en groen-gekleurde beleggingscategorieën vallen onder de zakelijke waarden.

Klik hier voor meer informatie over het beleggingsbeleid van Philips Pensioenfonds.

Wilt u meer weten over de aanpassingen in het beleggingsbeleid en de overige besluiten die door het Algemeen Bestuur zijn genomen met het oog op de komst van het nieuwe pensioenstelsel? Klik hier en lees het nieuwsbericht.

Er zijn verschillende risico’s die van invloed zijn op de financiële positie van Philips Pensioenfonds. Zo hebben renteontwikkelingen en de ontwikkeling van de inflatie grote invloed op de mate waarin het Fonds de toekomstige pensioenen (inclusief indexatie) kan betalen. Naast de beleggingen in vastrentende waarden en zakelijke waarden koopt het Fonds daarom nog extra ‘bescherming’ om de invloed van die risico’s deels af te dekken. Deze extra bescherming tegen het renterisico is geen onderdeel van de benchmark. Met nadruk wordt erop gewezen, dat de extra bescherming het risico slechts ten dele afdekt. Er zijn scenario’s denkbaar, waarin het realiseren van de ambitie van een geïndexeerd pensioen in gevaar komt. Denk aan scenario’s met tegenvallende aandelenrendementen of een rente die daalt.

In de onderstaande tabel worden de volgende rendementscijfers gegeven:

  • Totaalrendement zonder de bescherming tegen het renterisico. Dit cijfer kan worden afgezet tegen de daarbij behorende benchmark.
  • Totaalrendement waarin de extra bescherming tegen het renterisico is meegenomen. Hier is geen benchmark voor beschikbaar.

 

 

Philips Pensioenfonds

Benchmark

 

 

4e kwartaal 2022
1 oktober - 31 december

4e kwartaal 2022
1 oktober - 31 december

Totaalrendement
(exclusief afdekking renterisico)

-0,5%

-0,5%

Totaalrendement
(inclusief afdekking renterisico)

-0,9%

n.v.t.

Het totale rendement van de portefeuille (inclusief afdekking renterisico) was -0,9% in het vierde kwartaal. Zoals hier toegelicht onder ‘Actuele ontwikkelingen’ steeg de rente in het vierde kwartaal. Dit kwam doordat beleggers er rekening mee houden dat centrale banken de beleidsrente verder moeten verhogen om de hoge inflatie onder controle te krijgen. De gestegen rente zorgde voor een negatief rendement op de portefeuille met vastrentende waarden.

Het rendement op de portefeuille met zakelijke waarden was negatief. Dit kwam door een negatief rendement op de vastgoedportefeuille. De aandelenportefeuille liet in het vierde kwartaal van vorig jaar een licht positief rendement zien.

De rendementen van deze portefeuilles worden in euro’s uitgedrukt. Philips Pensioenfonds belegt in veel verschillende landen. Valuta-effecten spelen dus een rol bij de totstandkoming van het rendement. Een belangrijke trend in het laatste kwartaal van vorig jaar was de waardestijging van de euro. Hierdoor daalden veel buitenlandse valuta’s ten opzichte van de euro. Philips Pensioenfonds dekt het valutarisico van veel beleggingen af. Het rendement op deze afdekking was sterk positief in het vierde kwartaal van vorig jaar. Dit sterk positieve rendement op valuta-afdekking kon echter het totale verlies op de portefeuille met vastrentende waarden en zakelijke waarden niet goedmaken, waardoor het totale beleggingsrendement over het vierde kwartaal negatief was.

Vergelijking met benchmark

Philips Pensioenfonds beoordeelt de beleggingsresultaten door deze te vergelijken met een objectieve maatstaf (benchmark). Het totaalrendement was gelijk ten opzichte van dat van de benchmark in het vierde kwartaal.  

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Financiële positie

Meer over de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds.

Ga naar financiële positie
Financiele positie

Duurzaam beleggen

Bij maatschappelijk bewust beleggen wordt bij de keuze van de beleggingen rekening gehouden met het milieu, maatschappelijke aspecten en goed ondernemingsbestuur.

Ga naar MVB-beleid