Beleggingsresultaten

Gecontroleerd op 27 januari 2021

Beleggingsresultaten

Het beleggingsbeleid gaat uit van een beleggingsportefeuille met een verdeling tussen vastrentende waarden en zakelijke waarden. De verdeling op enig moment is erop gericht om op termijn een goede kans te hebben op het halen van onze ambitie, een waardevast pensioen voor pensioenontvangers en premievrije polishouders en een welvaartsvast pensioen voor pensioenopbouwers, zonder dat de risico’s te groot worden.

Meer over ons beleggingsbeleid

Wilt u meer weten over de keuzes die Philips Pensioenfonds heeft gemaakt in zijn beleggingsbeleid?

Naar Beleggingsbeleid

De vastrentende waarden bestaan grotendeels uit relatief ‘veilige’ beleggingen, die een deel van de toekomstige verwachte pensioenuitkeringen in aanzienlijke mate zeker stellen. Denk hierbij met name aan staatsobligaties met een spreiding binnen en buiten Europa. Tevens wordt in iets risicovollere vastrentende waarden belegd, zoals bedrijfsobligaties en obligaties van opkomende markten. Het hogere risico wordt hierbij gecompenseerd door een hogere rendementsverwachting. De meer ‘risicovolle’ beleggingen vallen onder de zakelijke waarden. Met deze beleggingen wordt beoogd meer rendement te behalen. Denk hierbij aan de beleggingen in aandelen en onroerend goed.
 

Bedragen in miljoenen euro’s

 

Einde
4e kwartaal 2020

Einde 
3e kwartaal
2020

Einde 
2e kwartaal
2020
Einde 
1e kwartaal
2020

Belegd vermogen

22.869

21.827

21.400 19.717

 

De strategische verdeling van de beleggingsportefeuille is als volgt: 60% van het vermogen wordt belegd in vastrentende waarden en 40% van het vermogen wordt belegd in zakelijke waarden. In het volgende taartdiagram wordt getoond hoe het belegd vermogen van het Fonds verdeeld is over de verschillende beleggingscategorieën. De paars- en oranje-gekleurde beleggingscategorieën vallen onder de vastrentende waarden. De blauw- en groen-gekleurde beleggingscategorieën vallen onder de zakelijke waarden.

Philips Pensioenfonds heeft recent een aanpassing doorgevoerd in de beleggingsportefeuille. Door het sterke herstel op financiële markten van de coronaschok aan het begin van het jaar waren de waarderingen van met name aandelen sterk toegenomen en daarmee ook het risico op koersdalingen. Besloten is om wat risico af te bouwen door minder te beleggen in aandelen en meer in staatsobligaties. Door de aanpassing in de beleggingsportefeuille zal het verwachte toekomstige rendement iets lager zijn. Daar staat tegenover dat de beleggingsportefeuille beter bestand is tegen tegenvallende marktontwikkelingen. 

Deze aanpassing is doorgevoerd op basis van ons beleggingsbeleid dat gericht is op de lange termijn, waarbij wordt gestreefd naar ‘een goed pensioen voor iedereen’. Binnen dit beleggingsbeleid zijn verschillende beleggingsmixen mogelijk. Het beleid geeft ook richting over de aanpassingen van de beleggingsmix in verschillende situaties op de financiële markten. 

Klik hier voor meer informatie over het beleggingsbeleid van Philips Pensioenfonds.

Er zijn verschillende risico’s die van invloed zijn op de financiële positie van Philips Pensioenfonds. Zo hebben renteontwikkelingen en de ontwikkeling van de inflatie grote invloed op de mate waarin het Fonds de toekomstige pensioenen (inclusief indexatie) kan betalen. Naast de beleggingen in vastrentende waarden en zakelijke waarden koopt het Fonds daarom nog extra ‘bescherming’ om de invloed van die risico’s deels af te dekken. Deze extra bescherming tegen het rente- en inflatierisico is geen onderdeel van de benchmark. Met nadruk wordt erop gewezen, dat de extra bescherming de risico’s slechts ten dele afdekt. Er zijn scenario’s denkbaar, waarin het realiseren van de ambitie van een geïndexeerd pensioen in gevaar komt. Denk aan scenario’s met tegenvallende aandelenrendementen of een rente die nog meer negatief wordt.

In de onderstaande tabel worden de volgende rendementscijfers gegeven:

  • Totaalrendement zonder de bescherming tegen het rente- en inflatierisico. Dit cijfer kan worden afgezet tegen de daarbij behorende benchmark.
  • Totaalrendement waarin de extra bescherming tegen het rente- en inflatierisico is meegenomen. Hier is geen benchmark voor beschikbaar.

 

 

Philips Pensioenfonds

Benchmark

 

 

4e kwartaal 2020
1 oktober- 31 december

4e kwartaal 2020
1 oktober- 31 december

Totaalrendement
(exclusief afdekking rente- en inflatierisico)

5,0%

4,9%

Totaalrendement
(inclusief afdekking rente- en inflatierisico)

5,4%

n.v.t.

Het totale rendement van de portefeuille (inclusief afdekking rente- en inflatierisico) was 5,4% in het vierde kwartaal. De risicovolle beleggingen deden het goed in het vierde kwartaal. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat er succesvolle vaccins tegen het coronavirus waren ontwikkeld. Beleggingen in aandelen maakten goede rendementen, maar ook risicovollere beleggingen in vastrentende waarden, zoals hoogrenderende bedrijfsobligaties en schuldpapier uit opkomende landen, lieten goede rendementen zien.

Onder invloed van het zeer ruime monetaire beleid, daalde de rente in het vierde kwartaal iets verder. Hierdoor lieten de meer veilige beleggingen in vastrentende waarden een licht positief rendement zien.

Vergelijking met benchmark
Philips Pensioenfonds beoordeelt de beleggingsresultaten door deze te vergelijken met een objectieve maatstaf (benchmark). Het totaalrendement was vrijwel gelijk aan de benchmark in het vierde kwartaal.  

 

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Effect rente en rendement

Met dit model krijgt u een idee van de wijze waarop rente en rendement de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds kunnen beïnvloeden.

Ga naar model
Financiele positie

Duurzaam beleggen

Bij maatschappelijk bewust beleggen wordt bij de keuze van de beleggingen rekening gehouden met het milieu, maatschappelijke aspecten en goed ondernemingsbestuur.

Ga naar MVB-beleid