Beleggingsresultaten

Gecontroleerd op: 28 april 2022

Beleggingsresultaten

Het beleggingsbeleid gaat uit van een beleggingsportefeuille met een verdeling tussen vastrentende waarden en zakelijke waarden. De verdeling op enig moment is erop gericht om op termijn een goede kans te hebben op het halen van onze ambitie, een waardevast pensioen voor pensioenontvangers en premievrije polishouders en een welvaartsvast pensioen voor pensioenopbouwers, zonder dat de risico’s te groot worden.

De vastrentende waarden bestaan grotendeels uit relatief ‘veilige’ beleggingen, die een deel van de toekomstige verwachte pensioenuitkeringen in aanzienlijke mate zeker stellen. Denk hierbij met name aan staatsobligaties met een spreiding binnen en buiten Europa. Ook wordt in iets risicovollere vastrentende waarden belegd, zoals bedrijfsobligaties en obligaties van opkomende markten. Het hogere risico wordt hierbij gecompenseerd door een hogere rendementsverwachting.

Meer over ons beleggingsbeleid

Wilt u meer weten over de keuzes die Philips Pensioenfonds heeft gemaakt in zijn beleggingsbeleid?

Naar Beleggingsbeleid

De meer ‘risicovolle’ beleggingen vallen onder de zakelijke waarden. Met deze beleggingen wordt beoogd meer rendement te behalen. Denk hierbij aan de beleggingen in aandelen en onroerend goed.
 

Bedragen in miljoenen euro’s

 

Einde
1e kwartaal
2022
Einde
4e kwartaal
2021
Einde
3e kwartaal
2021
Einde 
2e kwartaal
2021

Belegd vermogen

21.992 23.811 23.089 23.089

 

Vanwege een nieuw pensioenstelsel dat binnen enkele jaren van kracht wordt in Nederland, heeft het Bestuur van Philips Pensioenfonds nagedacht over de vraag wat deze wijziging betekent voor het beleid van het Fonds. We hebben namelijk op korte termijn te maken met een nieuwe werkelijkheid. Het beleid van het Fonds is normaal gesproken gericht op de lange termijn. Maar door de aankomende stelselwijziging is er aanleiding om op enkele punten af te wijken van ons langetermijnbeleid. Het doel hiervan is om onze deelnemers een goede start te laten maken in het nieuwe pensioenstelsel.

Het Algemeen Bestuur heeft onder meer besloten het risicoprofiel van onze beleggingen tijdens de overgang naar een nieuwe regeling te reduceren door de allocatie naar zakelijke waarden met 7,5%-punt af te bouwen en de opbrengst in staatsobligaties en cash te beleggen. Daarnaast is besloten om de renteafdekking aan te passen van een dynamische afdekking naar een renteafdekking van 50% van de reële pensioenverplichtingen.

De verdeling van de beleggingsportefeuille is zodoende tijdelijk als volgt: 67,5% van het vermogen wordt belegd in vastrentende waarden en 32,5% van het vermogen wordt belegd in zakelijke waarden. In het taartdiagram wordt getoond hoe het belegd vermogen van het Fonds strategisch verdeeld is over de verschillende beleggingscategorieën. De paars- en oranje-gekleurde beleggingscategorieën vallen onder de vastrentende waarden. De blauw- en groen-gekleurde beleggingscategorieën vallen onder de zakelijke waarden.

Klik hier voor meer informatie over het beleggingsbeleid van Philips Pensioenfonds.

Wilt u meer weten over de recente aanpassingen in het beleggingsbeleid en de overige besluiten die door het Algemeen Bestuur zijn genomen met het oog op de komst van het nieuwe pensioenstelsel? Klik hier en lees het nieuwsbericht.

Er zijn verschillende risico’s die van invloed zijn op de financiële positie van Philips Pensioenfonds. Zo hebben renteontwikkelingen en de ontwikkeling van de inflatie grote invloed op de mate waarin het Fonds de toekomstige pensioenen (inclusief indexatie) kan betalen. Naast de beleggingen in vastrentende waarden en zakelijke waarden koopt het Fonds daarom nog extra ‘bescherming’ om de invloed van die risico’s deels af te dekken. Deze extra bescherming tegen het rente- en inflatierisico is geen onderdeel van de benchmark. Met nadruk wordt erop gewezen, dat de extra bescherming de risico’s slechts ten dele afdekt. Er zijn scenario’s denkbaar, waarin het realiseren van de ambitie van een geïndexeerd pensioen in gevaar komt. Denk aan scenario’s met tegenvallende aandelenrendementen of een rente die daalt.

In de onderstaande tabel worden de volgende rendementscijfers gegeven:

  • Totaalrendement zonder de bescherming tegen het rente- en inflatierisico. Dit cijfer kan worden afgezet tegen de daarbij behorende benchmark.
  • Totaalrendement waarin de extra bescherming tegen het rente- en inflatierisico is meegenomen. Hier is geen benchmark voor beschikbaar.

 

 

Philips Pensioenfonds

Benchmark

 

 

1e kwartaal 2022
1 januari - 31 maart

1e kwartaal 2022
1 januari - 31 maart

Totaalrendement
(exclusief afdekking rente- en inflatierisico)

-5,5%

-5,7%

Totaalrendement
(inclusief afdekking rente- en inflatierisico)

-7,0%

n.v.t.

Het totale rendement van de portefeuille (inclusief afdekking rente- en inflatierisico) was      -7,0% in het eerste kwartaal. Zoals vermeld in de paragraaf algemene ontwikkelingen, steeg de rente fors in het eerste kwartaal. De stijgende rente leidde tot een verlies op de portefeuille met vastrentende waarden. Geopolitieke spanningen vanwege de Russische inval in Oekraïne maakten aandelenbeleggers voorzichtig. Ook hadden aandelenmarkten last van de stijgende rente. Hierdoor liet de aandelenportefeuille een negatief rendement zien. De portefeuille met onroerend goed rendeerde positief in het eerste kwartaal. Echter, het rendement op de portefeuille met aandelen was zodanig negatief, dat de portefeuille zakelijke waarden per saldo een negatief rendement behaalde in het eerste kwartaal. Vanwege het verlies op zowel de portefeuille met vastrentende waarden als op de portefeuille met zakelijke waarden, was het totaalrendement negatief in het eerste kwartaal.

Vergelijking met benchmark

Philips Pensioenfonds beoordeelt de beleggingsresultaten door deze te vergelijken met een objectieve maatstaf (benchmark). Het totaalrendement was iets minder negatief dan dat van de benchmark in het eerste kwartaal.   

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Financiële positie

Meer over de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds.

Ga naar financiële positie
Financiele positie

Duurzaam beleggen

Bij maatschappelijk bewust beleggen wordt bij de keuze van de beleggingen rekening gehouden met het milieu, maatschappelijke aspecten en goed ondernemingsbestuur.

Ga naar MVB-beleid