Beleggingsresultaten

Gecontroleerd op 17 september 2021

Beleggingsresultaten

Het beleggingsbeleid gaat uit van een beleggingsportefeuille met een verdeling tussen vastrentende waarden en zakelijke waarden. De verdeling op enig moment is erop gericht om op termijn een goede kans te hebben op het halen van onze ambitie, een waardevast pensioen voor pensioenontvangers en premievrije polishouders en een welvaartsvast pensioen voor pensioenopbouwers, zonder dat de risico’s te groot worden.

Meer over ons beleggingsbeleid

Wilt u meer weten over de keuzes die Philips Pensioenfonds heeft gemaakt in zijn beleggingsbeleid?

Naar Beleggingsbeleid

De vastrentende waarden bestaan grotendeels uit relatief ‘veilige’ beleggingen, die een deel van de toekomstige verwachte pensioenuitkeringen in aanzienlijke mate zeker stellen. Denk hierbij met name aan staatsobligaties met een spreiding binnen en buiten Europa. Ook wordt in iets risicovollere vastrentende waarden belegd, zoals bedrijfsobligaties en obligaties van opkomende markten. Het hogere risico wordt hierbij gecompenseerd door een hogere rendementsverwachting.

De meer ‘risicovolle’ beleggingen vallen onder de zakelijke waarden. Met deze beleggingen wordt beoogd meer rendement te behalen. Denk hierbij aan de beleggingen in aandelen en onroerend goed.
 

Bedragen in miljoenen euro’s

 

Einde
2e kwartaal 2021

Einde 
1e kwartaal
2021

Einde 
4e kwartaal
2020
Einde 3e kwartaal
2020

Belegd vermogen

23.089 22.441 22.869 21.827

 

De strategische verdeling van de beleggingsportefeuille is als volgt: 60% van het vermogen wordt belegd in vastrentende waarden en 40% van het vermogen wordt belegd in zakelijke waarden. In het volgende taartdiagram wordt getoond hoe het belegd vermogen van het Fonds verdeeld is over de verschillende beleggingscategorieën. De paars- en oranje-gekleurde beleggingscategorieën vallen onder de vastrentende waarden. De blauw- en groen-gekleurde beleggingscategorieën vallen onder de zakelijke waarden.

Beleggingsportefeuille

Klik hier voor meer informatie over het beleggingsbeleid van Philips Pensioenfonds.

Er zijn verschillende risico’s die van invloed zijn op de financiële positie van Philips Pensioenfonds. Zo hebben renteontwikkelingen en de ontwikkeling van de inflatie grote invloed op de mate waarin het Fonds de toekomstige pensioenen (inclusief indexatie) kan betalen. Naast de beleggingen in vastrentende waarden en zakelijke waarden koopt het Fonds daarom nog extra ‘bescherming’ om de invloed van die risico’s deels af te dekken. Deze extra bescherming tegen het rente- en inflatierisico is geen onderdeel van de benchmark. Met nadruk wordt erop gewezen, dat de extra bescherming de risico’s slechts ten dele afdekt. Er zijn scenario’s denkbaar, waarin het realiseren van de ambitie van een geïndexeerd pensioen in gevaar komt. Denk aan scenario’s met tegenvallende aandelenrendementen of een rente die daalt.

In de onderstaande tabel worden de volgende rendementscijfers gegeven:

  • Totaalrendement zonder de bescherming tegen het rente- en inflatierisico. Dit cijfer kan worden afgezet tegen de daarbij behorende benchmark.
  • Totaalrendement waarin de extra bescherming tegen het rente- en inflatierisico is meegenomen. Hier is geen benchmark voor beschikbaar.

 

 

Philips Pensioenfonds

Benchmark

 

 

2e kwartaal 2021
1 april - 30 juni

2e kwartaal 2021
1 april - 30 juni

Totaalrendement
(exclusief afdekking rente- en inflatierisico)

3,1%

3,0%

Totaalrendement
(inclusief afdekking rente- en inflatierisico)

3,2%

n.v.t.

 

Het totale rendement van de portefeuille (inclusief afdekking rente- en inflatierisico) was 3,2% in het tweede kwartaal. Onder ‘Actuele ontwikkelingen’ is toegelicht dat de economie een flinke boost kreeg in het tweede kwartaal. Dat leidde ertoe dat aandelen goede rendementen lieten zien. Ook andere meer risicovolle beleggingscategorieën, zoals onroerend goed, staatsobligaties uit opkomende landen en hoogrenderende bedrijfsobligaties profiteerden van deze ontwikkeling.

Nadat de rente fors gestegen was in het eerste kwartaal, was deze in het tweede kwartaal veel stabieler. De rendementen op de portefeuille met staatsobligaties en hypotheken waren dan ook bescheiden.

Vergelijking met benchmark

Philips Pensioenfonds beoordeelt de beleggingsresultaten door deze te vergelijken met een objectieve maatstaf (benchmark). Het totaalrendement was vrijwel gelijk aan de benchmark in het tweede kwartaal. 

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Financiële positie

Meer over de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds.

Ga naar financiële positie
Financiele positie

Duurzaam beleggen

Bij maatschappelijk bewust beleggen wordt bij de keuze van de beleggingen rekening gehouden met het milieu, maatschappelijke aspecten en goed ondernemingsbestuur.

Ga naar MVB-beleid