Beleggingsresultaten

Gecontroleerd op:

Beleggingsresultaten

Het beleggingsbeleid gaat uit van een beleggingsportefeuille met een verdeling tussen vastrentende waarden en zakelijke waarden. De verdeling op enig moment is erop gericht om op termijn een goede kans te hebben op het halen van onze ambitie, een waardevast pensioen voor pensioenontvangers en premievrije polishouders en een welvaartsvast pensioen voor pensioenopbouwers, zonder dat de risico’s te groot worden.

De vastrentende waarden bestaan grotendeels uit relatief ‘veilige’ beleggingen, die een deel van de toekomstige verwachte pensioenuitkeringen in aanzienlijke mate zeker stellen. Denk hierbij met name aan staatsobligaties met een spreiding binnen en buiten Europa. Ook wordt in iets risicovollere vastrentende waarden belegd, zoals bedrijfsobligaties en obligaties van opkomende markten. Het hogere risico wordt hierbij gecompenseerd door een hogere rendementsverwachting.

Meer over ons beleggingsbeleid

Wilt u meer weten over de keuzes die Philips Pensioenfonds heeft gemaakt in zijn beleggingsbeleid?

Naar Beleggingsbeleid

De meer ‘risicovolle’ beleggingen vallen onder de zakelijke waarden. Met deze beleggingen wordt beoogd meer rendement te behalen. Denk hierbij aan de beleggingen in aandelen en onroerend goed.
 

Bedragen in miljoenen euro’s

 

Einde
2e kwartaal
2023

Einde
1e kwartaal
2021

Einde
4e kwartaal
2022
Einde
3e kwartaal
2022

Belegd vermogen

17.661* 17.724 17.420 17.734

 

*In het tweede kwartaal was er een licht positief rendement. Echter het totale vermogen nam af. Dit komt doordat de pensioenbetalingen groter waren dan de toename van de waarde vanwege het positieve beleggingsrendement

Vanwege het beoogde nieuwe pensioenstelsel, heeft het Bestuur van Philips Pensioenfonds nagedacht over de vraag wat deze wijziging betekent voor het beleid van het Fonds. We hebben namelijk op korte termijn te maken met een nieuwe werkelijkheid. Het beleid van het Fonds is normaal gesproken gericht op de lange termijn. Maar door de aankomende stelselwijziging is er aanleiding om op enkele punten af te wijken van ons langetermijnbeleid. Het doel hiervan is om onze deelnemers een goede start te laten maken in het nieuwe pensioenstelsel. Het Fonds hanteert tot aan de transitie een beleggingsbeleid waarbij het risicoprofiel verlaagd is om forse dalingen van de dekkingsgraad te voorkomen.

De verdeling van de beleggingsportefeuille is tijdelijk als volgt: 66,0% van het vermogen wordt belegd in vastrentende waarden en 34,0% van het vermogen wordt belegd in zakelijke waarden. Zie voor meer details het taartdiagram hieronder. De paars- en oranje-gekleurde beleggingscategorieën vallen onder de vastrentende waarden. De blauw- en groen-gekleurde beleggingscategorieën vallen onder de zakelijke waarden.

Klik hier voor meer informatie over het beleggingsbeleid van Philips Pensioenfonds.

Er zijn verschillende risico’s die van invloed zijn op de financiële positie van Philips Pensioenfonds. Zo hebben renteontwikkelingen grote invloed op de mate waarin het Fonds de toekomstige pensioenen (inclusief indexatie) kan betalen. Naast de beleggingen in vastrentende waarden en zakelijke waarden koopt het Fonds daarom nog extra ‘bescherming’ om de invloed van dat risico deels af te dekken. Deze extra bescherming tegen het renterisico is geen onderdeel van de benchmark. Met nadruk wordt erop gewezen, dat de extra bescherming het risico slechts ten dele afdekt. Er zijn scenario’s denkbaar, waarin het realiseren van de ambitie van een geïndexeerd pensioen in gevaar komt. Denk aan scenario’s met tegenvallende aandelenrendementen of een rente die daalt.

In de onderstaande tabel worden de volgende rendementscijfers gegeven:

  • Totaalrendement zonder de bescherming tegen het renterisico. Dit cijfer kan worden afgezet tegen de daarbij behorende benchmark.
  • Totaalrendement waarin de extra bescherming tegen het renterisico is meegenomen. Hier is geen benchmark voor beschikbaar.

 

 

Philips Pensioenfonds

Benchmark

 

 

2e kwartaal 2023
1 april- 30 juni

2e kwartaal 2023
1 april- 30 juni

Totaalrendement
(exclusief afdekking renterisico)

0,7%

0,6%

Totaalrendement
(inclusief afdekking renterisico)

0,5%

n.v.t.

Het totale rendement van de portefeuille (inclusief afdekking renterisico) was 0,5% in het tweede kwartaal van 2023. Dit rendement kwam vooral tot stand door een positief rendement op de aandelenportefeuille, waardoor de portefeuille met zakelijke waarden positief rendeerde. Bovendien was het rendement op de totale portefeuille met vastrentende waarden positief, ondanks een negatief rendement op de LDI-portefeuille vanwege de gestegen lange rente. Per saldo was het rendement op de totale beleggingsportefeuille licht positief.

Vergelijking met benchmark

Philips Pensioenfonds beoordeelt de beleggingsresultaten door deze te vergelijken met een objectieve maatstaf (benchmark). Het totaalrendement was licht hoger dan dat van de benchmark in het tweede kwartaal.  

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Financiële positie

Meer over de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds.

Ga naar financiële positie
Financiele positie

Duurzaam beleggen

Bij maatschappelijk bewust beleggen wordt bij de keuze van de beleggingen rekening gehouden met het milieu, maatschappelijke aspecten en goed ondernemingsbestuur.

Ga naar MVB-beleid