Financiële positie

Gecontroleerd op: 4 mei 2023

Financiële positie

De financiële positie van Philips Pensioenfonds wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de dekkingsgraad. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat een pensioenfonds precies genoeg vermogen heeft om zijn huidige pensioenverplichtingen na te komen. Mede als gevolg van de financiële 'spelregels' die zijn vastgelegd in het zogenoemde Financieel Toetsingskader (FTK), kunnen op dit moment de volgende dekkingsgraden worden onderkend.

Kwartaalverslag

Elk kwartaal leest u in dit verslag hoe Philips Pensioenfonds er financieel gezien voor staat.

Kwartaalverslag 2023 Q1

Actuele dekkingsgraad
 

De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen van een pensioenfonds en de pensioenverplichtingen (alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen) die daar tegenover staan.

De actuele dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 maart 2023 125,7%.
 

 

Beleidsdekkingsgraad
 

Daarnaast wordt de dekkingsgraad ook op een andere manier vastgesteld, waarbij deze minder afhankelijk is van dagkoersen: dit is de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. Een pensioenfonds is wettelijk verplicht om de beleidsdekkingsgraad te gebruiken als basis voor bepaalde beleidsbeslissingen, bijvoorbeeld beslissingen over indexatie. Daarnaast is de beleidsdekkingsgraad onder meer van belang om te bepalen of een pensioenfonds voldoende buffers heeft.

De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 maart 2023 128,6%.

 

Vereiste dekkingsgraad
 

De vereiste dekkingsgraad geeft aan hoe hoog de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds wettelijk gezien minimaal moet zijn. Is de beleidsdekkingsgraad gelijk aan de vereiste dekkingsgraad, dan beschikt het pensioenfonds over de wettelijk vereiste financiële buffer. Deze buffer dient om schommelingen in de waarde van de beleggingen en de verplichtingen op te vangen. De hoogte van de vereiste dekkingsgraad verschilt per pensioenfonds en is met name afhankelijk van het beleggingsbeleid. Hoe meer risico in het beleggingsbeleid wordt genomen, hoe hoger de vereiste dekkingsgraad.

De vereiste dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 maart 2023 115,1%.

Bedragen in miljoenen euro's        
  Einde 1e kwartaal 2023 Einde 4e kwartaal 2022 Einde 3e kwartaal 2022 Einde 2e kwartaal 2022
Pensioenvermogen (1) 17.794 17.486 17.781 18.766
Pensioenverplichtingen 14.159 13.578 13.734 14.885
Actuele dekkingsgraad 125,7% 128,8% 129,5% 126,1%
Beleidsdekkingsgraad 128,6% 128,8% 129,0% 128,6%
 

Actuele ontwikkelingen

In het eerste kwartaal van 2023 daalde de actuele dekkingsgraad van 128,8% per eind december 2022 naar 125,7% per eind maart 2023.

Ontwikkelingen pensioenvermogen
In het eerste kwartaal was sprake van een daling van de rente. Dit was een direct gevolg van problemen bij banken. Zo gingen in de Verenigde Staten de Silicon Valley Bank en Signature Bank failliet en bleek in Europa een overname van Credit Suisse onvermijdelijk. Hierdoor werd gevreesd voor een recessie. De lagere rente leidde tot een positief rendement op de portefeuille met vastrentende waarden. Een lagere rente maakt het bovendien aantrekkelijker om in aandelen te beleggen. Hierdoor was het rendement op de aandelenportefeuille positief. Hoewel de portefeuille met onroerend goed een negatief rendement behaalde, was het totale rendement op de portefeuille met zakelijke waarden positief. Door het positieve rendement op zowel de portefeuille met vastrentende waarden als de portefeuille met zakelijke waarden, nam het totale pensioenvermogen in het eerste kwartaal van dit jaar toe.

Ontwikkelingen pensioenverplichtingen
De daling van de rente had ook invloed op de pensioenverplichtingen: deze namen toe. Daarnaast leidde de verhoging van de pensioenen per 1 april 2023 eveneens tot een stijging van de pensioenverplichtingen: de uit te betalen pensioenen stijgen hierdoor immers. De pensioenverhoging had invloed in het eerste kwartaal, omdat besluitvorming hierover in maart 2023 heeft plaatsgevonden.

Stijging pensioenvermogen kleiner dan stijging pensioenverplichtingen
We zagen dus aan de ene kant een stijging van het pensioenvermogen door positieve beleggingsrendementen in het eerste kwartaal. Anderzijds stegen ook de pensioenverplichtingen, voornamelijk door de pensioenverhoging per 1 april 2023, maar ook door de rentedaling. Per saldo was de toename het pensioenvermogen kleiner dan de toename van de pensioenverplichtingen. Hierdoor daalde in het eerste kwartaal de actuele dekkingsgraad met 3,1%-punt.

 

 

(1) Het pensioenvermogen geeft de omvang van de financiële middelen van het Pensioenfonds weer. Tussen het pensioenvermogen en het belegd vermogen zit een verschil. Dit verschil bestaat uit een aantal posten (waaronder te betalen belastingen en premies sociale verzekeringen) die wel of niet meegenomen worden in enerzijds het pensioenvermogen en anderzijds het belegd vermogen. Voor de berekening van de dekkingsgraad wordt uitgegaan van het pensioenvermogen.

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Indexatiebeleid

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen met de looninflatie. Dit heet ‘indexatie’. Wilt u hier meer over weten?

Ga naar indexatiebeleid

Dekkingsgraad

Met deze grafiek krijgt u een idee van de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds.

Ga naar de grafiek