Financiële positie

Gecontroleerd op: 26 januari 2023

Financiële positie

De financiële positie van Philips Pensioenfonds wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de dekkingsgraad. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat een pensioenfonds precies genoeg vermogen heeft om zijn huidige pensioenverplichtingen na te komen. Mede als gevolg van de financiële 'spelregels' die zijn vastgelegd in het zogenoemde Financieel Toetsingskader (FTK), kunnen op dit moment de volgende dekkingsgraden worden onderkend.

Kwartaalverslag

Elk kwartaal leest u in dit verslag hoe Philips Pensioenfonds er financieel gezien voor staat.

Kwartaalverslag 2022 Q4

Actuele dekkingsgraad
 

De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen van een pensioenfonds en de pensioenverplichtingen (alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen) die daar tegenover staan.

De actuele dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 december 2022 128,8%.
 

 

Beleidsdekkingsgraad
 

Daarnaast wordt de dekkingsgraad ook op een andere manier vastgesteld, waarbij deze minder afhankelijk is van dagkoersen: dit is de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. Een pensioenfonds is wettelijk verplicht om de beleidsdekkingsgraad te gebruiken als basis voor bepaalde beleidsbeslissingen, bijvoorbeeld beslissingen over indexatie. Daarnaast is de beleidsdekkingsgraad onder meer van belang om te bepalen of een pensioenfonds voldoende buffers heeft.

De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 december 2022 128,8%.

 

Vereiste dekkingsgraad
 

De vereiste dekkingsgraad geeft aan hoe hoog de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds wettelijk gezien minimaal moet zijn. Is de beleidsdekkingsgraad gelijk aan de vereiste dekkingsgraad, dan beschikt het pensioenfonds over de wettelijk vereiste financiële buffer. Deze buffer dient om schommelingen in de waarde van de beleggingen en de verplichtingen op te vangen. De hoogte van de vereiste dekkingsgraad verschilt per pensioenfonds en is met name afhankelijk van het beleggingsbeleid. Hoe meer risico in het beleggingsbeleid wordt genomen, hoe hoger de vereiste dekkingsgraad.

De vereiste dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 december 2022 115,4%.

Bedragen in miljoenen euro's        
  Einde 4e kwartaal 2022 Einde 3e kwartaal 2022 Einde 2e kwartaal 2022 Einde 1e kwartaal 2022
Pensioenvermogen (1) 17.486 17.781 18.766 22.042
Pensioenverplichtingen 13.578 13.734 14.885 17.322
Actuele dekkingsgraad 128,8% 129,5% 126,1% 127,3%
Beleidsdekkingsgraad 128,8% 129,0% 128,6% 128,1%
 

Actuele ontwikkelingen

In het vierde kwartaal van 2022 daalde de actuele dekkingsgraad van 129,5% per eind september naar 128,8% per eind december. Deze daling van de actuele dekkingsgraad werd veroorzaakt doordat het vermogen van het Fonds sterker in waarde daalde dan de pensioenverplichtingen. Hieronder volgt een toelichting op de ontwikkelingen in het vierde kwartaal.

Daling pensioenverplichtingen
In het vierde kwartaal is de rente licht gestegen. Bij een hogere rente dalen de pensioenverplichtingen van het Pensioenfonds. Dat is gunstig voor de dekkingsgraad. De daling van de pensioenverplichtingen bleef echter beperkt, omdat in het vierde kwartaal de periodieke aanpassing van onze grondslagen, waaronder de levensverwachting, is verwerkt in de pensioenverplichtingen van het Fonds. De gestegen levensverwachting zorgt ervoor dat pensioenen gemiddeld langer uitbetaald moeten worden, waardoor de pensioenverplichtingen stijgen. Per saldo was er sprake van een lichte daling van de pensioenverplichtingen.

Daling pensioenvermogen
De portefeuille met vastrentende waarden rendeerde in het vierde kwartaal negatief als gevolg van de gestegen rente. Ook het rendement op de portefeuille met zakelijke waarden was negatief. Dit kwam door een daling van de waarde van de vastgoedportefeuille. Het rendement op de aandelenportefeuille was licht positief.

De rendementen van deze portefeuilles worden in euro’s uitgedrukt. Philips Pensioenfonds belegt in veel verschillende landen. Valuta-effecten spelen daarom een rol bij de totstandkoming van het rendement. Een belangrijke trend in het vierde kwartaal was de waardestijging van de euro. Hierdoor daalden veel buitenlandse valuta’s in waarde ten opzichte van de euro. Philips Pensioenfonds dekt het valutarisico van veel beleggingen af. Het rendement op deze afdekking was sterk positief in het vierde kwartaal van vorig jaar.

Dit sterk positieve rendement op valuta-afdekking kon echter het totale verlies op de portefeuille met vastrentende waarden en zakelijke waarden niet goedmaken, waardoor het totale beleggingsrendement over het vierde kwartaal negatief was en het pensioenvermogen in waarde daalde.

 

 

(1) Het pensioenvermogen geeft de omvang van de financiële middelen van het Pensioenfonds weer. Tussen het pensioenvermogen en het belegd vermogen zit een verschil. Dit verschil bestaat uit een aantal posten (waaronder te betalen belastingen en premies sociale verzekeringen) die wel of niet meegenomen worden in enerzijds het pensioenvermogen en anderzijds het belegd vermogen. Voor de berekening van de dekkingsgraad wordt uitgegaan van het pensioenvermogen.

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Indexatiebeleid

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen met de looninflatie. Dit heet ‘indexatie’. Wilt u hier meer over weten?

Ga naar indexatiebeleid

Dekkingsgraad

Met deze grafiek krijgt u een idee van de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds.

Ga naar de grafiek