Financiële positie

Gecontroleerd op 23 juli 2021

Financiële positie

De financiële positie van Philips Pensioenfonds wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de dekkingsgraad. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat een pensioenfonds precies genoeg vermogen heeft om zijn huidige pensioenverplichtingen na te komen. Mede als gevolg van de financiële 'spelregels' die zijn vastgelegd in het zogenoemde Financieel Toetsingskader (FTK), kunnen op dit moment de volgende dekkingsgraden worden onderkend.

Kwartaalverslag

Elk kwartaal leest u in dit verslag hoe Philips Pensioenfonds er financieel gezien voor staat.

Kwartaalverslag Q2 2021

Actuele dekkingsgraad
 

De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen van een pensioenfonds en de pensioenverplichtingen (alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen) die daar tegenover staan.

De actuele dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 30 juni 2021 126,8%.

 

Beleidsdekkingsgraad
 

Daarnaast wordt de dekkingsgraad ook op een andere manier vastgesteld, waarbij deze minder afhankelijk is van dagkoersen: dit is de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. Een pensioenfonds is wettelijk verplicht om de beleidsdekkingsgraad te gebruiken als basis voor bepaalde beleidsbeslissingen, bijvoorbeeld beslissingen over indexatie. Daarnaast is de beleidsdekkingsgraad onder meer van belang om te bepalen of een pensioenfonds voldoende buffers heeft.

De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 30 juni 2021 117,4%.

 

Vereiste dekkingsgraad
 

De vereiste dekkingsgraad geeft aan hoe hoog de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds wettelijk gezien minimaal moet zijn. Is de beleidsdekkingsgraad gelijk aan de vereiste dekkingsgraad, dan beschikt het pensioenfonds over de wettelijk vereiste financiële buffer. Deze buffer dient om schommelingen in de waarde van de beleggingen en de verplichtingen op te vangen. De hoogte van de vereiste dekkingsgraad verschilt per pensioenfonds en is met name afhankelijk van het beleggingsbeleid. Hoe meer risico in het beleggingsbeleid wordt genomen, hoe hoger de vereiste dekkingsgraad.

De vereiste dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 30 juni 2021 118,6%.

 

Bedragen in miljoenen euro's        
  Einde 2e kwartaal 2021 Einde 1e kwartaal 2021 Einde 4e kwartaal 2020 Einde 3e kwartaal 2020
Pensioenvermogen (1) 23.130 22.479 22.921 21.855
Pensioenverplichtingen 18.237 18.269 19.551 19.990
Actuele dekkingsgraad 126,8% 123,0% 117,2% 109,3%
Beleidsdekkingsgraad 117,4% 112,7% 109,8% 110,1%
 

Actuele ontwikkelingen

In het tweede kwartaal van 2021 steeg de actuele dekkingsgraad van 123,0% per eind maart naar 126,8% per eind juni. Vooral de goede rendementen op de aandelenportefeuille droegen bij aan dit rendement. De economie kreeg in het tweede kwartaal een flinke boost. Op de eerste plaats doordat overheden maatregelen troffen om de economie te stimuleren en op de tweede plaats doordat verschillende coronamaatregelen werden opgeheven.

Ook andere meer risicovolle beleggingscategorieën, zoals onroerend goed, staatsobligaties uit opkomende landen en hoogrenderende bedrijfsobligaties, profiteerden van deze ontwikkelingen. De rente-ontwikkelingen waren beperkt in het tweede kwartaal. Zowel beleggingen in staatsobligaties als de pensioenverplichtingen bleven daardoor redelijk stabiel. Per saldo hebben deze ontwikkelingen ertoe geleid dat de actuele dekkingsgraad 3,8%-punt steeg in het tweede kwartaal.

 

(1) Het pensioenvermogen geeft de omvang van de financiële middelen van het Pensioenfonds weer. Tussen het pensioenvermogen en het belegd vermogen zit een verschil. Dit verschil bestaat uit een aantal posten (waaronder te betalen belastingen en premies sociale verzekeringen) dat wel of niet meegenomen wordt in enerzijds het pensioenvermogen en anderzijds het belegd vermogen. Voor de berekening van de dekkingsgraad wordt uitgegaan van het pensioenvermogen.

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Indexatiebeleid

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen met de looninflatie. Dit heet ‘indexatie’. Wilt u hier meer over weten?

Ga naar indexatiebeleid

Dekkingsgraad

Met deze grafiek krijgt u een idee van de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds.

Ga naar de grafiek