Financiële positie

Gecontroleerd op: 28 juli 2022

Financiële positie

De financiële positie van Philips Pensioenfonds wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de dekkingsgraad. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat een pensioenfonds precies genoeg vermogen heeft om zijn huidige pensioenverplichtingen na te komen. Mede als gevolg van de financiële 'spelregels' die zijn vastgelegd in het zogenoemde Financieel Toetsingskader (FTK), kunnen op dit moment de volgende dekkingsgraden worden onderkend.

Kwartaalverslag

Elk kwartaal leest u in dit verslag hoe Philips Pensioenfonds er financieel gezien voor staat.

Kwartaalverslag 2022 Q2

Actuele dekkingsgraad
 

De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen van een pensioenfonds en de pensioenverplichtingen (alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen) die daar tegenover staan.

De actuele dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 30 juni 2022 126,1%.
 

 

Beleidsdekkingsgraad
 

Daarnaast wordt de dekkingsgraad ook op een andere manier vastgesteld, waarbij deze minder afhankelijk is van dagkoersen: dit is de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. Een pensioenfonds is wettelijk verplicht om de beleidsdekkingsgraad te gebruiken als basis voor bepaalde beleidsbeslissingen, bijvoorbeeld beslissingen over indexatie. Daarnaast is de beleidsdekkingsgraad onder meer van belang om te bepalen of een pensioenfonds voldoende buffers heeft.

De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 30 juni 2022 128,6%.

 

Vereiste dekkingsgraad
 

De vereiste dekkingsgraad geeft aan hoe hoog de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds wettelijk gezien minimaal moet zijn. Is de beleidsdekkingsgraad gelijk aan de vereiste dekkingsgraad, dan beschikt het pensioenfonds over de wettelijk vereiste financiële buffer. Deze buffer dient om schommelingen in de waarde van de beleggingen en de verplichtingen op te vangen. De hoogte van de vereiste dekkingsgraad verschilt per pensioenfonds en is met name afhankelijk van het beleggingsbeleid. Hoe meer risico in het beleggingsbeleid wordt genomen, hoe hoger de vereiste dekkingsgraad.

De vereiste dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 30 juni 2022 115,3%.

Bedragen in miljoenen euro's        
  Einde 2e kwartaal 2022 Einde 1e kwartaal 2022 Einde 4e kwartaal 2021 Einde 3e kwartaal 2021
Pensioenvermogen (1) 18.766 22.042 23.853 23.129
Pensioenverplichtingen 14.885 17.322 18.034 18.116
Actuele dekkingsgraad 126,1% 127,3% 132,3% 127,7%
Beleidsdekkingsgraad 128,6% 128,1% 125,8% 121,7%
 

Actuele ontwikkelingen

In het tweede kwartaal van 2022 daalde de actuele dekkingsgraad van 127,3% per eind maart naar 126,1% per eind juni. De daling kwam doordat de waarde van de beleggingen in het tweede kwartaal sterker daalde dan de waarde van de pensioenverplichtingen. Net als in het eerste kwartaal steeg de rente fors. De inflatie is hoger en blijkt langer te duren dan eerder gedacht. De Amerikaanse centrale bank heeft inmiddels de beleidsrente verhoogd. Ook de Europese centrale bank zal de komende maanden de beleidsrente gaan verhogen. De (verwachte) verlaging van de geldhoeveelheid door de centrale bank leidde ertoe dat, net als in het eerste kwartaal, de rente fors steeg. Hierdoor daalde de waarde van de beleggingen in vastrentende waarden. Ook het rendement op de portefeuille met aandelen was negatief in het tweede kwartaal. Als een gevolg hiervan nam de waarde van de portefeuille met zakelijke waarden af. Omdat zowel het rendement van de portefeuille met vastrentende waarden als dat van de portefeuille met zakelijke waarden negatief was, nam het totaal belegde vermogen af in het tweede kwartaal.

De gestegen rente leidde er ook toe dat de waarde van de pensioenverplichtingen afnam. De waarde van de pensioenverplichtingen daalde echter minder hard dan die van de beleggingen, waardoor de actuele dekkingsgraad daalde.

 

 

(1) Het pensioenvermogen geeft de omvang van de financiële middelen van het Pensioenfonds weer. Tussen het pensioenvermogen en het belegd vermogen zit een verschil. Dit verschil bestaat uit een aantal posten (waaronder te betalen belastingen en premies sociale verzekeringen) dat wel of niet meegenomen wordt in enerzijds het pensioenvermogen en anderzijds het belegd vermogen. Voor de berekening van de dekkingsgraad wordt uitgegaan van het pensioenvermogen.

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Indexatiebeleid

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen met de looninflatie. Dit heet ‘indexatie’. Wilt u hier meer over weten?

Ga naar indexatiebeleid

Dekkingsgraad

Met deze grafiek krijgt u een idee van de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds.

Ga naar de grafiek