Financiële positie

Gecontroleerd op 27 januari 2021

Financiële positie

De financiële positie van Philips Pensioenfonds wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de dekkingsgraad. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat een pensioenfonds precies genoeg vermogen heeft om zijn huidige pensioenverplichtingen na te komen. Mede als gevolg van de financiële 'spelregels' die zijn vastgelegd in het zogenoemde Financieel Toetsingskader (FTK), kunnen op dit moment de volgende dekkingsgraden worden onderkend.

Kwartaalverslag

Elk kwartaal leest u in dit verslag hoe Philips Pensioenfonds er financieel gezien voor staat.

Kwartaalverslag Q4 2020

Actuele dekkingsgraad
 

De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen van een pensioenfonds en de pensioenverplichtingen (alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen) die daar tegenover staan.

De actuele dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 december 2020 117,2%.

 

Beleidsdekkingsgraad
 

Daarnaast wordt de dekkingsgraad ook op een andere manier vastgesteld, waarbij deze minder afhankelijk is van dagkoersen: dit is de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. Een pensioenfonds is wettelijk verplicht om de beleidsdekkingsgraad te gebruiken als basis voor bepaalde beleidsbeslissingen, bijvoorbeeld beslissingen over indexatie. Daarnaast is de beleidsdekkingsgraad onder meer van belang om te bepalen of een pensioenfonds voldoende buffers heeft.

De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 december 2020 109,8%.

 

Vereiste dekkingsgraad
 

De vereiste dekkingsgraad geeft aan hoe hoog de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds wettelijk gezien minimaal moet zijn. Is de beleidsdekkingsgraad gelijk aan de vereiste dekkingsgraad, dan beschikt het pensioenfonds over de wettelijk vereiste financiële buffer. Deze buffer dient om schommelingen in de waarde van de beleggingen en de verplichtingen op te vangen. De hoogte van de vereiste dekkingsgraad verschilt per pensioenfonds en is met name afhankelijk van het beleggingsbeleid. Hoe meer risico in het beleggingsbeleid wordt genomen, hoe hoger de vereiste dekkingsgraad.

De vereiste dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 december 2020 118,2%.

 

Bedragen in miljoenen euro's        
  Einde 4e kwartaal 2020 Einde 3e kwartaal 2020 Einde 2e kwartaal 2020 Einde 1e kwartaal 2020
Pensioenvermogen (1) 22.921 21.855 21.457 19.772
Pensioenverplichtingen 19.551 19.990 19.856 19.419
Actuele dekkingsgraad 117,2% 109,3% 108,1% 101,8%
Beleidsdekkingsgraad 109,8% 110,1% 110,3% 112,2%
 

 

Actuele ontwikkelingen
 

In het vierde kwartaal van 2020 steeg de actuele dekkingsgraad van 109,3% per eind september naar 117,2% per eind december. Deze forse stijging van 7,9%-punt in het afgelopen kwartaal was voornamelijk het gevolg van goede rendementen op de aandelenportefeuille en de verwerking van nieuwe cijfers over de levensverwachting.

De goede rendementen op de beleggingsportefeuille werden veroorzaakt door de berichten over vaccins tegen het coronavirus. Deze berichten zorgden ervoor dat beleggers licht aan het einde van de tunnel zagen. Dit leidde tot een positieve stemming op aandelenbeurzen. Maar ook andere beleggingscategorieën lieten goede rendementen zien.

Eind november zijn nieuwe cijfers over de levensverwachting verwerkt in de dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds. Dit had een positief effect van ongeveer 3 procentpunten. De gemiddelde levensverwachting is een belangrijk gegeven voor pensioenfondsen om vast te stellen hoeveel pensioen er in de toekomst uitbetaald moet worden. Elke twee jaar worden nieuwe gegevens over de levensverwachting gepubliceerd die pensioenfondsen gebruiken om hun dekkingsgraad te berekenen.

 

(1) Het pensioenvermogen geeft de omvang van de financiële middelen van het Pensioenfonds weer. Tussen het pensioenvermogen en het belegd vermogen zit een verschil. Dit verschil bestaat uit een aantal posten (waaronder te betalen belastingen en premies sociale verzekeringen) dat wel of niet meegenomen wordt in enerzijds het pensioenvermogen en anderzijds het belegd vermogen. Voor de berekening van de dekkingsgraad wordt uitgegaan van het pensioenvermogen.

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Indexatiebeleid

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen met de looninflatie. Dit heet ‘indexatie’. Wilt u hier meer over weten?

Ga naar indexatiebeleid

Effect rente en rendement

Met dit model krijgt u een idee van de wijze waarop rente en rendement de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds kunnen beïnvloeden.

Ga naar model