Uniform Pensioenoverzicht

Gecontroleerd op:

Uniform Pensioenoverzicht

Hoe staat het met uw pensioenopbouw?

Eind juni 2023 hebben deelnemers die pensioen bij ons opbouwen het Uniform Pensioenoverzicht 2023 ontvangen. Het pensioenoverzicht geeft u inzicht in uw toekomstige inkomen. Bijvoorbeeld als u met pensioen gaat. Of wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt.

Bent u niet meer in dienst bij Philips, Signify of Versuni? Dan staat het Uniform Pensioenoverzicht 2023 vanaf nu voor u klaar in MijnPPF. 

 

U ontvangt elk jaar een actueel overzicht in MijnPPF

Elk jaar maken wij het Uniform Pensioenoverzicht voor u. Ook als u geen pensioen meer bij ons opbouwt. Uw Uniform Pensioenoverzicht kunt u vinden in MijnPPF.

Op deze webpagina vindt u meer informatie over het Uniform Pensioenoverzicht. Zo leest u wat er op het pensioenoverzicht staat en waar u nog meer informatie kunt vinden.

Het Uniform Pensioenoverzicht is gebaseerd op uw persoonlijke situatie en een aantal standaardkeuzes die u heeft als u met pensioen gaat. Wilt u weten welke andere keuzemogelijkheden u heeft? En welke gevolgen dat voor uw pensioen heeft? Gebruik dan de Pensioenplanner in MijnPPF. In MijnPPF vindt u ook de digitale versie van uw overzicht.

Toelichting als u nu in dienst bent

Bijlage Grootte
29 juni 2023

Bent u in dienst bij Philips, Signify of Versuni? Dan kunt u hier uw toelichting op het Uniform Pensioenoverzicht 2023 lezen.

253.37 kB

Mijnpensioenoverzicht.nl

Hoe ziet mijn totale pensioen eruit?

Heeft u niet alleen bij Philips Pensioenfonds, maar ook ergens anders pensioen opgebouwd? Kijk dan op de website Mijnpensioenoverzicht.nl. Hier ziet u de hoogte van uw totale opgebouwde pensioen. Ook vindt u hier hoeveel AOW u heeft opgebouwd.

Toelichting als u niet meer in dienst bent

Bijlage Grootte
27 juli 2023

Bent u niet meer in dienst bij Philips, Signify of Versuni? Dan kunt u hier uw toelichting op het Uniform Pensioenoverzicht 2023 lezen. 

237.41 kB

Belangrijke informatie

Heeft u uw Uniform Pensioenoverzicht ontvangen? Lees dan deze informatie

Welke informatie staat er op uw Uniform Pensioenoverzicht 2023?

Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u op heldere wijze inzicht in uw pensioensituatie. In een aantal blokken kunt u zien wat u en uw eventuele nabestaanden in de toekomst aan pensioen kunnen verwachten.

Meer over welke informatie

Keuzemogelijkheden berekenen

Het Uniform Pensioenoverzicht is gebaseerd op uw persoonlijke situatie en een aantal standaardkeuzes die u heeft als u met pensioen gaat. Gebruik de Pensioenplanner in MijnPPF wanneer u wilt weten welke ander keuzemogelijkheden u heeft. En welke gevolgen dat voor uw pensioen heeft.

Meer over keuzemogelijkheden

Direct rekenen

Wilt u weten hoe hoog uw pensioen is op basis van individuele keuzes? Gebruik dan de Pensioenplanner in MijnPPF.

Veelgestelde algemene vragen

Uw overzicht is gebaseerd op de gegevens die bij ons bekend zijn op 1 januari 2023. Het kan zijn dat er na 1 januari 2023 iets is veranderd in uw persoonlijke situatie. Deze veranderingen zijn niet op uw Uniform Pensioenoverzicht 2023 verwerkt. Deze zijn pas zichtbaar op uw Uniform Pensioenoverzicht van volgend jaar.

 • Als uw gegevens niet meer actueel zijn, is het van belang dat u contact opneemt met de Klantenservice van Philips Pensioenfonds;
 • Als uw adresgegevens niet kloppen, dan is de kans groot dat uw adres niet correct geregistreerd staat bij uw gemeente of (nog) niet in onze administratie is verwerkt. Wij krijgen namelijk alle adresgegevens automatisch via de gemeente als u in Nederland woont. Woont u in het buitenland, dan moet u zelf uw adreswijziging schriftelijk aan ons doorgeven. 

Over een deel van het inkomen bouwt u geen pensioen op. Dit noemen wij de ‘franchise’. Dit is omdat u een AOW-pensioen ontvangt. Door deze franchise af te trekken van uw pensioengevend salaris, wordt bij de opbouw van het aanvullend pensioen rekening gehouden met de AOW.

Uw Uniform Pensioenoverzicht geeft u jaarlijks een overzicht van uw pensioensituatie per 1 januari van dat jaar. Uw Uniform Pensioenoverzicht 2023 is dus gebaseerd op de gegevens die gelden op 1 januari 2023. De Pensioenplanner op MijnPPF geeft u inzicht in uw actuele pensioensituatie én geeft u de mogelijkheid om individuele keuzes door te rekenen in uw pensioen. Een belangrijk verschil is dus dat de Pensioenplanner actuele bedragen weergeeft en het Uniform Pensioenoverzicht niet. 

In 2021 zijn correcties doorgevoerd in de datum start pensioenopbouw. Op uw eerdere pensioenoverzicht werd mogelijk een verkeerde datum weergegeven.

Voorbeelden van gewijzigde datum start pensioenopbouw:

 • U heeft onder meer polissen pensioen opgebouwd. Deze polissen zijn samengevoegd. De datum start pensioenopbouw is dan de startdatum van uw meeste recente dienstverband.
 • U bent niet op de 1ste van de maand in dienst gekomen. Tot vorig jaar werd dan de 1ste van de maand volgend op uw indiensttreding getoond.
 • In sommige gevallen werd tot vorig jaar een datum overname aanspraken vermeld (31 december 2015). Dit is uiteraard fout.

 

Heeft u aanspraken opgebouwd uit een eerder dienstverband? Dan zijn deze aanspraken opgenomen in de huidige opbouw. 

In 2021 hebben we verschillende pensioenen, opgebouwd in verschillende regelingen, in de administratie en op het Uniform Pensioenoverzicht samengevoegd. U ontvangt voortaan één overzicht voor uw gehele pensioen. Denk hierbij aan:

- Eindloonaanspraken zijn nu opgenomen in Flex pensioen.

- Pensioen opgebouwd in Flex en Flex ES komt nu in één overzicht te staan. 

Bent u met deeltijdpensioen of ontvangt u een arbeidsongeschikheidspensioen? Dan heeft u een pensioen dat zowel in uitkering is als wordt opgebouwd. In april ontvangt u een Uniform Pensioenoverzicht voor het gedeelte van uw pensioen dat u ontvangt en in september voor het Uniform Pensioenoverzicht voor het pensioen dat u nog opbouwt.

 

Uw variabel inkomen wordt op uw pensioenoverzicht vermeld voor zover het meetelt voor uw pensioenopbouw. Als uw salaris hoger is dan het fiscale maximumsalaris voor pensioenopbouw dan mag u over uw variabel inkomen geen pensioen opbouwen. Op uw pensioenoverzicht staat in dat geval ‘0’ achter variabel inkomen.

Voor deelnemers met een salaris tot ongeveer € 50.000 kan het zijn dat het bereikbaar ouderdomspensioen maar zeer beperkt is gestegen ondanks een stijging van het salaris en de indexatie van 1,98% in 2022. Dit is te verklaren door een forse stijging van de wettelijke franchise per 1 januari 2023. De franchise is het gedeelte van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, omdat u later ook AOW vanuit de overheid gaat ontvangen. Omdat de AOW-uitkering fors is verhoogd, hoeft u ook minder aanvullend pensioen op te bouwen. Hierdoor is het gedeelte van uw salaris waarover u in de toekomst wel pensioen opbouwt kleiner is geworden.

Veelgestelde vragen over uw pensioen bij pensioneren

De bedragen op het overzicht zijn totaalbedragen. Bij 'Vanaf 68 jaar zolang u leeft' ziet u het totale pensioen staan dat u vanaf uw 68-ste ontvangt. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar de verschillende pensioenonderdelen. De totaalbedragen kunnen, afhankelijk van de pensioenregeling waaraan u deelneemt, bestaan uit de volgende onderdelen: ouderdomspensioen, overbruggingsuitkering en suppletietoeslag.

Als u ergens anders pensioen heeft opgebouwd en u heeft een verzoek tot waardeoverdracht ingediend, dan kan het zijn dat dit nog niet is verwerkt in uw overzicht. U ontvangt van ons een bevestiging zodra de waardeoverdracht is verwerkt. Als u die bevestiging heeft gehad voor 1 januari, dan is de waardeoverdracht ook verwerkt in uw overzicht.

Als er sprake is van een echtscheiding of een beëindiging van een geregistreerd partnerschap, kan het zijn dat u met uw ex-partner afspraken heeft gemaakt over de verdeling van uw pensioen. Dit heet verevening. Als de gewenste verdeling aan ons is doorgegeven, de wijzigingsdatum vóór of op 1 januari 2022 ligt en wij de aangevraagde verdeling hebben bevestigd, dan ontvangt uw ex-partner vanaf uw pensioendatum van ons het overeengekomen deel. Als er sprake is van verdeling van pensioen ziet u in het pensioenoverzicht in het blok ‘Welk pensioen kunt u verwachten? Wat krijgt u als u met pensioen gaat’ het bedrag dat u uiteindelijk ontvangt. Het bedrag voor uw ex-partner is al in mindering gebracht op het pensioen dat u ontvangt. U vindt het bedrag voor uw ex-partner in de Pensioenplanner in MijnPPF. Ziet u het bedrag voor uw ex-partner niet terug in de Pensioenplanner? Neem dan contact op met de Klantenservice van Philips Pensioenfonds. Het kan ook zijn dat u met uw ex-partner bent overeengekomen dat een deel van uw pensioen wordt omgezet in een eigen pensioen voor uw ex-partner. Dit heet conversie. Als wij de conversie hebben bevestigd, is het pensioen dat bestemd is voor uw ex-partner ook in mindering gebracht op uw pensioen. Het pensioen dat op het overzicht staat wordt geheel aan u uitbetaald.

Veelgestelde vragen over uw pensioen bij overlijden

Ja, als u de Anw-hiaatverzekering heeft afgesloten is deze meegenomen in het pensioenoverzicht. Het bruto jaarbedrag waarvoor u de verzekering heeft afgesloten bij Philips Pensioenfonds is opgenomen in het bedrag dat uw partner ontvangt tot zijn/haar AOW-leeftijd.

Bent u gescheiden en heeft uw ex-partner recht op bijzonder nabestaandenpensioen? Hebben wij dit bevestigd en ligt de scheidingsdatum vóór 1 januari 2023? Dan is hiermee rekening gehouden in het pensioenoverzicht. De bedragen in het blok ‘Welk pensioen kunt u verwachten? Wat krijgen uw partner en kinderen als u overlijdt?’ zijn voor uw eventuele huidige partner bestemd. Het pensioen dat bestemd is voor uw ex-partner is al in mindering gebracht op dit pensioen. Hoe hoog dit bijzonder nabestaandenpensioen is kunt u zien in de Pensioenplanner. Ziet u het bedrag voor uw ex-partner niet terug in de Pensioenplanner? Neem dan contact op met de Klantenservice van Philips Pensioenfonds.

 Veelgestelde vragen over uw pensioen bij arbeidsongeschiktheid

Als uw dienstverband wordt beëindigd vanwege arbeidsongeschiktheid blijft uw pensioenopbouw doorlopen. Bepalend voor de opbouw is het percentage waarvoor u arbeidsongeschikt bent. Als dit minder is dan 35% (op basis van de WIA) stopt de pensioenopbouw.

Als uw dienstverband eindigt wegens arbeidsongeschiktheid, kunt u recht hebben op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Een belangrijke factor voor de waarde van dat pensioen is het percentage van uw arbeidsongeschiktheid: als dat minder is dan 35% (zoals vastgesteld volgens de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), hebt u geen recht (meer) op een arbeidsongeschiktheidspensioen.

De AOW-leeftijd is aangepast naar 67 jaar. De verwachting is dat deze nog verder stijgt naar 68 jaar. Daarom staat de eindleeftijd voor het arbeidsongeschikheidspensioen op uw Uniform Pensioenoverzicht op 68 jaar tenzij u eerder de AOW-leeftijd bereikt.

In 2025 is de AOW-leeftijd 67 jaar op basis van het Pensioenakkoord. De wet die dat regelt, moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen. De AOW-leeftijd wordt na 2025 gekoppeld aan de levensverwachting. Dat betekent dat uw AOW-leeftijd nog kan wijzigen.

De betaling van uw arbeidsongeschiktheidspensioen en uw pensioenopbouw stoppen op één van de volgende momenten:

 • als u minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt (op grond van de WIA);
 • als u de AOW-leeftijd bereikt;
 • als u met (vervroegd) pensioen gaat;
 • als u komt te overlijden.

Als u arbeidsongeschikt bent, vindt u het arbeidsongeschiktheidspensioen niet terug op uw overzicht. U heeft hiervoor eerder dit jaar een apart pensioenoverzicht voor gepensioneerden ontvangen. 

U heeft recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen als u uit dienst treedt vanwege arbeidsongeschiktheid. U ontvangt het arbeidsongeschiktheidspensioen vanaf 3 jaar na uw eerste ziektedag, ook als u al eerder uit dienst treedt.

Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt gebaseerd op het salaris voorafgaand aan de eerste ziektedag, verhoogd met de toegekende cao-aanpassingen tot de datum van ingang van het arbeidsongeschiktheidspensioen. U vindt hier meer informatie over het arbeidsongeschiktheidspensioen, waaronder enkele rekenvoorbeelden. 

Veelgestelde overige vragen

U wordt via het Uniform Pensioenoverzicht geïnformeerd over uw factor A, uw jaarlijkse pensioenaangroei. De factor A heeft u nodig als u belastingaangifte doet en lijfrentepremies wilt aftrekken van uw inkomstenbelasting. Daarom moet u uw Uniform Pensioenoverzicht goed bewaren. U kunt de factor A over 2022 gebruiken als u begin 2024 belastingaangifte doet over 2023.

Om te weten hoeveel fiscale ruimte u heeft om uw pensioen aan te kunnen vullen met lijfrentes, heeft u het bedrag van de jaarlijkse pensioenaangroei nodig, de factor A. U kunt uw jaarlijkse pensioenaangroei eenvoudig berekenen aan de hand van uw opbouwpercentage, uw parttimepercentage en uw pensioengrondslag. 

U bouwt geen pensioen meer op bij Philips Pensioenfonds. Op 1 januari 2023 bouwde u nog wel pensioen op in het flex pensioen. Daarom ontvangt u een Uniform Pensioenoverzicht 2023. Voor u is de pensioenaangroei (factor A) over 2022 zoals vermeld in dit overzicht mogelijk van belang. U heeft uw factor A nodig als u wilt berekenen hoeveel fiscale ruimte u heeft om uw pensioen aan te vullen met lijfrentes. Omdat uw pensioenopbouw na 1 januari 2023 is gestopt, informeren wij u op andere wijze over de definitieve pensioenbedragen bij Philips Pensioenfonds. Die informatie is actueler voor uw persoonlijke situatie dan de bedragen op het ontvangen pensioenoverzicht.

 

Dat kan als u een arbeidsongeschiktheidspensioen heeft of als een deel van uw pensioen al is ingegaan. Als u een arbeidsongeschiktheidspensioen heeft, heeft u daarvoor een apart pensioenoverzicht ontvangen.

Is een deel van uw pensioen al ingegaan? Dan geldt het volgende. Op het pensioenoverzicht dat u eerder dit jaar heeft ontvangen, zag u het reeds ingegane (tijdelijke) ouderdomspensioen per 1 april 2023. Op het Uniform Pensioenoverzicht 2023 staat ook het nog niet ingegane ouderdomspensioen vermeld. De bedragen op beide overzichten zijn vastgesteld op verschillende data. Daardoor zijn deze op het laatst ontvangen overzicht (gebaseerd op situatie van 1 januari 2023) anders dan op het eerdere overzicht (gebaseerd op situatie van 1 april 2023). Belangrijk is dat u de bedragen van de beide pensioenoverzichten niet bij elkaar kunt optellen. Dit geldt voor zowel uw ouderdomspensioen als uw nabestaandenpensioen.

Op uw Pensioenoverzicht ziet u steeds de pensioenaangroei (‘Factor A’) van het voorgaande jaar. Op uw Pensioenoverzicht 2022 zag u de pensioenaangroei over 2021 en op uw Pensioenoverzicht 2023 ziet u de pensioenaangroei van 2022. In 2022 was het opbouwpercentage van uw pensioen 1,65%. Dat was lager dan uw opbouwpercentage in de jaren daarvoor. Toen was het opbouwpercentage 1,85%. Hierdoor kan het zijn dat uw pensioenaangroei over 2022 lager was dan een jaar eerder, ondanks een hogere pensioengrondslag. Wilt u meer weten over hoe u pensioen opbouwt? Klik dan hier.

Bent u nu premievrije polishouder? Dat wil zeggen dat u geen pensioen meer bij ons opbouwt, maar uw pensioen wel bij Philips Pensioenfonds heeft laten staan? Dan ziet u op het pensioenoverzicht de pensioenverhogingen van de afgelopen 3 jaar die gelden voor premievrije polishouders. Als u in de afgelopen 3 jaar uit dienst bent getreden bij Philips/Signify/Versuni, heeft u deels echter de pensioenverhoging voor pensioenopbouwers ontvangen. Voor deelnemers die pensioen opbouwen bij Philips Pensioenfonds geldt namelijk een andere pensioenverhoging dan voor deelnemers die geen pensioen (meer) opbouwen. Raadpleeg daarom ook uw Uniform Pensioenoverzicht van de voorgaande jaren als u wilt weten welke indexatie voor u gold in de afgelopen jaren’. 

Veelgestelde vragen over 'Hoe zeker is uw pensioen?'

Er zijn verschillende economische scenario’s. Deze zijn met pijlen aangegeven. Alle pensioenfondsen gebruiken dezelfde scenario’s. U ziet wat uw pensioen is in drie situaties:

 • Het verwachte eindresultaat ziet u in het midden bovenaan. Dit is het pensioen waar u op dit moment op uit lijkt te komen wanneer u met pensioen gaat. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt en 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag.
 • Bij de pijl aan de rechterkant ziet u de koopkracht waar u op uit lijkt te komen als het economisch meezit. De kans is klein (5%) dat u uitkomt op een hogere koopkracht dan het rechter bedrag.
 • Bij de pijl aan de linkerkant ziet u de koopkracht waar u op uit lijkt te komen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. De kans is ook klein (5%) dat u uitkomt op een lagere koopkracht dan het linker bedrag.

De hoogte van uw pensioen hangt af van economische mee- en tegenvallers in de toekomst:

 • De rente kan stijgen of dalen.
 • Beleggingen kunnen hoge rendementen opleveren of juist niet.
 • De prijzen kunnen hard stijgen of juist dalen.

Deze situaties zijn enorm moeilijk om te voorspellen.

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Checklist UPO

Uw pensioen is belangrijk voor nu en later. Ook als uw pensioenleeftijd nog ver weg is. Check uw pensioenoverzicht om te zien hoe uw pensioen ervoor staat.

Checklist UPO

Indexatiebeleid

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen met de looninflatie. Dit heet ‘indexatie’. Wilt u hier meer over weten?

Ga naar indexatiebeleid