Zorg voor beleggingen

Gecontroleerd op 29 april 2021

Zorg voor beleggingen

Als belegger zijn wij van mening dat we onze beleggingen ook verantwoord moeten beheren, ofwel: goed moeten ‘zorgen’ voor onze beleggingen. Dit wordt ook wel ‘stewardship’ genoemd. Philips Pensioenfonds is ervan overtuigd dat dit goed is voor de maatschappij én voor de waarde van de beleggingen. Dat betekent dat we onze beleggingen niet alleen monitoren op het te behalen rendement, maar ook op maatschappelijke aspecten. Het betekent ook dat we met bedrijven waar we in beleggen in gesprek gaan (dialoog) en onze invloed uitoefenen via ons stembeleid.

Deze drie vormen van zorg, ofwel stewardship, lichten we hieronder verder toe.

1. Monitoring van beleggingen

Philips Pensioenfonds stelt zich ten doel om alle beleggingen periodiek te beoordelen op criteria zoals milieu, mensenrechten, arbeidsomstandigheden en goed ondernemingsbestuur. Op basis van extern onderzoek van diverse leveranciers meet het Fonds op deze manier het ESG-gehalte van de diverse portefeuilles. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de tien principes van de UN Global Compact. Momenteel wordt dit uitgevoerd voor alle aandelen, staatsobligaties, bedrijfsobligaties en indirect onroerend goed portefeuilles.

Daarnaast is klimaatverandering geïdentificeerd als een systeemrisico met grote maatschappelijke impact. Vanwege de complexiteit van dit probleem is het niet eenvoudig beleid te ontwikkelen om rekening te houden met de effecten hiervan. Het Fonds meet daarom eerst periodiek de CO2 voetafdruk van de portefeuille en voert scenariotesten uit om de effecten voor de portefeuille in kaart te brengen.

We willen in de toekomst niet alleen het ESG-gehalte meten, maar hierover ook rapporteren op de website. Vanuit de EU worden standaarden opgesteld voor de rapportage over duurzaamheidsaspecten om te zorgen dat u vergelijkbare informatie ontvangt. Philips Pensioenfonds ondersteunt dit. De standaarden worden momenteel ontwikkeld, daarom kiest Philips Pensioenfonds ervoor om na publicatie van de standaarden (die worden verwacht in 2021) te beoordelen op welke manier deze standaarden een rol gaan spelen in publicaties op de website. Op basis van de informatie die tot nu toe bekend is, hebben we een voorlopig statement opgesteld: klik hier om het statement te bekijken.

2. Dialoog (engagement)

Het MVB-beleid zorgt ervoor dat onze portefeuille een duurzamer karakter heeft dan een portefeuille waarin geen rekening wordt gehouden met maatschappelijke aspecten. Dat betekent niet dat we enkel ‘groene’ beleggingen in onze portefeuille hebben. We monitoren onze beleggingen ook op aspecten als milieu en mensenrechten, zodat we het gesprek kunnen aangaan met bedrijven die achterblijven op deze aspecten. Dit noemen we ‘dialoog’ of ‘engagement’.

Ondernemingen die bijvoorbeeld één of meer internationale richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen schenden (volgens Global Compact, OESO of UNGP’s), komen in aanmerking voor engagement. Als deze engagement niet leidt tot de gewenste verandering, kan worden besloten om deze onderneming op de uitsluitingslijst te plaatsen (zie ’verantwoorde keuzes’). Bij de gevoerde dialoog wordt eveneens gebruikgemaakt van het stemrecht dat Philips Pensioenfonds heeft als aandeelhouder in vele ondernemingen.

Naast het aangaan van de dialoog en het gebruik van stemrecht neemt Philips Pensioenfonds regelmatig deel aan zogenaamde class actions. Het Fonds neemt op die manier juridische stappen ten opzichte van ondernemingen die naar mening van het Fonds hun beleggers niet juist hebben behandeld.

Meer informatie

Elk kwartaal legt Philips Pensioenfonds verantwoording af over de uitvoering van ons engagement beleid.

Lees over dialoog

3. Stembeleid

Philips Pensioenfonds belegt onder andere in aandelen. Elk aandeel geeft Philips Pensioenfonds het recht om te stemmen op de aandeelhoudersvergadering van de betreffende onderneming. Op deze vergadering wordt bijvoorbeeld toestemming gevraagd aan de aandeelhouders voor de benoeming en vervolgens beloning van bestuurders. Door gebruik te maken van zijn stemrecht kan Philips Pensioenfonds indirect invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd.

Door gebruik te maken van zijn stemrecht kan Philips Pensioenfonds indirect invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd. Dit kan uiteindelijk ook de waarde van de aandelen positief beïnvloeden en risico’s beperken. Om het stemrecht zo goed mogelijk te benutten, heeft Philips Pensioenfonds een stembeleid opgesteld. Dit beleid gaat ervan uit dat ondernemingen alleen goed kunnen worden bestuurd als het bestuur van de onderneming transparant is en er efficiënt toezicht wordt gehouden. Het beleid is in overeenstemming met de relevante bepalingen in de Nederlandse Corporate Governance Code.

Meer informatie

Elk kwartaal legt Philips Pensioenfonds verantwoording af over de uitvoering van ons stembeleid.

Lees over stembeleid