Zorg voor beleggingen

Gecontroleerd op:

Zorg voor beleggingen

Als belegger zijn wij van mening dat we onze beleggingen ook verantwoord moeten beheren, ofwel: goed moeten ‘zorgen’ voor onze beleggingen. Dit wordt ook wel ‘stewardship’ genoemd. Philips Pensioenfonds is ervan overtuigd dat dit goed is voor de maatschappij én voor de waarde van de beleggingen. Dat betekent dat we onze beleggingen niet alleen monitoren op het te behalen rendement, maar ook op maatschappelijke aspecten. Het betekent ook dat we met bedrijven waar we in beleggen in gesprek gaan (dialoog) en onze invloed uitoefenen via ons stembeleid.

Drie manieren waarop wij zorg dragen voor onze beleggingen, ofwel stewardship, lichten we hieronder verder toe.


1. Monitoring van beleggingen

Philips Pensioenfonds stelt zich ten doel om alle beleggingen periodiek te beoordelen op criteria zoals milieu, mensenrechten, arbeidsomstandigheden en goed ondernemingsbestuur. Op basis van extern onderzoek van diverse leveranciers meet het Fonds op deze manier het ESG-gehalte van de diverse portefeuilles. Hierbij wordt gebruikgemaakt van Internationale afspraken over standaarden voor verantwoord ondernemen (OESO richtlijnen, UNGP’s en UN Global Compact). Momenteel wordt dit uitgevoerd voor alle aandelen, staatsobligaties, bedrijfsobligaties en indirect onroerend goed portefeuilles.

Deze informatie heeft ertoe geleid dat het Fonds klimaatverandering en biodiversiteit heeft aangemerkt als strategische risico’s die financieel én maatschappelijk relevant zijn voor het Fonds. We meten wat betreft klimaatrisico periodiek de CO2 voetafdruk van de portefeuille en voeren scenariotesten uit om de effecten voor de portefeuille in kaart te brengen. Ook heeft het Fonds al enkele concrete stappen gezet die helpen bij de beheersing van klimaatrisico’s zoals het verlagen van de CO2 intensiteit van de beleggingen in aandelen en het aangaan van een samenwerkingsverband waarbij pensioenfondsen gezamenlijk het gesprek aangaan met vastgoedfondsen over klimaatrisico’s met als doel het klimaatrisicomanagement te verbeteren en de uitstoot te verlagen. Voor wat betreft biodiversiteit hebben we in 2023 in kaart gebracht wat de risico’s zijn, daarbij kijken we breder naar natuurlijk kapitaal zoals beschikbaarheid van grondstoffen en de kwaliteit van de bodem. Daarna analyseren we of deze risico’s het Fonds financieel kunnen raken en in welke mate de bedrijven waar we in beleggen negatieve impact hebben op biodiversiteit.  Onze vermogensbeheerder gaat over dit onderwerp het gesprek aan (dialoog) met de bedrijven waar we in beleggen met als doel om te beoordelen of de bedrijven deze risico’s in voldoende mate identificeren en beheersen. 

2. Dialoog (engagement)

Het MVB-beleid zorgt ervoor dat onze portefeuille een duurzamer karakter heeft dan een portefeuille waarin geen rekening wordt gehouden met maatschappelijke aspecten. Dat betekent niet dat we enkel ‘groene’ beleggingen in onze portefeuille hebben. We monitoren onze beleggingen ook op aspecten als milieu en mensenrechten, zodat we het gesprek kunnen aangaan met bedrijven die achterblijven op deze aspecten. Dit noemen we ‘dialoog’ of ‘engagement’.

Ondernemingen die bijvoorbeeld één of meer internationale richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen schenden (volgens Global Compact, OESO of UNGP’s), komen in aanmerking voor engagement. Als deze engagement niet leidt tot de gewenste verandering, kan worden besloten om deze onderneming op de uitsluitingslijst te plaatsen (zie ’verantwoorde keuzes’). Bij de gevoerde dialoog wordt eveneens gebruikgemaakt van het stemrecht dat Philips Pensioenfonds heeft als aandeelhouder in vele ondernemingen.Naast het aangaan van de dialoog en het gebruik van stemrecht neemt Philips Pensioenfonds regelmatig deel aan zogenaamde class actions. Het Fonds neemt op die manier juridische stappen ten opzichte van ondernemingen die naar mening van het Fonds hun beleggers niet juist hebben behandeld.

Meer informatie

Elk kwartaal legt Philips Pensioenfonds verantwoording af over de uitvoering van ons engagement beleid.

Lees over dialoog

3. Stembeleid

Philips Pensioenfonds belegt onder andere in aandelen. Elk aandeel geeft Philips Pensioenfonds het recht om te stemmen op de aandeelhoudersvergadering van de betreffende onderneming. Op deze vergadering wordt bijvoorbeeld toestemming gevraagd aan de aandeelhouders voor de benoeming en vervolgens beloning van bestuurders. 

Door gebruik te maken van zijn stemrecht kan Philips Pensioenfonds indirect invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd. Dit kan uiteindelijk ook de waarde van de aandelen positief beïnvloeden en risico’s beperken. Om het stemrecht zo goed mogelijk te benutten, heeft Philips Pensioenfonds een stembeleid opgesteld. Dit beleid gaat ervan uit dat ondernemingen alleen goed kunnen worden bestuurd als het bestuur van de onderneming transparant is en er efficiënt toezicht wordt gehouden. Het beleid is in overeenstemming met de relevante bepalingen in de Nederlandse Corporate Governance Code.

Meer informatie

Elk kwartaal legt Philips Pensioenfonds verantwoording af over de uitvoering van ons stembeleid.

Lees over stembeleid