Wet- en regelgeving

Gecontroleerd op:

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Philips Pensioenfonds biedt een pensioenregeling aan die ecologische of sociale kenmerken promoot. Hiermee wordt de Pensioenregeling geclassificeerd als artikel 8 onder de Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze regelgeving ziet toe op informatieverstrekking over duurzaamheid.

Hieronder leest u meer informatie over de wijze waarop duurzaamheidsfactoren zijn meegenomen in ons beleggingsbeleid.

Duurzaamheids-Informatie

Wilt u meer weten over ons beleid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen? Onderstaande documentatie geeft informatie over verschillende onderwerpen:

Duurzaamheidsinformatie - SFDR

Verklaring Ongunstige Effecten - SFDR

PCD Philips Pensioenfonds  - SFDR

Informatie over duurzaamheidsrisico's - SFDR

Bekijk alle documentatie over MVB

Samenvatting Duurzaamheidsinformatie (SFDR)

Stichting Philips Pensioenfonds (PPF) biedt de Pensioenregelingen flex CAO en flex ES aan gebaseerd op hetzelfde beleggingsbeleid (die regelingen noemen we hierna tezamen ‘de Pensioenregeling'). De Pensioenregeling promoot ecologische of sociale kenmerken. Hiermee classificeert de Pensioenregeling zich als een financieel product als bedoeld in artikel 8 van de SFDR. Waar hieronder wordt gesproken over het financiële product, wordt daarmee de Pensioenregeling bedoeld.

Geen duurzame beleggingsdoelstelling
De Pensioenregeling promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.

Ecologische of sociale kenmerken van het product
De ecologische of sociale kenmerken van toepassing op de Pensioenregeling zijn:

 • Uitsluitingsbeleid
 • Positief bijdragen aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs)
 • Stewardship
   

Beleggingsstrategie
De ambitie van PPF is om een waardevast pensioen te realiseren voor de gewezen deelnemers en gepensioneerden van PPF (niet-actieven) en een welvaartsvast pensioen voor de (actieve) deelnemers van PPF. Concreet betekent dit dat het beleggingsbeleid tegelijkertijd moet bijdragen aan de realisatie van een goede indexatie de komende 15 jaar én aan herstel van de reële marktrente-dekkingsgraad in diezelfde tijdsperiode. Maatschappelijk verantwoord beleggen is een belangrijk onderdeel van het beleggingsbeleid.

Aandeel beleggingen
Ongeveer 60% van de beleggingen behoort tot categorie #1 Afgestemd op E/S kenmerken. Ongeveer 40% valt in categorie #2 overig en omvat de overige beleggingen van het financiële product die niet zijn afgestemd op de ecologische of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging kwalificeren.

Monitoring van ecologische of sociale kenmerken
De Pensioenregeling promoot ecologische of sociale kenmerken en deze worden inzichtelijk gemaakt via de volgende duurzaamheidsindicatoren:

 • Uitsluitingsbeleid
 • Positief bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs).
 • Stewardship

Methodologieën voor ecologische of sociale kenmerken
Het Fonds stelt jaarlijks een lijst op met uitgesloten landen en ondernemingen op basis van informatie van dataleveranciers gespecialiseerd in de betreffende onderwerpen. Daarnaast kiest PPF ervoor om een deel van de portefeuille te beleggen in bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan Sustainable Development Goals 3, 11, 12 en 13. Tot slot is PPF van mening dat de beleggingen verantwoord moeten worden beheerd, dat wordt stewardship genoemd. Dit gebeurt via het monitoren van de beleggingen, de dialoog aangaan met bedrijven en het uitvoeren van een stembeleid op aandelenbeleggingen.

Databronnen en -verwerking
De Pensioenregeling maakt gebruik van externe informatie als input voor de duurzame beleggingsprocessen. De dataleveranciers zijn o.a. Sustainalytics, BlackRock, ISS, Bloomberg en Entis. Bij het selecteren van een dataleveranciers wordt rekening gehouden met datakwaliteit, de wijze waarop data worden verwerkt en de hoeveelheid geschatte data.

Methodologische en databeperkingen
Het pensioenfonds onderkent enkele methodologische- en databeperkingen:

 • Databeperkingen voor uitsluitingen met betrekking tot controversiële wapens, productie van tabak en omzet uit teerzanden, bruin- en steenkool
 • Methodologische beperking voor normenschenders
 • Databeperking CO2 intensiteit van de omzet
 • Methodologische beperking voor SDG-beoordeling

Due Diligence
Hoe bedrijven opereren, heeft naast financiële consequenties ook invloed op stakeholders en op de omgeving. Op basis van de informatie die voortvloeit uit de monitoring van de portefeuille, wordt een dialoog aangegaan met de bedrijven die internationale afspraken over verantwoord ondernemen zeer ernstig schenden. Dit kan ertoe leiden dat een bedrijf wordt uitgesloten.

Engagementbeleid
Op basis van de informatie die voortvloeit uit de monitoring van de portefeuille, wordt een dialoog aangegaan met de bedrijven in de portefeuille. Hierbij wordt de aandacht gericht op bedrijven waarvan ingeschat wordt dat de dialoog kan leiden tot veranderingen die zoveel mogelijk bijdragen aan langetermijnwaardecreatie. Dat houdt op zijn minst in dat bedrijven zich houden aan internationale afspraken over verantwoord ondernemen. Bedrijven die internationale afspraken over verantwoord ondernemen zeer ernstig schenden en waar dialoog niet leidt tot het gewenste resultaat worden uitgesloten. 

Aangewezen referentiebenchmark
Voor de Pensioenregeling die PPF aanbiedt wordt geen alomvattende referentiebenchmark gebruikt. Daarom is dit artikel niet van toepassing.

Bekijk document Duurzaamheidsinformatie

Duurzaamheidsrisico's

Duurzaamheid betrekken in beleggingskeuzes

Duurzaamheidsaspecten (zoals milieu, sociale aspecten en governance) kunnen van invloed zijn op de risico’s van een belegging, zowel in positieve als negatieve zin. Bij beleggingskeuzes wordt steeds beoordeeld of het verwachte rendement in balans is met de risico’s die daar tegenover staan. Ook op die manier spelen duurzaamheidsaspecten een rol in ons beleid en de uitvoering daarvan.

Meer informatie daarover is opgenomen in ons MVB-beleid, met name in de paragrafen 2.2.3 en 2.3.1.

Bekijk ons MVB-beleid