Zorgvuldig beleggen voor uw pensioen

Gecontroleerd op:

Zorgvuldig beleggen voor uw pensioen

Philips Pensioenfonds belegt zijn vermogen om de pensioenen van (oud-) medewerkers Philips, Signify en Versuni te kunnen betalen. Het beleggen van de pensioengelden is noodzakelijk om u een goed pensioen te kunnen bieden. Beleggen brengt risico’s met zich mee; daarom is het zaak om deze risico’s op een zo goed mogelijke manier te beheersen. Daar is Philips Pensioenfonds dagelijks mee bezig. We leggen graag uit hoe wij hier werk van maken.


Actief of passief beheer van de portefeuille

Pensioenfondsen kunnen kiezen voor actief of passief beleggen. In een actief beheerde portefeuille probeert de beheerder het beter te doen dan een ‘voorbeeldportefeuille’, ook wel benchmark genoemd. Een passief beheerde portefeuille belegt exact volgens deze benchmark. Actief beheer biedt kans op een hoger rendement dan de benchmark, maar de kosten voor het actief beheren van de portefeuille zijn in de regel beduidend hoger dan de kosten van passief beheer. Philips Pensioenfonds kiest ervoor om vooral passief te beleggen. Daarachter zit de gedachte dat de voordelen van actief beheer vaak niet opwegen tegen de hogere kosten die daarmee samenhangen. We beleggen passief, behalve als er goede redenen zijn om actief te beleggen. Goede redenen voor actief beleggen kunnen zijn dat passief niet mogelijk is of dat we verwachten dat actief beheer na kosten meer oplevert. Momenteel beleggen we passief in aandelen en vrijwel passief in staatsobligaties van ontwikkelde markten, dat is samen ongeveer de helft van de beleggingsportefeuille.

De keuze om passief te beleggen, betekent ook dat we voor langere tijd investeren in de ondernemingen in onze beleggingsportefeuille, waardoor de omloopsnelheid (aan- en verkopen) laag is. Daarom is het voor het Fonds belangrijk dat deze ondernemingen het op lange termijn goed blijven doen. Daarvoor gaat het Fonds de dialoog aan met ondernemingen waarin wij beleggen. Zie hiervoor ook ons engagement-beleid


We hebben geen prestatievergoeding-afspraak met onze vermogensbeheerder

Of het passend is om met een vermogensbeheerder een prestatievergoeding af te spreken, kan niet in zijn algemeenheid worden gezegd. Als een prestatievergoeding wordt afgesproken, is het wel van belang dat de afspraak transparant is en voldoet aan bepaalde voorwaarden. Philips Pensioenfonds heeft op dit moment geen prestatievergoeding afgesproken met zijn vermogensbeheerder. De overeenkomst met de vermogensbeheerder is dagelijks opzegbaar.


We hebben lage beleggingskosten (0,32%)

Philips Pensioenfonds betaalt aan de externe vermogensbeheerder per beleggingscategorie een vast percentage van het beheerde vermogen als beheervergoeding. Naast de beheervergoeding betaalt Philips Pensioenfonds een vergoeding aan de vermogensbeheerder voor aanvullende diensten. Denk daarbij aan risicomanagement en advisering. Andere beleggingskosten zijn de kosten voor toezicht, bestuur en organisatie die betrekking hebben op beleggingen. In 2023 bedroegen de vermogensbeheerkosten 0,32% en de transactiekosten 0,14% van het gemiddeld belegd vermogen. Deze kosten zijn terug te vinden in ons jaarverslag. Hierin staat ook te lezen welk gedeelte van de vermogensbeheerkosten en transactiekosten wordt verrekend met het beleggingsrendement. Op het rendement van 6,7% dat Philips Pensioenfonds in 2023 behaalde, is dit deel van de kosten al in mindering gebracht. Vergeleken met andere pensioenfondsen zijn de beleggingskosten van Philips Pensioenfonds relatief laag. Dit komt onder meer doordat het Fonds bij voorkeur kiest voor passief beheer en doordat het Fonds niet of nauwelijks belegt in relatief dure beleggingscategorieën als hedge funds en private equity.

In het jaarverslag wordt uitgebreid gerapporteerd over de gemaakte vermogensbeheerkosten en transactiekosten.


Strategische keuzes door het Bestuur dragen het meeste bij aan rendement

Het strategisch beleggingsbeleid wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Het strategisch beleggingsbeleid wordt gevormd op basis van de langetermijnverplichtingen. De strategische keuzes die het Algemeen Bestuur maakt, hebben de grootste invloed op het uiteindelijke beleggingsrendement: zo’n 90% van het rendement wordt hierdoor bepaald. 


We beleggen niet in complexe beleggingsproducten

Wij vinden het belangrijk om zoveel mogelijk te beleggen in eenvoudige en transparante producten, zoals aandelen en obligaties. Philips Pensioenfonds belegt niet in complexe beleggingsproducten.  


We beleggen alleen in relatief eenvoudige derivaten

Philips Pensioenfonds heeft een beleid voor het beleggen in derivaten. Dit beleid houdt onder meer in dat het Fonds alleen belegt in relatief eenvoudige derivaten. De voorwaarden waaronder dit mag, zijn beschreven in de overeenkomst met de vermogensbeheerder. Een van die voorwaarden is dat er altijd sprake moet zijn van onderpand, ook wel ‘collateral’ genoemd. Hierdoor wordt Philips Pensioenfonds beschermd ingeval van een faillissement van de wederpartij bij de derivatentransactie. 


Monitoring door het Bestuur

Het strategisch beleggingsbeleid wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Op basis van het strategisch beleggingsbeleid werkt het Uitvoerend Bestuur opdrachten uit voor de vermogensbeheerder. De vermogensbeheerder mag binnen de ruimte die de opdracht biedt beleggingsbeslissingen nemen. De beleggingen van het Fonds zijn opgedeeld in zo'n twintig portefeuilles. Voor elke portefeuille zijn specifieke kaders vastgesteld waarbinnen moet worden geopereerd. Daarop vindt monitoring plaats vanuit het Bestuursbureau van Philips Pensioenfonds. Het Bestuursbureau wordt daarbij geholpen door een onafhankelijke derde partij, die nagaat of de vermogensbeheerder zich houdt aan de gemaakte beleggingsafspraken. Philips Pensioenfonds weet tot op detailniveau in welke producten door de vermogensbeheer namens het Fonds wordt belegd. 

Philips Pensioenfonds heeft in de overeenkomst met de vermogensbeheerder rapportageverplichtingen opgenomen. Deze stellen het Fonds in staat om te bepalen of de uitvoering van de overeenkomst leidt tot een beleggingsportefeuille die past bij de langetermijnverplichtingen. Voor de rapportages van de vermogensbeheerder gelden wettelijke regels, zoals de Richtlijn Langetermijn Aandeelhoudersbetrokkenheid (SRD II). Philips Pensioenfonds beoordeelt of de rapportages van de vermogensbeheerder hieraan voldoen. 


We zijn transparant en leggen verantwoording af

Philips Pensioenfonds hecht eraan transparant te zijn door onder andere open en eerlijk te communiceren over het beleid en de financiële positie. Wij besteden veel aandacht aan communicatie over beleidskeuzes. Maar ook aan de resultaten en kosten daarvan. Dat doen we persoonlijk, bijvoorbeeld in brieven en magazines die onze deelnemers ontvangen. Maar ook via ons Jaarverslag en de website. Bovendien gaat het Algemeen Bestuur ook het land in, om uitleg te geven over belangrijke ontwikkelingen bij het Pensioenfonds tijdens onze dialoogsessies. Alle kosten die door het Fonds worden gemaakt zijn in het jaarverslag en op de website terug te vinden. In 2023 bedroegen de beleggingskosten 0,32% van het belegd vermogen. De pensioenkosten bedroegen € 137 per deelnemer. Houders van een premievrije polis zijn hierin niet meegeteld.  


We beleggen niet rechtstreeks in Philips, Signify en Versuni

Philips Pensioenfonds belegt niet rechtstreeks in de aangesloten ondernemingen Philips, Signify en Versuni. In onze beleggingsportefeuille zijn echter ook producten opgenomen waarbij sprake is van een 'indirecte' belegging. Dat betekent dat we niet rechtstreeks in een onderneming investeren, maar bijvoorbeeld in beleggingsfondsen. Bij de keuze voor deze indirecte beleggingen worden waar mogelijk beleggingen gemeden waarin Philips, Signify en Versuni zijn opgenomen.


Beheersing belangenconflicten in uitvoering beleggingsbeleid

Het Fonds vindt het van groot belang om risico's die samenhangen met de uitvoering van het beleggingsbeleid, goed te beheersen. In onze Verklaring beleggingsbeginselen is beschreven hoe deze risicobeheersing is ingericht bij het Fonds. Ook onze vermogensbeheerder heeft een gedragscode waarin staat beschreven hoe zij de belangen van hun klanten voorop stellen.

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Waarom belegt Philips Pensioenfonds?

In onze serie over beleggingen geven we u uitleg. Deel 1 gaat over de vraag waarom pensioenfondsen beleggen.

Deel 1

Waarin belegt Philips Pensioenfonds?

In onze serie over beleggingen geven we u uitleg. Deel 2 gaat over de vraag waarin wij beleggen.

Deel 2

Hoe bepaalt Philips Pensioenfonds zijn beleggingsmix?

In onze serie over beleggingen geven we u uitleg. Deel 3 gaat over de vraag hoe Philips Pensioenfonds zijn beleggingsmix bepaalt.

Deel 3