Informatie over uw pensioen

Gecontroleerd op: 29 december 2022

Hoe wordt u geïnformeerd over uw pensioen?

Als u pensioen ontvangt van Philips Pensioenfonds wordt u op verschillende manieren geïnformeerd. Hier leest u alles over de pensioenspecificatie, het pensioenoverzicht en de jaaropgave.

Toelichting

Download hier de toelichting op de pensioenspecificatie.

Toelichting Pensioenspecificatie

De pensioenspecificatie

Iedereen die een pensioen van Philips Pensioenfonds ontvangt, krijgt een pensioenspecificatie. U ontvangt de eerste pensioenspecificatie vlak voor de eerste betaling. Op de pensioenspecificatie kunt u zien hoe hoog uw maandelijkse pensioenbetaling is. Daarna vindt u elke maand een nieuwe pensioenspecificatie digitaal in MijnPPF. Als het nettobedrag van de desbetreffende maand meer dan € 0,01 afwijkt van het nettobedrag van de vorige maand, dan krijgt u hier ook een bericht van.

Het pensioenoverzicht

U krijgt één keer per jaar het pensioenoverzicht als u een (verevend) ouderdoms-, nabestaanden-, wezen-, arbeidsongeschiktheidspensioen of een AOW-compensatie ontvangt. Op het pensioenoverzicht staat informatie over de hoogte van uw pensioen en de eventuele verhoging van uw pensioen in het betreffende jaar.

Ontvangt u een ouderdomspensioen van Philips Pensioenfonds? Dan staat in het pensioenoverzicht ook aangegeven wat de hoogte is van het nabestaandenpensioen dat uw eventuele partner krijgt als u komt te overlijden. Komt u in aanmerking voor AOW-compensatie? Dan vindt u dit bedrag ook terug op het pensioenoverzicht.

Ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen? En bouwt u pensioen op? Dan ontvangt u naast het pensioenoverzicht voor gepensioneerden ook één keer per jaar het Uniform Pensioenoverzicht. Op dit overzicht vindt u informatie over uw ouderdomspensioen en wat er in geval van uw overlijden aan uw partner en kinderen wordt uitgekeerd. 

De jaaropgave

Alle deelnemers die een pensioen van Philips Pensioenfonds ontvangen, krijgen één keer per jaar een jaaropgave. Deze jaaropgave heeft u nodig voor uw belastingaangifte. Op de jaaropgave staat het bruto pensioen dat u in het voorgaande jaar van Philips Pensioenfonds heeft ontvangen. Op de jaaropgave staat ook het bedrag dat is ingehouden aan loonheffing en het bedrag dat is ingehouden aan loonheffing en premie voor de Zorgverzekeringswet. U ontvangt de jaaropgave elk jaar aan het eind van januari. De jaaropgave heeft betrekking op het voorgaande jaar. 

Komt u te overlijden? Uw nabestaanden ontvangen dan een maand na het ontvangen van een melding van het overlijden een jaaropgave voor de belastingdienst.

Veelgestelde vragen

Wilt u nog meer weten?

 • Het pensioenoverzicht voor pensioenontvangers valt in mei 2022 op uw deurmat. 

 • Iedereen die een (verevend) ouderdoms-, arbeidsongeschiktheids-, nabestaanden- of wezenpensioen en/of een betaling vanwege de AOW-compensatie krijgt uitgekeerd, ontvangt een pensioenoverzicht. Philips Pensioenfonds geeft u hiermee inzicht in uw pensioeninkomen (bijvoorbeeld voor uzelf of bij overlijden voor uw partner), inclusief eventuele pensioenverhogingen. Zo heeft u altijd een actueel overzicht van uw huidige en toekomstige pensioeninkomen bij Philips Pensioenfonds.

 • U vindt uw pensioenoverzicht onder de naam 'Uniform Pensioenoverzicht 01-04-2022' in MijnPPF onder Pensioenpost. Het kan zijn dat uw Pensioenoverzicht niet bovenaan staat, omdat deze is opgenomen met 1 april 2022 als datum. Als u daarna nog andere post heeft ontvangen, dan moet u mogelijk bladeren om uw Pensioenoverzicht te zien.

 • Op de pensioenspecificatie kunt u zien welk bedrag u bruto ontvangt, wat er wordt ingehouden en welk bedrag er netto per maand overblijft. Elke maand vindt u uw pensioenspecificatie in MijnPPF.

 • Wilt u het ons laten weten als u geen pensioenoverzicht heeft ontvangen? U kunt hiervoor contact opnemen met onze Klantenservice.

 • In het pensioenoverzicht vindt u onder het kopje ‘Hoe zeker is uw pensioen’ meer informatie over de indexatie. U kunt hier ook lezen over de risico’s die de hoogte van uw pensioen kunnen beïnvloeden. Lees meer over het indexatiebeleid van Philips Pensioenfonds.

 • Op uw pensioenoverzicht ziet u de hoogte van het totale pensioeninkomen in bepaalde situaties (bijvoorbeeld bij pensionering voor uzelf of bij overlijden voor uw partner). Wij tellen alle afzonderlijke pensioenonderdelen bij elkaar op en tonen wij deze voor het tijdvak waarvoor dit geldt. Bijvoorbeeld: ‘U krijgt zolang u leeft’ is het totale bedrag aan levenslang ouderdomspensioen dat u ontvangt.

 • Heeft u voor Philips in het buitenland gewerkt? Dan heeft u mogelijk de toezegging gekregen dat u in deze periode pensioen zou blijven opbouwen bij Philips Pensioenfonds. Misschien heeft u in die periode ook pensioen in het buitenland opgebouwd. Als dat zo is, heeft u twee pensioenen opgebouwd. Het buitenlandse pensioen wordt dan in mindering gebracht op het pensioen dat u van Philips Pensioenfonds ontvangt. In het overzicht is geen rekening gehouden met eventuele pensioenen die tijdens het dienstverband met Philips in het buitenland zijn opgebouwd. Zodra deze buitenlandse pensioenen aan u worden uitgekeerd, moet u Philips Pensioenfonds hiervan op de hoogte stellen. Deze worden dan in mindering gebracht op uw pensioen van Philips Pensioenfonds. Hierdoor kan het pensioen dat u van Philips Pensioenfonds ontvangt lager zijn dan in het overzicht staat vermeld. Het totale pensioen dat u ontvangt (uw pensioen van Philips Pensioenfonds en het pensioen uit het buitenland) is dan wel gelijk aan het pensioen dat in het overzicht staat.

 • Ja, dat klopt. De Anw-hiaatverzekering loopt door tot uw partner de AOW-leeftijd bereikt. Deze aanpassing is destijds doorgevoerd, omdat de AOW-leeftijd sinds 1 januari 2013 in stappen omhoog gaat. Dat betekent ook dat u premie betaalt tot de AOW-leeftijd van uw partner. Lees meer over de hoogte van de premie en de verzekerde bedragen van de Anw-hiaatverzekering.

 • U ontvangt het arbeidsongeschiktheidspensioen zolang u een WAO/WIA-uitkering ontvangt, maar uiterlijk tot uw 68-ste of tot uw eerdere AOW-leeftijd. Wordt u tussentijds in een andere arbeidsongeschiktheidsklasse ingedeeld, dan heeft dat ook gevolgen voor de hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspensioen; dit wordt naar rato aangepast.

 • Per 1 januari 2020 wordt uw arbeidsongeschiktheidspensioen uitgekeerd tot 68 jaar of tot uw eerdere AOW-leeftijd, net als uw WAO/WIA uitkering. Dit komt omdat u pensioen gaat opbouwen in een andere pensioenregeling, namelijk in het huidige flex pensioen. Uw pensioenopbouw paste niet meer binnen de belastingregels die gelden voor pensioenregelingen. Sinds 1 januari 2006 zijn deze belastingregels geleidelijk aan steeds strenger geworden. Het huidige flex pensioen van Philips Pensioenfonds is daarop steeds aangepast. U heeft hierover in december 2019 een brief van ons ontvangen. Mocht u nog vragen hierover hebben, neemt u dan contact op met onze Klantenservice.

 • Ontvangt u een pensioen? Dan kunt u aangeven op uw profielpagina in MijnPPF dat u uw pensioenoverzicht voortaan in het Engels wilt ontvangen. 

 • Heeft u een pensioen uit een eerder dienstverband met HSA dat is verzekerd bij ASR (voorheen AMEV)?
  Het pensioen dat u voor 1974 heeft opgebouwd bij HSA (Hollandse Signaalapparaten) was verzekerd bij ASR (voorheen AMEV) en is per 1 januari 2020 overgenomen door Philips Pensioenfonds. Dit pensioen maakt onderdeel uit van het totale pensioen dat u bij ons heeft. Daarom ziet u dit pensioen niet meer apart op uw Uniform Pensioenoverzicht.

  Heeft u een pensioen uit een eerder dienstverband dat was verzekerd bij Nationale Nederlanden?
  Het pensioen dat is verzekerd bij Nationale Nederlanden werd tot 1 april 2021 door ons uitgekeerd. Vanaf 1 april 2021 heeft Nationale Nederlanden de betaling van deze uitkering weer zelf overgenomen. U bent hierover door ons en door Nationale Nederlanden over geïnformeerd. Daarom ziet u dit bedrag niet meer terug op uw Uniform Pensioenoverzicht.

  Had u een ander 'elders verzekerd' pensioen uit een eerder dienstverband?
  Vanwege administratieve vereenvoudiging is dit pensioen samengevoegd met uw Philips-pensioen. Dit bedrag is opgenomen in het pensioenbedrag dat op uw Uniform Pensioenoverzicht staan vermeld. Daarom ziet u dit bedrag niet meer apart terug op uw Uniform Pensioenoverzicht.

   

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Indexatiebeleid

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen met de prijsinflatie. Dit heet ‘indexatie’. Wilt u hier meer over weten?

Ga naar indexatiebeleid
Financiele positie

Financiële positie

De financiële positie van Philips Pensioenfonds wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de dekkingsgraad.

Ga naar financiële positie