MVB-beleid in het kort

Gecontroleerd op:

MVB-beleid in het kort

Het beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB-beleid) geeft weer hoe Philips Pensioenfonds bij het beleggen van uw pensioengeld rekening houdt met maatschappelijke aspecten. Denk daarbij aan milieu en mensenrechten. Ons beleid sluit aan bij internationale richtlijnen voor maatschappelijk ondernemen (MVO). We volgen daarbij de richtlijnen zoals vastgelegd in de zogenoemde Global Compact-principes, de OESO-richtlijnen en de UNGP’s. Het MVB-beleid van Philips Pensioenfonds gaat uit van twee pijlers: verantwoorde beleggingskeuzes en zorg voor beleggingen.

Wilt u meer weten?

Op deze pagina leest u over ons MVB-beleid in het kort. Bent u geïnteresseerd in ons volledige beleid? Download dan hier een uitgebreide omschrijving van ons MVB-beleid.

Beschrijving MVB-beleid
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen in het kort - Beleggingskeuzes, Zorg voor beleggingen en Verantwoording afleggen.

Verantwoorde keuzes

Philips Pensioenfonds maakt in het nieuwe beleid bewuste ‘verantwoorde’ keuzes. Bijvoorbeeld door vast te leggen in wat voor type bedrijven we niet willen beleggen. Maar ook door een deel van de portefeuille te beleggen in bedrijven die juist een positieve bijdrage kunnen leveren aan thema’s als ‘gezondheid en welzijn’ en ‘verantwoorde consumptie en productie’. Tot slot kunnen duurzaamheidsaspecten (zoals milieu, sociale aspecten en governance) van invloed zijn op de risico’s van een belegging, zowel in positieve als negatieve zin. Bij beleggingskeuzes wordt steeds beoordeeld of het verwachte rendement in balans is met de risico’s die daar tegenover staan. Ook op die manier spelen duurzaamheidsaspecten een rol in ons beleid en de uitvoering daarvan.

Uitvoering per beleggingscategorie

Wilt u weten hoe wij ons MVB-beleid uitvoeren per beleggingscategorie, zoals staatsobligaties en aandelen? 

MVB-beleid per beleggingscategorie

'Zorg' voor beleggingen

Als belegger zijn wij van mening dat we onze beleggingen ook verantwoord moeten beheren, ofwel: goed moeten ‘zorgen’ voor onze beleggingen. Dat betekent dat we onze beleggingen niet alleen monitoren op het te behalen rendement, maar ook op maatschappelijke aspecten. We verzamelen informatie over bedrijven waarin we beleggen om te beoordelen of er potentieel negatieve impact is op maatschappelijke aspecten. En als we denken dat we onze invloed kunnen gebruiken om een bedrijf aan te zetten tot verbetering, gaan we het gesprek aan. Die invloed laten we ook gelden als het gaat om stemmen op aandeelhoudersvergaderingen.  Soms leidt een dialoog niet tot het gewenste resultaat, dan kunnen we een bedrijf uitsluiten. Dat betekent dat we niet meer in het bedrijf beleggen.

Verantwoording afleggen over beleid

Philips Pensioenfonds heeft in het MVB-beleid ook vastgelegd hoe wij verantwoording afleggen over het beleid en u als deelnemer informeren. Belangrijk uitgangspunt is dat het beleid open en eerlijk is. Op deze website publiceren we een beknopte versie van ons beleid. U vindt hier ook informatie terug over hoe het beleid is uitgevoerd in de verschillende beleggingscategorieën. Ook publiceren we onze beleggingen in beursgenoteerde aandelen samen met informatie over de gevoerde dialoog en het stemgedrag. Voor de overige beleggingscategorieën publiceren we een lijst met de grootste beleggingen qua marktwaarde.

Top 25

Wilt u weten wat de grootste beleggingen van Philips Pensioenfonds zijn, uitgedrukt in marktwaarde? 

Download overzicht