MVB-beleid in het kort

Gecontroleerd op 1-06-2020

MVB-beleid in het kort

Het beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen van Philips Pensioenfonds houdt in het kort in dat het Fonds bij zijn beleggingsbeslissingen rekening houdt met milieu (environment), sociale (social) en goed ondernemingsbestuur (governance) aspecten. Dit noemen we ook wel de ESG-aspecten. Dit beleid sluit aan bij de United Nations Principles for Responsible Investment en de United Nations Global Compact. Het MVB-beleid is in alle categorieën waarin Philips Pensioenfonds belegt, geïmplementeerd. Hieronder worden de drie pijlers van het MVB-beleid verder toegelicht:

1. Uitsluiting

Aandelen en schuldpapier van bedrijven
Philips Pensioenfonds wenst niet te beleggen in bedrijven die zijn betrokken bij de productie van controversiële wapens. Dit zijn wapens die geen onderscheid maken tussen militaire en civiele doelen en vaak vele jaren na afloop van een conflict nog slachtoffers maken.
De meeste van deze controversiële wapens zijn door middel van internationale wet- of regelgeving verboden of het gebruik hiervan ligt aan banden. De lijst van Philips Pensioenfonds betreft vijf typen wapens:

  1. Anti-persoons mijnen
  2. Biologische wapens
  3. Chemische wapens
  4. Clusterwapens
  5. Nucleaire wapens

Ook belegt het Fonds niet in bedrijven die tabaksproducten maken. Dat zijn bedrijven die omzet genereren uit de productie van bijvoorbeeld sigaretten.
Tenslotte kan het Fonds besluiten niet te beleggen in ondernemingen die niet voldoen aan de UN Global Compact-principes. Voordat een onderneming uitgesloten wordt, wordt eerst een dialoog (zie pijler 3) met de betreffende onderneming gevoerd. Indien met deze dialoog niet het gewenste resultaat wordt bereikt, kan het Fonds besluiten om deze onderneming uit te sluiten op basis van schendingen van de UN Global Compact-principes.
Het Fonds stelt jaarlijks een lijst van uitgesloten ondernemingen vast.

Staatsobligaties (landen)
Daarnaast belegt het Fonds niet in staatsobligaties van landen waartegen substantiële internationale sancties zijn afgekondigd die het gehele land of personen treffen die deel uitmaken van de regering en landen die duidelijk achterblijven op ESG-gebied.
Het Fonds stelt jaarlijks een lijst van uitgesloten landen (voor staatsobligaties) vast.

2. Meten van ESG-gehalte

Het Fonds heeft zich ten doel gesteld om alle beleggingen periodiek te beoordelen op criteria zoals milieu, mensenrechten, arbeidsomstandigheden en goed ondernemingsbestuur. Op basis van extern onderzoek van diverse leveranciers meet het Fonds op deze manier het ESG-gehalte van de diverse portefeuilles. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de tien principes van de UN Global Compact. Momenteel wordt dit uitgevoerd voor alle aandelen, staatsobligaties, bedrijfsobligaties en indirect onroerend goed portefeuilles.

Daarnaast is klimaatverandering geïdentificeerd als een systeemrisico met grote maatschappelijke impact. Vanwege de complexiteit van dit probleem is het niet eenvoudig beleid te ontwikkelen om rekening te houden met de effecten hiervan. Het Fonds meet daarom eerst periodiek de CO2 voetafdruk van de portefeuille en voert scenariotesten uit om de effecten voor de portefeuille in kaart te brengen.

3. Dialoog met achterblijvers

Het periodiek vaststellen van het ESG-gehalte van de portefeuilles stelt het Fonds vervolgens in staat om achterblijvers te identificeren. Ondernemingen die bijvoorbeeld schendingen van één of meer Global Compact-principes kennen, komen in aanmerking voor engagement. Als deze zogenaamde Global Compact-engagement niet leidt tot de gewenste verandering, kan worden besloten om deze onderneming op de uitsluitingslijst te plaatsen (zie pijler 1). Bij de gevoerde dialoog wordt eveneens gebruikgemaakt van het stemrecht dat Philips Pensioenfonds heeft als aandeelhouder in vele ondernemingen.
Naast het aangaan van de dialoog en het gebruik van stemrecht neemt Philips Pensioenfonds regelmatig deel aan zogenaamde class actions. Het Fonds neemt op die manier juridische stappen ten opzichte van ondernemingen die naar mening van het Fonds hun beleggers niet juist hebben behandeld. Naast het deelnemen aan deze vorm van collectieve rechtszaken kan Philips Pensioenfonds in voorkomende gevallen eveneens optreden als vertegenwoordiger van de gehele class (lead plaintiff).