Einde relatie

Gecontroleerd op:

Uw relatie is geëindigd

U en uw partner gaan uit elkaar

Als er een einde komt aan een relatie, is dat een ingrijpende gebeurtenis met vaak veel gevolgen. Het einde van uw relatie kan gevolgen hebben voor het ouderdomspensioen. Ook heeft het invloed op het nabestaandenpensioen. Wat is standaard geregeld? Welke keuzes heeft u precies? En wat moeten u en uw ex-partner daarvoor regelen?

Brochure

In deze brochure leest u wat het einde van uw relatie betekent voor uw pensioen.

Download brochure 'Einde relatie'

Uw relatie eindigt

Als u en uw partner uit elkaar gaan, hangen de gevolgen van uw pensioen af van uw burgerlijke staat: bent u getrouwd, heeft u een geregistreerd partnerschap of woont u samen?

Ex-partner afmelden

Woonde u ongehuwd samen of woont u in het buitenland? Meld uw partner dan zelf af door ons een ondertekende brief te sturen. Stuur de brief per post of upload hem direct via MijnPPF

Direct naar MijnPPF

U bent getrouwd of u heeft een geregistreerd partnerschap

Bent u getrouwd en gaat u scheiden? Dan heeft uw ex-partner recht op een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen. Uw ex-partner heeft als u komt te overlijden, ook recht op het nabestaandenpensioen dat u heeft opgebouwd.

Geregistreerd partnerschap is volgens de wet vrijwel hetzelfde als getrouwd zijn. De regels voor uw pensioen zijn hetzelfde bij huwelijk en geregistreerd partnerschap.

Advocaat of notaris geeft scheiding door

Is uw scheiding officieel uitgesproken? Dan stuurt uw advocaat of notaris de echtscheidings-beschikking naar de gemeente waar u getrouwd bent. Die gemeente verwerkt de echtscheiding. Philips Pensioenfonds krijgt vervolgens automatisch een bericht van uw scheiding.

Scheiden van tafel en bed

Als u en uw partner gaan scheiden van tafel en bed, bent u wettelijk gezien nog getrouwd. Alleen leeft u apart van uw partner. Ook dan heeft uw ex-partner recht op een deel van uw ouderdomspensioen. Een scheiding van tafel en bed heeft (nog) geen gevolgen voor het nabestaandenpensioen. Dat is pas het geval, als het huwelijk definitief ontbonden is.

U woont samen

Woonde u samen en had u uw ex-partner bij ons aangemeld? Dan zijn de gevolgen voor uw pensioen anders dan wanneer u getrouwd was. Op het moment dat u en uw partner uit elkaar gaan, is er volgens de wet niets geregeld voor de verdeling van uw ouderdomspensioen. U kunt er wel zelf voor kiezen om het ouderdomspensioen te verdelen. Als u samenwoonde, heeft uw ex-partner wel recht op het opgebouwde nabestaandenpensioen.

Gevolgen ouderdomspensioen

Als u gaat scheiden, heeft dat gevolgen voor uw ouderdomspensioen. In de wet staat wanneer en hoe de verdeling van uw ouderdomspensioen moet plaats vinden. Hieronder leest u wat dat betekent.

Wat is er wettelijk geregeld?

U en uw ex-partner hebben allebei recht op een deel van uw ouderdomspensioen. Het gaat alleen om het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk heeft opgebouwd. Dit noemen we ‘verevening’, ofwel ‘verdeling’. Dit staat in de ‘Wet verevening pensioenrechten bij scheiding’ (Wet VPS). Deze wet geldt voor alle scheidingen en beëindigingen van geregistreerd partnerschap na 1 mei 1995. In de brochure ‘Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’ van het Ministerie van Veiligheid en Justitie vindt u alle informatie over de Wet VPS.

Samenwoners: verdeling ouderdomspensioen niet wettelijk geregeld

Als u ongehuwd samenwoont, is de verdeling van uw ouderdomspensioen bij het einde van de relatie niet wettelijk geregeld. U kunt er wel zelf voor kiezen om het ouderdomspensioen te verdelen. U moet hier dan samen met uw ex-partner afspraken over maken. Daarnaast moet u er zelf voor zorgen dat uw ex-partner het afgesproken deel van uw pensioen ontvangt. Dat doet Philips Pensioenfonds niet.

Standaardverdeling: ieder krijgt de helft

U en uw ex-partner hebben allebei recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk heeft opgebouwd (50%–50%). Deze verdeling noemen we ook wel de ‘standaardverdeling’. Zowel u als uw ex-partner kan deze standaardverdeling van het ouderdomspensioen aanvragen. Overigens is de verdeling alleen mogelijk, als het pensioenbedrag hoger is dan de wettelijke afkoopgrens (in 2024: € 592,51 bruto per jaar). Afwijken van de standaardverdeling is mogelijk. U leest er meer over bij 'Andere afspraken' onderaan deze pagina.

 

Veelgestelde vragen over de informatievoorziening na het beëindigen van een relatie

U ontvangt een schriftelijke bevestiging van ons op het moment dat wij de verdeling hebben verwerkt. Daarin staat ook op hoeveel ouderdomspensioen uw ex-partner recht heeft.

Bouwt u nog pensioen op bij Philips Pensioenfonds? Dan ontvangt u elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht. Heeft u gekozen voor verdeling van uw ouderdoms-pensioen? Dan staat op het Uniform Pensioenoverzicht uw totale pensioen met daaronder vermeld welk deel daarvan voor uw ex-partner is.

Uw ex-partner ontvangt een schriftelijke bevestiging van ons, op het moment dat wij de verdeling hebben verwerkt. Daarin leest uw ex-partner wat de hoogte is van het ouderdomspensioen dat hij of zij ontvangt, vanaf het moment dat u met pensioen gaat.

Heeft uw ex-partner recht op een bijzonder nabestaanden pensioen? Dan ontvangt uw ex-partner elke vijf jaar een Uniform Pensioenoverzicht. Daarop staat de actuele hoogte van het bijzonder nabestaanden-pensioen. Ontvangt uw ex-partner al pensioen? Dan ontvangt hij of zij elk jaar het pensioenoverzicht.

Vanaf het moment dat u met pensioen gaat, betalen wij het verdeelde ouderdomspensioen uit. Kiest u ervoor om uw pensioen eerder of later te laten ingaan? Dan geldt dat moment ook automatisch voor het ouderdomspensioen van uw ex-partner. Bent u al met pensioen? Dan ontvangt uw ex-partner voor het eerst zijn of haar pensioen twee maanden nadat wij de melding van de beëindiging van de relatie hebben ontvangen.

Actiepunt

Wilt u of wil uw ex-partner dat we het deel ouderdomspensioen voor uw ex-partner rechtstreeks aan die ex-partner uitbetalen? Stuur ons dan binnen twee jaar na de echtscheiding het ingevulde ‘Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’. Als u kiest voor de standaardverdeling (50%–50%), hoeft slechts een van beide partijen het formulier te ondertekenen.

Informeert u ons niet binnen twee jaar? Dan betalen wij alleen pensioen uit aan u als deelnemer. U moet er dan zelf voor zorgen dat uw ex-partner een deel van uw ouderdomspensioen ontvangt.

Download mededelingsformulier

Gevolgen nabestaandenpensioen

Als u en uw partner uit elkaar gaan, houdt uw ex-partner recht op een nabestaandenpensioen. Wij noemen dit het ‘bijzonder nabestaandenpensioen’. Uw ex-partner ontvangt dit bijzonder nabestaandenpensioen als u komt te overlijden.

Vragen over het bijzonder nabestaandenpensioen

Uw ex-partner heeft recht op het nabestaandenpensioen dat u vóór en tijdens uw relatie heeft opgebouwd.

Bent u tijdens uw dienstverband bij uw werkgever al eerder gescheiden? Dan hebben we mogelijk voor uw eerste ex-partner al een bijzonder nabestaanden pensioen vastgesteld. Het bijzonder nabestaandenpensioen voor uw tweede ex-partner bestaat uit het nabestaanden-pensioen dat u heeft opgebouwd vanaf de eerste scheidingsdatum tot de tweede scheidingsdatum.

Uw ex-partner kan afstand doen van het bijzonder nabestaandenpensioen. Misschien omdat uw ex-partner zelf voldoende (pensioen)inkomen heeft. In de sectie 'Andere afspraken' leest u wat u en uw ex-partner moeten doen als uw ex-partner afstand wil doen van het nabestaandenpensioen.

Wij betalen het bijzonder nabestaandenpensioen aan uw ex-partner vanaf het moment dat u overlijdt. Uw ex- partner ontvangt het bijzonder nabestaanden-pensioen totdat hij of zij zelf overlijdt.

Als uw ex-partner overlijdt en u nog niet met pensioen bent, dan wordt het bijzonder nabestaandenpensioen van uw overleden ex-partner weer toegevoegd aan uw opgebouwde nabestaandenpensioen. Uw even-tuele nieuwe partner heeft dan recht op een hoger nabestaanden pensioen. Heeft u geen nieuwe partner? Dan kunt u, als u met pensioen gaat, het nabestaanden-pensioen inruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Overlijdt uw ex-partner en bent u al met pensioen? Dan komt het bijzonder nabestaandenpensioen te vervallen.

De Anw-hiaatverzekering stopt automatisch, als wij te horen krijgen dat uw relatie is beëindigd. Als u overlijdt, is er geen uitkering vanuit deze verzekering voor uw ex-partner.

Andere afspraken

Hiervoor heeft u gelezen wat er standaard met uw pensioen gebeurt als uw relatie eindigt. Maar u kunt ook andere afspraken maken over uw pensioen. Deze afspraken moeten vóór de definitieve beëindiging van uw relatie worden vastgelegd. Hieronder leest u meer over de andere afspraken die u kunt vastleggen.

Afwijkende verdeling ouderdomspensioen: ieder krijgt een ander deel

U en uw ex-partner kunnen kiezen voor een andere dan de standaardverdeling van uw ouderdomspensioen. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat u 60% krijgt en uw ex-partner 40%. U legt deze afspraken vast in het echtscheidingsconvenant of in de beëindigingsovereenkomst. Wilt u dat wij deze afspraken verwerken? Stuur ons dan het ‘Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’. U én uw ex-partner moeten het formulier ondertekenen. Stuur ons ook een kopie van het document waarin de afwijkende verdeling is vastgelegd.

Geen verdeling ouderdomspensioen: u houdt uw eigen pensioen

Kiest u er samen voor uw ouderdomspensioen niet te verdelen? Dan blijft het ouderdomspensioen helemaal van u. Deze afspraak moet u vastleggen in het echtscheidingsconvenant of in de beëindigingsovereenkomst. Stuur ons vervolgens dit convenant of deze overeenkomst toe.

Conversie: een eigen pensioen voor uw ex-partner

U kunt het ouderdomspensioen ook zo verdelen dat uw ex-partner een eigen pensioen krijgt. Dat doet u als u kiest voor conversie. U en uw ex-partner kunnen dan allebei zelf beslissen over de pensioendatum. Uw ex-partner is niet afhankelijk van de ingangsdatum van uw pensioen. Conversie betekent letterlijk ‘omzetting’. Bij conversie berekenen we het ouderdomspensioen volgens de ‘standaardverdeling’ (ieder de helft) of de afwijkende verdeling die u kiest. Het deel van uw ex-partner wordt vervolgens omgezet in een zelfstandig ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Uw ex-partner ontvangt dit pensioen zodra uw ex-partner de pensioen-leeftijd bereikt die geldt in uw pensioenregeling. Ook het bijzonder nabestaandenpensioen waarop uw ex-partner recht heeft, nemen we mee in de conversie. Het bijzonder nabestaandenpensioen wordt dus omgezet in extra ouderdomspensioen voor uw ex- partner. Uw ex-partner heeft na de conversie de mogelijkheid om het pensioen over te dragen naar zijn of haar eigen pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht. Als u ongehuwd samenwoont, kunt u niet kiezen voor conversie.

Afstand doen van het bijzonder nabestaandenpensioen?

Uw ex-partner kan afstand doen van het bijzonder nabestaandenpensioen. U kunt dit vastleggen in het echtscheidingsconvenant of in de beëindigings-overeenkomst. Of u heeft dit bij het begin van uw relatie al opgenomen in de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Wil uw ex-partner afstand doen van het bijzonder nabestaandenpensioen? Stuur dan een kopie van het betreffende document naar ons op.

Actiepunt

Wil uw ex-partner afstand doen van het bijzonder nabestaandenpensioen? Stuur ons dan na de scheidingsdatum en voor uw pensioendatum een kopie van het gewaarmerkte document waarin dit is vastgelegd. Of u en uw ex-partner ondertekenen na melding de afstandsverklaring en sturen deze aan ons op.

Download mededelingsformulier

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Grafische afbeelding bij Nieuwe relatie.

Nieuwe relatie

Gaat u weer samenwonen of trouwen? Dan verandert er niets aan ouderdomspensioen dat al verdeeld is of het bijzonder nabestaandenpensioen. Uw ex-partner blijft recht houden op zijn of haar deel van uw pensioen.

Ga naar nieuwe relatie
Grafische afbeelding bij MijnPPF

MijnPPF

In MijnPPF kunt u uw gegevens eenvoudig zelf aanpassen.

Naar MijnPPF