Zorgverzekering

Gecontroleerd op 6 januari 2021

De zorgverzekering: uw bijdrage

Hoe is dit geregeld als u in het buitenland woont?

Het is mogelijk dat wij op uw pensioen bijdragen inhouden voor de zorgverzekering in Nederland. Dit gebeurt als u in een lidstaat van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of een verdragsland woont. Woont u niet in en EU-, EER- of verdragsland? Dan houden wij bij u geen bijdragen voor de zorgverzekering in op uw pensioen.

Wie bepaalt hoeveel u moet betalen?

Het CAK stelt vast of u recht heeft op medische zorg die in het wettelijke verzekeringspakket van uw woonland zit. U betaalt voor deze zorg een bijdrage aan Nederland. Het CAK geeft ons dan opdracht om een verdragsbijdrage in te houden op uw pensioen. 

Waar bestaan de verdragsbijdragen uit?

De verdragsbijdrage bestaat uit:

  • een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw;
  • een inkomensafhankelijke bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz);
  • een nominale bijdrage.

Het is mogelijk dat u de nominale bijdrage zelf rechtstreeks aan het CAK betaalt of dat deze bijdrage op een andere uitkering dan uw pensioen wordt ingehouden. Vanaf uw AOW-leeftijd wordt de nominale bijdrage ingehouden op uw AOW-pensioen. Ook voor de nominale bijdrage geldt dat wij deze alleen in opdracht van het CAK inhouden. Als wij geen verdragsbijdrage inhouden op uw pensioen, hebben wij van het CAK geen opdracht ontvangen. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het CAK op telefoonnummer +31 88 – 711 55 51.

Woonlandfactor

De bijdragen worden vermenigvuldigd met de zogenoemde woonlandfactor. Deze woonlandfactor wordt berekend door de gemiddelde zorgkosten in het woonland te delen door de gemiddelde zorgkosten in Nederland. De woonlandfactor wordt toegepast door Philips Pensioenfonds op alle bijdragen voor de zorgverzekering.

Inkomensafhankelijke bijdragen 2021

Met ingang van 1 januari 2015 vervangt de Wet langdurige zorg (Wlz) de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De inkomensafhankelijke bijdrage Wlz is 9,65% in 2021. Dit percentage wordt vervolgens vermenigvuldigd met de woonlandfactor. De inkomensafhankelijke Bijdrage Zorgverzekeringswet is 5,75% in 2021 over maximaal € 58.307. De bijdrage is dan maximaal 5,75% x € 58.307 = € 3.352. Ook deze bijdrage wordt vermenigvuldigd met de woonlandfactor.

Nominale bijdrage 2021

Als u uw AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, wordt op uw pensioen de nominale bijdrage voor de Zvw ingehouden. Deze nominale bijdrage is in 2021 € 117,92 per maand. Als u een partner heeft die is meeverzekerd, is de premie € 235,84.

Net zoals bij de inkomensafhankelijke bijdrage, wordt ook de nominale bijdrage vermenigvuldigd met de woonlandfactor. Vanaf het moment waarop uw AOW-pensioen ingaat wordt de nominale bijdrage niet meer ingehouden op uw pensioen, maar op uw AOW-pensioen.

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Financiele positie

Financiële positie

De financiële positie van Philips Pensioenfonds wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de dekkingsgraad.

Ga naar financiële positie

Veranderingen

Er kan natuurlijk het een en ander veranderen in uw leven. Wilt u weten wat u dan moet weten en wat u kunt of moet doen?

Ga naar Veranderingen