Pensioen voor partner en kinderen

Gecontroleerd op:

Pensioen voor partner en kinderen

Informatie voor nabestaanden

Als uw partner is overleden, moet u veel regelen. Zo is ook uw inkomens- of pensioensituatie opeens anders. Uw partner was deelnemer bij Philips Pensioenfonds.

Onze pensioenregeling zorgt voor een inkomen voor de achterblijvende partner: het nabestaandenpensioen. Eventuele kinderen hebben misschien recht op een  wezenpensioen. Op deze pagina leest u wat er voor u is geregeld.

Brochure

Meer weten? In de brochure leest u alles over over nabestaanden- en wezenpensioen.

Download brochure

Pensioeninkomen voor u als nabestaande

Als uw partner overlijdt, ontvangt u een nabestaandenpensioen van Philips Pensioenfonds. U heeft recht op nabestaandenpensioen vanaf de maand waarin uw partner is overleden. U ontvangt dit nabestaandenpensioen zolang u leeft. Heeft uw partner het gehele nabestaandenpensioen ingeruild voor meer ouderdomspensioen? Dan heeft u geen recht op nabestaandenpensioen.

Let op! Als uw partner maandelijks een pensioen ontving van Philips Pensioenfonds, vervalt dit vanaf de maand na het overlijden van uw partner. Het kan gebeuren dat daarna nog  pensioenbetalingen hebben plaatsgevonden. Als dit zo is, verrekenen wij het bedrag dat te veel is uitbetaald, met uw nabestaandenpensioen.

Actie

Samenwonend maar niet getrouwd? Het is belangrijk dat u uw partner bij ons aanmeldt. Want alleen dan betalen wij een nabestaandenpensioen na uw overlijden.

Formulier partner registreren

Nabestaandenpensioen of wezenpensioen afkopen?

Uw nabestaandenpensioen bij Philips Pensioenfonds is misschien lager dan € 592,51 bruto per jaar. Dat is de zogenoemde wettelijke afkoopgrens (peildatum 2024). Als uw pensioen lager is dan dat bedrag, dan mogen wij uw pensioen afkopen. U ontvangt de waarde dan als een bedrag ineens (de afkoopwaarde). Dat kan ook gelden voor het wezenpensioen voor uw kind. Na deze afkoop heeft u geen recht meer op nabestaandenpensioen van Philips Pensioenfonds.

Inkomen uit de Algemene nabestaandenwet

Er is een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een Anw-uitkering. Voorwaarde is in ieder geval dat uw AOW nog niet is ingegaan en uw partner in Nederland woonde of werkte. Bovendien moet minstens een van de twee volgende situaties gelden:

  • u bent zwanger of heeft een kind dat jonger is dan achttien jaar;
  • u bent ten minste drie maanden voor minimaal 45% arbeidsongeschikt.

Als u een eigen inkomen heeft, wordt dat inkomen (gedeeltelijk) gekort op de Anw-uitkering. Het kan zelfs zijn dat u niets krijgt, omdat uw eigen inkomen te hoog is. Het recht op een Anw-uitkering eindigt hiermee niet. Dat recht blijft namelijk van kracht. Bij elke wijziging in uw eigen inkomen wordt de hoogte van de Anw-uitkering opnieuw berekend.

Wanneer eindigt het recht op een Anw-uitkering?

Als uw AOW ingaat, stopt de Anw-uitkering. Ook als u hertrouwt of gaat samenwonen, stopt de Anw-uitkering. Als het samenwonen binnen zes maanden weer eindigt, wordt de Anw-uitkering alsnog gewoon voortgezet. Als u niet (meer) aan de voorwaarden voldoet, stopt de Anw-uitkering. Dat is bijvoorbeeld het geval als uw jongste kind achttien jaar wordt.

Aanvullend pensioeninkomen uit de Anw-hiaatverzekering

Misschien had uw partner voor u een Anw-hiaatverzekering afgesloten bij Philips Pensioenfonds. Deze verzekering is bedoeld om het tekort of gemis aan een uitkering vanuit de Anw op te vangen. Bijvoorbeeld omdat u niet (meer) aan de voorwaarden voor een Anw-uitkering voldoet. Is deze verzekering afgesloten? Dan ontvangt u tot uw AOW ingaat, naast het nabestaandenpensioen elke maand een extra bedrag vanuit deze verzekering.

Pensioeninkomen voor uw kinderen

Uw kinderen hebben misschien recht op een wezenpensioen. Het wezenpensioen is een tijdelijk pensioen voor kinderen. Want ook voor kinderen kunnen er financiële gevolgen zijn na het overlijden van een van de ouders. Uw kinderen willen bijvoorbeeld studeren en zijn financieel  afhankelijk van u. Hieronder leest u meer over de voorwaarden voor het wezenpensioen en wat het wezenpensioen inhoudt.

Voor welke kinderen geldt het wezenpensioen?

Heeft u kinderen uit de relatie met uw (ex-)partner? Dan komen uw kinderen misschien in aanmerking voor een wezenpensioen. Dit kan gelden voor kinderen die jonger zijn dan 18, 21 of 27 jaar. Als uw kinderen ouder zijn, ontvangen zij geen wezenpensioen. In het overzicht hieronder ziet u welke leeftijd geldt in welke situatie.

Kinderen tot 18 jaar: Als uw partner uit dienst of met pensioen is gegaan vóór 1 april 1999.
Kinderen tot 21 jaar: Als uw partner nog bij Philips werkte of na 1 april 1999 uit dienst of met pensioen is gegaan.
Kinderen tot 27 jaar: Als uw partner uit dienst of met pensioen is gaan vóór 1 april 1999 en uw kind studeert.

Hoe hoog is het wezenpensioen?

Het wezenpensioen is een tijdelijk pensioen. De hoogte hiervan is afhankelijk van de  pensioenregeling van uw partner. Het wezenpensioen stopt op de leeftijd 18, 21 of 27 jaar  van het kind. Dit hangt af van de situatie zoals deze in de tabel hierboven staat. Over de  exacte hoogte van het wezenpensioen informeren wij uw kind.

Zijn er meerdere kinderen?

Als er meerdere kinderen zijn, krijgen alle kinderen (uit alle relaties) een wezenpensioen.

Doorgeven gegevens van uw kinderen

U woont in Nederland

Als u in Nederland woont, krijgen wij automatisch de gegevens van uw kinderen door van uw gemeente. U hoeft zelf niets te doen.

U woont buiten Nederland

Als u buiten Nederland woont, ontvangt u van ons het formulier ‘Opgave kinderen’. Daarop vult u de gegevens van de kinderen in die wellicht in aanmerking komen voor het wezenpensioen. De gegevens controleren wij vervolgens. Daarna krijgt uw kind bericht over het wezenpensioen.

Wat u nog moet weten over uw pensioen

Voordat wij uw nabestaandenpensioen kunnen betalen, willen wij nog een aantal zaken van u weten: uw bankgegevens en of wij  loonheffingskorting moeten toepassen. Als wij deze gegevens hebben, kunnen wij uw nabestaandenpensioen uitbetalen.

Actie

U kunt uw bankrekeningnummer opgeven of wijzigen in Mijn PPF onder Profiel.

Ga naar MijnPPF

De betaling van uw nabestaandenpensioen

Uw nabestaandenpensioen maken wij op de eerste werkdag van de maand over naar uw bankrekening. Soms staat uw pensioen pas een  paar dagen later op uw rekening. De dag van bijschrijving kan namelijk per bank verschillen. Het kan voorkomen dat de eerste betaling om administratieve redenen pas na enkele maanden plaatsvindt. U ontvangt dan tegelijkertijd het nabestaandenpensioen waarop u recht had in de voorgaande maanden.

Uw pensioenspecificatie

Vlak voor uw eerste pensioenbetaling ontvangt u de pensioenspecificatie. Hierop ziet u uw bruto en netto pensioen. U krijgt iedere maand een specificatie in MijnPPF. U ontvangt alleen een bericht over de specificatie als uw netto pensioenbetaling afwijkt van uw pensioen van de vorige maand.

Wat wordt er ingehouden op uw pensioeninkomen?

Philips Pensioenfonds houdt een aantal bedragen in op uw pensioen. Dit houden wij in:

  • loonheffing;
  • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet;
  • bijdrage vereniging Philips-gepensioneerden (als u hiervoor kiest).
Loonheffing

Op uw nabestaandenpensioen wordt loonheffing ingehouden. Loonheffing bestaat uit loonbelasting en premie volksverzekeringen. Heeft u uw  AOW-leeftijd bereikt? Dan betaalt u minder loonheffing. Hoe hoger uw pensioen, hoe meer loonheffing u betaalt. Bekijk de actuele tarieven voor de loonheffing.

Loonheffingskorting

U mag loonheffingskorting ook toepassen op uw nabestaandenpensioen. Loonheffing wordt berekend over uw hele pensioen. Van dat bedrag  wordt de loonheffingskorting afgetrokken. Wat overblijft, is de loonheffing die u moet betalen. Bekijk de actuele hoogte van de loonheffingskorting.

 

Formulier 'Loonheffingskorting'

Wilt u dat wij de loonheffingskorting toepassen? Dan geeft u dit aan in MijnPPF onder Profiel.

MijnPPF
Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Op uw pensioen wordt de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) ingehouden. De bijdrage Zvw houden wij iedere maand in op uw pensioen. Bekijk het actuele percentage dat we inhouden.

Naheffing inkomstenbelasting

Vanaf uw AOW-leeftijd ontvangt u een AOW-pensioen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Daarnaast heeft u wellicht een eigen  (pensioen)inkomen, een Anw-hiaatuitkering en natuurlijk het nabestaandenpensioen van Philips Pensioenfonds. Over al deze inkomens  betaalt u apart belasting. Bij de aangifte inkomstenbelasting telt de Belastingdienst de inkomens bij elkaar op, waardoor voor een deel van  uw inkomen mogelijk een hoger belastingtarief geldt. Als dat het geval is, krijgt u van de Belastingdienst een naheffing inkomstenbelasting.  Het is verstandig om hier rekening mee te houden.

Vereniging Philips-gepensioneerden

Wilt u lid worden van een van de verenigingen voor Philips-gepensioneerden? Dan kunt u uw bijdrage voor deze vereniging in laten houden  op uw pensioen. Dit geeft u aan, als u zich aanmeldt bij de vereniging. Op www.federatie.nl staat een overzicht van alle verenigingen en de  contactgegevens.

Wat gebeurt er met uw nabestaandenpensioen in de toekomst?

Uw nabestaandenpensioen van Philips Pensioenfonds krijgt u zolang u leeft. Daarom ontvangt u jaarlijks informatie over dit pensioen.  Daarnaast proberen wij uw pensioen jaarlijks te verhogen, zodat de koopkracht zo veel mogelijk behouden blijft.

Uw jaaropgave

De fiscale jaaropgave heeft u nodig voor uw belastingaangifte. U ontvangt de jaaropgave elk jaar eind januari. Op de jaaropgave staat het  pensioen dat u in het jaar ervoor heeft ontvangen.

Uw pensioenoverzicht

U krijgt één keer per jaar het pensioenoverzicht. Op het pensioenoverzicht staat wat uw pensioen van komend jaar is. Ook geeft het  pensioenoverzicht informatie over de eventuele verhoging van uw pensioen.

De verhoging van uw pensioen

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit is onze ambitie die is vastgelegd in ons indexatiebeleid. Indexatie is geen vanzelfsprekendheid. Het Bestuur stelt jaarlijks vast of indexatie mogelijk is en zo ja, in welke mate. In hoeverre we onze ambitie kunnen waarmaken, hangt af van wat wettelijk mogelijk is op basis van onze financiële gezondheid. Daarnaast geldt dat we in 2026 met een goede financiële gezondheid willen overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel. De indexatie moet ook met het oog daarop verantwoord zijn.

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Indexatiebeleid

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen met de prijsinflatie. Dit heet ‘indexatie’. Wilt u hier meer over weten?

Ga naar indexatiebeleid

Mijnpensioenoverzicht.nl

Op Mijnpensioenoverzicht.nl kunt u uw totale pensioensituatie bekijken. Daar ziet u ook het pensioen dat u eventueel bij andere werkgevers heeft opgebouwd.

Ga naar Mijnpensioenoverzicht.nl
Financiele positie

Financiële positie

De financiële positie van Philips Pensioenfonds wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de dekkingsgraad.

Ga naar financiële positie