Blog

Kijken naar vele scenario's

26 januari 2023

In deze blog ga ik in op de ontwikkelingen op het gebied van de Wet Toekomst Pensioenen en de

voorbereidingen waar Philips Pensioenfonds achter de schermen al mee is gestart. 


 

Kijken naar vele scenario's

De voorbereidingen op de nieuwe pensioenregels zijn binnen Philips Pensioenfonds al begin 2021 gestart. Toen was nog niet alles duidelijk en dat is nu ook nog niet zo. Toch zijn we al gaan uitstippelen wat de toekomstige pensioenregels zouden kúnnen betekenen voor de pensioenregeling. En dus voor de pensioensituatie van onze deelnemers. Dat doen we door allerlei verschillende oplossingsrichtingen, ook wel ‘scenario’s’ genoemd, uit te werken. Hieronder licht ik drie thema’s uit waar wij op dit moment aan werken: het vraagstuk ‘invaren’, het risicobereidheidsonderzoek en de voorbereidingen op het gebied van communicatie. Maar voordat ik op die concrete onderwerpen inga, wil ik eerst iets toelichten over de rol van het Pensioenfonds en van sociale partners.Rol van sociale partners

Uiteindelijk ligt de besluitvorming over de toekomstige pensioenregeling bij sociale partners. Dat zijn de werkgevers en de vakorganisaties. Zij bepalen welk pensioencontract wordt gekozen, waarbij de keuze bestaat tussen de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling. Daarnaast bespreken zij een thema dat sterk in de belangstelling staat: of de reeds opgebouwde pensioenen worden ondergebracht onder de nieuwe pensioenregels; dit wordt ook wel ‘invaren’ genoemd.Rol van Philips Pensioenfonds

Het Bestuur van Philips Pensioenfonds moet vervolgens toetsen of de keuzes van sociale partners uitvoerbaar zijn. Hierbij gaat het niet alleen om administratieve uitvoerbaarheid, maar nadrukkelijk ook om aspecten als: betaalbaar (is de premie die sociale partners afspreken voldoende om de ambitie waar te maken), uitlegbaar (is de pensioenregeling te begrijpen voor deelnemers) en bovenal evenwichtig.Over dat laatste aspect: als Pensioenfonds zijn wij wettelijk verplicht om ‘evenwichtige’ besluiten te nemen. Wat dat precies betekent, zegt de wet niet. Wel is duidelijk dat er meestal meerdere besluiten mogelijk zijn, die allemaal evenwichtig kunnen zijn. Belangrijk is dat wij bij al onze besluiten in ieder geval zorgvuldig de gevolgen voor alle deelnemersgroepen in kaart moeten brengen en de voor- en nadelen tegen elkaar moeten afwegen. Het Bestuur zal de besluiten van sociale partners dus toetsen aan het criterium ‘evenwichtigheid’. In de praktijk delen wij de inzichten die wij opdoen in onze voorbereidingsfase met de sociale partners. Zodat zij bij het nemen van de besluiten al weten welke gevolgen deze hebben voor de deelnemers.

Drie voorbeelden van onderwerpen die wij momenteel verder uitwerken

1. Opgebouwde pensioenen wel of niet ‘invaren’

De meest besproken regel binnen de nieuwe wet is dat de pensioenregels ook gaan gelden voor reeds opgebouwde pensioenen. Dit wordt ‘invaren’ genoemd. Daar vallen bijvoorbeeld ook de ingegane pensioenen onder van onze pensioenontvangers. Als gekozen wordt voor invaren, dan krijgt elke deelnemer bij de start van het nieuwe pensioenstelsel een eigen pensioenpot. Die pot wordt gevuld met de waarde van de opgebouwde pensioenen en een deel van de buffer van het pensioenfonds. Hieruit wordt vervolgens het pensioen betaald. Voor het verdelen van het huidige vermogen van het pensioenfonds over de verschillende pensioenpotten, biedt de nieuwe wet twee methodes. Binnen elke methode kunnen weer meerdere keuzes worden gemaakt over de verdeling van het vermogen. Wij bereiden ons voor op een eventueel besluit tot invaren. Dat doen we door de verschillende methodes en de keuzes die daarbinnen mogelijk zijn, door te rekenen. Zo brengen we de voor- en nadelen in beeld.

Maar we kijken ook naar de alternatieve oplossingsrichting: hoe zien de pensioenen eruit als ervoor gekozen wordt om de opgebouwde pensioenen níet in te varen. Dan blijven alle opgebouwde pensioenen onder de huidige pensioenregels vallen. Alleen voor de toekomstige opbouw van diegenen die nu nog werkzaam zijn, gelden dan de nieuwe regels. Het betekent dat de buffer van het pensioenfonds, net als nu, gebruikt wordt om de pensioenen jaarlijks te verhogen. Ook voor deze optie werken we uit wat dit betekent voor onze deelnemers en welke voor- en nadelen er zijn.

2. Vertaling van risicohouding naar beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid van Philips Pensioenfonds is onder andere gebaseerd op de zogenoemde risicohouding van onze deelnemers. Wij doen daar regelmatig onderzoek naar. We krijgen daarmee inzicht in de hoeveelheid risico die u kunt en wilt lopen met de beleggingen voor uw pensioen. Onder de nieuwe pensioenregels blijft dit zo. Maar aanvullend zijn we verplicht om de risicohouding niet alleen op totaalniveau, maar ook per leeftijdscategorie in kaart te brengen. En die informatie moeten we gebruiken om de ideale beleggingsmix per leeftijdsgroep (ook wel ‘life cycle’ genoemd) vast te stellen. In 2021 deden we voor het laatst een risicobereidheidsonderzoek. Dat geeft ons belangrijke informatie. Die informatie nemen we mee om vast te stellen hoe de beleggingsmixen voor de individuele pensioenpotjes eruit zouden moeten zien. Als gekozen wordt voor de flexibele premieregeling, krijgt elke deelnemer mogelijk ook zelf beleggingskeuzes. Voordat we daadwerkelijk overgaan naar de nieuwe pensioenregels, volgt nog een nieuw risicobereidheidsonderzoek. Daarmee doen we de laatste inzichten op van onze deelnemers. Die nemen we mee bij de vertaling van de risicohouding van onze deelnemers naar beleggingsmixen per leeftijdscategorie.

Zelf keuzes maken

3. Hoe geven we deelnemers inzicht in hun toekomstige pensioen?

De nieuwe pensioenregels hebben onder andere tot doel om pensioen beter uitlegbaar te maken. Elke deelnemer heeft straks zicht op de hoogte van zijn/haar eigen pensioenkapitaal. Bewegingen daarin zullen een logisch gevolg zijn van ontwikkelingen op financiële markten. Tegelijkertijd worden in de nieuwe regeling maatregelen getroffen die tot doel hebben om deelnemers te beschermen tegen al te grote schokken op financiële markten. Die maatregelen brengen complexiteit met zich mee, waardoor het pensioen op dat vlak lastiger te begrijpen wordt.Philips Pensioenfonds ziet communicatie over de toekomstige pensioenregeling als een belangrijk speerpunt. We willen u zo duidelijk mogelijke informatie bieden over uw pensioenkapitaal en hoe dat zich ontwikkelt. En uiteraard ook over wat dat betekent voor uw pensioen. Ook bereiden we ons voor op de keuzes die u straks heeft en hoe we u daarmee kunnen helpen. We kunnen dit echter maar op één manier echt goed doen: door u hierbij te betrekken. Alleen ú kunt immers vertellen of u onze communicatie begrijpelijk vindt en of voor u duidelijk is wat u met onze informatie kunt. Daarom nodigen we u van harte uit om mee te denken in ons deelnemerspanel gericht op de Wet Toekomst Pensioenen. U kunt zich aanmelden via de knop hieronder, wie weet spreek ik of één van mijn collega’s u dan binnenkort!

Jasper Kemme

Algemeen Directeur Philips Pensioenfonds

 

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Deelnemerspanel

Wij horen graag uw mening over de communicatie rondom de Wet Toekomst Pensioenen. Wilt u meedenken? Laat het ons weten. 

Aanmelden Deelnemerspanel

Terugkijken Flitswebinar

Wilt u meer weten over de grote lijnen van de nieuwe Pensioenregels? Bekijk dan de opname van het flitswebinar en de vragen die daar werden gesteld.

Opname Flitswebinar