Nieuws

Premiedekkingsgraad hoger door afdekking renterisico

11 november 2020

Philips Pensioenfonds publiceert in het jaarverslag de zogenoemde premiedekkingsgraad van het Fonds. Eind 2019 was deze 97%. Dit percentage is berekend volgens de methodiek die door De Nederlandsche Bank is voorgeschreven. In dit percentage is geen rekening gehouden met een besluit van het Bestuur van Philips Pensioenfonds om het ‘renterisico’ af te dekken dat betrekking heeft op de premie en pensioenopbouw. Wanneer wel rekening wordt gehouden met de afdekking van het renterisico is de premiedekkingsgraad per eind 2019 101%. In dit bericht leest u waarom Philips Pensioenfonds het renterisico heeft afgedekt en welke invloed dit heeft op de premiedekkingsgraad.

Wat is een premiedekkingsgraad?

Met de premiedekkingsgraad wordt uitgedrukt hoeveel premie wordt betaald voor de nieuwe pensioenopbouw. Ter illustratie: als er € 100 euro premie wordt ontvangen en voor de pensioenopbouw in enig jaar is ook € 100 premie nodig, dan is de premiedekkingsgraad 100%. 
Bij veel pensioenfondsen ligt de premiedekkingsgraad op dit moment ruim onder de 100%. Dat mag ook als, als de premie maar niet onder wettelijk minimum komt te liggen. Bij het vaststellen van het wettelijk minimum is rekening gehouden met de verwachting dat met beleggingsrendementen alsnog de pensioenopbouw kan worden gerealiseerd. Gewogen naar premie was de gemiddelde premiedekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen eind 2019 84%. Dit betekent dat de in totaal in Nederland betaalde pensioenpremie 84% was van de in totaal benodigde premie. 

Waarom heeft Philips Pensioenfonds het renterisico afgedekt?

Medio 2018 zijn door de sociale partners afspraken gemaakt over de pensioenregeling die bij Philips en Signify geldt voor de jaren 2019 tot en met 2021. Daarbij is ook een vast premiepercentage afgesproken voor die periode. Die premie was gebaseerd op de rente op dat moment. Met die premie zou de premiedekkingsgraad uitkomen op circa 100%. Een rentedaling na het moment van vaststelling zou betekenen dat de premiedekkingsgraad lager zou uitkomen. Het Bestuur vond dat ongewenst. Daarom is dit renterisico zo goed als mogelijk afgedekt door de inzet van zogenoemde rentederivaten. Deze beleggingen leveren winst op bij een dalende rente. Daarmee wordt de duurdere pensioenopbouw bij een rentedaling gecompenseerd.

Welke invloed heeft dit besluit op de premiedekkingsgraad?

Het behaalde resultaat van de rentederivaten wordt door Philips Pensioenfonds gezien als een voor de financiering van de pensioenopbouw beschikbaar bedrag. Voor een juiste beoordeling zou dit resultaat bij de vaststelling van de premiedekkingsgraad moeten worden meegenomen. Omdat de rente in 2018 is gedaald, heeft de rente-afdekking winst opgeleverd. Dat betekent dat de premiedekkingsgraad 101% in plaats van 97% is als het resultaat van de rente-afdekking wel wordt meegenomen.