Nieuws

Philips Pensioenfonds gaat in 2026 een solidaire premieregeling uitvoeren

8 mei 2024

Philips en vakorganisaties hebben met elkaar een overeenkomst gesloten over hoe de pensioenregeling er onder de Wet toekomst pensioenen op hoofdlijnen uit gaat zien. De kern van de gemaakte afspraken is dat in 2026 een solidaire premieregeling van kracht wordt. Philips Pensioenfonds gaat deze regeling uitvoeren voor alle pensioenontvangers, pensioenopbouwers en polishouders van het Fonds. De voorbereidingen op de nieuwe pensioenregeling zijn binnen Philips Pensioenfonds al begin 2021 gestart. Nu bekend is voor welk type regeling gekozen is, kan het Fonds zich bij de verdere voorbereidingen volledig richten op de implementatie van deze regeling in 2026.

Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Sinds 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen van kracht. In deze wet zijn de regels opgenomen waar alle pensioenregelingen in Nederland aan moeten voldoen. Uiterlijk op 1 januari 2028 moeten alle pensioenregelingen voldoen aan de nieuwe wettelijke pensioenregels. Met de overeenkomst die door Philips en de vakorganisaties is gesloten, is een belangrijke stap gezet richting de toekomstige pensioenregeling.

Nieuwe pensioenregeling

Wat zijn de kenmerken van de solidaire premieregeling?

De solidaire premieregeling is door de wetgever ontwikkeld om een persoonlijker pensioen mogelijk te maken, maar wel met behoud van solidaire elementen. Wat betekent dat nu precies? De belangrijkste kenmerken van de solidaire premieregeling zijn:

  • Deelnemers hebben een persoonlijke pensioenpot, maar het is niet mogelijk om zelf beleggingskeuzes te maken binnen deze regeling. 
  • Voor deelnemers die pensioen opbouwen en polishouders wordt een leeftijdsafhankelijk beleggingsbeleid toegepast. Dit betekent dat voor jongeren meer risico wordt genomen, omdat zij nog een langere tijd hebben voor het opbouwen van pensioen. Hoe dichter u bij uw pensioenleeftijd komt, hoe minder risico er wordt genomen. Voor pensioenontvangers is er één beleggingsbeleid.
  • De pensioengelden worden net als onder de huidige regeling gezamenlijk belegd. 
  • Naast de persoonlijke pensioenpot, is er ook een gezamenlijke ‘reserve’ die bedoeld is om dalingen in het pensioen te voorkomen op het moment dat u pensioen ontvangt. Deze reserve noemen we de ‘solidariteitsreserve’. 

Aanvullende keuzes voor pensioenopbouwers bij Philips

Wat voor pensioenopbouwers nieuw is, is de mogelijkheid om wat extra premie in te leggen voor pensioen of (voor de pensioenopbouwers werkzaam bij Philips) boven een bepaalde salarisgrens juist te kiezen om minder premie in te leggen. Dit is een afspraak die Philips en de vakorganisaties hebben is gemaakt, naast de keuze voor de solidaire premieregeling. Of dit laatste ook gaat gelden voor de pensioenopbouwers werkzaam bij Signify en Versuni moet nog worden besloten.

Meer lezen?

Op onze website vindt u informatie over de toekomstige pensioenregeling, zoals vragen en antwoorden en uitlegvideo's.

Ga naar nieuwe pensioenregels

Rol van sociale partners en het Pensioenfonds

Wie bepaalt welk type pensioenregeling wordt gekozen?
De besluitvorming over de contractkeuze ligt bij sociale partners. Dat zijn de werkgevers en de vakorganisaties. Zij bepalen dus welk pensioencontract wordt gekozen en hoe dat op hoofdlijnen moet worden ingericht. Daarnaast moeten zij bepalen of zij het pensioenfonds gaan verzoeken om de reeds opgebouwde pensioenen onder te brengen in de nieuwe pensioenregeling: dit wordt ook wel ‘invaren’ genoemd. 


Wat is de rol van Philips Pensioenfonds?
Philips Pensioenfonds ondersteunt de sociale partners bij keuzes over de nieuwe pensioenregeling, door middel van berekeningen en adviezen. Verder moet het Bestuur van het Fonds ook zelf de nodige besluiten nemen over de nieuwe regeling en de overgang naar die regeling. Van groot belang is het besluit op het hiervoor genoemde invaarverzoek van sociale partners. Daarnaast moet door het Fonds worden besloten over de uitvoerbaarheid van de nieuwe regeling en de evenwichtigheid van de overgang als geheel.