Blog

Persoonlijk én solidair pensioen

8 mei 2024

Philips en de vakorganisaties (tezamen de sociale partners) hebben met elkaar een overeenkomst gesloten over hoe de pensioenregeling er onder de Wet toekomst pensioenen uit gaat zien. De kern van de gemaakte afspraken is dat in 2026 een solidaire premieregeling van kracht wordt. Philips Pensioenfonds gaat deze regeling uitvoeren voor alle pensioenontvangers, pensioenopbouwers en polishouders van het Fonds. In dit artikel ga ik in op de belangrijkste kenmerken van de gekozen pensioenregeling en leest u welke vervolgstappen wij als Pensioenfonds nu gaan zetten. Tot slot vertel ik iets over het zogenoemde hoorrecht voor pensioenontvangers. 

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de solidaire premieregeling?

Zoals ik al meldde in Gener@ties, is de solidaire premieregeling door de wetgever ontwikkeld om een persoonlijker pensioen mogelijk te maken, maar wel met behoud van solidaire elementen. Wat betekent dat nu precies? De belangrijkste kenmerken van de solidaire premieregeling zijn:

  • Deelnemers hebben een persoonlijke pensioenpot, maar het is niet mogelijk om zelf beleggingskeuzes te maken binnen deze regeling.  
  • Voor deelnemers die pensioen opbouwen en polishouders wordt een leeftijdsafhankelijk beleggingsbeleid toegepast. Dit betekent dat voor jongeren meer risico wordt genomen, omdat zij nog een langere tijd hebben voor het opbouwen van pensioen. Hoe dichter u bij uw pensioenleeftijd komt, hoe minder risico er wordt genomen. Voor pensioenontvangers is er één beleggingsbeleid.
  • De pensioengelden worden net als onder de huidige regeling gezamenlijk belegd. 
  • Naast de persoonlijke pensioenpot, is er ook een gezamenlijke ‘reserve’ die bedoeld is om dalingen in het pensioen te voorkomen op het moment dat u pensioen ontvangt. Deze reserve noemen we de ‘solidariteitsreserve’. 
Nieuwe pensioenregeling

Wat is de volgende stap?

Met de keuze voor een solidaire premieregeling is een belangrijke mijlpaal bereikt, maar er moeten door de sociale partners nog vele keuzes gemaakt worden over de nieuwe pensioenregeling en de overgang naar die nieuwe regeling. Philips Pensioenfonds ondersteunt de sociale partners hierbij zo goed mogelijk, door middel van berekeningen en adviezen. Verder moet het Bestuur van het Fonds ook zelf de nodige besluiten nemen over de nieuwe regeling en de overgang naar die regeling. Hierbij gaat het met name over de uitvoerbaarheid van de nieuwe regeling en de evenwichtigheid van de overgang als geheel. De Bestuursbesluiten worden door Philips Pensioenfonds vastgelegd in een wettelijk verplicht implementatieplan. Onderdeel daarvan is een communicatieplan, waarin we uitwerken op welke momenten en op welke wijze we u verder informeren. 

Hoe wordt de stem van pensioenontvangers gehoord?

De keuzes die door sociale partners zijn gemaakt over de toekomstige pensioenregeling raken ook de pensioenontvangers. We merken dat niet alle pensioenontvangers zich daarvan bewust zijn, omdat de gedachte is dat zij geen directe link meer hebben met de werkgever. Toch is het in de wet zo geregeld dat de sociale partners kiezen welk type pensioenregeling het pensioenfonds gaat uitvoeren. Dat geldt ook voor het zogenoemde ‘invaren’ van de pensioenen, wat betekent dat de nieuwe regeling ook gaat gelden voor de reeds opgebouwde pensioenen. Invaren is alleen mogelijk als de werkgever daartoe een verzoek doet aan het pensioenfonds.

Hoorrecht
In de wet is geregeld dat de stem van de pensioenontvangers wordt meegenomen in het besluitvormingsproces van de sociale partners via het ‘hoorrecht’. De keuzes die sociale partners maken, de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen en de effecten van die keuzes worden uitgewerkt in een transitieplan. De verenigingen van pensioenontvangers en/of premievrije polishouders hebben vervolgens een hoorrecht op dit transitieplan. Dat wil zeggen dat zij hun mening mogen geven over dat plan. Sociale partners zijn vervolgens verplicht om terug te koppelen wat er met het oordeel is gedaan. Het Pensioenfonds heeft hierin formeel geen rol. 

N.B. Binnen het fonds wordt het meenemen van de stem van al onze deelnemers geborgd door de vertegenwoordiging van pensioenopbouwers en pensioenontvangers in ons Algemeen Bestuur en Verantwoordingsorgaan. Verder peilen wij regelmatig de mening van onze deelnemers over uiteenlopende onderwerpen. Tot slot kunt u uiteraard ook altijd ongevraagd uw mening rechtstreeks kenbaar maken en vragen stellen aan het Algemeen Bestuur via algemeenbestuur.ppf@philips.com

Wilt u weten wanneer u meer kunt verwachten? Bekijk dan onze tijdlijn waarin we inzichtelijk hebben gemaakt welke informatie u op welk moment kunt verwachten.

Jasper Kemme
Algemeen Directeur