UNPRI & Global Compact

Gecontroleerd op: 29 april 2021

UNPRI & Global Compact

United Nations Principles for Responsible Investing

Philips Pensioenfonds belegt overeenkomstig de United Nations Principles for Responsible Investments (UNPRI). Hiermee wordt het belang aangegeven dat het Fonds toekent aan de integratie van environmental, social en governance-aspecten (ESG) in het beleggingsbeleid. Het UNPRI netwerk is een internationaal sterk groeiende groep van beleggers die zich allen inzetten ter bevordering van de integratie van ESG in het beleggingsproces.

Kernprincipes
De zes kernprincipes van de UNPRI zijn:

 1. Wij zullen ESG integreren
 2. Wij zullen ons opstellen als actief eigenaar
 3. Wij zullen ons inzetten voor de openbaring van ESG-aspecten door de entiteiten waarin we beleggen
 4. Wij zullen de acceptatie en implementatie van de UNPRI in de beleggingssector bevorderen
 5. Wij zullen samenwerken om de UNPRI voortvarend te implementeren
 6. Wij zullen verslag uitbrengen met betrekking tot de voortgang van de integratie

Meer informatie is te vinden via www.unpri.org.

 

Global Compact

Global Compact is een door de United Nations ondersteund initiatief. Dit initiatief roept ondernemingen op zich te houden aan tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie. De principes zijn afgeleid van de universele verklaring van de rechten van de mens, internationaal erkende verklaringen, zoals bijvoorbeeld van de International Labour Organisation, en conventies van de Verenigde Naties.

De tien principes

 • Principe 1:
  bedrijven dienen binnen de grenzen van hun invloedssfeer de internationaal uitgevaardigde mensenrechten te eerbiedigen
 • Principe 2:
  bedrijven dienen zich er steeds van te vergewissen dat zij niet medeplichtig worden aan schending van de mensenrechten
 • Principe 3:
  bedrijven dienen de vrijheid van vakvereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te handhaven
 • Principe 4:
  de uitbanning van iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid
 • Principe 5:
  de effectieve afschaffing van kinderarbeid
 • Principe 6:
  de bestrijding van discriminatie in arbeid en beroep
 • Principe 7:
  bedrijven dienen voorzorg te betrachten bij hun benadering van milieu-uitdagingen
 • Principe 8:
  initiatieven te ondernemen om een groter milieubesef te bevorderen
 • Principe 9:
  de ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën te stimuleren
 • Principe 10:
  bedrijven moeten elke vorm van corruptie tegengaan, inclusief afpersing en omkoping

Meer informatie is te vinden via www.unglobalcompact.org.

 

OESO-richtlijnen

De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen bieden een kader voor
ondernemingen om rekening te houden met onderwerpen zoals ketenverantwoordelijkheid,
mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie.