Pensioen 123 Laag 2

Arbeidsongeschikheidspensioen

Gecontroleerd op 13 januari 2021

Laag 2

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Als uw dienstverband wordt beëindigd wegens arbeidsongeschiktheid, heeft u recht op voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan wordt de opbouw van uw pensioen ook gedeeltelijk voortgezet. Voor dat deel bent u geen premie verschuldigd.

Zolang u arbeidsongeschikt bent, blijft u pensioen opbouwen, totdat u 68 jaar wordt. Tenzij u voor die tijd de AOW-leeftijd bereikt. Dan stopt de pensioenopbouw op dat moment. De premievrije pensioenopbouw geldt niet alleen voor uw ouderdomspensioen, maar ook voor het nabestaandenpensioen. Bovendien blijft u verzekerd voor het wezenpensioen.

Let op!
Bij arbeidsongeschiktheid blijft de opbouw van pensioen voor het inkomen tot € 112.189 via het flex pensioen doorlopen. U betaalt hiervoor geen premie meer. Heeft u een inkomen boven € 112.189? Dan heeft uw werkgever voor u een verzekering afgesloten bij ABN AMRO Pensioenen. Wilt u meer weten over deze verzekering? Neem dan contact op met ABN AMRO Pensioenen via service.pensioenen@nl.abnamro.com of via telefoonnummer 020 – 583 11 11.

Daarnaast heeft u recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit is een aanvulling op de WIA-uitkering. U bent automatisch verzekerd voor dit arbeidsongeschiktheidspensioen. Voor dit arbeidsongeschiktheidspensioen geldt geen maximumsalaris. De hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en de hoogte van uw salaris voordat u arbeidsongeschikt werd. Het UWV bepaalt voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent.

Om in aanmerking te komen voor het volledige verzekerde arbeidsongeschiktheidspensioen, moet u voor ten minste 80% arbeidsongeschikt zijn (volgens de normen van de WIA). Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid gelden andere uitkeringspercentages. Meer informatie en rekenvoorbeelden vindt u op onze website.

Let op!
Als het arbeidsongeschiktheidspercentage wijzigt, moet u dit zo snel mogelijk melden aan Philips Pensioenfonds.

Laag 3

Wilt u meer weten over onze huidige pensioenregelingen, dan vindt u deze op onze downloadpagina. 

Ga naar downloads