Premiebeleid

Premiebeleid  

Om de uitbetaling van pensioenen nu en in de toekomst zeker te stellen, moet het Pensioenfonds ervoor zorgen dat het over voldoende financiële middelen beschikt. Het geld dat hiervoor nodig is, wordt enerzijds verkregen uit beleggingsopbrengsten en anderzijds via premiebetalingen. Tussen de werkgever(s) en het Pensioenfonds zijn afspraken gemaakt over de premie en die zijn vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst(en).

De informatie op dit informatieplein heeft betrekking op de huidige cdc-periode die loopt tot eind 2018. Vanaf 1 januari 2019 gelden nieuwe pensioenafspraken. Actuele informatie hierover leest u hier.

Premie werknemers

In de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is vastgelegd wat de bijdrage is die door de werknemers wordt betaald. Medewerkers betalen maandelijks een eigen bijdrage voor hun pensioen via hun salaris. Lees meer

Premie werkgever

Tot 2014 betaalde de werkgever jaarlijks de totale pensioenpremie die nodig was voor de pensioenopbouw in dat jaar. Daarnaast was voorheen sprake van een extra opslag op de premie als de financiële positie van het Pensioenfonds niet goed was. Dat is sinds enkele jaren anders. In de pensioenregeling draagt de werkgever sinds 1 januari 2014 jaarlijks een vast premiepercentage van de salarissen af waaruit de pensioenregeling betaald moet worden. Daaronder valt ook uw eigen bijdrage. Lees meer

De premiereserve

Het bestuur kan besluiten de premiereserve in te zetten voor de realisatie van het opbouwpercentage van 1,85% en/of voor een hogere indexatie voor de pensioenopbouwers. De premiereserve is de laatste jaren gebruikt om uw pensioen volledig op te bouwen. Om die reden is de premiereserve eind 2018 nagenoeg leeg. Lees meer

Premie en pensioenopbouw

Sinds 2014 betaalt de werkgever een vast premiepercentage voor de pensioenopbouw van alle medewerkers. De hoogte van de pensioenpremie die nodig is om die pensioenopbouw te financieren (de ‘benodigde premie’ om de kosten van de pensioenopbouw te betalen), staat niet vast. Op deze pagina leggen we u uit hoe de pensioenpremie die nodig is, wordt berekend en welke wijziging hierin is doorgevoerd in 2016. Lees meer

Gecontroleerd op: 24-07-2018

Jaarverslag

Wist u dat Philips Pensioenfonds het jaar 2017 afgesloten heeft met een dekkingsgraad van 120,4%?

Naar het jaarverslag