Begrippenlijst

Begrippenlijst  


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aansluitingsperiode
De periode dat u tijdens uw dienstverband bij Philips of Signify aangesloten bent bij Philips Pensioenfonds.

Abtn
Actuariële en bedrijfstechnische nota. Dit is een document van het bestuur van een pensioenfonds waarin het financierings-, indexatie- en beleggingsbeleid van het Pensioenfonds zijn vastgelegd.

Actuariële factoren
Factoren (rekenregels) die worden gebruikt om pensioenberekeningen te maken bij het vervroegen of uitstellen van uw pensioen. Of als u bijvoorbeeld nabestaandenpensioen wilt inruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Deze actuariële factoren kunnen wijzigen als gevolg van de nieuwe gegevens over de levensverwachting in Nederland en door gebruik te maken van een andere rekenrente.

Afgeleide Consumentenprijsindex (CPI)
Het consumentenprijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek is een getal dat gebruikt wordt om veranderingen in het gemiddelde prijsniveau te meten van een pakket goederen en diensten die huishoudens aanschaffen voor consumptie. Uitgaven voor de basisverzekering voor medische zorg, inkomstenbelasting of sociale premies maken geen deel uit van dit pakket. De afgeleide consumentenprijsindex is gelijk aan de consumentenprijsindex zonder het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns op alcohol en tabak) en subsidies. De afgeleide consumentenprijsindex wordt door veel pensioenfondsen gebruikt als maatstaf voor de stijging van de consumentenprijzen.

AFM
Autoriteit Financiële Markten. De AFM houdt onder andere toezicht op de wijze waarop pensioenuitvoerders informatie verstrekken. Dit is vastgelegd in de Pensioenwet.

Anw
De nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw) is een financiële ondersteuning van de Nederlandse overheid na het overlijden van uw partner.

Anw-hiaatverzekering
Als u overlijdt, krijgt uw partner van Philips Pensioenfonds automatisch een nabestaandenpensioen. Daarnaast kan hij of zij recht hebben op een Anw-uitkering van de Nederlandse overheid. Dit is een uitkering via de Algemene nabestaandenwet (Anw). U kunt bij ons een Anw-hiaatverzekering afsluiten voor uw partner. Dat is interessant als uw partner geen recht heeft op een (volledige) Anw-uitkering.

AOW
Algemene Ouderdomswet. Dit is een wettelijke basisvoorziening die u vanaf uw AOW-leeftijd ontvangt. Een volledige AOW wordt opgebouwd als u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd in Nederland heeft gewoond en/of gewerkt. Als u gedurende die periode een aantal jaren niet in Nederland heeft gewoond en/of gewerkt, wordt in principe de volledige AOW gekort met 2% voor ieder gemist jaar.

AOW-garantie expats
Bent u vóór 1 januari 2015 uitgezonden geweest naar het buitenland? Dan kan het zijn dat er voor u een AOW-garantie is geregeld. Deze garantie was bedoeld om het gemis aan AOW-pensioen te compenseren. U bouwde namelijk gedurende uw verblijf in het buitenland geen Nederlands staatspensioen op. U heeft een AOW-garantie als u aan de uitzendvoorwaarden heeft voldaan. De AOW-garantie wordt uitgevoerd door Philips Pensioenfonds.

AOW-leeftijd
Dit is de leeftijd vanaf wanneer u het wettelijke AOW-pensioen gaat ontvangen.

Arbeidsongeschiktheidpensioen
Pensioen waar u recht op heeft als uw dienstverband wordt beëindigd door arbeidsongeschiktheid. Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling op de WIA-uitkering.

Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag
De arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag wordt gebruikt voor de berekening van uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling op uw WIA-uitkering als u volledig arbeidsongeschikt wordt. Het inkomen voor de berekening van het arbeidsongeschiktheidspensioen bestaat uit uw bruto jaarsalaris inclusief eventuele structurele toeslagen en uw persoonlijk budget. De maximering van € 107.593 is niet van toepassing. Werkt u in deeltijd? Dan wordt bij de berekening van uw arbeidsongeschiktheidspensioen rekening gehouden met uw deeltijdpercentage.

Begin pensioenopbouw
Dit is de datum vanaf wanneer u pensioen opbouwt bij Philips Pensioenfonds. Er kan een verschil bestaan tussen de datum van indiensttreding en de datum waarop u pensioen bent gaan opbouwen bij Philips Pensioenfonds. Bijvoorbeeld als u niet op de eerste dag van de maand in dienst bent getreden. Het kan ook zijn dat u bij indiensttreding jonger was dan 25 jaar. Dat was in het verleden de leeftijd waarop u ging deelnemen aan de pensioenregeling. Voor die leeftijd kon u eventueel vrijwillig bijdragen aan de pensioenregeling. Bent u als expatriate werkzaam geweest in het buitenland? Dan kan de datum indiensttreding ook de datum zijn dat u in Nederland bent teruggekeerd.


Bereikbaar ouderdomspensioen
Hoogte van uw ouderdomspensioen indien u tot aan uw pensioendatum bij Philips of Signify blijft werken.

Bijzonder nabestaandenpensioen
Het tot moment van beëindiging van uw relatie, opgebouwde nabestaandenpensioen dat uw ex-partner krijgt wanneer u zou overlijden. Dit wordt in mindering gebracht op het nabestaandenpensioen van uw eventuele nieuwe partner.

Terug naar boven

Collectieve beschikbare premieregeling
Pensioenregeling waarbij de werkgever jaarlijks een vast premiepercentage van de salarissom als premie beschikbaar stelt aan het pensioenfonds en waaruit de opbouw van de pensioenregeling moet worden gefinancierd. Als het totaal van deze premie hiervoor ontoereikend is, kan het opbouwpercentage voor de toekomstige opbouw tijdelijk worden verlaagd.

Conversie bij echtscheiding
Na het beëindigen van uw relatie heeft uw ex-partner recht op een deel van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk en/of geregistreerde partnerschap is opgebouwd. Bij conversie wordt het deel waar uw ex-partner recht op heeft, omgezet in een zelfstandig recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Dit wordt aan uw ex-partner betaald zodra deze de reglementaire pensioenleeftijd bereikt. De keuze voor conversie moet worden vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden of het echtscheidingsconvenant.

Crisisplan
In het crisisplan staat beschreven wat het Algemeen Bestuur gaat doen als het Pensioenfonds in een crisissituatie terechtkomt of dreigt te komen. DNB heeft alle pensioenfondsen verplicht een crisisplan op te stellen.

Collectieve schaalaanpassingen
Collectieve verhogingen van de salarisschalen die zijn afgesproken in het cao-overleg met de werkgever en vakbonden.

Deeltijdpensioen
Situatie waarbij u voorafgaand aan het volledig met pensioen gaan, minder gaat werken en al een deel van uw pensioen tot uitkering laat komen. De pensioenopbouw gaat door voor het percentage dat u werkzaam blijft.

Deeltijdpercentage
Dit percentage geeft het aantal uren weer dat u werkt ten opzichte van het aantal uren op basis van een fulltime dienstverband. Een voorbeeld: iemand werkt 24 uur per week en een voltijd dienstverband is 40 uur. Dan is het deeltijdpercentage 60%.

Dekkingsgraad
De dekkingsgraad geeft weer hoe het gesteld is met de financiële positie van een pensioenfonds. De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen en de pensioenverplichtingen (alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen) die daar tegenover staan.

DNB
De Nederlandsche Bank. DNB houdt onder andere toezicht op pensioenfondsen. DNB is verantwoordelijk voor het toezicht op de financiële situatie van pensioenuitvoerders (prudentieel toezicht) en hoe de pensioenuitvoerders hun bedrijf runnen (materieel toezicht). DNB controleert bijvoorbeeld of bestuurders deskundig en betrouwbaar zijn.

Echtscheidingsconvenant
Overeenkomst tussen echtgenoten waar in geval van echtscheiding onder andere de verdeling van pensioenaanspraken kan worden geregeld.

Factor A
De aangroei van pensioen in een kalenderjaar. Met de factor A kan de fiscale ruimte worden berekend die u nodig heeft om uw pensioen zelf aan te vullen, bijvoorbeeld met lijfrenten.

Franchise
Deel van het inkomen waarover u geen pensioen opbouwt. Dit is omdat u een AOW-pensioen ontvangt. Door deze franchise af te trekken van uw pensioengevend salaris, wordt bij de opbouw van het aanvullend pensioen rekening gehouden met de AOW.

Herstelplan
In het herstelplan worden de (korte- en langetermijn-)maatregelen beschreven die een pensioenfonds kan nemen om de financiële situatie weer op orde te krijgen.

Hoog-laagregeling
Regeling waardoor een deelnemer tot een bepaalde leeftijd een hoger pensioen en in de periode daarna een lager pensioen ontvangt.

Indexatie/indexeren
Verhoging van ingegane pensioenen (ná pensioeningang) en/of (premievrije) pensioenaanspraken (vóór pensioeningang) met een bepaald percentage.

Terug naar boven


Indiensttreding
Dit is de datum waarop u bij Philips of Signify in dienst bent getreden. Bent u als expatriate werkzaam geweest in het buitenland? Dan kan de datum indiensttreding ook de datum zijn dat u in Nederland bent teruggekeerd.

Klantprofiel
U kunt uw prepensioneringskapitaal actief beleggen. Aan de hand van een vragenlijst wordt uw financiële positie, doelstellingen, kennis en ervaring van beleggen en uw risicobereidheid in beeld gebracht. Dit leidt tot uw klantprofiel.

Loonheffingskorting
Dit is een korting op de te betalen loonbelasting waar iedere belastingplichtige recht op heeft.

Looninflatie
Stijging van de lonen als gevolg van de collectieve schaalaanpassingen. Philips Pensioenfonds streeft ernaar het pensioen voor de pensioenopbouwers aan te passen met de looninflatie.

Middelloonregeling
Pensioenregeling waarin de hoogte van uw (te bereiken) ouderdomspensioen is gebaseerd op uw gemiddelde inkomen tijdens de periode dat u deelnemer was bij Philips Pensioenfonds.

Minimaal vereiste dekkingsgraad
Een pensioenfonds is op grond van de Pensioenwet verplicht een minimale dekkingsgraad aan te houden. Hoe hoog deze minimale dekkingsgraad is, berekent elk pensioenfonds op basis van rekenregels die zijn vastgelegd in het zogenoemde Financiële Toetsingskader. Afhankelijk van de grootte van het pensioenfonds ligt de minimaal vereiste dekkingsgraad ergens tussen de 104% en 105%. De minimaal vereiste dekkingsgraad voor Philips Pensioenfonds is 104%. Als de dekkingsgraad van het pensioenfonds onder de minimaal vereiste dekkingsgraad ligt, is er sprake van een dekkingstekort.

Nabestaandenpensioen
Pensioen voor uw partner als u zou komen te overlijden. Op dit pensioen kan uw partner recht hebben als u gehuwd bent, er sprake is van geregistreerd partnerschap of als ongehuwd samenwoont en uw partner heeft aangemeld bij Philips Pensioenfonds.

Opbouwpercentage
Percentage waarmee het jaarlijks op te bouwen pensioen wordt berekend. In het flex pensioen is dat maximaal 1,85%. Dit opbouwpercentage is geen vast gegeven. Onder bepaalde omstandigheden kan het opbouwpercentage worden verlaagd. U bouwt dan gedurende een bepaalde periode minder pensioen op.

Ouderdomspensioen
Het pensioen dat u ontvangt vanaf het moment dat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Overbruggingspensioen/-uitkering
Pensioen dat u ontvangt als u voor uw AOW-leeftijd met pensioen gaat. U ontvangt dit vanaf uw pensioendatum tot aan uw AOW-leeftijd om het gemis aan AOW-pensioen te compenseren. Wilt u weten vanaf wanneer u het AOW-pensioen gaat ontvangen? Ga dan naar de website van de Sociale Verzekeringsbank (checkuwaowleeftijd).

Terug naar boven

Partner
Met partner wordt degene bedoeld met wie u getrouwd bent, met wie u een wettelijk geregistreerd partnerschap bent aangegaan of met wie u ongehuwd samenwoont. De definitie sluit aan bij die in de Algemene nabestaandenwet. Daarin wordt aangegeven dat er sprake moet zijn van `zorg voor elkaar’ en het `voeren van een gezamenlijke huishouding’. Bovendien moet uw partner zijn aangemeld bij Philips Pensioenfonds.

Pensioengevend salaris flex pensioen
Inkomen waarop uw pensioen wordt gebaseerd. Dit bestaat uit uw bruto jaarsalaris (12 keer het bruto maandsalaris, inclusief eventuele structurele toeslagen, zoals ploegen- en vaste overwerktoeslag) en uw persoonlijk budget. Variabele inkomenselementen worden één keer per jaar (1 april) over het voorgaande jaar verrekend waarbij ook de onttrekkingen aan het persoonlijk budget in mindering worden gebracht.

Pensioengevend salaris eindloonregeling
Inkomen waarop uw pensioen wordt gebaseerd. Dit bedraagt 12 x uw bruto maandsalaris + 10%.

Pensioengrondslag
Dit bestaat uit uw pensioengevend salaris verminderd met de franchise. Daarna wordt het bedrag vermenigvuldigd met het eventueel geldende deeltijdpercentage.

Pensioenrichtleeftijd
Dit is de leeftijd waarop uw pensioenregeling is gebaseerd. In het flex pensioen is de pensioenrichtleeftijd 68 jaar.

Pensioenvermogen
De totale waarde van de bezittingen (beleggingen) van een pensioenfonds. Het vermogen wordt vastgesteld op basis van de marktwaarde van de beleggingen van een pensioenfonds.

Pensioenverplichtingen
De totale waarde van alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen. De waarde van de pensioenverplichtingen wordt vastgesteld aan de hand van een aantal inschattingen. Bijvoorbeeld over toekomstige renteontwikkelingen, levensverwachting en eventueel toekomstige prijsstijgingen. Hiervoor zijn wettelijke regels opgesteld in het zogenoemde Financieel toetsingskader.

Pensioenwet (PW)
In de Nederlandse Pensioenwet (PW) wordt beschreven wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder in relatie tot pensioen. De Pensioenwet is op 1 januari 2007 in werking getreden. Doel van de Pensioenwet is de waarborging van pensioentoezeggingen aan werknemers.

Premievrije pensioenaanspraken
Dit zijn pensioenaanspraken waarvoor geen opbouw meer plaatsvindt en waarvoor ook geen premie (meer) betaald wordt. Deze pensioenaanspraken worden aangepast volgens het indexatiebeleid voor premievrije polishouders. Vanaf uw pensioendatum worden deze aan u uitgekeerd.

Premieovereenkomst
Type pensioenovereenkomst tussen u en uw werkgever (Philips of Signify). Premieovereenkomst wil zeggen dat een kapitaal wordt gespaard waarmee op uw pensioendatum een pensioen wordt gekocht. De hoogte van de pensioen staat dus tot pensionering niet vast.

Prepensioneringsregeling
Als u voor 2006 bij Philips werkte, had u de mogelijkheid om extra te sparen in de Prepensioneringsregeling. Uw prepensioneringskapitaal wordt belegd en dat deel van uw pensioen is daarmee afhankelijk van beleggingsresultaten.

Prijsinflatie
Stijging van de prijzen gemeten op basis van de afgeleide consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Philips Pensioenfonds streeft ernaar de opgebouwde en ingegane pensioenen aan te passen met de prijsinflatie.

Suppletietoeslag
Extra voorwaardelijke pensioenuitkering. Elk jaar gedurende maximaal 15 jaar dat u in dienst bent, berekend vanaf 1 januari 2006, wordt de suppletietoeslag voor een deel onvoorwaardelijk gemaakt en aan uw opgebouwde aanspraken toegevoegd. De suppletietoeslag is alleen van toepassing op deelnemers aan het flex pensioen die op 31 december 2005 in dienst van Philips en op deze datum 25 jaar of ouder waren.

Uitkeringsovereenkomst
Type pensioenovereenkomst tussen u en uw werkgever (Philips of Signify). Uitkeringsovereenkomst wil zeggen dat de hoogte van uw pensioenuitkering in principe vaststaat.

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling. Dit overzicht geeft inzicht in uw uitkering bij pensionering en arbeidsongeschiktheid, maar ook in de uitkering die uw partner en/of kinderen krijgen als u overlijdt. Alle pensioenfondsen en verzekeraars in Nederland gebruiken hetzelfde overzicht. Dat maakt uw pensioensituatie een stuk duidelijker. En het vereenvoudigt het maken van uw financiële planning.

UWV
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Het UWV verzorgt de administratie en uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de Ziektewet (ZW), de Werkloosheidswet (WW) en de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

Variabele inkomenselementen
Variabele inkomenselementen worden één keer per jaar over het voorgaande jaar verrekend in het voltijd inkomen dat meetelt voor uw pensioenregeling. Op 1 april wordt gekeken wat het saldo is van de extra’s (zoals een incidentele overwerktoeslag of een variabele beloning) en de onttrekkingen aan uw persoonlijk budget (bijvoorbeeld voor extra koopdagen). Vervolgens wordt over dit saldo pensioen ingekocht of er vindt een correctie plaats van uw pensioen als het saldo negatief is.

Vereiste dekkingsgraad
De wet schrijft voor hoe hoog de dekkingsgraad van een pensioenfonds moet zijn. De vereiste dekkingsgraad is per pensioenfonds verschillend en is onder meer afhankelijk van de risico’s die een pensioenfonds neemt in zijn beleggingsbeleid. Hoe hoger het risico is dat een pensioenfonds loopt, hoe hoger de vereiste dekkingsgraad is. De vereiste dekkingsgraad wordt berekend aan de hand van een wettelijk voorgeschreven model. In dit model wordt voor een aantal ‘risico’s’ waar een pensioenfonds mee te maken heeft berekend hoeveel extra vermogen het fonds moet hebben om dat risico met een grote mate van zekerheid te kunnen opvangen. Als de dekkingsgraad van een pensioenfonds onder het vereiste niveau ligt, spreekt men van een reservetekort.

Verevening
Na het beëindigen van uw relatie heeft uw ex-partner recht op een deel van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk en/of geregistreerde partnerschap is opgebouwd. Dit noemen we verevening. Bij verevening wordt dit ouderdomspensioen aan uw ex-partner betaald zodra u de reglementaire pensioenleeftijd bereikt. Als u kiest voor verevening volgens de standaardverdeling (50%-50%) hoeft u niets vast te leggen. Kiest u voor een afwijkende verdeling dan moet dit worden vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden of het echtscheidingsconvenant.

Waardeoverdracht
Mogelijkheid om pensioen dat u via uw vorige werkgever(s) heeft opgebouwd, over te dragen naar uw huidige pensioenuitvoerder.

WAO
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

WIA
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.

Wezenpensioen
Tijdelijke pensioenuitkering voor uw kinderen indien u overlijdt.

Zorgplicht
Het Pensioenfonds is wettelijk verplicht om deelnemers die actief beleggen te wijzen op risico’s. Daarnaast onderzoekt Philips Pensioenfonds jaarlijks of de risico’s die u neemt, ook bij uw klantprofiel passen.

Terug naar boven


Gecontroleerd op: 10-01-2019

Generaties is verschenen

Met nieuws over uw pensioen en hardnekkige misverstanden over pensioen ontkracht. Lees het in onze nieuwe uitgave.

Lees magazine

Financiële situatie

Lees meer over de financiële positie van Philips Pensioenfonds.

Financiële positie