Verantwoordingsorgaan

Gecontroleerd op 29 april 2020

Verantwoordingsorgaan

Het Algemeen Bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het Verantwoordingsorgaan is bevoegd daarover een oordeel te geven, evenals over de beleidskeuzes van het bestuur voor de toekomst. Het oordeel van het Verantwoordingsorgaan over een bepaald jaar wordt in het jaarverslag gepubliceerd.

Het Verantwoordingsorgaan heeft ook het recht om advies uit te brengen over een aantal in de wet genoemde onderwerpen. Het bestuur draagt in overleg met het Verantwoordingsorgaan zorg voor de vastlegging van de doelstellingen en beleidsuitgangspunten, waaronder de risicohouding, van het Fonds.

 

Samenstelling Verantwoordingsorgaan

Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit vier vertegenwoordigers van de pensioenontvangers, één van de pensioenopbouwers en één van de werkgevers. Daarnaast is voor de werknemers en de werkgevers een plaatsvervangend lid aanwezig.

Lid namens pensioenontvangers

  • Eric Coutinho
  • Jan Cuperus
  • Roland Takken
  • Ad Verhagen


Lid namens pensioenopbouwers

  • Christiane van der Wateren
  • Gerard den Otter (plaatsvervangend lid)


Lid namens werkgevers

  • Jurjen Jongma
  • Jan Hoogeveen (plaatsvervangend lid)

Oordeel Verantwoordingsorgaan

Het oordeel over het verslagjaar 2018 en de reactie hierop van het Algemeen Bestuur is opgenomen in het jaarverslag 2018. Wilt u het oordeel van het Verantwoordingsorgaan lezen? Lees meer vanaf pagina 99 van het Jaarverslag 2018.

 

Toelichting inrichting en overleg Verantwoordingsorgaan

In 2016 heeft het Algemeen Bestuur van Philips Pensioenfonds besloten de statuten van het Fonds aan te passen. Met name het verdwijnen van het zogenaamde vetorecht springt daarbij in het oog. Dit betrof het recht van iedere geleding in het Fonds, met uitzondering van de onafhankelijke bestuurders, om een voorgesteld besluit te blokkeren, zelfs indien alle andere bestuurders voor waren. Mede naar aanleiding daarvan hebben ons verschillende vragen en signalen bereikt over de inrichting van en het overleg met het Verantwoordingsorgaan. Voor de geïnteresseerde deelnemers daarom hieronder een toelichting over de rol en verantwoordelijkheden van het Algemeen Bestuur en het Verantwoordingsorgaan.

1. Besluitvorming Algemeen Bestuur Philips Pensioenfonds
Philips Pensioenfonds verzorgt de pensioenen voor (oud-)werknemers en pensioengerechtigden van twee ondernemingen: Philips en Signify. In totaal bijna 100.000 mensen, waarvan de grootste groep (bijna 54.000) pensioengerechtigd is. Het Algemeen Bestuur van Philips Pensioenfonds bestaat uit 12 leden en kent twee soorten leden. Allereerst de acht bestuursleden die zijn benoemd na verkiezingen onder de gepensioneerden (twee leden), of op voordracht van de werknemers (drie leden) of de werkgever (drie leden). Daarnaast zijn er vier onafhankelijke leden, onder wie de voorzitter. Eenmaal benoemd heeft ieder bestuurslid de (wettelijke) opdracht de belangen van alle deelnemers zo evenwichtig mogelijk tegen elkaar af te wegen. In het Algemeen Bestuur kan geen enkele ‘geleding’ (werknemersleden, werkgeversleden of gepensioneerden) alleen een besluit nemen of afdwingen. Sterker nog, voor ieder besluit is een twee derde meerderheid in het Algemeen Bestuur vereist. Het Algemeen Bestuur vindt dit van belang, omdat dit het Bestuur telkens dwingt om er samen uit te komen en daarbij met alle belangen echt rekening te houden.

2. Open dialoog en verantwoording aan het Verantwoordingsorgaan
Het Algemeen Bestuur voert een open dialoog met verschillende partners zoals de werkgevers, de vakbonden en de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (‘FPVG’) om op de hoogte te blijven van wat er speelt bij de diverse groepen belanghebbenden. Daarnaast komen ook rechtstreeks veel vragen, opmerkingen en suggesties van deelnemers bij ons binnen. Bijvoorbeeld via de Klantenservice en tijdens de dialoogsessies. Tot slot legt het Algemeen Bestuur verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan. Het Verantwoordingsorgaan is daarmee misschien wel de belangrijkste partner voor het Bestuur. Het Verantwoordingsorgaan telt zes leden en bestaat uit vertegenwoordigers van de gepensioneerden (vier leden), de werknemers (een lid) en de werkgevers (een lid). Participatie van de werkgevers in het Verantwoordingsorgaan onderstreept het belang dat deze hechten aan de arbeidsvoorwaarde pensioen. Het Bestuur van Philips Pensioenfonds legt jaarlijks verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het gevoerde beleid en bespreekt met het Verantwoordingsorgaan de beleidsvoornemens voor de toekomst.

3. Adviesrol Verantwoordingsorgaan aan Bestuur
Daarnaast heeft het Verantwoordingsorgaan een adviesrol. In alle gevallen speelt de wijze waarop het Bestuur de belangen van de betrokken partijen heeft gewogen een belangrijke rol. Mede daarom is ervoor gekozen om ook in het Verantwoordingsorgaan het besluitvormingsproces zodanig in te richten dat alle besluiten van het Verantwoordingsorgaan door (vertegenwoordigers uit) meerdere geledingen gedragen moeten worden. Er is ook daar niet één geleding die alleen de dienst kan uitmaken. De gevallen waarin het Verantwoordingsorgaan een advies moet en mag uitbrengen zijn in de wet vastgelegd. Uiteraard volgt het Fonds die richtlijnen.

4. Samenwerking nu en in de toekomst
Het Algemeen Bestuur en het Verantwoordingsorgaan werken voortdurend samen aan een optimale onderlinge verhouding. Regelmatig komen het Verantwoordingsorgaan en het Bestuur bij elkaar. Soms in het kader van kennisdeling, soms omdat er concrete zaken aan de orde zijn en vaak om ‘bij te praten’. Daarbij is het belangrijk dat beide partijen vrijuit kunnen spreken. Dit uiteraard zonder dat het Verantwoordingsorgaan zijn kritische rol naar het Pensioenfonds verliest. Want het blijft tenslotte een Verantwoordingsorgaan. Het Algemeen Bestuur spreekt graag zijn vertrouwen uit voor nu en in de toekomst dat het Bestuur van Philips Pensioenfonds en het Verantwoordingsorgaan op een prettige en constructieve manier met elkaar en met de materie van het Pensioenfonds om blijven gaan.

 

Oordeel Verantwoordingsorgaan

In het Jaarverslag is elk jaar het Oordeel van het Verantwoordingsorgaan opgenomen.

Naar Jaarverslag 2019

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Boven