Deelname huidige flex pensioen

Gecontroleerd op 30 januari 2020

Deelname huidige flex pensioenregeling

Per 1 januari 2020 bouwt u pensioen op in de huidige flex pensioenregeling

Als u vóór 1 januari 2015 een arbeidsongeschiktheidspensioen bent gaan ontvangen van Philips Pensioenfonds, dan verandert er per 1 januari 2020 iets in uw pensioensituatie. Tot nu toe vond uw pensioenopbouw plaats op basis van de pensioenregeling die op u van toepassing was toen uw dienstverband met Philips eindigde vanwege uw arbeidsongeschiktheid. Vanaf 1 januari 2020 wordt uw opgebouwde pensioen en uw pensioenopbouw ondergebracht in de huidige flex-68 pensioenregeling. Als deze wijziging voor u van toepassing is, dan bent u per brief over deze wijziging geïnformeerd. Op deze pagina leest u vragen en antwoorden over deze wijziging.

Vanwege het laag aantal aanmeldingen hebben de eerder geplande voorlichtingsbijeenkomsten en het webinar niet plaatsgevonden. Met de personen die zich hadden aangemeld voor deze bijeenkomsten of het webinar is contact opgenomen.

 

Flex pensioen

Wilt u weten hoe uw pensioen in het flex pensioen is geregeld? U leest een overzicht in Pensioen 123.

Naar Pensioen 123

Vragen en antwoorden

Algemeen

 • Ik lees dat ik pensioen op ga bouwen in het flex pensioen, maar ik ben toch al deelnemer van het flex pensioen?

  Philips Pensioenfonds voert al sinds 1997 het flex pensioen uit. Door wijziging in wettelijke regels en door cao-wijzigingen zijn hier in de loop van de jaren wijzigingen in aangebracht. Daardoor zijn er verschillende flex-regelingen ontstaan. U bouwt nu nog pensioen op in één van die oude pensioenregelingen. Na deze wijziging vervallen alle oude flex-pensioenregelingen. Daarna hebben we alleen nog de twee flex pensioenregelingen die nu ook op de werknemers van Philips en Signify van toepassing zijn.

 • Wat gebeurt er als de pensioenregeling in de toekomst weer wijzigt?

  U neemt vanaf 1 januari 2020 deel aan de huidige flex-pensioenregeling. Dat betekent dat ook toekomstige wijzigingen in deze regeling voor u van toepassing zijn. Uiteraard wordt u daarover steeds geïnformeerd.

 • Wat is de Pensioenplanner waar ik vanaf 1 januari 2021 gebruik van kan maken?

  Arbeidsongeschikte deelnemers konden tot nu toe geen gebruikmaken van de Pensioenplanner. Dat had ermee te maken dat op deze deelnemers veel verschillende pensioenregelingen van toepassing waren en de Planner deze regelingen niet ondersteunde. Bovendien had u geen keuzemogelijkheden wat betreft vervroeging en uitstel en de hoog/laagregeling.  Als deelnemer aan de huidige flex-pensioenregeling kunt u straks wel gebruikmaken van de Pensioenplanner. Philips Pensioenfonds werkt aan een nieuwe Pensioenplanner vanaf 1 januari 2021 waar ook u gebruik van kunt maken.

 • Kan Philips Pensioenfonds deze wijziging zonder instemming doorvoeren?

  Philips Pensioenfonds voert deze wijziging automatisch door. U kunt zelf geen andere keuze maken en u hoeft hier ook niet mee in te stemmen. Het is wettelijk toegestaan om deze wijziging zonder instemming door te voeren.

Vragen en antwoorden

WAO-gat-verzekering

 • Wat gebeurt er met mijn uitkering vanuit de WAO-gat-verzekering?

  In 1993 is de WAO aangepast. Er ontstond toen een zogenoemd WAO-gat. Na een bepaalde periode van arbeidsongeschiktheid werd namelijk de WAO-uitkering verlaagd. Philips heeft toen de mogelijkheid geboden om die inkomensdaling te verzekeren. Die verzekering was vrijwillig en ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. De werknemer moest zelf de premie betalen.
  De aanvulling op de WAO-uitkering eindigt op de oorspronkelijke pensioenleeftijd. Bij het omzetten van het ouderdomspensioen naar pensioenrichtleeftijd 68 jaar blijft dat zo. De verzekeringsmaatschappij heeft namelijk de premie bepaald alsof de WAO-gat-verzekering tot de oorspronkelijke pensioenleeftijd moet uitkeren.

 • Ik heb dus een lager inkomen zodra de WAO-gat-verzekering niet meer uitkeert?

  Dat klopt. Daar kunnen wij niets aan doen. Deze verzekering is namelijk niet bij ons maar bij een verzekeringsmaatschappij ondergebracht. U kunt die inkomensdaling voorkomen. Dan moet u het ouderdomspensioen vervroegen en op de oorspronkelijke pensioenleeftijd laten ingaan.

 • Maar als ik mijn pensioen eerder laat ingaan, stopt toch wel mijn arbeidsongeschiktheidspensioen?

  Dat is in principe juist. Maar voor deelnemers met een WAO-gat-verzekering geldt een uitzondering. Voor deze deelnemers kan het arbeidsongeschiktheidspensioen toch tot de AOW-leeftijd doorlopen, ook als men het ouderdomspensioen vervroegt naar de oorspronkelijke pensioenleeftijd. Daarbij geldt wel één aanvullende regel: het ouderdomspensioen mag tot de AOW-leeftijd niet meer bedragen dan de uitkering vanuit de WAO-gat-verzekering. Als aan deze regel niet wordt voldaan, stopt het arbeidsongeschiktheidspensioen wel op de ingangsdatum van het ouderdomspensioen.

 • Ik dacht dat de Belastingdienst niet toestaat dat ouderdomspensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen samen worden uitgekeerd?

  De Belastingdienst hanteert de regel dat het totale inkomen als arbeidsongeschikte na pensionering niet hoger mag zijn dan daarvóór. Doordat de uitkering vanuit de WAO-gat-verzekering bij pensionering vervalt, zou het inkomen echter juist dalen. Met een ouderdomspensioen ter grootte van de WAO-gat-uitkering wordt daarom toch aan de regels van de Belastingdienst voldaan.

Bijna met pensioen

 • Kan ik een persoonlijke berekening van mijn nieuwe pensioensituatie ontvangen?

  Rond de zomer van 2020 ontvangt u uw Uniform Pensioenoverzicht met uw persoonlijke pensioenbedragen. Op dat moment is de wijziging in onze administratie verwerkt. Dat is ook de reden waarom wij op dit moment geen persoonlijke berekening hebben toegestuurd. Als uw oorspronkelijke pensioenleeftijd komend jaar is en u wilt weten wat het betekent als u uw pensioen toch op de oorspronkelijke leeftijd laat ingaan, neem dan contact op met onze Klantenservice.

 • Mijn oorspronkelijke pensioendatum is in 2020. Moet ik nu iets doen?

  Nee, u hoeft in principe zelf geen actie te ondernemen. Uw inkomenssituatie wijzigt niet op korte termijn als gevolg van de wijziging. U blijft tot uw AOW-datum uw WAO/WIA-uitkering ontvangen samen met uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Als u zelf uw ouderdomspensioen eerder wilt laten uitbetalen, vragen we u om contact op te nemen met de Klantenservice.
  U moet wel in actie komen als u wilt voorkomen dat uw inkomen daalt doordat de uitkering uit de vrijwillige WAO-gat-verzekering op de oorspronkelijke pensioenleeftijd stopt. Zie hiervoor ook de vragen onder het kopje ‘Vragen over WAO-gat-verzekering’.

   

Overbruggingsuitkering

 • Hoe kan ik de keuze voor het behouden van de overbruggingsuitkering doorgeven?

  Wij vragen u om in dat geval contact op te nemen met onze Klantenservice. Dat kan telefonisch via 030 -277 5640 of per e-mail via info@philipspensioenfonds.nl. U krijgt dan nog eens uitleg over wat deze keuze voor u betekent. Indien u na het contact met de klantenservice uw overbruggingsuitkering wilt behouden, zullen wij dit schriftelijk aan u bevestigen en vragen wij u de brief voor akkoord te ondertekenen en aan ons terug te sturen.

 • Waarom zou ik ervoor kiezen om wel een overbruggingsuitkering te behouden?

  Als u om gezondheidsredenen uw pensioen zoveel mogelijk naar voren wilt halen, dan kan dat een overweging zijn om de overbruggingsuitkering te behouden. U kunt daarnaast ook uw ouderdomspensioen vervroegen.

  Het behouden van de overbruggingsuitkering leidt er wel toe dat wij uw arbeidsongeschiktheidspensioen moeten beëindigen op het moment dat u de overbruggingsuitkering gaat ontvangen.

 • Waar komt de leeftijd van 65,5/63 jaar vandaan voor de uitbetaling van de overbruggingsuitkering?

  Als u deelnemer was aan de flex-62,5 regeling, dan werd de overbruggingsuitkering uitbetaald tussen 62,5 en 65 jaar. Gedurende een periode van 2,5 jaar dus. Deze periode blijft in de nieuwe situatie hetzelfde, maar sluit nu aan op de pensioenleeftijd van de huidige flex-68 regeling. Dat betekent dat de overbruggingsuitkering wordt uitbetaald tussen 65,5 en 68 jaar. Het bedrag wordt daardoor iets hoger, omdat het op een later moment wordt uitgekeerd. Hetzelfde geldt voor de overbruggingsuitkering die u heeft opgebouwd als u deelnam aan de eindloon-60 regeling. Deze werd uitbetaald tussen 60 en 65 jaar. In de nieuwe situatie blijft de uitkeringsduur vijf jaar, maar wordt de uitkeringsperiode van 63 tot 68 jaar.

Nabestaandenpensioen

 • Hoe kan ik de keuze voor geen nabestaandenpensioen doorgeven?

  Wij vragen u om in dat geval contact op te nemen met onze Klantenservice. Dat kan telefonisch via 030 -277 5640 of per e-mail via info@philipspensioenfonds.nl. U krijgt dan nog eens uitleg over wat deze keuze voor u betekent. Indien u na het contact met de klantenservice uw nabestaandenpensioen wilt behouden, zullen wij dit schriftelijk aan u bevestigen en vragen wij u en uw eventuele partner de brief voor akkoord te ondertekenen en aan ons terug te sturen.

 • Waarom zou ik niet voor nabestaandenpensioen kiezen?

  Als u op dit moment alleenstaand bent en zeker weet dat u op uw pensioendatum nog steeds alleenstaand bent, dan kan deze optie interessant zijn. Uw ouderdomspensioen is dan namelijk naar verwachting wat hoger dan wanneer u wel voor nabestaandenpensioen kiest en dit bij pensionering weer inruilt voor een hoger ouderdomspensioen. U betaalt dan feitelijk voor het gegeven dat u vanaf nu tot uw pensionering verzekerd bent voor nabestaandenpensioen. Maar, let op: dat kan alleen interessant zijn als u zeker weet dat u geen partner krijgt. U heeft namelijk geen mogelijkheid meer om alsnog nabestaandenpensioen te regelen en u mist ook de garantie voor het nabestaandenpensioen. Overigens kan het zijn dat de factoren (rekenregels) die wij moeten gebruiken in de toekomst zodanig wijzigen, dat het toch gunstig kan zijn om nu wel nabestaandenpensioen te kiezen. Maar helaas is daarover geen duidelijkheid te geven. Deze factoren zijn namelijk afhankelijk van bijvoorbeeld de ontwikkeling van de rente en die is niet te voorspellen.

Boven