Blog

Column Gener@ties 25 juli 2019

Door:
25 juli 2019

Het Pensioenakkoord: gemaakte afspraken en hoe nu verder?

De afgelopen tien jaar zijn verschillende pogingen gedaan om het pensioenstelsel in Nederland aan te passen. Nu ligt er een akkoord op hoofdlijnen. In de media heeft u hier vast meer over gelezen. Maar wat betekent dit nu voor uw pensioen? En op welke wijze is Philips Pensioenfonds betrokken bij de verdere ontwikkelingen? Graag vertel ik u daar meer over. En ook in de komende periode gaan wij verder in op enkele inhoudelijke vraagstukken. In onze nieuwsbrief en op onze website. Zo houden we u op de hoogte!

Hoofdlijnen nieuw pensioenstelsel

In de media is al veel geschreven over de AOW en de regeling voor werknemers met ‘zware beroepen’. Het Pensioenakkoord gaat echter ook over het pensioen dat u via uw werkgever opbouwt, zoals bij Philips Pensioenfonds. Ik stip eerst drie hoofdlijnen van het nieuwe pensioencontract aan, om daarna iets meer te vertellen over het verdere proces.

  • Jongeren gaan meer pensioen opbouwen dan ouderen. De pensioenpremie is voor iedereen gelijk;
  • Het pensioen wordt onzekerder: er wordt eerder geïndexeerd, maar pensioenen worden ook eerder verlaagd;
  • Alle pensioenovereenkomsten worden zogenoemde premieovereenkomsten: de werkgever zegt niet langer een pensioenaanspraak toe, maar een bepaalde premie. Hoeveel pensioen daarmee kan worden ingekocht, is onzeker.

Door de overgang naar een nieuw stelsel ontstaat er een overgangsprobleem. Het oplossen daarvan kost veel geld. Het is de vraag wie die rekening gaat betalen.

In de komende periode gaan we u meer vertellen over bovenstaande punten, via onze website en in onze nieuwsbrief. Wilt u nu al horen welke inhoudelijke aspecten uit het Pensioenakkoord onze aandacht hebben? Kijk dan ons webinar ‘In dialoog met Philips Pensioenfonds’.

Hoe gaat het akkoord uitgewerkt worden?

Het akkoord dat er nu ligt, is een akkoord op hoofdlijnen. Veel zaken moeten dus nog verder worden uitgewerkt. Daar zitten bijzonder lastige kwesties bij, waarover partijen het tot nu toe nooit eens zijn kunnen worden. Een stuurgroep van werkgevers, werknemers en de overheid gaat met de uitwerking aan de slag.

Hun werk, dat al niet eenvoudig is, wordt nog verder bemoeilijkt door de recent gepubliceerde adviezen van de zogenoemde Commissie Parameters, onder voorzitterschap van oud-minister van financiën Jeroen Dijsselbloem. Die adviezen, die inmiddels omarmd zijn door Minister Koolmees en De Nederlandsche Bank, hebben onder meer tot gevolg dat de dekkingsgraden van pensioenfondsen omlaag zullen gaan en dat de pensioenopbouw duurder (of lager) wordt. Ter illustratie: indien we de adviezen van de Commissie nu al zouden toepassen bij Philips Pensioenfonds, zouden zelfs de jongste deelnemers, die in het nieuwe systeem het meeste pensioen opbouwen, maximaal 1,80% pensioenopbouw krijgen. Nog minder dus dan de 1,85% die nu alle deelnemers opbouwen.

Het is de bedoeling dat de stuurgroep in de tweede helft van 2020 klaar is. Daarna zou het wetgevingstraject op gang moeten komen. Belangrijk is dat sociale partners en kabinet hebben afgesproken dat, alvorens tot wetgeving wordt overgegaan, de partijen bij het akkoord zullen bezien of de doelen die zij bij aanvang hadden (zoals het vergroten van de kans op indexatie), met de uitwerking door de stuurgroep gerealiseerd zijn. Dat betekent dat het nog niet zeker is, of het akkoord dat er nu ligt uiteindelijk tot wetgeving gaat leiden. Al zal de druk om tot resultaten te komen uiteraard wel groot zijn, mede gelet op de concessies die het kabinet gedaan heeft op het gebied van de AOW en de zware beroepen.

Welke rol heeft Philips Pensioenfonds bij dit alles?

Het Pensioenakkoord is een akkoord tussen de vakbonden, de werkgevers en het kabinet. Pensioenfondsen zijn daarin geen partij en hebben niet aan de onderhandelingstafel gezeten. Philips Pensioenfonds is net als bijna alle pensioenfondsen in Nederland aangesloten bij de Pensioenfederatie, de koepelorganisatie van pensioenfondsen in Nederland. Vanuit de Pensioenfederatie is veel rekenwerk en advies aangeleverd aan de onderhandelende partijen. Ook Philips Pensioenfonds heeft daar een steentje aan bijgedragen. Dit blijven wij ook doen als de nieuwe stuurgroep aan de slag gaat met de verdere uitwerking van het akkoord. Die stuurgroep zal ongetwijfeld informatie en advies nodig hebben vanuit de sector. Wij dragen daar graag aan bij. Verder proberen wij ook Philips en Signify te helpen met advies over deze kwestie.

Wanneer gaat u er als deelnemer iets van merken?

Zoals uit het voorgaande blijkt, duurt het nog wel even voordat deelnemers in hun pensioen iets gaan merken van het nieuwe pensioencontract. Maar duidelijk is wel, dat indien het akkoord tot wetgeving gaat leiden, dit grote consequenties zal hebben voor iedereen die is aangesloten bij een pensioenfonds, of dat nu als pensioenopbouwer, pensioenontvanger of houder van een premievrije polis is. Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet en proberen die ook te beïnvloeden, met name via de Pensioenfederatie.