Premiebeleid

Premiebeleid  

 • Heeft het Bestuur de evenwichtigheid van het besluit beoordeeld?

  Het Bestuur van Philips Pensioenfonds heeft de belangrijke taak om ervoor te zorgen dat alle deelnemers, zowel de pensioenopbouwers als de pensioenontvangers, een goed pensioen kunnen genieten. We streven daarbij naar een jaarlijkse pensioenopbouw van 1,85% voor de huidige medewerkers en naar een pensioen dat kan meegroeien met prijsstijgingen (indexatie). Als het Bestuur besluiten neemt, wordt dan ook altijd zorgvuldig afgewogen wat het effect van een besluit is op de verschillende belanghebbenden bij het Fonds. Het Bestuur neemt besluiten alleen als deze ‘evenwichtig’ uitpakken voor alle belanghebbenden. Ook bij het besluit tot aanpassing van de premieberekening is sprake van zorgvuldigheid en evenwichtigheid.

 • Waarop baseert het Bestuur de conclusie dat het besluit past binnen de wettelijke regels?

  Bij alle besluitvorming wordt door interne deskundigen getoetst of deze past binnen de wettelijke kaders; zo ook bij het premiebesluit. Dit besluit is bovendien ter beoordeling aan meerdere externe adviseurs voorgelegd. Deze adviseurs delen de conclusie dat het besluit past binnen de wettelijke regels.

 • Hoe komt het dat medewerkers met de vroegere premieberekening betaalden aan het herstel van de financiële positie van Philips Pensioenfonds?

  Een deel van de pensioenpremie wordt gebruikt als bijdrage aan de buffer van het Fonds. Reden hiervoor is, dat pensioenfondsen wettelijk verplicht zijn een bepaalde buffer aan te houden. In de nieuwe methode is de hoogte van deze bijdrage aan de buffer van het Fonds – wanneer de dekkingsgraad van het Fonds zich bevindt tussen de minimaal vereiste dekkingsgraad (104,1%) en de vereiste dekkingsgraad (119,0% per 31 december 2017) - lager dan voorheen. De nieuwe methode houdt in, dat de bijdrage aan de buffer even groot is als de buffer die op dat moment in het Fonds aanwezig is.

  Een voorbeeld: als de dekkingsgraad van het Fonds 108,8% is, is de buffer van het Fonds 8,8%. Van de pensioenpremie wordt dan 8,8% gebruikt als bijdrage aan deze buffer. Op deze manier wordt de pensioenopbouw van de werknemers als het ware neutraal ingekocht: de opbouw heeft geen negatief effect op de dekkingsgraad, maar draagt ook niet bij aan de verbetering ervan. In de oude situatie was de bijdrage aan de buffer in alle gevallen gelijk aan de vereiste dekkingsgraad van het Fonds. Dat was destijds goed verdedigbaar, omdat de vereiste dekkingsgraad toen aanzienlijk lager was. Door de aanscherping van de buffereisen is de vereiste dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds inmiddels gestegen naar 119,0%. Daardoor was de bijdrage uit de pensioenpremie aan de buffer veel groter geworden dan de buffer van het Fonds zelf. In het voorbeeld zou de bijdrage aan de buffer in de oude methodiek 19,0% zijn, tegenover een in het Fonds aanwezige buffer van 8,8%. Deze ‘subsidie’ aan de dekkingsgraad vanuit de pensioenopbouwers werd ongewenst geacht. Lees hier meer informatie over dit onderwerp.

 • Hoe zit het met de relatie tussen het besluit en de kans op een lagere pensioenopbouw voor huidige medewerkers?

  Philips Pensioenfonds voert een pensioenregeling uit waarbij de hoogte van de premie vaststaat. Tot 2019 staat de premie vast op 24% van de loonsom. Zoals hierboven uitgelegd, was de bijdrage aan de buffer uit de premie voor het besluit hoger dan erna. Hoe hoger deze bijdrage, hoe minder premie er over blijft voor de inkoop van pensioen en hoe groter de kans op een verlaging van de pensioenopbouw. Zo’n verlaging van de pensioenopbouw zou waarschijnlijk onherstelbaar zijn, omdat de mogelijkheden om zo’n tekort in de pensioenopbouw later te herstellen, beperkt zijn (ook bij hoge dekkingsgraden). Mede om zo’n tekort te voorkomen, heeft Philips Pensioenfonds de bijdrage aan de buffer uit de premie binnen de wettelijke grenzen verlaagd. De pensioenpremie van 24% van de salarissom (wat neerkomt op meer dan 30% van de pensioengrondslag (pensioengevend salaris verminderd met de franchise)) die de werkgever jaarlijks aan Philips Pensioenfonds betaalt, is niet gewijzigd. Deze premie is overigens hoog in vergelijking met wat in de markt gebruikelijk.

 • Wat is het effect van het besluit op de indexatiekansen?

  Door de nieuwe berekeningswijze, daalt de actuele dekkingsgraad van het Pensioenfonds in 2016 licht (met 0,1%-punt). De dekkingsgraad geeft aan hoe gezond het Pensioenfonds is en dat is weer van invloed op de indexatiekansen. Omdat het effect zo gering is, worden de indexatiekansen nauwelijks verkleind. Het gaat hooguit om enkele dubbeltjes per 1.000 euro pensioen.

 • Waarom zijn de indexatiekansen door een ander onderdeel van hetzelfde besluit groter geworden?

  Om de evenwichtigheid van het besluit te versterken, heeft het Bestuur tevens het besluit genomen om de indexatiekansen voor alle deelnemers te vergroten door de ondergrens voor indexatie vast te zetten op 116%. Boven deze dekkingsgraad kan er weer gedeeltelijk geïndexeerd worden. Voorheen was die grens gelijk aan de vereiste dekkingsgraad, die op dit moment 3 procentpunten hoger ligt (circa 119%). Dat betekent dat door dit besluit eerder kan worden overgegaan op gedeeltelijke verhoging van uw pensioen.

 • Hoe zijn afspraken over premiebetaling vastgelegd?

  De uitvoering van de pensioenregelingen is ondergebracht bij Philips Pensioenfonds. Daarvoor is een Uitvoeringsovereenkomst gesloten tussen Philips Pensioenfonds en de werkgevers (Philips en Signify). Deze overeenkomst is wettelijk verplicht en bevat onder meer afspraken over de premiebetaling door de werkgever en over de premiereserve. De uitvoeringsovereenkomst kunt u downloaden op onze website op het informatieplein ‘Premiebeleid’.

 • In de artikelen die op 16 en 19 december 2016 gepubliceerd zijn in het Eindhovens Dagblad staat dat het besluit dat het Bestuur van het Fonds heeft genomen onderdeel is van het herstelplan. Is dat zo?

  Nee, het eerder genomen besluit over de premieberekening is geen onderdeel van het herstelplan. De link die in de krantenartikelen is gelegd tussen het besluit en het herstelplan is onjuist.


Generaties is verschenen

Met nieuws over uw pensioen en hardnekkige misverstanden over pensioen ontkracht. Lees het in onze nieuwe uitgave.

Lees magazine

Financiële situatie

Lees meer over de financiële positie van Philips Pensioenfonds.

Financiële positie