Pensioenakkoord

Gecontroleerd op 19 december 2019

Pensioenakkoord

Wat betekent het voor u?

Het Pensioenakkoord was een veelbesproken onderwerp in de afgelopen maanden; u heeft er vast iets over gehoord of gelezen in de media. En voorlopig blijft het onderwerp actueel, want veel zaken moeten nog – op landelijk niveau – verder worden uitgewerkt. Van verschillende deelnemers kregen wij de vraag welke rol Philips Pensioenfonds inneemt in deze landelijke discussie en wat het Fonds vindt van de voorstellen.

Meer lezen?

In ons magazine Generaties schreven wij vanaf pagina 4 over het Pensioenakkoord en wat dit voor u betekent.

Naar Generaties

Enkele belangrijke punten uit het Pensioenakkoord

Achtergronden over het Pensioenakkoord

Pensioenopbouw

Jongeren gaan meer pensioen opbouwen dan ouderen

Op dit moment is het zo dat deelnemers met hetzelfde salaris ieder jaar evenveel pensioen opbouwen. Volgens het Pensioenakkoord moet de premie op een andere manier worden aangewend. Hierdoor gaan jongeren meer pensioen opbouwen dan ouderen. Dat betekent dat iedereen die nu al pensioen opbouwt een nadeel heeft bij de overgang naar een nieuw pensioenstelsel. 

Meer over Pensioenopbouw

Verhogen / verlagen

Geen financiële buffer meer

In het Pensioenakkoord is opgenomen dat pensioenfondsen geen financiële buffer meer hoeven aan te houden en de pensioenen al mogen verhogen met indexatie bij een dekkingsgraad boven de 100%. De kans dat uw pensioen verlaagd moet worden, neemt echter ook toe.

Meer over Verhogen / verlagen

Soort pensioenregeling

Alle pensioenregelingen worden premieovereenkomsten

Alle pensioenregelingen worden zogenoemde premieovereenkomsten: de werkgever zegt niet langer een pensioenaanspraak toe, maar een premie. Hoeveel pensioen daarmee kan worden ingekocht, is met name afhankelijk van de rente. Voor veel deelnemers aan pensioenregelingen wordt het pensioen daardoor onzekerder. Voor u als deelnemer van Philips Pensioenfonds verandert er op dit punt echter niet veel.

Meer over Soort pensioenregeling

Vragen en antwoorden

 • Waar gaat het Pensioenakkoord over?

  Vakbonden, werkgevers en het kabinet hebben eerder dit jaar een Pensioenakkoord gesloten. Dit akkoord gaat niet alleen over het AOW-pensioen dat u van de overheid ontvangt, maar ook over het pensioen dat via de werkgever opgebouwd wordt. Zoals uw pensioen bij Philips Pensioenfonds. Pensioenfondsen zijn geen partij in dit akkoord. Maar duidelijk is wel dat het akkoord grote gevolgen kan hebben voor iedereen die is aangesloten bij een pensioenfonds, of dat nu als pensioenopbouwer, pensioenontvanger of houder van een premievrije polis is. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en we proberen die ook te beïnvloeden, met name via de Pensioenfederatie. Dat is de belangenorganisatie van Nederlandse pensioenfondsen.

 • Wat vindt Philips Pensioenfonds belangrijk in de uitwerking van het Pensioenakkoord?

  Het Pensioenakkoord moet uiteindelijk leiden tot wetgeving. Die wetgeving geldt dan voor álle pensioenfondsen in Nederland. Maar er zijn grote verschillen tussen fondsen. Zo zijn er fondsen met een relatief hoge dekkingsgraad en fondsen met een lagere dekkingsgraad. En er zijn fondsen met een relatief jonge populatie, maar ook fondsen met veel gepensioneerden, zoals Philips Pensioenfonds. Wij maken ons er hard voor dat bij de uitwerking van het Pensioenakkoord rekening wordt gehouden met die verschillen. Als dat niet gebeurt, kan dat er bijvoorbeeld toe leiden dat een pensioenfonds gedwongen wordt om maatregelen te nemen die voor een deel van de populatie positief uitvallen, maar voor een ander deel minder positief of zelfs negatief. Dat kan niet de bedoeling zijn. Ieder pensioenfondsbestuur moet besluiten kunnen nemen waarin op een evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de belangen van alle deelnemers van het betreffende pensioenfonds.

 • Wanneer merkt u als deelnemer iets van het Pensioenakkoord?


  Het akkoord dat er nu ligt, is een akkoord op hoofdlijnen. Een stuurgroep van werkgevers, werknemers en de overheid werkt op dit moment aan de uitwerking van het akkoord. Het is de bedoeling dat de stuurgroep in het voorjaar van 2020 klaar is. Wetgeving is voorzien per 1 januari 2022.
  Op korte termijn merkt u daarom nog niets van het Pensioenakkoord. Als het akkoord tot wetgeving gaat leiden, heeft dat wel gevolgen voor u. Welke gevolgen dat zijn, is niet alleen afhankelijk van de keuzes die bij de uitwerking van het Pensioenakkoord worden gemaakt, maar ook van de besluitvorming van het Bestuur van het Fonds naar aanleiding daarvan. Daarover kunnen we op dit moment uiteraard nog niets zeggen. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Boven