Financiële positie

Financiële positie

De financiële positie van Philips Pensioenfonds wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de dekkingsgraad. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat een pensioenfonds precies genoeg vermogen heeft om zijn huidige pensioenverplichtingen na te komen. Mede als gevolg van de financiële ‘spelregels’ die zijn vastgelegd in het zogenoemde Financieel Toetsingskader (FTK), kunnen op dit moment de volgende dekkingsgraden worden onderkend.

 • Actuele dekkingsgraad
  De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen van een pensioenfonds en de pensioenverplichtingen (alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen) die daar tegenover staan.  

  De actuele dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 30 juni 2019 113,0%.

 • Beleidsdekkingsgraad
  Daarnaast wordt de dekkingsgraad ook op een andere manier vastgesteld, waarbij deze minder afhankelijk is van dagkoersen: dit is de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. Een pensioenfonds is wettelijk verplicht om de beleidsdekkingsgraad te gebruiken als basis voor bepaalde beleidsbeslissingen, bijvoorbeeld beslissingen over indexatie. Daarnaast is de beleidsdekkingsgraad onder meer van belang om te bepalen of een pensioenfonds voldoende buffers heeft.

  De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 30 juni 2019 117,3%.

 • Vereiste dekkingsgraad
  De vereiste dekkingsgraad geeft aan hoe hoog de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds wettelijk moet zijn. Is de beleidsdekkingsgraad gelijk aan de vereiste dekkingsgraad, dan beschikt het pensioenfonds over de wettelijk vereiste financiële buffer. Deze buffer dient om schommelingen in de waarde van de beleggingen en de verplichtingen op te vangen. De hoogte van de vereiste dekkingsgraad verschilt per pensioenfonds en is met name afhankelijk van het beleggingsbeleid. Hoe meer risico in het beleggingsbeleid wordt genomen, hoe hoger de vereiste dekkingsgraad. 

  De vereiste dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 30 juni 2019 118,6%.


Bedragen in miljoenen euro’s

Einde 
2e kwartaal 2019 

Einde
1e kwartaal 2019

Einde
4e kwartaal
2018

Einde
3e kwartaal
2018

Pensioenvermogen (1)

20.361

19.774

18.572

19.390

Pensioenverplichtingen

18.002

17.100

16.200

15.957

Actuele dekkingsgraad

113,0%

115,6%

114,5%

121,4%

Beleidsdekkingsgraad

117,3%

118,7%

119,8%

120,7%


Actuele ontwikkelingen

In het tweede kwartaal daalde de actuele dekkingsgraad van 115,6% eind maart 2019 naar 113,0% eind juni 2019. De daling van de dekkingsgraad was het gevolg van een rentedaling in het tweede kwartaal. Door deze rentedaling werden weliswaar goede rendementen behaald op de portefeuille met vastrentende waarden. Maar het positieve effect hiervan op de dekkingsgraad werd overstemd door een grotere stijging van de pensioenverplichtingen. Per saldo had de daling van de rente daardoor een negatief effect op de dekkingsgraad. Over het gehele kwartaal liet ook de portefeuille met zakelijke waarden een positief rendement zien, maar dit was niet genoeg om de negatieve impact van de gedaalde rente op de dekkingsgraad te kunnen compenseren.
(1) Het pensioenvermogen geeft de omvang van de financiële middelen van het Pensioenfonds (op basis van de beleggingen voor risico fonds) weer. Tussen het pensioenvermogen en het belegd vermogen zit een verschil. Dit verschil bestaat uit een aantal posten die wel of niet meegenomen mogen worden in enerzijds het pensioenvermogen en anderzijds het belegd vermogen. Voor de berekening van de dekkingsgraad wordt uitgegaan van het pensioenvermogen en de beleggingen voor risico deelnemers.

 

Kwartaalverslag

Elk kwartaal leest u in dit verslag hoe Philips Pensioenfonds er financieel gezien voor staat.

Kwartaalverslag 2019 Q2

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Boven