Zorgvuldig beleggen voor uw pensioen

Zorgvuldig beleggen voor uw pensioen

Philips Pensioenfonds belegt zijn vermogen om de pensioenen van (oud-) medewerkers Philips of Signify te kunnen betalen. Het beleggen van de pensioengelden is noodzakelijk om u een goed pensioen te kunnen bieden. Beleggen brengt risico’s met zich mee; daarom is het zaak om deze risico’s op een zo goed mogelijke manier te beheersen. Daar is Philips Pensioenfonds dagelijks mee bezig. We leggen graag uit hoe wij hier werk van maken.

Onze portefeuilles worden overwegend passief beheerd

Pensioenfondsen kunnen kiezen voor actief of passief beleggen. In een actief beheerde portefeuille probeert de beheerder het beter te doen dan een ‘voorbeeldportefeuille’, ook wel benchmark genoemd. Een passief beheerde portefeuille belegt exact volgens deze benchmark. Actief beheer biedt kans op een hoger rendement dan de benchmark, maar de kosten voor het actief beheren van de portefeuille zijn in de regel beduidend hoger dan de kosten van passief beheer. Philips Pensioenfonds kiest ervoor om vooral passief te beleggen. Daarachter zit de gedachte dat de voordelen van actief beheer meestal niet opwegen tegen de hogere kosten die daarmee samenhangen. 

We hebben geen prestatievergoeding-afspraak met onze vermogensbeheerder

Of het passend is om met een vermogensbeheerder een prestatievergoeding af te spreken, kan niet in zijn algemeenheid worden gezegd. Als een prestatievergoeding wordt afgesproken, is het wel van belang dat de afspraak transparant is en voldoet aan bepaalde voorwaarden. Philips Pensioenfonds heeft op dit moment geen prestatievergoeding afgesproken met zijn vermogensbeheerder. 

We hebben lage beleggingskosten (0,22%)

Philips Pensioenfonds betaalt aan de externe vermogensbeheerder per beleggingscategorie een vast percentage van het beheerde vermogen als beheervergoeding. Naast de beheervergoeding betaalt Philips Pensioenfonds een vergoeding aan de vermogensbeheerder voor aanvullende diensten. Denk daarbij aan risicomanagement en advisering. Andere beleggingskosten zijn de kosten voor toezicht, bestuur en organisatie die betrekking hebben op beleggingen. In 2017 bedroegen de beleggingskosten 0,22% (ofwel € 42,9 miljoen) en de transactiekosten 0,15% (ofwel € 28,1 miljoen) van het gemiddeld belegd vermogen. Deze kosten zijn terug te vinden in ons jaarverslag. Hierin staat ook te lezen welk gedeelte van de beleggingskosten wordt verrekend met het beleggingsrendement. Naast de beleggingskosten worden ook transactiekosten gemaakt voor aan- en verkoop van beleggingen. De transactiekosten worden ook verrekend met het beleggingsrendement. Op het rendement van 5,8% dat Philips Pensioenfonds in 2017 behaalde, zijn deze kosten dus al in mindering gebracht. Vergeleken met andere pensioenfondsen zijn de beleggingskosten van Philips Pensioenfonds relatief laag. Dit komt onder meer doordat het Fonds overwegend kiest voor passief beheer en doordat het Fonds heel weinig belegt in relatief dure beleggingscategorieën als hedge funds en private equity.  

Strategische keuzes door het Bestuur dragen het meeste bij aan rendement

Het strategisch beleggingsbeleid wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De strategische keuzes die het Algemeen Bestuur maakt, hebben de grootste invloed op het uiteindelijke beleggingsrendement: zo’n 90% van het rendement wordt hierdoor bepaald. 

We beleggen niet in complexe beleggingsproducten

Wij vinden het belangrijk om zoveel mogelijk te beleggen in eenvoudige en transparante producten, zoals aandelen en obligaties. Philips Pensioenfonds belegt niet in complexe beleggingsproducten.  

We beleggen alleen in relatief eenvoudige derivaten

Philips Pensioenfonds heeft een beleid voor het beleggen in derivaten. Dit beleid houdt onder meer in dat het Fonds alleen belegt in relatief eenvoudige derivaten. De voorwaarden waaronder dit mag, zijn beschreven in de overeenkomst met de vermogensbeheerder. Een van die voorwaarden is dat er altijd sprake moet zijn van onderpand, ook wel ‘collateral’ genoemd. Hierdoor wordt Philips Pensioenfonds beschermd ingeval van een faillissement van de wederpartij bij de derivatentransactie. De hoeveelheid derivaten waarin Philips Pensioenfonds belegt is relatief klein, maar noodzakelijk om onder andere valutarisico en renterisico af te dekken volgens het geldende beleid op deze punten.  

Monitoring door het Bestuur

Het strategisch beleggingsbeleid wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Op basis van het strategisch beleggingsbeleid werkt het Uitvoerend Bestuur opdrachten uit voor de vermogensbeheerder. De vermogensbeheerder mag binnen de ruimte die de opdracht biedt beleggingsbeslissingen nemen. De beleggingen van het Fonds zijn opgedeeld in meer dan twintig portefeuilles. Voor elke portefeuille zijn specifieke kaders vastgesteld waarbinnen moet worden geopereerd. Daarop vindt monitoring plaats vanuit het Bestuursbureau van Philips Pensioenfonds. Het Bestuursbureau wordt daarbij geholpen door een onafhankelijke derde partij, die nagaat of de vermogensbeheerder zich houdt aan de gemaakte beleggingsafspraken. Philips Pensioenfonds weet tot op detailniveau in welke producten door de vermogensbeheer namens het Fonds wordt belegd. 

We zijn transparant en leggen verantwoording af

Philips Pensioenfonds hecht eraan transparant te zijn door onder andere open en eerlijk te communiceren over het beleid en de financiële positie. Wij besteden veel aandacht aan communicatie over beleidskeuzes. Maar ook aan de resultaten en kosten daarvan. Dat doen we persoonlijk, bijvoorbeeld in brieven en magazines die onze deelnemers ontvangen. Maar ook via ons Jaarverslag en de website. Bovendien gaat het Algemeen Bestuur ook het land in, om uitleg te geven over belangrijke ontwikkelingen bij het Pensioenfonds tijdens onze dialoogsessies. Alle kosten die door het Fonds worden gemaakt zijn in het jaarverslag en op de website terug te vinden. In 2017 bedroegen de beleggingskosten € 42,9 miljoen. Dat is 0,22% van het belegd vermogen. De pensioenkosten bedroegen € 7,0 miljoen, ofwel € 100 per deelnemer. Houders van een premievrije polis zijn hierin niet meegeteld.  

Boven