Premie en pensioenopbouw

Premie en pensioenopbouw  

Sinds 2014 is sprake van een collectieve beschikbare premieregeling, ook wel CDC-regeling genoemd. Dit betekent dat de werkgever een vast premiepercentage betaalt voor de pensioenopbouw van alle medewerkers. Het streven is dat elke medewerker daarmee jaarlijks 1,85% pensioen kan opbouwen over zijn pensioengrondslag1. Dit opbouwpercentage van 1,85% is echter niet gegarandeerd. De hoogte van de pensioenpremie die nodig is om die pensioenopbouw te financieren (de ‘benodigde premie’ om de kosten van de pensioenopbouw te betalen), staat namelijk niet vast. Als die benodigde pensioenpremie hoger is dan de vaste premie die de werkgever betaalt, kan het zijn dat u minder pensioen opbouwt dan 1,85%. Daarom leggen we u op deze pagina uit hoe de pensioenpremie die nodig is, wordt berekend. In 2016 is hierin nog een wijziging doorgevoerd, die we u ook uitleggen. Hierbij is het belangrijk te melden dat het vaste premiepercentage dat de werkgever betaalt, onveranderd blijft. Tot slot gaan wij in op het gelijktijdig genomen besluit om de ondergrens voor indexatie niet te verhogen.

Wilt u meer informatie over de wijziging die in 2016 is doorgevoerd in de premieberekening voor de jaarlijkse pensioenopbouw? Bekijk dan ook de vragen en antwoorden.

Welke kosten moeten van uw pensioenpremie worden betaald?

Philips Pensioenfonds ontvangt jaarlijks van de werkgever(s) een premie ter hoogte van 24% van de salarissen van alle medewerkers2. In 2017 was dit een bedrag van € 240 miljoen euro. Wat moet er uit dit bedrag worden betaald?  

Hoe hoog is de bijdrage aan de buffer in de pensioenpremie?

Om de bijdrage aan de buffer te bepalen, wordt gekeken naar de stand van de actuele dekkingsgraad. De onderstaande tabel geeft de bijdrage aan de buffer weer bij verschillende actuele dekkingsgraden, uitgaande van een minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,1% en een vereiste dekkingsgraad van 119,0%. Bij een actuele dekkingsgraad van 120,4% (stand 31 december 2017), is de bijdrage aan de buffer op grond van de tabel 19,0%. 

Stand van de actuele dekkingsgraad Hoogte van de bijdrage aan de buffer in de pensioenpremie
Lager dan minimaal vereiste dekkingsgraad
(104,1% stand per 31 december 2017)
4,1%
Tussen minimaal vereiste dekkingsgraad en vereiste dekkingsgraad
(104,1% - 119,0%)
Tussen de 4,1% en 19,0%
Boven vereiste dekkingsgraad
(>119,0% stand per 31 december 2017)
19,0%

Wilt u meer weten over de verschillende dekkingsgraden?Lees meer

  • Actuele dekkingsgraad
  • De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen van een pensioenfonds en de pensioenverplichtingen (alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen) die daar tegenover staan. De actuele dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 december 2017 120,4%.

  • Vereiste dekkingsgraad
  • De vereiste dekkingsgraad geeft aan hoe hoog de beleidsdekkingsgraad van een pensioenfonds wettelijk moet zijn. Is de beleidsdekkingsgraad hoger dan de vereiste dekkingsgraad, dan beschikt het pensioenfonds over de wettelijk vereiste financiële buffer. Deze buffer dient om schommelingen in de waarde van de beleggingen en de verplichtingen op te vangen. De hoogte van de vereiste dekkingsgraad verschilt per pensioenfonds en is met name afhankelijk van het beleggingsbeleid. Hoe meer risico in het beleggingsbeleid wordt genomen, hoe hoger de vereiste dekkingsgraad. De vereiste dekkingsgraad van het Fonds bedroeg per 31 december 2017 119,0%.

  • De minimaal vereiste dekkingsgraad
  • Ook deze dekkingsgraad is wettelijk voorgeschreven en geeft het minimum aan voor de dekkingsgraad. Als de dekkingsgraad van een pensioenfonds zich vijf jaar lang onder dit niveau bevindt, dan is het pensioenfonds verplicht de pensioenen te verlagen om de financiële positie van het Fonds te verbeteren. De minimaal vereiste dekkingsgraad is 104,1%.

Sluit uitklap

Waarom is besloten de bijdrage aan de buffer in de pensioenpremie te wijzigen?

Tot 2016 was de bijdrage (in de pensioenpremie) aan de buffer altijd gelijk aan het percentage van de vereiste dekkingsgraad. In 2016 is besloten de berekening van de benodigde premie voor de pensioenopbouw aan te passen en voortaan in bepaalde gevallen af te laten hangen van de hoogte van de actuele dekkingsgraad, op basis van de hiervoor opgenomen tabel. Het Algemeen Bestuur heeft hiertoe besloten met name om de volgende redenen:

Besluit vastzetten ondergrens indexatiestaffel op 116%

Tegelijkertijd met de besluitvorming over de premievaststelling is ook besloten de ondergrens voor indexatie vast te zetten op 116%. Dat betekent dat van indexatie sprake kan zijn als de dekkingsgraad hoger is dan 116%. Voorheen was deze ondergrens gelijk aan de vereiste dekkingsgraad (per 31 december: 119,0%), die hoger is dan de nieuwe ondergrens. 


1. De pensioengrondslag bestaat uit het brutoloon (tot maximaal € 105.075) min een drempelbedrag. De reden van de toepassing van dit ‘drempelbedrag’ (franchise) is dat u van de overheid ook al een basispensioen ontvangt, de AOW.

2. Voor executives en senior directors geldt een percentage van 26,2%. Het salaris waarover premie wordt betaald en waarover pensioen wordt opgebouwd, is in alle gevallen maximaal € 105.075.

Gecontroleerd op: 24-01-2019