Gener@ties

Gener@ties januari 2017

Gener@ties januari 2017

Hoeveel betaalt Philips voor uw pensioen?

Philips betaalt elk jaar een vast premiepercentage aan het Pensioenfonds. Dat percentage bedraagt gemiddeld 30% van het salaris waarover u pensioen opbouwt, de pensioengrondslag. Dat is ongeveer een kwart van uw salaris, voor zover dat lager is dan 100.000 euro. Uw eigen bijdrage (2% van uw pensioengrondslag) is daar onderdeel van.

Vergelijking met andere pensioenfondsen

Nu de premie die Philips betaalt - door de lage rente - niet voldoende is om uw pensioen volledig in te kopen, krijgen wij weleens de vraag of het bedrag dat Philips betaalt meer of minder is dan bij andere werkgevers. Het antwoord op die vraag is heel duidelijk: de premie van 30% van de pensioengrondslag is hoog in vergelijking met de premies bij andere pensioenfondsen. Er komen in Nederland ook premies van ruim onder de 20% van de pensioengrondslag voor. Daarnaast is de eigen bijdrage die u betaalt, vergeleken met andere pensioenfondsen, aanzienlijk lager. Een eigen bijdrage van (bijna) de helft van de totale premie is bij andere pensioenfondsen geen uitzondering. Deze lage eigen bijdrage heeft een positief effect op uw nettosalaris. Sluit uitklap

What does Philips pay for your pension?

Philips pays a fixed percentage contribution to the Pension Fund every year. This is on average 30% of the salary over which you accrue pension, which is known as the ‘pension base’. It amounts to about a quarter of your salary, to the extent that it is less than 100,000 euros.

How does the amount Philips pays compare with that paid by other employers?

Your personal contribution (2% of your pension base) forms part of this. Now that the contribution paid by Philips is no longer sufficient to purchase your pension in full – due to low interest rates – we are sometimes asked whether Philips pays more or less into its employees’ pensions than other employers do. The answer to this question is very clear:  the contribution Philips pays, which is 30% of the pension base, is high compared with the contributions other employers pay into their pension funds. In the Netherlands there are instances where the employer’s contribution is well below 20% of the pension base. What’s more, the personal contribution you pay is considerably lower than it is in other pension funds. In other pension funds it is not uncommon for the personal contribution to be (almost) half of the total contribution. This low personal contribution also has a favorable effect on your net salary. Sluit uitklap

Column Jasper Kemme

Jasper Kemme, Algemeen Directeur Philips Pensioenfonds: “Dat pensioen voor Philips belangrijk is, blijkt ook uit het feit dat Philips daaraan veel geld uitgeeft. De pensioenpremie bedraagt bijna een kwart van uw salaris (of ongeveer 30% van uw pensioengrondslag). Een bedrag van circa 230 miljoen euro per jaar. Die totale pensioenpremie beheren en beleggen wij voor u. Gemiddeld genomen is iedere euro premie daardoor bij pensionering aangegroeid tot 3 à 4 euro. Op die manier zorgen wij ervoor dat u ook een inkomen heeft voor de 20 tot 25 jaar die u na uw pensionering niet meer werkt, maar nog wel een inkomen nodig heeft. Ja, dat leest u goed: er is pensioen voor u! Te vaak horen en lezen wij dat jongeren van nu denken ‘dat de pot straks leeg is’. Maar niets is minder waar. Uit onderzoek is gebleken dat bijna 80% van de huidige pensioenopbouwers denkt dat hun pensioen gebaseerd is op een zogenoemd omslagstelsel. Jasper Kemme
Dat klopt voor zover het de AOW betreft: de werkenden van nu betalen voor de AOW-uitkeringen aan de gepensioneerden van nu. Maar het klopt niet voor pensioenen verzekerd bij pensioenfondsen zoals Philips Pensioenfonds. Dat deel van uw pensioen is in Nederland geregeld volgens een ‘spaar’-systeem. Er wordt premie ingelegd en uit die premie en het daarop behaalde beleggingsrendement worden alle pensioenen betaald. We weten, uiteraard op basis van bepaalde veronderstellingen, precies hoeveel geld er nodig is voor alle pensioenuitkeringen die moeten worden gedaan en hoeveel geld er voor eenieder in de pensioenpot zit. De pensioenpot van ongeveer 19 miljard euro bij Philips Pensioenfonds is dus eigenlijk het totaal van de circa 100.000 individuele pensioenpotjes van alle deelnemers in het Fonds. Beleggen doen we voor alle deelnemers samen. Zo besparen we kosten en kunnen we risico’s spreiden. Dat is voor u voordelig en zo kunnen we u een zekerder pensioen bieden dan wanneer u uw pensioen alleen zou regelen. Dus dat er straks pensioen voor u is, ook als u pas over vele jaren met pensioen gaat, kan ik hier met stelligheid zeggen. Of het pensioen precies gelijk zal zijn aan het bedrag dat u nu op uw pensioenoverzicht ziet staan, weten we niet. Zoals gezegd gaan we bij de berekening van het bedrag dat nodig is voor de financiering van de pensioenen, (noodgedwongen) uit van bepaalde veronderstellingen, bijvoorbeeld ten aanzien van de gemiddelde levensverwachting van onze deelnemers. Die veronderstellingen kunnen onjuist blijken, zeker als uw pensioen pas over tientallen jaren wordt uitbetaald. In die tijd kan immers er vanalles gebeuren; zowel in positieve als in negatieve zin. Hoe het er op enig moment voorstaat met uw pensioen, ziet u op uw persoonlijke pensioenoverzicht. Hoe dichterbij uw pensioen is, hoe kleiner de kans dat uw uiteindelijke pensioen afwijkt van het bedrag op uw pensioenoverzicht. U vindt uw pensioenoverzicht in uw persoonlijke, beveiligde pensioenomgeving MijnPPF. Ik nodig u van harte uit daarin eens een kijkje te nemen." Sluit uitklap

Column

Jasper Kemme, General Manager Philips Pensioenfonds: “The fact that Philips spends a lot of money on pensions, makes it clear that it is important for Philips. The amount Philips contributes to employees’ pensions is nearly a quarter of their salary (or on approach 30% of their pension base). In total that’s some 230 million euros a year! We manage and invest all of these pension contributions together on your behalf. This means that, on average, every euro you pay in contributions will have grown to 3 or 4 euros by the time you retire. In this way we ensure that you also have an income for the 20 to 25 years after your retirement when you will no longer be working but will still need an income. Yes, you read that correctly: there will be a pension for you! All too often we read and hear that, these days, young people think ‘the pension pot will be empty by the time I retire’. However, nothing could be further from the truth. Jasper Kemme
Research has shown that nearly 80% of people currently accruing a pension think that their pension is based on a ‘pay-as-you-go’ system (‘omslagstelsel’). This is true of the state pension (‘AOW’): people who are currently in work are helping to fund the AOW benefit for people who have already retired. But this is not the case for pensions that are insured by pension funds like Philips Pensioenfonds. In the Netherlands this part of your pension is organized on the basis of a ‘savings’ system. Contributions are paid in and all of the pensions are then paid out of these contributions and the interest they have generated. Although our calculations are inevitably based on certain assumptions, we know exactly how much money is required to pay all of the pension benefits that need to be paid and how much money there is in the pot for each individual. The pension pot of approximately 19 billion euros at Philips Pensioenfonds is therefore in effect the sum of the 100,000 or so individual pension pots of all of the Fund members. We invest this for all members together, which keeps the cost down and enables us to spread any risk. This benefits you and it also means we are able to offer you a more secure pension than if you were to arrange your pension yourself. I can, therefore, state that there will definitely be a pension for you, even if you will not be retiring for many years yet. Whether or not your pension will be the exact amount that is currently quoted on your pension overview, we cannot say. As already mentioned, our calculation of the sum that is required to finance the pensions is (necessarily) based on certain assumptions, such as the average life expectancy of our members. These assumptions could turn out to be incorrect, especially if your pension is not going to be paid out for 10 years or more. After all, anything – good or bad – could happen between now and then. You can see from your personal pension overview how your pension is doing at any given time. The closer you are to retirement, the less likely it is that your ultimate pension will differ from the figure quoted on your pension overview. You can find your pension overview in the personal and secure MijnPPF pension environment. Please do take a look there." Sluit uitklap