Financiële positie

Financiële positie  

De financiële positie van Philips Pensioenfonds wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de dekkingsgraad. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat een pensioenfonds precies genoeg vermogen heeft om zijn huidige pensioenverplichtingen na te komen. Mede als gevolg van de financiële ‘spelregels’ die zijn vastgelegd in het zogenoemde Financieel Toetsingskader (FTK), kunnen op dit moment de volgende dekkingsgraden worden onderkend.

Bedragen in miljoenen euro's 2018 2017
Einde 3e kwartaal Einde 2e kwartaal Einde 1e kwartaal Einde 4e kwartaal
Pensioenvermogen (1) 19.390 19.401 19.236 19.449
Pensioenverplichtingen 15.957 16.165 16.099 16.136
Actuele dekkingsgraad 121,4% 119,9% 119,4% 120,4%
Beleidsdekkingsgraad 120,7% 119,9% 119,0% 117,2%

Actuele ontwikkelingen
In het derde kwartaal steeg de actuele dekkingsgraad van 119,9% eind juni naar 121,4% eind september. De stijging van de dekkingsgraad kwam door een tweetal zaken. In het derde kwartaal steeg – geholpen door een doorzettend economisch herstel – de lange rente licht. Dit leidde weliswaar tot een negatief rendement op de portefeuille met vastrentende waarden. Maar dit werd meer dan gecompenseerd door een afname van de waarde van de pensioenverplichtingen. Een hogere rente maakt het immers makkelijker om nu en in de toekomst een goed pensioen te realiseren. Een tweede reden waarom de dekkingsgraad steeg in het derde kwartaal was dat het goede economische herstel leidde tot goede rendementen op de aandelen- en vastgoedportefeuille. Ondanks het negatieve rendement op de portefeuille met vastrentende waarden bedroeg hierdoor het totale beleggingsrendement in het derde kwartaal 0,6%. Een positief totaal beleggingsresultaat en een afname van de pensioenverplichtingen leidde tot een stijging van de actuele dekkingsgraad van 1,5 procentpunt in het derde kwartaal.

(1) Het pensioenvermogen geeft de omvang van de financiële middelen van het Pensioenfonds (op basis van de beleggingen voor risico fonds) weer. Tussen het pensioenvermogen en het belegd vermogen zit een verschil. Dit verschil bestaat uit een aantal posten die wel of niet meegenomen mogen worden in enerzijds het pensioenvermogen en anderzijds het belegd vermogen. Een voorbeeld hiervan is de premiereserve. Deze is wel meegenomen in het belegd vermogen, maar mag niet meegeteld worden in de berekening van de dekkingsgraad en zit daarom dus niet in het pensioenvermogen. Voor de berekening van de dekkingsgraad wordt uitgegaan van het pensioenvermogen en de beleggingen voor risico deelnemers.

Gecontroleerd op: 29-10-2018

Jaarverslag

Wist u dat Philips Pensioenfonds het jaar 2017 afgesloten heeft met een dekkingsgraad van 120,4%?

Naar het jaarverslag

Generaties is verschenen

Met alle pensioenafspraken 2019 op een rijtje en meer over de extra indexatie. Dat en nog veel meer in onze nieuwe uitgave.

Lees magazine