Financiële positie

Financiële positie  

De financiële positie van Philips Pensioenfonds wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de dekkingsgraad. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat een pensioenfonds precies genoeg vermogen heeft om zijn huidige pensioenverplichtingen na te komen. Mede als gevolg van de financiële ‘spelregels’ die zijn vastgelegd in het zogenoemde Financieel Toetsingskader (FTK), kunnen op dit moment de volgende dekkingsgraden worden onderkend.

2018
Einde 4e kwartaal Einde 3e kwartaal Einde 2e kwartaal Einde 1e kwartaal
Pensioenvermogen (1) 18.572 19.390 19.401 19.236
Pensioenverplichtingen 16.200 15.957 16.165 16.099
Actuele dekkingsgraad 114,5% 121,4% 119,9% 119,4%
Beleidsdekkingsgraad 119,8% 120,7% 119,9% 119,0%

Actuele ontwikkelingen
In het 4e kwartaal daalde de actuele dekkingsgraad van 121,4% eind september naar 114,5% eind december. Het 4e kwartaal was een turbulent kwartaal voor financiële markten. Beleggers waren bang dat de Amerikaanse centrale bank de rente te snel zou verhogen en dat dit zou kunnen leiden tot een groeivertraging of misschien wel een nieuwe recessie. Het handelsdispuut tussen de Verenigde Staten en China bleef ook een bron van zorg. In Europa deden de ontwikkelingen rondom Brexit en de Italiaanse begrotingsperikelen ook een duit in het zakje. Dit alles leidde ertoe dat aandelenmarkten zeer fors onderuitgingen. Beleggingen in hoogrenderende bedrijfsobligaties kregen eveneens klappen te verwerken. Ook onroerend goed liet een min zien. Door de zorgen over de economie was er een vlucht van beleggers naar relatief veilige staatsobligaties. Dit leidde tot een daling van de rente in december. Weliswaar resulteerde dit in een positief rendement in de vastrentende waarden, maar dit effect was onvoldoende om te voorkomen dat op de gehele beleggingsportefeuille een negatief rendement werd gemaakt. Bovendien werd het effect meer dan tenietgedaan door een stijging van de pensioenverplichtingen. Dit alles zorgde voor een afname van de actuele dekkingsgraad van bijna 7 procentpunten in het vierde kwartaal.

(1) Het pensioenvermogen geeft de omvang van de financiële middelen van het Pensioenfonds (op basis van de beleggingen voor risico fonds) weer. Tussen het pensioenvermogen en het belegd vermogen zit een verschil. Dit verschil bestaat uit een aantal posten die wel of niet meegenomen mogen worden in enerzijds het pensioenvermogen en anderzijds het belegd vermogen. Een voorbeeld hiervan is de premiereserve. Deze is wel meegenomen in het belegd vermogen, maar mag niet meegeteld worden in de berekening van de dekkingsgraad en zit daarom dus niet in het pensioenvermogen. Voor de berekening van de dekkingsgraad wordt uitgegaan van het pensioenvermogen en de beleggingen voor risico deelnemers.

Gecontroleerd op: 14-02-2019

Jaarverslag

Wist u dat Philips Pensioenfonds het jaar 2017 afgesloten heeft met een dekkingsgraad van 120,4%?

Naar het jaarverslag

Generaties is verschenen

Met nieuws over uw pensioen en hardnekkige misverstanden over pensioen ontkracht. Lees het in onze nieuwe uitgave.

Lees magazine