Beleggingsresultaten

Beleggingsresultaten  

Het beleggingsbeleid gaat uit van een beleggingsportefeuille met een verdeling tussen vastrentende waarden en zakelijke waarden. Met deze verdeling is er op termijn een goede kans op het halen van onze ambitie, een waardevast pensioen voor pensioenontvangers en premievrije polishouders en een welvaartsvast pensioen voor pensioenopbouwers, zonder dat de risico’s te groot worden (1).

De vastrentende waarden bestaan grotendeels uit relatief ‘veilige’ beleggingen. Denk hierbij aan staatsobligaties en bedrijfsobligaties met een spreiding binnen en buiten Europa. Wij rekenen ook beleggingen in cash tot de vastrentende waarden. De meer ‘risicovolle’ beleggingen vallen onder de zakelijke waarden. Met deze beleggingen wordt beoogd meer rendement te behalen. Denk hierbij met name aan de beleggingen in aandelen en onroerend goed.

Bedragen in miljoenen euro's 2018 2017
Einde 3e kwartaal Einde 2e kwartaal Einde 1e kwartaal Einde 4e kwartaal
Belegd vermogen (2) 19.383 19.413 19.261 19.486

De strategische verdeling van de beleggingsportefeuille is als volgt: 57,5% van het vermogen wordt belegd in vastrentende waarden en 42,5% van het vermogen wordt belegd in zakelijke waarden. Hieronder wordt getoond hoe het belegd vermogen van het Fonds verdeeld is over de verschillende beleggingscategorieën. De paars-gekleurde beleggingscategorieën vallen onder de vastrentende waarden. De blauw-gekleurde beleggingscategorieën vallen onder de zakelijke waarden. 

Beleggingen PPF Q2 2017

Meer informatie over het beleggingsbeleid.

Er zijn verschillende risico’s die van invloed zijn op de financiële positie van Philips Pensioenfonds. Zo hebben renteontwikkelingen en de ontwikkeling van de inflatie grote invloed op de mate waarin het Fonds de toekomstige pensioenen (inclusief indexatie) kan betalen. Naast de beleggingen in vastrentende waarden en zakelijke waarden koopt het Fonds daarom nog extra ‘bescherming’ om de invloed van die risico’s deels af te dekken. Deze extra bescherming tegen het rente- en inflatierisico is geen onderdeel van de benchmark. Met nadruk wordt erop gewezen, dat de extra bescherming de risico’s slechts ten dele afdekt. Er zijn scenario’s denkbaar, waarin het realiseren van de ambitie van een geïndexeerd pensioen in gevaar komt. Een van die scenario’s is dat van een langdurig lage rente. Zie ook de voetnoot onder aan deze pagina.

In de onderstaande tabel worden de volgende rendementscijfers gegeven:

Philips Pensioenfonds Benchmark
3e kwartaal 2018
1 juli – 30 september
3e kwartaal 2018
1 juli – 30 september
Totaalrendement
(exclusief afdekking rente- en inflatierisico)
0,8% 0,7%
Totaalrendement
(inclusief afdekking rente- en inflatierisico)
0,6% n.v.t.

Het totale rendement van de portefeuille (inclusief afdekking rente- en inflatierisico) was 0,6% in het derde kwartaal. Dit rendement was vooral toe te schrijven aan het goede rendement op de aandelenportefeuille. Door het doorzettende economische herstel, waarbij met name het sterke herstel in de Verenigde Staten opviel, lieten aandelenmarkten goede rendementen zien. Ook op de vastgoedportefeuille werd – weliswaar in mindere mate – een goed rendement gerealiseerd. Het doorzettende economische herstel leidde ook tot een lichte stijging van de lange rente. Dit leidde ertoe dat het rendement op de portefeuille met vastrentende waarden negatief was in het derde kwartaal.

Vergelijking met benchmark

Philips Pensioenfonds beoordeelt de beleggingsresultaten door deze te vergelijken met een objectieve maatstaf (benchmark). Het totaalrendement was 0,1 procentpunt hoger dan de benchmark in het derde kwartaal.

(1) In de scenario’s die het Fonds in dit verband gebruikt, wordt uitgegaan van een terugkeer, op termijn, naar (vanuit historisch perspectief) ‘normale’ verhoudingen op de financiële markten en dus naar een hogere rente. Dit is overigens een gebruikelijke aanpak. Als die terugkeer naar ‘normale verhoudingen’ niet gebeurt, komt het waarmaken van de ambitie in gevaar. Het Algemeen Bestuur is zich terdege bewust van het feit, dat een scenario van langdurig lage rente tot de mogelijkheden behoort.

(2) Het belegd vermogen geeft het totaalbedrag van de beleggingen van Philips Pensioenfonds weer. Het belegd vermogen zoals hier getoond betreft het ‘belegd vermogen voor risico fonds’ (van toepassing voor zogenoemde uitkeringsovereenkomsten). De ‘beleggingen voor risico deelnemer’ (bij zogenoemde premieovereenkomsten) zijn niet inbegrepen in het hier getoonde ‘belegd vermogen’. Deze beleggingen zijn hier vermeld.

Gecontroleerd op: 29-10-2018

Jaarverslag

Wist u dat Philips Pensioenfonds het jaar 2017 afgesloten heeft met een dekkingsgraad van 120,4%?

Naar het jaarverslag

Generaties is verschenen

Met alle pensioenafspraken 2019 op een rijtje en meer over de extra indexatie. Dat en nog veel meer in onze nieuwe uitgave.

Lees magazine