Beleggingsresultaten

Beleggingsresultaten  

Het beleggingsbeleid gaat uit van een beleggingsportefeuille met een verdeling tussen vastrentende waarden en zakelijke waarden. Met deze verdeling is er op termijn een goede kans op het halen van onze ambitie, een waardevast pensioen voor pensioenontvangers en premievrije polishouders en een welvaartsvast pensioen voor pensioenopbouwers, zonder dat de risico’s te groot worden (1).

De vastrentende waarden bestaan grotendeels uit relatief ‘veilige’ beleggingen. Denk hierbij aan staatsobligaties en bedrijfsobligaties met een spreiding binnen en buiten Europa. Wij rekenen ook beleggingen in cash tot de vastrentende waarden. De meer ‘risicovolle’ beleggingen vallen onder de zakelijke waarden. Met deze beleggingen wordt beoogd meer rendement te behalen. Denk hierbij met name aan de beleggingen in aandelen en onroerend goed.

Bedragen in miljoenen euro's 2018
Einde 4e kwartaal Einde 3e kwartaal Einde 2e kwartaal Einde 1e kwartaal
Belegd vermogen (2) 18.554 19.383 19.413 19.261

De strategische verdeling van de beleggingsportefeuille is als volgt: 57,5% van het vermogen wordt belegd in vastrentende waarden en 42,5% van het vermogen wordt belegd in zakelijke waarden. Hieronder wordt getoond hoe het belegd vermogen van het Fonds verdeeld is over de verschillende beleggingscategorieën. De paars-gekleurde beleggingscategorieën vallen onder de vastrentende waarden. De blauw-gekleurde beleggingscategorieën vallen onder de zakelijke waarden. 

Beleggingen PPF Q2 2017

Meer informatie over het beleggingsbeleid.

Er zijn verschillende risico’s die van invloed zijn op de financiële positie van Philips Pensioenfonds. Zo hebben renteontwikkelingen en de ontwikkeling van de inflatie grote invloed op de mate waarin het Fonds de toekomstige pensioenen (inclusief indexatie) kan betalen. Naast de beleggingen in vastrentende waarden en zakelijke waarden koopt het Fonds daarom nog extra ‘bescherming’ om de invloed van die risico’s deels af te dekken. Deze extra bescherming tegen het rente- en inflatierisico is geen onderdeel van de benchmark. Met nadruk wordt erop gewezen, dat de extra bescherming de risico’s slechts ten dele afdekt. Er zijn scenario’s denkbaar, waarin het realiseren van de ambitie van een geïndexeerd pensioen in gevaar komt. Een van die scenario’s is dat van een langdurig lage rente. Zie ook de voetnoot onder aan deze pagina.

In de onderstaande tabel worden de volgende rendementscijfers gegeven:

Philips Pensioenfonds Benchmark
4e kwartaal 2018 
1 oktober – 31 december
4e kwartaal 2018 
1 oktober – 31 december
Totaalrendement
(exclusief afdekking rente- en inflatierisico)
-3,7% -3,7%
Totaalrendement
(inclusief afdekking rente- en inflatierisico)
-3,8% n.v.t.

Het totale rendement van de portefeuille (inclusief afdekking rente- en inflatierisico) was -3,8% in het vierde kwartaal. De daling van de waarde van de totale beleggingsportefeuille was vooral toe te schrijven aan forse verliezen op de beleggingen in aandelen. Deze verliezen waren het gevolg van de vele zorgen die beleggers hadden. Zo was er de zorg dat de Amerikaanse centrale bank de rente te snel zou verhogen en dat dit zou leiden tot een terugval in de economische activiteit van de Verenigde Staten. Zorg was er ook rond het handelsdispuut tussen de Verenigde Staten en China. Deze ontwikkelingen lieten ook hun sporen na op beleggingen in hoogrenderende bedrijfsobligaties. Vastgoedbeleggingennamen ook in waarde af, zij het in mindere mate.

De onzekerheid omtrent de economie spoorde veel beleggers aan om hun heil te zoeken in relatief veilige staatsobligaties. Hierdoor daalde de lange rente. De portefeuille met staatsobligaties nam hierdoor in waarde toe. We zagen in het vierde kwartaal ook positieve rendementen op de beleggingen in bedrijfsobligaties en staatsobligaties van opkomende economieën.

Vergelijking met benchmark

Philips Pensioenfonds beoordeelt de beleggingsresultaten door deze te vergelijken met een objectieve maatstaf (benchmark). Het totaalrendement was gelijk aan de benchmark in het vierde kwartaal.

(1) In de scenario’s die het Fonds in dit verband gebruikt, wordt uitgegaan van een terugkeer, op termijn, naar (vanuit historisch perspectief) ‘normale’ verhoudingen op de financiële markten en dus naar een hogere rente. Dit is overigens een gebruikelijke aanpak. Als die terugkeer naar ‘normale verhoudingen’ niet gebeurt, komt het waarmaken van de ambitie in gevaar. Het Algemeen Bestuur is zich terdege bewust van het feit, dat een scenario van langdurig lage rente tot de mogelijkheden behoort.

(2) Het belegd vermogen geeft het totaalbedrag van de beleggingen van Philips Pensioenfonds weer. Het belegd vermogen zoals hier getoond betreft het ‘belegd vermogen voor risico fonds’ (van toepassing voor zogenoemde uitkeringsovereenkomsten). De ‘beleggingen voor risico deelnemer’ (bij zogenoemde premieovereenkomsten) zijn niet inbegrepen in het hier getoonde ‘belegd vermogen’. Deze beleggingen zijn hier vermeld.

Gecontroleerd op: 25-01-2019

Jaarverslag

Wist u dat Philips Pensioenfonds het jaar 2017 afgesloten heeft met een dekkingsgraad van 120,4%?

Naar het jaarverslag

Generaties is verschenen

Met nieuws over uw pensioen en hardnekkige misverstanden over pensioen ontkracht. Lees het in onze nieuwe uitgave.

Lees magazine