Beleggingen voor risico deelnemer

Beleggingen voor risico deelnemer  

De prepensioneringsregeling van het flex pensioen, waaraan circa 1.600 personen deelnemen, is een individuele beschikbare-premieregeling. Hierbij ligt het beleggingsrisico bij de deelnemers. Enkele deelnemers nemen nog deel aan het Structured DC-plan van het Executives Pension Plan; ook in deze regeling ligt het beleggingsrisico bij de deelnemers. Beide regelingen zijn gesloten voor nieuwe deelnemers.

In het onderstaande overzicht is de totale waarde van de beleggingen voor risico deelnemers weergegeven. In het vierde kwartaal van 2018 is sprake van een afname van 7 miljoen euro. Hiervan wordt circa 6 miljoen veroorzaakt door omzetting van kapitaal in pensioenaanspraken bij het Fonds. Het restant van 1 miljoen euro komt door negatief rendement in het afgelopen kwartaal.

Bedragen in miljoenen euro's 2018
Einde 4e kwartaal Einde 3e kwartaal Einde 2e kwartaal Einde 1e kwartaal
Beleggingen voor risico 
deelnemer (waarde)
97 104 108 111

In de prepensioneringsregeling heeft de deelnemer de mogelijkheid om zijn pensioenkapitaal te beleggen in drie verschillende fondsen: het aandelenfonds, het obligatiefonds en het geldmarktfonds. Voor deelnemers die gebruikmaken van de standaard beleggingsmethode, het Dymix-systeem, wordt mede op basis van leeftijd een beleggingsportefeuille samengesteld. Het uitgangspunt van het Dymix-systeem is dat de samenstelling en het risico van de beleggingsportefeuille afhankelijk zijn van onder andere de leeftijd van de deelnemer. Een beperkt aantal deelnemers aan de prepensioneringsregeling belegt niet via het Dymix-systeem, maar heeft een zelfgekozen beleggingsmix. Ook de deelnemers aan het Structured DC-plan van het Executives Pension Plan beleggen in de in deze paragraaf genoemde fondsen.

In onderstaande tabel is het totaalrendement van alle beleggingen voor risico van de deelnemer weergegeven. De totaalrendement is het gewogen totaalgemiddelde van de rendementen van de beleggingsfondsen. Hier zijn op maandbasis de rendementen van de beleggingen voor risico van de deelnemer per beleggingsfonds terug te vinden.

2018
4e kwartaal 2018
1 oktober - 31 december
Totaalrendement beleggingen
voor risico deelnemer
-0,9%

(1) De pensioenverplichtingen voor risico deelnemers zijn gelijk aan het hier vermelde belegd vermogen voor risico deelnemers. De waarde van de beleggingen wordt enerzijds beïnvloed door rendement en anderzijds doordat kapitaal wordt gebruikt om pensioen in te kopen.

Gecontroleerd op: 25-01-2019

Jaarverslag

Wist u dat Philips Pensioenfonds het jaar 2017 afgesloten heeft met een dekkingsgraad van 120,4%?

Naar het jaarverslag

Generaties is verschenen

Met nieuws over uw pensioen en hardnekkige misverstanden over pensioen ontkracht. Lees het in onze nieuwe uitgave.

Lees magazine