Financiële positie

Financiële positie  

De financiële positie van Philips Pensioenfonds wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de dekkingsgraad. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat een pensioenfonds precies genoeg vermogen heeft om zijn huidige pensioenverplichtingen na te komen. Mede als gevolg van de financiële ‘spelregels’ die zijn vastgelegd in het zogenoemde Financieel Toetsingskader (FTK), kunnen op dit moment de volgende dekkingsgraden worden onderkend.

Bedragen in miljoenen euro's 2019 2018
Einde 1e kwartaal Einde 4e kwartaal Einde 3e kwartaal Einde 2e kwartaal
Pensioenvermogen (1) 19.774 18.572 19.390 19.401
Pensioenverplichtingen 17.100 16.200 15.957 16.165
Actuele dekkingsgraad 115,6% 114,5% 121,4% 119,9%
Beleidsdekkingsgraad 118,7% 119,8% 120,7% 119,9%

Actuele ontwikkelingen
In het eerste kwartaal steeg de actuele dekkingsgraad van 114,5% eind december 2018 naar 115,6% eind maart 2019. Deze stijging was het gevolg van hoge rendementen die zijn behaald op aandelen. Een dalende rente heeft in het eerste kwartaal geleid tot positieve rendementen op de portefeuille met vastrentende waarden. Dit positieve effect is echter tenietgedaan doordat de dalende rente eveneens zorgde voor een grotere stijging van de pensioenverplichtingen. Per saldo was het effect van de rente op de dekkingsgraad daarom negatief. Er was echter toch sprake van een stijging van de dekkingsgraad in het eerste kwartaal door het positieve rendement op aandelen en vastgoed.

(1) Het pensioenvermogen geeft de omvang van de financiële middelen van het Pensioenfonds (op basis van de beleggingen voor risico fonds) weer. Tussen het pensioenvermogen en het belegd vermogen zit een verschil. Dit verschil bestaat uit een aantal posten die wel of niet meegenomen mogen worden in enerzijds het pensioenvermogen en anderzijds het belegd vermogen. Een voorbeeld hiervan is de premiereserve. Deze is wel meegenomen in het belegd vermogen, maar mag niet meegeteld worden in de berekening van de dekkingsgraad en zit daarom dus niet in het pensioenvermogen. Voor de berekening van de dekkingsgraad wordt uitgegaan van het pensioenvermogen en de beleggingen voor risico deelnemers.

Gecontroleerd op: 14-05-2019

Jaarverslag

Wist u dat Philips Pensioenfonds het jaar 2017 afgesloten heeft met een dekkingsgraad van 120,4%?

Naar het jaarverslag

Generaties is verschenen

Met nieuws over uw pensioen en hardnekkige misverstanden over pensioen ontkracht. Lees het in onze nieuwe uitgave.

Lees magazine