Welke informatie

Welke informatie staat er op het Uniform Pensioenoverzicht 2018?  

Het Uniform Pensioenoverzicht is verdeeld in een aantal blokken. Hieronder ziet u welke blokken dat zijn en wat u daar precies kunt zien. Het kan zijn dat u ook nog een kapitaal heeft opgebouwd in de prepensioneringsregeling. Dit overzicht wordt hieronder apart toegelicht. Bij het pensioenoverzicht heeft u een toelichting ontvangen. Deze kunt u hier downloaden.

Het Uniform Pensioenoverzicht 2018

Kijk hier voor een algemene toelichting op uw Uniform Pensioenoverzicht 2018. Lees meer

Stand per 1 januari 2018

Uw persoonlijke gegevens

Hier staan uw persoonlijke gegevens zoals die op 1 januari 2018 bij ons geregistreerd stonden. Het kan zijn dat er tussen 1 januari 2018 en het moment van verzenden van uw pensioenoverzicht iets is veranderd in uw persoonlijke situatie. Heeft u dit doorgegeven aan Philips Pensioenfonds? Dan is dit wel in onze administratie verwerkt, maar vindt u dit niet terug op uw overzicht.

Uw partner

Als u een partner heeft, dan staan ook zijn/haar gegevens vermeld. Controleer goed of deze gegevens kloppen. Uw partner moet namelijk geregistreerd staan om aanspraak te kunnen maken op het nabestaandenpensioen als u komt te overlijden! Kloppen de gegevens niet of ontbreken ze? Gebruik dan het formulier 'Partnerregistratie' om de juiste gegevens aan ons door te geven.

Uw pensioengegevens

Het Uniform Pensioenoverzicht 2018 is gebaseerd op de gegevens zoals deze op 1 januari 2018 bij ons geregistreerd stonden. Hier kunt u zien welke dat zijn. Denk bijvoorbeeld aan uw inkomen dat meetelt voor uw pensioenregeling en uw deeltijdpercentage.

Andere pensioenregeling?
Op pagina 1 van uw overzicht ziet u bij 'Soort pensioenregeling' welk pensioenreglement voor u van toepassing is. Naast de actuele pensioenregelingen flex pensioen cao en flex pensioen ES, kent Philips Pensioenfonds ook eerdere pensioenregelingen. Uw pensioenopbouw kan dan anders geregeld zijn. Wilt u precies weten wat uw pensioenregeling u biedt? Stel uw vragen dan aan de Klantenservice of bekijk het pensioenreglement:


Welk pensioen kunt u verwachten?

Wat krijgt u als u met pensioen gaat?

Hier ziet u hoeveel pensioen u op 1 januari 2018 heeft opgebouwd. En hoeveel dit is als u tot uw pensioendatum blijft werken. Als u in het verleden bent gescheiden, heeft uw ex-partner mogelijk recht op een deel van uw pensioen. Als dat zo is, ziet u op uw overzicht het bedrag dat u uiteindelijk ontvangt. Het bedrag voor uw ex-partner is al in mindering gebracht op het pensioen dat u ontvangt. U vindt het bedrag voor uw ex-partner in de Pensioenplanner in MijnPPF. Op de informatiepleinen 'Het kiezen van uw pensioenleeftijd' en 'Bijna met pensioen' vindt u meer informatie over met pensioen gaan.

Pensioenrichtleeftijd 68 jaar
Bouwde u op 1 januari 2018 pensioen op in het flex pensioen? Dan bouwt u vanaf die datum pensioen op met een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. Heeft u voor 1 januari 2018 ook al pensioen opgebouwd bij Philips Pensioenfonds? Dan ziet u op uw overzicht dat u pensioen heeft opgebouwd met verschillende ingangsleeftijden. U kunt zelf kiezen vanaf welke leeftijd u uw pensioenen wil laten ingaan. Op het informatieplein ’68 jaar’ vindt u meer informatie over de flexibele keuzemogelijkheden.

Pensioen uit eerdere regelingen
Let op! In het verleden is de pensioenregeling een paar keer gewijzigd. Uw opgebouwde pensioen uit eerdere regelingen van het flex pensioen is opgenomen in de bedragen op het overzicht en in de Pensioenplanner. Pensioen uit andere pensioenregelingen dan de flex pensioenregelingen is niet opgenomen in de bedragen.

Heeft u uw pensioenleeftijd al gekozen?
Dan is hiermee geen rekening gehouden op het overzicht. In de Pensioenplanner ziet u dit wel terug.

Pensioenopbouw
De pensioenopbouw op uw pensioenoverzicht flex pensioen cao of flex pensioen ES is gebaseerd op een jaarlijks opbouwpercentage van 1,85%. Dit opbouwpercentage is geen vast gegeven. Het kan onder bepaalde omstandigheden ook lager zijn. Uw werkgever betaalt een vast percentage van de salarissen als pensioenpremie aan Philips Pensioenfonds. Deze premie is inclusief uw eigen bijdrage. Van de totale pensioenpremie moet het Pensioenfonds de pensioenopbouw van 1,85% betalen. Is er daarna nog premie over? Dan stort het Pensioenfonds deze resterende premie in een aparte pot, de zogenoemde ‘premiereserve’. Is in een jaar de pensioenpremie niet voldoende om de pensioenopbouw van 1,85% te betalen? Dan wordt het tekort uit de premiereserve gehaald, mits deze voldoende middelen bevat. Is dat niet zo, dan wordt het opbouwpercentage van dat jaar verlaagd. U bouwt dan dus gedurende een jaar minder pensioen op. Het opbouwpercentage wordt jaarlijks op 1 april vastgesteld.

Voorwaardelijk pensioen
Was u op 31 december 2005 in dienst bij Philips en op 1 januari 2006 25 jaar of ouder? En was u toen deelnemer aan het flex pensioen? Dan heeft u recht op extra pensioen over dienstjaren uit het verleden. Dit extra pensioen heet suppletietoeslag. De opbouw hiervan vindt plaats tussen 1 januari 2006 en 1 januari 2021. U bouwt ook suppletietoeslag op voor uw partner en uw kinderen. Dit extra pensioen is meegenomen in de bedragen op uw overzicht (bij ‘Wat krijgt u als u met pensioen gaat' en bij 'Wat krijgen uw partner en kinderen als u overlijdt’). U ziet ze niet apart terug in het pensioenoverzicht. Het extra pensioen dat u nog moet opbouwen staat wel apart vermeld op uw overzicht. U ontvangt het volledige extra pensioen alleen als u pensioen opbouwt in het flex pensioen en tot 1 januari 2021 of uw eerdere pensionering deelneemt aan de pensioenregeling. Gaat u met pensioen vóór 1 januari 2021? Dan ontvangt u het volledige extra pensioen. Eindigt uw dienstverband vóór 1 januari 2021? Dan heeft u recht op het extra pensioen dat tot dat moment voor u is opgebouwd.

AOW-garantie
In het overzicht is geen rekening gehouden met een eventuele AOW-garantie. Bent u vóór 1 januari 2015 voor Philips uitgezonden geweest naar het buitenland? Dan kan het zijn dat Philips voor u een AOW-garantie heeft geregeld. Deze garantie was bedoeld om het gemis aan AOW-pensioen te compenseren wanneer u voor Philips uitgezonden bent geweest naar het buitenland. U heeft een AOW-garantie als u aan de uitzendvoorwaarden van Philips heeft voldaan. De AOW-garantie wordt uitgevoerd door Philips Pensioenfonds. Bij pensionering stellen wij vast of u recht heeft op AOW-garantie en bepalen wij de hoogte van het bedrag. Wilt u meer weten over de hoogte van uw AOW-garantie? Neem dan contact op met  de Klantenservice.

Wat krijgen uw partner en kinderen als u overlijdt?

Staat uw partner geregistreerd bij ons? Dan heeft uw partner recht op een nabestaandenpensioen als u komt te overlijden. En op een uitkering uit de Anw-hiaatverzekering als u deze heeft afgesloten. In dit blok ziet u hoeveel uw partner en kinderen krijgen. Op het informatieplein 'Pensioen voor partner en kinderen' vindt u meer informatie over het nabestaandenpensioen.

Wat krijgt u als u arbeidsongeschikt wordt?

Als u in de toekomst uit dienst gaat omdat u arbeidsongeschikt bent, heeft u recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Hier ziet u hoe hoog het pensioen is dat u dan ontvangt op basis van uw salaris per 1 januari 2018. Bent u op 1 januari 2018 al arbeidsongeschikt? Dan ziet u dit blok niet op uw pensioenoverzicht staan. Over uw ingegane arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt u van ons jaarlijks apart bericht. Op het informatieplein 'Pensioen bij arbeidsongeschiktheid' vindt u een uitgebreide beschrijving.

Hoe zeker is uw pensioen?

Hier leggen wij u uit waarom de hoogte van uw pensioen niet vast staat. Ook kunt u zien met welke percentages uw opgebouwde pensioen in de afgelopen drie jaar is verhoogd. En hoe de prijzen in diezelfde periode zijn gestegen. Tot slot schetsen wij onze verwachtingen voor de financiële toekomst van het Fonds. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op het informatieplein 'Indexatiebeleid'.

Meer weten?

Hier zijn de contactgegevens van Philips Pensioenfonds te vinden. En waar u verder nog persoonlijke informatie over uw pensioen kunt vinden. De contactgegevens kunt u hier ook vinden.

Pensioenaangroei (factor A) in 2017

Wilt u weten hoeveel fiscale ruimte u heeft om uw pensioen aan te kunnen vullen met lijfrentes? Dan heeft u het bedrag van de jaarlijkse pensioenaangroei, de factor A, nodig. Wilt u een berekening maken van uw fiscale ruimte? Gebruikt u dan de 'Rekenhulp Lijfrentepremie' van de Belastingdienst.

Sluit uitklap

Het Uniform Pensioenoverzicht Prepensioneringsregeling 2018

Als u een prepensioneringskapitaal heeft, dan ontvangt u een extra Uniform Pensioenoverzicht. Dit overzicht ontvangt u alleen in combinatie met een ander Uniform Pensioenoverzicht.Lees meer

Het Uniform Pensioenoverzicht Prepensioneringsregeling is verdeeld in een aantal blokken. Hieronder ziet u welke blokken dat zijn en wat u daar precies kunt zien. Wilt u meer weten over de prepensioneringsregeling? Kijk dan ook op het informatieplein 'Prepensioneringsregeling'.

Stand per 1 januari 2018

Uw persoonlijke gegevens

Hier staan uw persoonlijke gegevens zoals die op 1 januari 2018 bij ons geregistreerd stonden.

Uw partner

Als u een partner heeft, dan staan ook zijn/haar gegevens vermeld. Controleer goed of deze gegevens kloppen. Uw partner moet namelijk geregistreerd staan om aanspraak te kunnen maken op het nabestaandenpensioen als u komt te overlijden! Kloppen de gegevens niet of ontbreken ze? Gebruik dan het formulier 'Partnerregistratie' om de juiste gegevens aan ons door te geven.

Uw pensioengegevens

U ziet hier een beperkt aantal basisgegevens staan, omdat u geen premies meer kunt storten in de prepensioneringsregeling. 

Welk pensioen kunt u verwachten?

Wat krijgt u als u met pensioen gaat?

Hier ziet u de hoogte van uw beleggingswaarde op 1 januari 2018 en krijgt u een indicatie van het pensioen dat uit de beleggingswaarde op 1 januari 2018 was aangekocht als uw deelname aan de pensioenregeling op dat moment zou zijn beëindigd.

Ook krijgt u een prognose van de beleggingswaarde op uw pensioendatum en een indicatie van hoeveel pensioen u krijgt als u tot aan uw pensioendatum blijft deelnemen aan de prepensioneringsregeling.

Bij de berekening van de pensioenindicaties is uitgegaan van de huidige aankooptarieven en rentestand die Philips Pensioenfonds gebruikt. Bij de daadwerkelijke aankoop van uw pensioen gaan we uit van de tarieven en rentestand die op dat moment bij Philips Pensioenfonds gelden. Uw pensioen gaat in op de eerste dag na de maand waarin u de pensioenleeftijd bereikt.

Pensioenrichtleeftijd 68 jaar
Bouwde u op 1 januari 2018 pensioen op in het flex pensioen (cao of ES)? Dan bouwt u daarin vanaf die datum pensioen op met een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. Daarom ziet u in uw overzicht nu ook uw pensioensituatie als u met uw volledige prepensioneringskapitaal een pensioen aankoopt met een pensioenleeftijd van 68 jaar. U kunt zelf een andere keuze maken.

Is voor u een garantieregeling van toepassing?
Dan wordt het pensioen aangekocht op basis van de inkooptarieven van respectievelijk 1997 of 2005. Omdat het genoemde voorbeeldkapitaal op uw pensioenleeftijd hoger is dan de opgebouwde waarde op 1 januari 2018, zou u verwachten dat de pensioenindicatie bij voortzetting van uw deelname aan de pensioenregeling hoger is dan de pensioenindicatie bij beëindiging van uw deelname aan de pensioenregeling. Dit is echter niet altijd het geval. De oorzaak hiervan is het verschil in inkoopmoment: 1 januari 2018 of uw pensioenleeftijd.

Wat krijgen uw partner en kinderen als u overlijdt?

Staat uw partner geregistreerd bij ons? Dan heeft uw partner recht op een nabestaandenpensioen als u komt te overlijden. In dit blok ziet u een indicatie van de hoogte van deze uitkering wanneer u overlijdt vóór uw pensioendatum. Heeft u geen partner? Alleen dan hebben uw kinderen recht op een wezenpensioen.

Bij de berekeningen is uitgegaan van de huidige aankooptarieven en rentestand die Philips Pensioenfonds gebruikt.

Wat krijgt u als u arbeidsongeschikt wordt?

Vanuit de prepensioneringsregeling ontvangt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen.

Hoe zeker is uw pensioen?

Hier kunt u zien welke factoren invloed hebben op de hoogte van uw pensioen. Wilt u hier meer over weten? Of bent u benieuwd naar de beleggingsresultaten van de fondsen waarin uw prepensioneringskapitaal is belegd? Kijk dan op het informatieplein 'Prepensioneringsregeling'.

Meer weten?

Hier zijn de contactgegevens van Philips Pensioenfonds te vinden. En waar u verder nog persoonlijke informatie over uw pensioen kunt vinden. De contactgegevens kunt u hier ook vinden.

Pensioenaangroei (factor A) voor uw belastingaangifte

De factor A is niet van toepassing. Er is geen pensioenaangroei, omdat er geen premies meer in de prepensioneringsregeling kunnen worden gestort.

Sluit uitklap

Gecontroleerd op: 12-06-2018

Nu in Generaties

Ons jaarverslag is uit en hoe kijkt u aan tegen risico's en uw pensioen?

Lees Generaties

MijnPPF: regel uw pensioen

Bekijk uw pensioenoverzichten en persoonlijke gegevens of bereken uw pensioen in de Pensioenplanner. 

Naar MijnPPF