Nabestaandenpensioen

Pensioeninkomen voor u als nabestaande  

Het inkomen voor u als nabestaande kan bestaan uit een aantal onderdelen. Heeft u uw AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan heeft u misschien recht op een basisinkomen van de overheid, de Anw-uitkering. Hieronder leest u meer over wat het nabestaandenpensioen voor u betekent.

Uw nabestaandenpensioen

In geval van overlijden van uw partner ontvangt u mogelijk een nabestaandenpensioen van Philips Pensioenfonds. Als dat zo is ontvangt u een informatiepakket met daarin het ‘Overzicht Pensioeninkomen’. Op dit overzicht staat het totale pensioenbedrag dat u gaat ontvangen Lees meer

Wij betalen het nabestaandenpensioen uit vanaf de maand van overlijden van uw partner. U ontvangt dit nabestaandenpensioen zolang u leeft.

Aandachtspunt
Als uw partner maandelijks een pensioeninkomen ontving van Philips Pensioenfonds, vervalt dit inkomen vanaf de maand na het overlijden. Het kan gebeuren dat daarna nog pensioenbetalingen hebben plaatsgevonden. Als dit het geval is verrekenen wij het bedrag dat teveel is ontvangen met uw nabestaandenpensioen.

Sluit uitklap

Aanvullend pensioeninkomen uit de Anw-hiaatverzekering

Uw partner heeft mogelijk een Anw-hiaatverzekering afgesloten bij Philips Pensioenfonds. Deze verzekering is bedoeld om het tekort op of gemis aan een uitkering vanuit de Algemene nabestaandenwet (Anw) op te vangen Lees meer

Het kan namelijk zijn dat u niet of niet meer aan de voorwaarden voor een Anw-uitkering voldoet. Als deze verzekering is afgesloten, ontvangt u naast het nabestaandenpensioen maandelijks een extra bedrag vanuit deze verzekering. Dit bedrag is opgenomen in het ‘Overzicht pensioeninkomen’. Is uw partner overleden op of na 1 januari 2013? Dan ontvangt u dit extra bedrag uit de Anw-hiaatverzekering tot u de AOW-leeftijd bereikt. Is uw partner vóór 1 januari 2013 overleden? Dan ontvangt u het extra bedrag uit de Anw-hiaatverzekering tot u 65 jaar wordt.

Inkomen uit de Algemene nabestaandenwet (Anw)

De Anw-uitkering is de basisvoorziening van de Nederlandse overheid voor mensen die hun partner door overlijden verliezen. Zowel mannen als vrouwen, getrouwd of samenwonend kunnen in aanmerking komen voor een Anw-uitkering.

Dit wettelijke nabestaandenpensioen is door de overheid geregeld in de Algemene nabestaandenwet. De uitvoering van dit wettelijke nabestaandenpensioen wordt verzorgd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Wanneer is er recht op een Anw-uitkering?
Er is een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een Anw-uitkering. Voorwaarde is in ieder geval dat u uw AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. Bovendien moet minstens een van de twee volgende situaties van toepassing zijn:

  • u bent zwanger of heeft een kind dat jonger is dan achttien jaar;
  • u bent ten minste 3 maanden voor minimaal 45% arbeidsongeschikt.

Als u een eigen inkomen heeft, wordt dat inkomen (gedeeltelijk) gekort op de Anw-uitkering. Het kan zelfs zijn dat er niets wordt uitgekeerd vanwege een (te) hoog eigen inkomen. Het recht op een Anw-uitkering eindigt hiermee niet. Dat recht blijft namelijk van kracht. Bij elke wijziging in uw eigen inkomen wordt de hoogte van de Anw-uitkering opnieuw vastgesteld.

Wanneer eindigt het recht op een Anw-uitkering?
Wanneer u uw AOW-leeftijd bereikt, eindigt het recht op een Anw-uitkering. Ook als u hertrouwt of gaat samenwonen, eindigt het recht op een Anw-uitkering. Indien het samenwonen binnen 6 maanden weer eindigt, wordt de Anw-uitkering alsnog gewoon voortgezet. Als u niet (meer) aan de voorwaarden voldoet, vervalt het recht op een Anw-uitkering. Dat is bijvoorbeeld het geval als uw jongste kind achttien jaar wordt.

Aandachtspunt
Als u een eigen inkomen heeft of uw kinderen hebben een inkomen, dan kan dat invloed hebben op de hoogte van de Anw-uitkering. Bij de Sociale Verzekeringsbank kunt u meer informatie krijgen over de Anw-uitkering. Die informatie kunt u vinden op www.svb.nl/anw

Sluit uitklap

Wat wordt er ingehouden op uw pensioeninkomen?

U krijgt tot aan de eerste betaling alleen informatie over de hoogte van uw bruto nabestaandenpensioen. Bij de eerste betaling ontvangt u uw nettopensioen. Philips Pensioenfonds houdt namelijk een aantal bedragen in op uw pensioen Lees meer

Dit houden wij in:

  • Loonheffing
    Over uw nabestaandenpensioen betaalt u loonbelasting en premies volksverzekeringen. Dit heet ook wel loonheffing. Ontvangt u een AOW-pensioen? Dan betaalt u minder loonheffing. Hoe hoger uw pensioen, hoe meer loonheffing u betaalt. Er zijn vier tariefschijven met eigen belastingtarief.

Hieronder ziet u de tarieven voor de loonheffing per 1 januari 2019:

Schijf
Bedrag
Tarief %
Bedrag
Tarief %
Jonger dan
AOW-
leeftijd
AOW-leeftijd en
ouder, geboren
vanaf 1 januari 1946
AOW-leeftijd en
ouder, geboren
vóór 1 januari 1946
1
0  t/m 20.384 36,65% 18,75% 0  t/m 20.384 18,75%
2
20.385  t/m 34.300 38,10% 20,20% 20.385  t/m 34.817 20,20%
3
34.301  t/m 68.507 38,10% 38,10% 34.818  t/m 68.507 38,10%
4
68.508  en hoger 51,75% 51,75% 68.508  en hoger 51,75%

Loonheffingskorting
Iedereen in Nederland heeft recht op een korting op loonheffing. Dit heet loonheffingskorting. De loonheffingskorting wordt bij de meeste gepensioneerden van de AOW-leeftijd toegepast op het AOW-pensioen. U krijgt namelijk altijd de maximale korting bij het AOW-pensioen. Maar u mag de loonheffingskorting ook toepassen op uw pensioeninkomen. U geeft dit aan op het formulier ‘Loonheffingskorting’.

Loonheffing wordt berekend over uw hele pensioen. Van dat bedrag wordt de heffingskorting afgetrokken. Wat overblijft is de loonheffing die u moet betalen.

Hieronder ziet u de hoogte van de loonheffingskorting per 1 januari 2019:

Jonger dan AOW-leeftijd
AOW-leeftijd en ouder
 
Algemene heffingskorting * € 0 tot € 2.477
€ 72 tot € 1.268
 
Ouderenkorting inkomen lager dan € 36.783 € 0    
€ 1.596
Ouderenkorting inkomen van € 36.783 tot
€ 47.423
€ 0    
Afbouw van 15% tot € 0
Ouderenkorting inkomen vanaf € 37.424 € 0    
€ 0

* Tot een inkomen van € 20.385 (1e schijf) is er sprake van de maximale loonheffingskorting, daarboven is dit inkomensafhankelijk.

Voorbeeld

U hebt in 2019 de AOW-leeftijd en u hebt een verzamelinkomen van € 40.000. De afbouw bedraagt 15% x (€ 40.000 - € 36.783)= € 482. Uw ouderenkorting wordt verlaagd tot € 1.114 (€ 1.596 - € 482).

Kijk voor de meest actuele cijfers Loonheffing en Loonheffingskorting op www.belastingdienst.nl.

2. Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
Op uw pensioeninkomen wordt een bijdrage ingehouden voor de Zvw. In 2019 is deze bijdrage 5,70% van uw pensioeninkomen. Dit geldt tot en met een maximuminkomen van € 55.927. Is uw pensioeninkomen hoger dan € 55.927? Dan betaalt u dus maximaal 5,70% x € 55.927 = € 3.187 per jaar. Per maand houden wij dan € 265,65 in op uw pensioen.

Heeft u vragen over de wettelijke bijdrage zorgverzekering? Kijk dan op www.rijksoverheid.nl.

3. AON (voorheen IAK)
Gaat u direct na uw dienstverband met pensioen? Dan kunt u gebruik blijven maken van de collectieve zorgverzekering bij Aon (voorheen IAK). Dit moet u wel zelf doorgeven aan Aon. Meer informatie over de zorgverzekering van AON vindt u op de website van Aon. Bellen kan ook, het telefoonnummer is (040) 261 18 88. U kunt ook premies van andere verzekeringen bij Aon laten inhouden op uw pensioeninkomen.

4. Bijdrage KWF Kankerbestrijding
In 2018 hebben wij bijna € 109.000 overgemaakt aan KWF Kankerbestrijding. Dit is mogelijk door de giften van de Philips-gepensioneerden. Doet u mee? U hoeft geen groot bedrag te doneren. U kunt al meedoen voor € 0,25, € 0,50 of € 1 per maand. Of u kiest voor een ander bedrag. Meer info

Kijk op www.kwf.nl voor meer informatie over KWF Kankerbestrijding.

5. Vereniging Philips-gepensioneerden
Wilt u lid worden van één van de verenigingen voor Philips-gepensioneerden? Dan kunt u uw bijdrage voor deze vereniging in laten houden op uw pensioen. Dit geeft u aan als u zich aanmeldt bij de vereniging. Op www.federatie.nl staat een overzicht van alle verenigingen en hun contactgegevens.

Sluit uitklap

De betaling van uw nabestaandenpensioen

Uw nabestaandenpensioen betalen wij vooruit op de eerste werkdag van de maand. Het moment waarop uw pensioen wordt bijgeschreven op uw rekening verschilt per bank. Kijk hier voor de 'Betaaldata'. Of kijk in ons magazine Generaties Lees meer

De eerste betaling kan om administratieve redenen pas na enkele maanden plaatsvinden. U ontvangt dan tegelijkertijd het nabestaandenpensioen van de voorgaande maanden.

Sluit uitklap

Uw pensioenspecificatie

Vlak voor uw eerste pensioenbetaling ontvangt u de pensioenspecificatie. Hierop ziet u uw bruto- en nettopensioen Lees meer

Pensioenspecificatie: niet elke maand
U krijgt niet iedere maand een specificatie. Alleen als uw nettopensioen afwijkt van de vorige maand. Dit gebeurt als het pensioen meer dan € 0,01 hoger of lager is. Kijk hier voor een 'voorbeeld van een pensioenspecificatie met uitleg'.

Sluit uitklap

Uw nabestaandenpensioen afkopen

Het pensioen bij Philips Pensioenfonds is misschien lager dan € 484,09 per jaar. Dat is de wettelijke afkoopgrens. Als uw nabestaandenpensioen lager is dan de wettelijke afkoopgrens van € 484,09 (niveau 2019), dan mag Philips Pensioenfonds uw pensioen afkopen. U ontvangt de waarde van uw nabestaandenpensioen dan als een bedrag ineens (de afkoopwaarde). Na deze afkoop heeft u geen recht meer op pensioen van Philips Pensioenfonds.

Door het afkopen van uw pensioen ontvangt u een bedrag ineens. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van eventuele toeslagen. Wilt u weten of uw toeslag wijzigt? Neem dan contact op met de uitkeringsinstantie die de toeslag aan u betaalt. De instantie van wie u de toeslag ontvangt, bepaalt of uw toeslag wijzigt. Voor de huurtoeslag kunt u gebruikmaken van de ‘Regeling bijzondere situaties’ van de Belastingdienst (bekijk voor meer uitleg vraag 7 in de Toelichting verzoek bijzondere situatie huurtoeslag).

Gecontroleerd op: 30-12-2018

Checklist

Pensioen voor partner en kinderen: lees hier wat u precies moet doen.

Naar de checklist

Betaaldata

Kijk hier wanneer uw pensioen wordt betaald.

Naar de betaaldata

Digitale nieuwsbrief

Onze 25-ste digitale nieuwsbrief Gener@ties is verschenen.

Naar Gener@ties