Disclaimer

Disclaimer  

Door het gebruik/raadplegen van deze website van Stichting Philips Pensioenfonds (PPF) verklaart u zich accoord met de volgende bepalingen/gebruiksvoorwaarden:

1. Philips Pensioenfonds stelt deze website en de daarin opgenomen informatie zorgvuldig samen; desalniettemin is de op de website opgenomen informatie op geen enkele wijze bindend voor PPF, noch kan PPF enigerlei verantwoordelijkheid of  aansprakelijkheid aanvaarden voor de (juistheid of volledigheid van de) informatie of het gebruik en de interpretatie daarvan door bezoekers van de website. PPF garandeert voorts niet dat de website en de servers die de website beschikbaar stellen vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Het raadplegen/gebruiken van de website is geheel voor eigen risico en PPF aanvaardt terzake daarvan geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.
   
2. PPF behoudt zich het recht voor op ieder gewenst moment veranderingen en/of aanvullingen te plegen op de informatie die is opgenomen op de website, zonder enige verplichting tot vooraankondiging of waarschuwing vooraf. PPF is niet gehouden de website beschikbaar/operationeel te houden. Het staat PPF op ieder moment vrij de website geheel of gedeeltelijk te sluiten. PPF aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het, tijdelijk of permanent geheel of gedeeltelijk, niet beschikbaar/bereikbaar zijn van de website voor (potentiële) bezoekers.
   
3. De website biedt verwijzingen naar andere websites (links) die niet onder het beheer van PPF vallen. Deze links worden enkel als service aangeboden en het opnemen van een link naar een andere website impliceert op geen enkele wijze enige betrokkenheid van PPF bij die andere website. PPF is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar, op welke wijze dan ook, wordt verwezen.
   
4. De informatie die op de website is opgenomen mag enkel worden gebruikt, gekopieerd of verspreid in ongewijzigde vorm voor persoonlijk gebruik en onder de voorwaarde dat wordt verwezen naar het copyright/de auteursrechten van PPF. Dit recht tot gebruik strekt zich niet uit tot eventueel aangeboden software, tenzij uitdrukkelijk toegestaan onder paragraaf 5.
   
5. Software die beschikbaar wordt gesteld om te worden gedownload vanaf de website van PPF wordt ter beschikking gesteld onder de toepasselijke licentievoorwaarden. Tenzij in de licentievoorwaarden anders is bepaald, is het gebruik enkel toegestaan voor individuele eindgebruikers; het op enigerlei wijze kopieren (anders dan in het kader van downloaden), reproduceren of distribueren van de software is uitdrukkelijk verboden. PPF aanvaardt uitsluitend verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de software voorzover zulks voortvloeit uit de licentievoorwaarden. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van PPF is uitgesloten.
   
6. Met betrekking tot op de website opgenomen publicaties van PPF als onder meer jaarverslagen, statuten, reglementen en brochures geldt dat enkel de Nederlandse gedrukte versie daarvan als formele en officiële versie mag worden beschouwd. Bij strijd tussen de gedrukte Nederlandse versie en de op de website gepubliceerde versie, prevaleert de gedrukte versie.
   
7. Op het gebruik van de website en op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
   
8. Auteursrechten op de website en de inhoud daarvan berusten bij Stichting Philips Pensioenfonds. De Stichting behoudt terzake zich alle rechten voor.

 


Gecontroleerd op: 13-06-2018

Nu in Generaties

Hoe kijkt u aan tegen risico's en uw pensioen? Op pagina 8 van Generaties vertellen wij het u.

Lees Generaties

Financiële situatie

Lees meer over de financiële positie van Philips Pensioenfonds.

Financiële positie